Pjgvb msiY
 • bq gvm ci eov Rjv weGbwci c~bv KwgwU Nvlbv
 • PuvcvBbeveM nivBb cvPvii `vq GKRbi hvexeb Kviv`
 • Agj evmi gZzZ ivcwZi kvK
 • Bivbi Zj Avg`vwbZ BDivwcqvb BDwbqbi wblavv
 • Ky Ki gZv `Lj KD gvbe bv: Avkivd
 • wePvicwZ gvngy` mvP KwgwUi mfvcwZ
 • BqvRDxbi Qj BgwZqvRi Rvwgb
 • Kvvimn AmsvgK ivM cwZiva ZvgvK wbqY AvBb mskvabi `vwe
 • wbDwRjvi mKZ 90 wZwg
 • Avie jxMi Avnvb cZvLvb wmwiqvi
 • wfwWI `L divwm mbv`i nZv KiQb, ^xKvi Kijb AvdMvb mbv
 • cv_iNvUvq Avb 30wU Ni cyo QvB
 • PMvg e`i `yB RvnvR msNl
 • K meP Ave`bgqx gwjKv bv we`v?
 • wQbZvB gvgjvq AevnwZ cjb Xvwe Qv Kv`i
 • 15 cvK-mbv nZvi wfwWI dzUR cKvk
 • ievbx nZv gvgjvq GK fvBqi dvuwm, AciRbi hvexeb
 • 21 AvM MևbW nvgjv gvgjvqAvmvwg bv nqI 7 eQi KvivMvi cUzqvLvwji gvgyb!
 • Avgvwbqv cvU wjKR : AvM mviKviLvbvi Drcv`b e
 • bxjdvgvixi BDGbIK nvBKvU nvwRi
 • mvKv Payixi wei AwfhvM MVbi bvwb 13 deqvwi
 • ivWgvP Rbmg_b `L Amwnz miKvi me Kgm~wPZ evav w`Q: bRij Bmjvg Lvb
 • dbxZ moK `yNUbvq wbnZ 1, AvnZ 4 Rjv
 • Agj evm Avi bB
 • gwZwSj gjevi wewbqvMKvix`i niZvj
 • gyeviK GLbI wgkii cwmWU
 • kwgKi Rb gybvdvi 5% wbwZ KiZ Lmov AvBb Abygv`b
 • eez GwfwbD Aeiva, cwienb bZvi mvb `vwe
 • Avb`evRvi cwKvq Qv`ji AwMmshvM
 • wWwmwm wbevPb KiZ bv cvivq Avgiv nZvk: Bwm
 • mvKvi wei AwfhvM AwZiwZ
 • bvBRwiqvq mwnsmZvq wbnZi msLv eo 178
 • Xvwe nj QvjxMi `yB M֓c DRbv,cywjk gvZvqb
 • gmygi mewb Zvcgvv kxgj
 • weGbwc Kgx`i m cywjki avaw, gvbeeb c
 • nigyR cYvjxZ hyivi iYZix
 • gywhyi ci KD KD hyvcivax`i c wbQb: nvwbd
 • wWwmwm wbevPb KiZ bv cvivq Avgiv nZvk t mvLvIqvZ
 • Qv`ji gvbeeb KiZ `qwb cywjk
 • Pj Mjb AwfbZv Agj evm
 • A_gxi cZxKx jvk wbq wevf
 • jkvb wnheyZ Zvnixii `yB m`m Mvi
 • cvwKvb Wvb nvgjvq wbnZ 4
 • evsjv`k evsKi bZzb WcywU Mfbi c` wbqvM cjb wZb KgKZv
 • cyuwRevRvi `icZb PjQB
 • AwfbZv Agj evm Avi bB
 • ivRavbxi weRqbMi eZj febi wbPZjvq Avb
 • mvfvi Bqvevmn 2 Rb AvUK
 • bvBRwiqvq wbnZi msLv eo 178
 • KjKvZvq Avb cyojv `okvwU Ni
 • cwZiva QvovB nigyR cvwo w`j hyivi iYZixr
 • kvwei evm wkweiKgx`i BU-cvUKj wbc
 • ivbvNii gvwU Lyuo GK-47 Dvi
 • XvKv mve-GwWUim KvDwj wbevPb: gvgyb mfvcwZ, AvRv` mv`K
 • BRZgvdiZ evm D wbnZ 4
 • ivbvNii gvwU Lyuo cvIqv Mjv GK-47

 • Bwm MVb mvP KwgwU


  0 Avwcj wefvMi wePvicwZK cavb Ki 4 m`mi mvP KwgwU Kijb ivcwZ
  0 cavb wePvicwZi KvQ `yRb wePvicwZi bvg Pq wPwV
  0 wbic wbevPb Abyvb G KwgwU gvBjdjK : AvBbgx

  bRg~j nK miKvi : `k c_gevii gZv bZzb wbevPb Kwgkb MVb Pvi m`mi mvP KwgwU MVb Kiv nqQ| ivcwZ gvnv` wRjyi ingvb AwaKvsk ivRbwZK `ji gZvgZi wfwˇZ G mvP KwgwU MVb KiQb| cavb wePvicwZ gbvbxZ Avwcj wefvMi GKRb wePviKK mfvcwZ Ki MwVZ G mvP (Abymvb) KwgwUZ m`m njb, nvBKvU wefvMi GKRb wePviK, gnv wnmve wbixK Ges wbqK I miKvwi KgKwgkb Pqvigvb|

  mIR Kvhvjq hvMvhvMgxi AvKwK cwi`kb

  wbR^ cwZe`K : MZKvj iveevi ivRavbxi GjbevwoZ moK I Rbc_i (mIR) XvKv mvKj Awdm AvKwK cwi`kb Kib hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i| G mgq wZwb 36 Rb KgKZv-KgPvixi ga gv PviRbK DcwZ cvb| gxi RbmshvM wefvM _K Rvbvbv nqQ G Lei|
  RbmshvM wefvM Rvbvq, mKvj 10Uvi w`K gx mvKj Awdm wMq 14 Rb KgKZv-KgPvixi ga gv GKRbK DcwZ cvb|
   Click for Details

  Afzvb wbq mbvevwnbxi ee kvmK `ji wPviB cwZdjb

  msev` mjb weGbwci `vwe

  Lyiig Rvgvb : Ԇmbvevwnbx hb eo Kvbv bxj bKkv I lohi wkKvi cwiYZ bv nq, Avgiv mB KvgbvB Kwi| Avgiv Rvwb, mk evwnbx gZvmxb miKvii wb`kbvi evBi Kvbv ee w`Z cvi bv| ZvB MZ enwZevii msev` mjb `qv ee kvmK `ji wPviB cwZdjb|
   Click for Details

  wekevsK GKw`b jwZ ne: Aveyj nvmb

  Avgv`i mgq W: cvmZz wbgvY Kvbv `ybxwZ I Awbqg nqwb| ^QZv I Revew`wnZv wbwZ KiB Avwg KvR KiwQ| GLbI wVKv`vi wbevwPZ Kiv I Kvhv`k `qv nqwb| `vZviv A_I Qvo Kiwb| ZvB `ybxwZi AwfhvM Aevi| KvwbK I Abygvbwbfi AwfhvM GKw`b AmZ cgvwYZ neB| ZLb wekevsK G AmZ AwfhvMi Rb jwZ ne Ges `ytL cKvk Kie| Click for Details

  cv mZzi Z`Z kl nqwb

  Avgv`i mgq W : cv mZz cKi `ybxwZi Kvbv cgvY `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K) cvqwb ej KqKwU msev`c RvbvjI Kwgkbi Pqvigvb Mvjvg ingvb ejQb, Gi Z` GLbv kl nqwb| wewWwbDR
  MZKvj iveevii cKvwkZ wewfb `wbKi Leii cwZ Kwgkb Pqvigvbi `w AvKlY Kiv nj wZwb Zvi Kvhvjq mvsevw`K`i ejb, GwU wVK bq|
   Click for Details

  Kv`i-mvC`x Z`Z cwZe`b cveb bv

  Avkv AvjgMxi : Z` cwZe`b Pq RvgvqvZ Bmjvgxi `yB bZv `jvIqvi nvmvBb mvC`x I Avyj Kv`i gvjvi Ave`b LvwiR KiQ hyvciva UvBeybvj| GKvˇi hyvciva Awfhy mvC`x Ges AwfhvMi gyL _vKv Kv`i gvjvi AvBbRxex`i GB Ave`b iveevi LvwiRi Av`k nq| wewWwbDR
  MZ 12 Rvbyqvwi Kv`i gvjvi AvBbRxex Ave`b Ki ejb, G gvgjvq AwfhvM MVbi bvwb ii AvM AwfhvMi h bw_ cwmwKDkb mieivn KiQ, ZvZ Z` cwZe`b bB|
   Click for Details

  wek gymwjgi myL kvwZ I mgw Kvgbv Avwgb Avwgb awbZ gyLwiZ ZzivMZxi

  wbR^ cwZe`K : AvLwi gvbvRvZi ga w`q kl njv ZvewjM RvgvZi wek BRZgvi wZxq ce| ejv 1Uv 3 wgwbU gvbvRvZ i nq| kl nq 1Uv 22 wgwbU| 19 wgwbU vqx GB gvbvRvZ KqK jvL gymwji Avwgb Avwgb awbZ cyiv Ux GjvKvq mw nq mvi cwZ KiY GK AvwZi Aven|
  gvbvRvZ cwiPvjbvKvix fviZi gvIjvbv Rvevqij nvmvb `vqv Kijb wek gymwjgi myL kvw I mgw Kvgbvq|
   Click for Details

  loh _K mZK _vKZ ne

  RqcyinvU Rbmfvq cavbx kL nvwmbv

  Lyiig Rvgvb : `k AwiZv mwi cvuqZvivi PjQ Rvwbq m welq RbMYK mZK _vKZ ejQb cavbgx kL nvwmbv| mbv Afyvbi GKwU Pv bmvZi ci iveevi RqcyinvU GK Rbmfvq wZwb G K_v ejb|
  kL nvwmbv ejb, eZgvb miKvi hLb `ybxwZweivax I hyvcivax`i wePvi i KiQ, ZLb Lvj`v wRqv Zv`i evuPvZ gwiqv nq DVQ|
   Click for Details

  Avgiv `yB fvB e_ Afzvb RwoZ bB : Mvjvg Avhgcy

  wece wekvm : wewfb MYgvag AvgvK I Avgvi QvU fvB hyivRcevmx bygvb AvhgxK wbq mbvevwnbxi mvwZK e_ Afzvb m Ki Lei Qvcv nqQ| Avwg G aibi wg_v, wfwnxb, evbvqvU, DkcևYvw`Z cwZe`bi Zxe wb`v I cwZev` RvbvwQ| MZKvj iveevi RvgvqvZi mveK Avwgi Mvjvg Avhgi Qj weMwWqvi Rbvij (Ae.) Ave`yjvn wnj Avgvb Avhgx gMevRvi wbRi evmvq AvqvwRZ msev` mjb Gme K_v ejb| Click for Details

  kvwZbMi wcZv cy·K wj Ki 10 jvL UvKv wQbZvB

  BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi kvwbMi I kwbiAvLovq c_K NUbvq wj Ki mvo 12 jvL UvKv wQwbq wbqQ wQbZvBKvixiv| kvwbMi wQbZvBqi NUbvq evev I Qj AvnZ nqQb| MZKvj iveevi G NUbv NU|
  cywjk I cZ`kxiv Rvbvb, MZKvj mKvj mvo 10Uvi w`K bvwRi nvmb Ges Zvi Qj Avwmd Avng`i c_iva Ki Zv`i KvQ _vKv evM w`Z ej|
   Click for Details

  cyuwRevRvi GKw`b ci AveviI evcK `icZb

  m~PK KgQ 237 cqU, cwZev` Svo- wgwQj

  gvmy` wgqv : GK w`b m~PKi EagyLx _vKvi ci MZKvj mvni c_g w`b iveevi AveviI evcK `icZb NUQ| GKw`b m~PK KgQ 237 cqU| evcK `icZbi cwZev` gwZwSj Svo- wgwQj KiQ wewbqvMKvixiv| wgwQj _K A_gx, GmGBwm Pqvigvb, evsjv`k evsKi Mfbi, wWGmB mfvcwZi c`ZvM `vwe Ki wewfb vMvb `qv nq|
   Click for Details

  mvK gnvmwPei c`ZvM !

  Lyiig Rvgvb : gvjxc miKviweivax Av`vjb mg_b `qvi AwfhvM IVvi ci mvKi gnvmwPe dvwZgv w`qvbv mvC` c`ZvMi wmv wbqQb ej MYgvag Lei cKvwkZ nqQ| MZ `yB w`b gvjxc I bcvji wewfb msev`c GB Lei QvwcqQ, hv DׅZ Ki kxjvi evZv msv nviwfwbDR AbjvBb Gwbq cwZe`b cKvk KiQ| Click for Details

  mvjgvb ikw` Kvcyil : bvmwib

  cywjkB cvYbvki wg_v M du`Q : ikw`

  Ave`yj nvwKg Payix : fviZi weZwKZ jLK mvjgvb ikw` AwfhvM KiQb, Rqcyi mvwnZ Drme _K ZuvK `~i ivLZ ivRvb cywjkB wg_v loh Avwevi KiQ| MZKvj iveevi UzBUvi `Iqv GK evZvq wZwb G AwfhvM Kib ej AvBGGbGm RvwbqQ|
   Click for Details

  KvvB jK bZzb cK : eQi Drcv`b ne 200 KvwU UvKvi gvQ

  KvvB cwZwbwa : bqbvwfivg KvvB jK grm Drcv`b ew, msiY I eevcbv Rvi`viKiYi j 23 KvwU 18 jvL UvKv eq bZzb GKwU cK nvZ bqv nqQ| cKwU evevwqZ nj `ki wgVv cvwbi gvQi AbZg Drm KvvB jK _K eQi AZ `yBk KvwU UvKvi gvQ Drcv`b me ne| cKwUi AvIZvq 6wU bvmvwi, 1wU nvPvwi, 6wU c~Yv Afqvkg, 8wU vggvY gwbUwis mUvi vcb I `ywU PKcv wbgvY Kiv ne| Click for Details

  kl Kgv wbq evmvq nygvq~b Avng`

  Lyiig Rvgvb : hyiv Ag Kgv_ivwc wbqQb K_vmvwnwZK nygvq~b Avng`| GLb Zvi wmwUvbi civgk w`qQb wPwKrmKiv| wPwKrmvi Rb hyiv AevbiZ Rbwcq GB jLKi x gni AvdivR kvIb GZ_ RvwbqQb|
  en`vi Kvvii wPwKrmv KivZ MZ 13 mޤ^i wbD BqK hvb JcbvwmK I PjwP wbgvZv nygvq~b|
   Click for Details

  eBgjvq j eiv Awbqg

  fzuBdvo I ivRbwZK weePbvq `qv nqQ

  Avkv AvjgMxi : eBgjvq j eiv wbq evcK Awbqg I ^RbcxwZi AwfhvM DVQ| wbqgbxwZ Dcv Ki ek wKQy cwZvbK `qv nqQ j| miRwgb Z` `Lv MQ, j cvIqvi hvMB bq, Ggb cwZvbK hgb j `qv nqQ, Zgwb GK BDwbU cvIqvi hvM AbKB 3 BDwbU ch cqQ|
   Click for Details

  Avgv`i mgqi mv`KK Rw`bi fQv

  wc Avi cvwmW, UvwKI _K :
  `wbK Avgv`i mgq, `wbK Avgv`i A_bxwZ, `wbK AvIqvi UvBg, `wbK Avgv`i Kzwgjvi m`K I cKvkK bvCgyj Bmjvg Lvb (bvCg) fvBqi Rw`b wQj MZ 21 Rvbyqvwi, kwbevi| cwKvi gvag RvbZ cvijvg Zuvi R nqQ evYevwoqv knii cvBKcvovq 1960-Gi 21 Rvbyqvwi|
   Click for Details

  cwihvqx Kvjgi RjKwj

  Avgv`i mgq W : gyL I cv jvj iOi| kixiUv Mvp I nvjKv bxj| jRi Ask Kvjv cvjK XvKv| Lye kv I wbixn| weji Rj w`bfi Pj I`i WzemuvZvi cwZhvwMZv| e _vK mnPi`i m RjKwjZt| wd eQi gjfxevRvii wewfb nvIi GfveB w`b KvU Awb` my`i Avgy` ^fvei cwihvqx cvwL Kvjgi| Click for Details

  dvU I Rwg `qvi bvg KvwU UvKv Avmvr

  cZviK Avjvwgbi wePvii `vweZ wgicyi wgwQj

  wbR^ cwZe`K : ivRavbxi wgicyi Avj-Avwgb nvIjv`vi bvgi GK cZviKi Li me^ LyBqQb AmsL gvbyl| MZ evi ivZ ZvK MdZvi Kivi ci cywjki KvQ wbRK miKvwi KgKZv ej `vwe Kib wZwb| Gw`K cZviK Avj-Avvwgbi wePvii `vweZ fzfvMx jvKRb MZKvj wgwQj KiQ wgicyi GjvKvq|
   Click for Details

  gvmv`i DwPZ IevgvK nZv Kiv : gvwKb `wbK

  mvqv`vZ mvqg: hyiv _K Bw` gvwjKvbvq cKvwkZ AvUjvUv wRDm UvBgm gvwKb cwmWU evivK IevgvK nZv Kivi Rb BmivBji Pi msv gvmv`K Rvivjvfve civgk w`qQ| cwKvq `vwe Kiv nqQ-BmivBji cwZ Ievgvi `wfw ezmyjf bq| BmivBji AwZ wUwKq ivLZ cavbgx bZvwbqvi DwPZ- cwmWU evivK IevgvK nZvi wb`k `qv| Click for Details

  UzjKvii kZK bq, `ji Rq eo : Mxi

  AvdivRv Avdwib : kPxb UzjKvii kZivbi kZKi Pq `ji RqK eo Ki `LQb fviZi Dvabx evUmgvb MZg Mxi| AvwWjW Abykxjb kl wZwb ejb, UzjKvii kZivbi kZK nvuKvbv I fviZi U Rq, GB `yUv welqi ga `ji RqB Zvi KvQ AbK ewk iZc~Y| Avcwb hLb `ki nq Ljeb, ZLb Avcwb `ji Rq `LZ PvBeb, Kvbv Ljvqvoi iKW bq, ejb Mxi| Click for Details

  G Avi ingvb wgDwRK zj bvwK eemvwqK av`v!

  webv`b W : evsjv`k GAvi ingvbi wgDwRK zj GB wkivbvg cmK Dvabx Abyvb AvgY Rvbvbv nq Ges cm wiwjR cvVvbv nq| A_P wbavwiZ mgq fbyZ wMq `Lv Mj cyivcywiB bvg fvwq eemv Kivi av`v Ges av`vevR`i ga MʇMvj|
  Avi weRqx GAvi ingvb GKRb AvRvwZK LvwZmb wgDwRwkqvb|
   Click for Details

  c_g cvZv (18)
 •  » Lvj`v wRqvi wei AwfhvM Avgj bqvi bvwb 14 deqvwi
 •  » gvneyeyj nK kvwKj cavbgxi wekl mnKvix
 •  » ivgK nvmcvZvj wbcvn fvBivm 2 wki gZz
 •  » ivwei dviK nZv gvgjv
 •  » cvBfU bv covq wbhvZbKvix wkKK nvBKvU Zje
 •  » LwbR Dvjb Abi gyLvcx nj Pje bv • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: