hyivi GBPUz-G GBPUz-we wfmv cve bv evsjv`wkiv


Avgv`i mgq W : GBP-UzG Ges GBP-Uzwe wfmv eevi AvIZvq 58wU `k _K kwgK be hyiv| Avqx KwlKvR Ges Avqx AKwl KvRi Rb G `yaibi wfmv eev Dyy Kiv nqQ| Ze ZvwjKvfz G 58wU `ki ga Kwlcavb evsjv`ki bvg bB| chv mPZbZv Ges evsjv`k miKvii D`vMi AfveB hyivi Kiv bZzb G ZvwjKvq evsjv`ki bvg bB ej aviYv Kiv nQ| evsjvwbDR

mvaviYZ nvgjv wmwKDwiwU wefvMi `qv Qvoci ciB hyivi bvMwiKZ Ges Awfevmb msv (BDwmAvBGm) IB Ave`b MnY Kie| Ze BDwmAvBGm ZvwjKvq bvg bv _vKv `kjvI wfmvi Rb Ave`b KiZ cvie| m hyiv miKvii Kx jvf ne Zv weePbv Kiv ne| mwZ Ae`b KiZ cvie Ggb `ki bvgi ZvwjKv cKvk KiQ dWvij iwRvi| wK `yfvMekZ evsjv`k GKwU KwlwfwK `k nIqv mˡI IB ZvwjKvq evsjv`ki bvg bB| evsjv`kKI G evcvi DrKwZ gb nQ bv| hw`I GBP-UzG Ges GBP-Uzwe wfmv eev evsjv`ki Rb GKwU fvjv myhvM nZ cviZv| GiB ga hyiv Abw_fz Awfevmx`i wbq GKwU Lmov Zwi Kiv nqQ| hv`i KvbI Acivai iKW bB Ges weMZ cuvP eQi ai hyiv Aevb KiQb Zv`iB bvg bw_fz Kiv nqQ| Aciw`K Ievgv ckvmb Zv`i bZzb Awfevmb cwqvq hyivi A_bxwZZ fwgKv cvjbKvix kwgK`i mv`i MnY KiQ|

BDGmwmAvBGmi NvlYv gZ, ^iv gYvjqi Aaxb nvgjv wmwKDwiwU wefvM bZzb cuvPwU `kmn gvU 58wU `ki ZvwjKv KiQ| GLb _K GBP-UzG Ges GBP-Uzwe wfmv eevi AvIZvq hyivi PvKwi`vZviv we`wk kwgK`i wbqvM w`Z cvie| Avqx KwlKvR Ges Avqx AKwlKvRi Rb G wfmv `qv ne| hw`I nvBwZ, AvBmjv, gwUwbMv, b Ges myBRvijv GeviB c_g gbvbxZ nqQ| nvgjv wmwKDwiwUi Abygv`bi wfwˇZB G wfmv cvMvg Ask wbZ cviv `kjvi ZvwjKv Zwi nq|


 
pag


Today's Hit: