UvwKIZ knx` wRqvi Rvrme cvwjZ


wc.Avi. cvwmW : UvwKI _K : evsjv`ki cvb ivcwZ knx` wRqvDi ingvbi 76Zg RevwlKx MZ 21 Rvbyqvwi kwbevi Rvcvbi UvwKIZ AvKvevb wewfI nj AbywZ nqQ| cP kxZ Avi ew Dcv Ki weGbwci bZvKgx Avi mg_Kiv mLvb DcwwZ nb| weGbwc Rvcvb kvLvi D`vM Ges gv. BwjqvQ gywi mfvcwZZ mfv cwiPvjbv Kib evsjv`k RvZxqZvev`x Qv`j Rvcvb kvLvi mfvcwZ wgRvb wgqv|

DcwZ`i ga ee ivLb weGbwc Rvcvb kvLvi wmwbqi mn-mfvcwZ wkK`vi mvMi, mvaviY mv`K dRj gvngy` gyv, mvsMVwbK mv`K W. RvwKi nvmb gvmyg, Bwwbqvi Rwmg Dwb, UvwKIi wewk mvswZK ewZ weGbwc bZv bvwRg Dwb, Bwwbqvi Kvgivgvb, gvwmK evsjv`k mv`K AvwZKzi ingvb cgyL|

wkK`vi mvMi Zvi ee ejb, cwmWU wRqvi R bv nj evsjv`ki BwZnvm AvR wfb nZ| knx` wRqvi cksmv Ki wZwb Aviv ejb, cw_exZ GKgv knx` wRqv h mvb cqQb Zv bwRiwenxb| wZwb cvwKvb kvmbvgj `Zvi Rb GKevi, evsjv`ki ^vaxbZv hyi mgq AviKevi gvU `yevi RvZxq exii LZve fwlZ nb|

mvsMVwbK mv`K W. gvmyg ejb, cwmWU wRqvi Av`k Avgiv `k MVbi Rb ivRbxwZ Kwi| GB `j Kvbv mvmxi vb bB| weGbwci wewfb KgKv weGbwci Av`k hviv wekvm Ki Zv`i mKjK HKefve KvR Kivi Avnvb Rvbvb|

mvaviY mv`K dRj gvngy` gyv gb Kib, `ji Rb mKji AvwiKZv `iKvi| `ki h Aev PjQ, Gfve nZ cvi bv| cwmWU wRqv Ggwb GK `yhvMc~Y gyn~Z `ki gZv MnY KiwQjb| AvMvgxZI eMg wRqv `ki RbMYK ivi Rb GwMq Avmeb| Avgiv Zvi nvZK kwkvjx Ki ZzjZ GKZve nq KvR Kivi AxKvi KiwQ|

GQvov mKj evB knx` wRqvi Rvrme Zvi AvZvi wPikvw Kvgbv Kib|

mfvcwZi fvlY mfcwZ BwjqvQ gyw ejb, Rvcvb knx` wRqvi Av`k ivRbxwZ Kwi| Rvcvb Avgv`i mKjiB GB ivRbxwZ Kivi AwaKvi AvQ| Avwg PvB `jK wewfb KgKvi gvag mymsMwVZ KiZ| GLvb Kvbv gvvb ev mvmxi vb `qv ne bv|

mfvcwZ Zvi eei ci knx` wRqvi AvZvi gvMwdivZ Kvgbv Ki mfvi mgvw NvlYv Kib|


 
pag


Today's Hit: