AvRB ivcwZi KvQ ZvwjKv `e mvP KwgwU


Avgv`i mgq W : AvR ivcwZ gvnv` wRjyi ingvbi KvQ bZzb wmBwm I Bwm wbqvMi Rb msw ZvwjKv Rgv `e mvP KwgwU| Ze Gi AvM AviK `dv G KwgwUi eVK eme| MZKvj mvgevi mܨvq mvP KwgwUi eVK kl mvwPweK `vwqZ cvjbKvix gwcwil` mwPe gvkvid nvmb fuBqv G K_v ejb|

wZwb ejb, AvMvgxKvj (AvR) gjevi ejv 5Uvq KwgwU AviI GKevi eVK emvi wmv wbqQ| 5Uvq eVK em msw ZvwjKv Pov Ki KwgwU mܨv 6Uvq Zv ivcwZi KvQ nvi Kie|

DjL, ivcwZ Abygvw`Z G mvP KwgwU ivcwZi msjvc Ask bqv ivRbwZK `jjvi KvQ _K bZzb wmBwm I Bwm c` wbqvMi Rb bvg Avnevb Ki| G wbqvMi j KwgwU 19 Rb mveK gwcwil` mwPe I 15 Rb mveK cavbgxi gyL mwPei ZvwjKv msMn KiQ| G QvovI KwgwU `ki mKj wePvwiK Av`vjZi Aemicv wePvicwZ`i ZvwjKvI msMn Ki| KwgwUi KvQ Rgv `qv ivRbwZK `jjvi cv_x ZvwjKv I KwgwUi msMnxZ ZvwjKv aiB cavb wbevPb Kwgkbvi I wbevPb Kwgkbvi c` bvg Pov Kiv ne|

MZ 22 Rvbyqvwi bZzb wbevPb Kwgkb (Bwm) MVb bvgi mycvwik Zwi KiZ Pvi m`mi mvP ev Abymvb KwgwU MVb Kib ivcwZ gvnv` wRjyi ingvb| cavb wePvicwZ gbvbxZ Avwcj wefvMi GKRb wePviKK mfvcwZ Ki MwVZ GB KwgwUZ m`m Kiv nq nvBKvU wefvMi GKRb wePviK, gnv-wnmve wbixK I wbqK Ges miKvwi Kg Kwgkb PqvigvbK| KwgwUi KvhcwiwaZ ejv nq, Abymvb KwgwU MVbi 10 Kvh w`emi ga KwgwUi mycvwik ivcwZi KvQ ck Kie| KwgwU wmBwm I wbevPb Kwgkbvi wbqvM cwZwU k~b c`i wecixZ `yRb Ki ewi bvg mycvwik Kie| Gi ciw`b 23 Rvbyqvwi bZzb wbevPb Kwgkb MVb ivcwZ MwVZ mvP KwgwUi mfvcwZi `vwqZ cvjb KiZ Avwcj wefvMi wePvicwZ mq` gvngy` nvmb I m`m wnme nvBKvU wefvMi wePviK gv. b~ivgvbi bvg cvVvb cavb wePvicwZ| Gici _KB KwgwU Zv`i KvR i Ki|

m~ Rvbvq, MZ 24 Rvbyqvwi nvZ mgq Kg _vKvi welqwU weePbvq wbq mveK gwcwil` mwPe I gyL mwPei ZvwjKv Pvq mvP KwgwU| Gi wfwˇZ cavbgxi Kvhvjqi cwiPvjK (ckvmb) Kwei web Avbvqvi ^vwiZ mveK gyL mwPei GKwU ZvwjKv gwcwil` wefvM cvwVqQ|

cavbgxi Kvhvjq m~gZ, eZgvb gyL mwPe ev` G ch 15 Rb KgKZv `vwqZ cvjb KiQb| G ZvwjKvq iqQb ij Kzym, GGBPK mv`K, Lvik` Avjg, Gg gvvwdRyi ingvb, mq` nvmvb Avng`, KGg ivevbx, Avbg BDmyd, mq` Avng`, AvZvDj nK, GmG mvgv`, kvn gynv` dwi`, W. Kvgvj wmwKx, Avjx Bgvg gRyg`vi, Gg Ave`yj AvwRR I mekl Ave`yj Kwig| gwcwil` wefvMi IqemvBU Abyhvqx 19 Rb mveK gwcwil` mwPe eZgvb gwcwil` mwPei AvM `vwqZ cvjb KiQb| G ZvwjKvq iqQb GBPwU Bgvg, kwdDj AvRg, Ave`yj gvbg Lvb, Gg. KivgZ Avjx, gv. gvneyeyvgvb, gv. gywReyj nK, GgK Avbvqvi, gv. wmwKzi ingvb, Gg. AvBqyeyi ingvb, mq` Avng`, AvZvDj nK, KvRx kvgmyj Avjg, W. AvKei Avwj Lvb, W. Kvgvj Dwb wmwKx, W. mv`Z mvBb, GGmGg Ave`yj nvwjg, gv. Avey mvjvqgvb Payix, Avjx Bgvg gRyg`vi I mekl Gg. Ave`yj AvwRR, GbwWwm| G`i ga GBP wU Bgvg eZgvb cavbgx kL nvwmbvi Rbckvmb welqK Dc`v| Abw`K GgK Avbvqvi cavb weivax`j weGbwci msm` m`m (Ggwc) I vqx KwgwUi m`m|


 
pag


Today's Hit: