Pjgvb msiY
 • Qv BDwbqb bZvmn 6 Rbi nvZ-cv f w`qQ evKwe QvjxM
 • cyuwRevRvi msv wewa f, `yB Kvvwbi 2 cwiPvjKK KviY `kvbv bvwUm
 • Pvi Kwgkbvii emvi Rb bZzb Ki `ywU K mvRvbvi KvR i KiQ Bwm
 • hyvcivai wePvii weivwaZv Kij AvBbx eev: cavbgx
 • msev`gvag I mykxj mgvR A_bxwZK msKU djQ: A_gx
 • PMvg wkv evWi Aaxb GmGmwmZ c_g w`b AbycwZ 225
 • KivbxM I eiovq 2011 mvji ckc 2012 mvji GmGmwm cixv!
 • jvjgwbinvU fvBqi nvZ Lyb
 • Agi GKzk M֚gjv i
 • wZZvm b`xi weR wbgvY cv_ii e`j BU eenvi
 • BBDi evRvi evsjv`wk cYi ivwb cew nqQ 38kZvsk : wkgx
 • gqgbwmsn ij AwMmshvMKvix`i Mvi I kvw `vwe
 • wU-UzqwUZI nvijv fviZ
 • ivRavbxZ fzqv wPwKrmK Mvi 2 eQii Rj 2 jvL UvKv Rwigvbv
 • XvweZ QvjxM Kgxi nvZ mvsevw`K jvwZ
 • KkjMZ KviY AvIqvgx jxM msm` weivax`jK AvgY RvwbqQ: nvbvb kvn
 • bIMuvq wd gwWKvj Kv
 • `wY Gwkqvi m ij hvMvhvMi gvag `kK gag Avqi `k DbxZ Kiv ne : myiwZ
 • icM xK Avb Sjm w`jb ^vgx
 • bvivqYM moK `yNUbvq GKB cwievii 9 Rb AvnZ
 • w`bvRcyi MYwgwQji gvgjvq mevi Rvwgb
 • mwVK BwZnvm RvbZ cvijB bZzb cR GwMq hZ cvie: cavbgx
 • `ybxwZi `yB gvgjvq nvwRiv w`Z enwZevi Av`vjZ Avmeb Lvj`v wRqv
 • ivcwZi Nvo e`yK bv iL miKvwi `jKB D`vM wbZ ne: evsjv`ki wecex IqvKvm cvwU
 • RvwZmsNi 6 KgPvixK AcniY
 • fvjvq GmGmwmi K`mwPemn 6 wkK ewnvi
 • hkvi RvgvqvZi 3 bZv Mvi
 • kvwc~Y KvR evav w`j msNvZ Awbevh: gvnx we Payix
 • my`iM 24 NUvq 2 kZvwaK wk Wvqwiqvq Avv
 • 42 w`b ci wPbvwqKv wmjwfqvi Rvwgb
 • 32Zg wewmGmi wcwjwgbvwi cixv 9 gvP
 • KevRvi Iwmmn 3 Rbi wei Mvwi civqvbv
 • DcKji RwgZ jvbv cvwb Gb wPswo Pvl Aea: nvBKvU
 • biwms`xZ AvBbRxex`i KgweiwZ
 • aybU BDwc m`m c` Dc-wbevPb Kvj
 • eovi kwRgK nvmcvZvj BUvwb wPwKrmK`i agNU cZvnvi
 • eovq nvRwZi gZz
 • cZv mKZ cwiQbZvq gwRbv
 • wgmi 25 wPbv bvMwiK AciniY KiQ DcRvZxiv
 • Avwjqvq zjQv I bovBj hyeKi jvk Dvi
 • A_bxwZK msKU djQ `ki msev`gvag: A_gx
 • ZvjevbK mnvqZv KiQ cvwKvbi Mvq`v msv
 • Av.jxM 50 wmUi ewk cj `ynvZ Pzwo cie : Kv`i wmwKx
 • gqgbwmsn moK `yNUbvq wbnZ 5
 • gxivji Pov ce 4 evsjv`wk
 • Xvwei `yB wkv_x QvjxMi nvgjvi wkKvi
 • mvwgDj nZv gvgjvq Gkv I evzi wei AwfhvM MVb
 • Rb^v_ KwVb wmv bIqv ne: hvMvhvMgx
 • weGbwc RbMYK DxweZ KiQ Avgiv cvwiwb: gywhy cwZgx
 • dvwiWvq wRZ GwMq Mjb igwb
 • gI`y`i wei `y`Ki gvgjv wMZ
 • fviZi ciivgx XvKv AvmQb
 • wmjU RvgvqvZ I Bmjvgx Qvwkweii Pvi Kgx AvUK
 • BDivRvb eKviZi iKW
 • Mvjvg Avhgi c fviZi RvgvqvZ Bmjvgx
 • kwiqZcyi-3 k~b Avmb DcwbevPb 15 gvP
 • wbevPbi ga w`qB weGbwc gZvq hve : Gg K Avbvqvi
 • Zzi RvnvR Wzwe : wbLuvR 10
 • wbRK `vqx Kijb gvbwPwb
 • Pvu`cyi gvwRU I cywjki wei gvgjv `vqi
 • gVevwoqvq _vbvi mvgb KjR Qv·K Kzwcq RLg
 • miKvi WvBwb wkKvi XO nvgjv KiQ:wiRfx
 • hyMvi mv`Ki wei AwfhvM MVb
 • 21 AvM MևbW nvgjv gvgjvq Aviv 2 Rbi c bvwb kl
 • Avg`vwb I idZvwbZ cYi gvb wbqZv cևqvRb : wkgx
 • evsjv`ki idZvwb evoQ: BBD iv`~Z
 • RvZxq KweZv Drme 2012 i
 • BDivc cej kxZ : 60 Rbi gZz
 • 126wU Rw wegvb wKbe fviZ
 • cywjki wjZ wbnZi NUbvq ^ivgxi `ytL cKvk
 • mvC`xi wei gaymy`b Nivgxi mv MnY i
 • AvMvgxKvj wb Av`vjZ nvwRiv w`Qb Lvj`v wRqv
 • Ggb Kgm~wP `eb bv hvZ,cixv evnZ nq : wkvgx
 • Bvb cvRv gvKUi Mvgevsjv RyqjvwiZ WvKvwZ
 • weKj i nQ Agi GKzk eBgjv
 • Avw_K cwZvbjvi FY mg^qi mgq evoj
 • evcK `icZb 4 nvRvii wbP wWGmB m~PK
 • miKvi WvBwb wkKvi cwqvq nvgjv KiQ
 • RvZxq wbevPb BwfGgi bZzb gWj
 • ZvjevbK mnvqZv w`Q cvwKvb
 • eo aiYi `icZbi ga w`q jb `b i
 • BDivc cej kxZ 60 Rbi gyZz
 • MvRxcyi evi evgv gvgjvi bw_ XvKvq cuQwb 4 gvmI
 • ivRavbxZ zj hvIqvi mgq evm Pvcvq wk wbnZ
 • AvR _K evowZ `vg we`yr
 • bovBj hyeKi jvk Dvi
 • cևdmi AvwbmyvgvbK evsjv GKvWwgi mfvcwZ wbqvM
 • bvivqYM 25 jvL UvKvi gv`Kmn AvUK 4
 • gvnv`cyi moK `yNUbvq wbnZ 1
 • wegvbe`i moK hvb PjvPj ^vfvweK
 • gjvq AvmQ gvq~bi mvZwU eB
 • GmGmwm I mggvbi cixv i

 • 50 fviZxq IqemvBU nvKW!


  Avgv`i mgq W : fviZ-evsjv`k mxgv evsjv`wk nZv ei `vweZ Gevi fviZi cvq 50wU IqemvBU nvK KiQ evsjv`ki GKwU nvKvi M֓c| evievi mxgv wbi evsjv`wk nZv e fviZ miKvi cwZk֓wZ `qvi ciI mxgv nZv e bv nIqvi cwZev` RvbvZ evsjv`k evK nvU nvKvi bvg GKwU nvKvi M֓c G nvwKs Ki|
  Rvbv MQ, wKkvix djvbx nZvmn evsjv`ki mxgv evievi evsjv`wk`i wbwePvi, bksm nZv e KiZ evsjv`ki GB nvKvi M֓cwU Lv` fviZ miKvii iZc~Y GKwU IqemvBUmn 25 Rvbyqvwi _K 28 Rvbyqvwi gvU 4 w`b G mvBUjv nvK Ki ivL|

  wbqYnxb weGmGd

  wePvi `vwe wnDgvb ivBUm IqvPi

  Avgv`i mgq W : mxgv emvgwiK evsjv`wk`i wbhvZbi NUbvq fviZxq mxgvix evwnbxi (weGmGd) `vlx m`m`i wePvi Kivi Avnvb RvwbqQ wbDBqKwfwK gvbevwaKvi msv wnDgvb ivBUm IqvP| mvgevi GK weewZZ msvwU ejQ, fviZ-evsjv`k mxgv `xNw`b ai emvgwiK gvbylK nqivwb, wbhvZb I webv wePvi nZvi NUbvi m RwoZ iqQ weGmGd m`miv|
   Click for Details

  cv mZz cK c~Y A_vqbmn wbgvYi c֯ve w`qQ gvjqwkqv

  Lyiig Rvgvb : gvjqwkqv miKvi cv mZz cK c~Y A_vqbmn mZz wbgvYi c֯ve w`qQ| gvjqwkqvi cavbgxi AeKvVvgv welqK wekl `~Z (fviZ I `wY Gwkqv) `vZv mwi Gm mvwg fjy MZKvj gjevi mKvj cavbgx kL nvwmbvi m Zvi Kvhvjq mvvrKvj G c֯ve `b|
  ci cavbgxi cm mwPe Aveyj Kvjvg AvRv` mvsevw`K`i G K_v Rvwbq ejb, eVK wcxq ^v_mswk wewfb welq vb cvq|
   Click for Details

  Rjwe`yZ evsjv`wk wewbqvM Pvq bcvj

  Avgv`i mgq W : Rjwe`yr K` vcb wewbqvM KiZ evsjv`ki cwZ Avnvb RvwbqQb bcvji A_gx, hv _K Drcvw`Z 3 nvRvi gMvIqvU we`yr `yՆ`k fvMvfvwM Ki be| mvK A_gx`i eVK hvM w`Z Avmv bcvji gx elv gvb cyb MZKvj gjevi A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZi m `Lv Ki GB c֯ve `b| Click for Details

  AvR _K Agi GKzk M֚gjv Dvab Kieb cavbgx

  Lyiig Rvgvb : AvR cqjv deqvwi eyaevi XvKvq i nQ evOvwji cvYi Drme gvmevcx Agi GKzk M֚gjv| fvlv Av`vjbi 60 eQi c~wZ wnme G wgjb gjvi iZ Amxg| GiBga gjv AvqvRb mvweK cwZ mb KiQ AvqvRK evsjv GKvWgx| GeviI kvwc~Yfve gjv Abyvbi Rb mevP wbivcv eev MnY Kiv nqQ| Click for Details

  we`yZi bZzb mshvM cvQb 18 jvL MvnK

  45 nvRvi wKwg bZzb weZiY I 2 nvRvi wKwg 33 Kwf bZzb jvBb

  wbR^ cwZe`K : bZzb we`yZi mshvM cveb `ki Aviv 18 jvL MvnK| cjx we`yZvqb evW (AviBwe) 70wU mwgwZi gvag Gme mshvM c`vb Kie| RvZxq A_bwZK cwil`i wbevnx KwgwU (GKbK) 5 nvRvi 413 KvwU UvKvi GB msv GKwU cK Abygv`b KiQ|
   Click for Details

  cyuwRevRvi Re I Avvi msKUB cavb mgmv : GmBwm

  gvmy` wgqv : cyuwRevRvi Uvbv `icZbi Rb Re, Zvij I Avvi msKUB cavb mgmv ej gb KiQ wmwKDwiwUR Av GP Kwgkb (GmBwm)| Avi Gme mgmv mgvavb mswk me c GKgZ cvlY KiQ| MZKvj gjevi ejv mvo 11Uv _K `ycyi 2Uv ch wewfb Knvvi`i m eVK Ki GmBwm| eVK kl GK msev` mjb GmBwmi gyLcv I wbevnx cwiPvjK mvBdzi ingvb Gme K_v Rvbvb| Click for Details

  6 KvwU UvKv `ybxwZi gvgjvq wRwcIi 7 KgPvix KvivMvi

  wbR^ cwZe`K : `ybxwZi gvag cvq 6 KvwU UvKv AvmvZi gvgjvq K`xq cv Awdm wRwcI-Gi 7 KgPvix AvmgcY Kij Zv`i Rvwgbi Ave`b bvKP Ki KvivMvi cvwVqQ Av`vjZ|
  MZKvj mvgevi XvKv gnvbMi `vqiv RR Av`vjZ Avmvwgiv AvmgcY Ki Rvwgb cv_bv Kij bvwb kl gnvbMi `vqiv RR gv. Rij nK Rvwgbi Ave`b bvKP Ki KvivMvi cvVvbvi wb`k `b|
   Click for Details

  Kvjv Qvqvq A_bxwZ : A_gx

  Avgv`i mgq W : `ki A_bxwZ Kvjv Qvqvi ga iqQ ej RvwbqQb A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ| MZKvj gjevi RvZxq msm` cևkvi Zvivbv nvwjgi GK m~iK cևki Reve wZwb GK_v Rvbvb| evsjvwbDR
  A_gx ejb, G eQi Avgiv Kvjv Qvqvi Aaxb iqwQ| Gi gaI Avgv`i ivwb evRvi Zgb wZM֯ ne bv|
   Click for Details

  wek kvw cwZvi bZZ evsjv`k

  `yjvj Avng` Payix : evsjv`k RvwZmsN msNvZ-cieZx `kjvq kvw wewbgvY-msv msvi (wcm wews Kwgkb) Pqvigvb wnme memwZg wbevwPZ nqQ| IB msvi Pqvigvb wnme AvMvgx 31 wWm^i ch `vwqZ cvjb Kieb RvwZmsN evsjv`ki iv`~Z I vqx cwZwbwa W. G K Ave`yj gvgb| Click for Details

  mwnsmZvi c_B RvgvqvZ

  Avgv`i mgq W : mwnsmZv QvoQB bv RvgvqvZ| gywhy wbixn RbmvaviYi mvgb g~wZgvb AvZ wnme Avwef~Z nIqv agvkqx GB `jwU msNl-mwnsmZvKB hb ivRbwZK g~jg wnme wbqQ| Zv`i mvwZK bovPvovI ek eywSq w`Q mwnsm c_B nvuUQ Zviv| Mvq`v m~θjvI ejQ, KLbv GKKfve, KLbvev mggbv `ji Ici fi Ki mwnsm c_B ivRbwZK dvq`v ZzjZ PvBQ gywhy evsjv`ki weivaxZvKvixiv| Click for Details

  fviZxq Kvvwbi m ijBwb q Pzw mB

  Avgv`i mgq W : fviZi AviAvBwUBGm wjwgUWi m 10wU ijBwb q Pzw ^vi KiQ evsjv`k ijIq| Pzwi AvIZvq fviZxq IB KvvwbwU evsjv`k ijIqK 2013 mvji Ryb gvmi ga 10wU Wzqj-dzqj (wWRj I BjwK PvwjZ) eWMR Bwb mieivn Kie|
  MZKvj `ycyi ijfeb G Pzw ^vi Abyvbi AvqvRb Kiv nq|
   Click for Details

  nZvi `vq cavbgxi, fwelZ Revew`wn KiZ ne : dLij

  Lyiig Rvgvb : miKvii wb`k MYwgwQj cywjk wj KiQAwfhvM Ki weGbwc Rvbvq, G Rb Zv`i Revew`wn KiZ ne| MZKvj gjevi ivRavbxZ weGbwci wZb w`bi wevf mgvek `ji fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi ejb, Puv`cyi, jxcyi I ivRkvnxZ wgwQj cywjki wjZ nZvKvi Rb Avgiv cavbgxKB `vqx KiwQ| Click for Details

  ivRkvnxZ niZvj cvwjZ gvV wQjb bv bZvKgxiv

  Avgv`i mgq W : MYwgwQj RvgvqvZ Kgx wbnZ I cywjwk nvgjvi cwZev` MZKvj ivRkvnx gnvbMixZ kvwc~Yfve Aaw`em niZvj cvwjZ nqQ| Ze niZvj PjvKvj Kvbv bZvKgxK gvV `Lv hvqwb| niZvj nqQ wcKwUs QvovB| evsjvwbDR
  AvMi w`bi NUbvq Rbgb AvZ _vKvq mevB GgwbZB eemv cwZvb e ivLb|
   Click for Details

  w_-wR jvBm Ryb : wewUAviwm

  ijUi-AcviUi mK Aviv fvjv ne

  wbR^ cwZe`K : UwjhvMvhvM LvZ gvbmZ mev wbwZ KiZ GKwU bxwZgvjv Zwi Kivi K_v Rvbvbvi cvkvcvwk G LvZi AcviUi`i m mK Aviv fvjv Kivi cZvkv KiQb wewUAviwmi Pqvigvb wRqv Avng`| evsjv`k UwjhvMvhvM wbqY Kwgkbi (wewUAviwm) 10 eQi c~wZZ MZKvj GK msev` mjb cwZvbi ARb Ges fwelr cwiKbvi K_v Zzj aib wZwb|
   Click for Details

  `icZbi avivq cyuwRevRvi m~PK KgQ 132 cqU

  gvmy` wgqv : GKw`b EagyLx ceYZvi ci MZKvj mvni ZZxq w`b gjevi Aveviv `icZbi avivq `ki cyuwRevRvi| MZKvj AwaKvsk Kvvwbi kqvii `i Kgvq `ki cavb cyuwRevRvi XvKv K GP (wWGmB) m~PK KgQ 132 cqU| Abw`K, PMg K GP (wmGmB) m~PK KgQ 295 cqU|
  MZKvj wWGmBi IqemvBU m~ Rvbv hvq, w`bkl wWGmBi mvaviY g~jm~PK 132 `kwgK 15 cqU Kg Pvi nvRvi 153 cqU `uvwoqQ|
   Click for Details

  v evivmZ Kvbvfviv wkwjwoZ

  AvBwcGj Av`j Gevi KjKvZvq dzUej

  xov cwZe`K : wek dzUeji BwZnvm MZ `yw`b bwRiwenxb NUbv NUQ KjKvZvq| Zv`i dzUej BwZnvm c_gevi dzUejvi`i wbjvg Zvjv nq wewi Rb, KjKvZvi GK cuvPZviv nvUj| hv `LZ ixwZgZ cwZwbwa cvwVqwQj Bsjv I dvi wUwf Pvbj| v, Kvbvfviv I wcimi m `yB ZviKv Bsjvi iwe dvDjvi I bvBRwiqv IKvPvKI wKb bq dvvBwRiv KqK KvwU UvKvq|
   Click for Details

  4 Rb wbnZ nIqvi NUbvq KvbvWv weGbwci cwZev`

  Avgv`i mgq W : weGbwci K`xq Kgm~wPi Ask wnme iveevi wgwQj mgvekK K` Ki Pvu`cyi I jxcyi cywjki wjZ 4 Rb wbnZ nIqvq Zxe cwZev` I wb`v RvwbqQ KvbvWv weGbwc I Qv`j| KvbvWv weGbwci mfvcwZ dqmj Avng` Payix Ges Qv welqK mv`K I KvbvWv Qv`ji mfvcwZ GgGBP gvgyb GK h_ weewZZ GB cwZev` I wb`v Rvbvb| Click for Details

  ^vmevq 13 Kvvwbi 785 wgwjqb Wjvi mnvqZv

  Wv. Ac~e cwZ : weki miv dvgvwmDwUKvjm Kvvwbjv wek ^v msvi m wgj Gevi Mwie gvbyli ^vmevq GwMq Gj| Kvvwbjv Mwiei ^vmevq Kvbv mnvqZv `q bv eis DbZ weki gvbylK wewfbfve mnvqZv w`qQG iKgUvB GZw`b fvev nZv| GeviB c_gevii gZv dvBRvi, ivb cvj, Mvv w_ wKb, Rbmb Av Rbmb, mvbvwd, bvfvwUmmn weki miv 13wU Kvvwb h_fve cvq 1.4 wewjqb gvbylK wPwKrmv mnvqZv `e| Click for Details

  GgGjGg Kvvwb wfmvif PMvgi 200 KvwU UvKv nvwZq wbqQ

  wظY jvfi Avkvq A_ nvwiq nvRvi nvRvi MvnK w`kvnviv

  Avqvb kgv : GgGjGgi Kvvwb hyeK, BDwbcUz, wUweAvB, AvgIq, ifb, wK Gwkqv, Ggvi, AviwWGmGj, Mvb UWi gZv wfmvif bvgi AviK nvq nvq Kvvwbi AwZ wgjQ PMvg| IB KvvwbZ wewbqvM Ki nvRvi nvRvi MvnK GLb w`kvnviv nq c_ c_ NyiQb|
   Click for Details

  evsjv`k cvBRei W AbywZ

  wbR^ cwZe`K : XvKv wefvMi AwZwi wefvMxq Kwgkbvi gvLjmyi ingvbi mfvcwZZ MZKvj XvKv wefvMxq Kwgkbvi Awdmi mjb K 100 UvKv g~jgvbi cvBRei W AbywZ nq|
  c_g cyivi 6 jvL UvKv cqQ 0521573 , wZxq cyivi 3 jvL 25 nvRvi UvKv cqQ 0209389 , ZZxq cyivi 1 jvL UvKv cqQ 0230441 Ges 0871082 |
   Click for Details

  c_g cvZv (21)
 •  » GmGmwm cixv AvR _K
 •  » `yB GKw`bi ga ivcwZK ZvwjKv `e mvP KwgwU
 •  » `yB wWwmwmZ GKB w`b fvU MnY evbxq gb Ki we`vqx Bwm
 •  » evsjv`k Ab~a-19 `ji wmwiR Rq
 •  » bZzb ^iv mwPe wmwKDK gykZvK
 •  » cywwe` wmwKv Kexi Avi bB • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: