Mvwo fvOPzi gvgjvq Rvwgb cjb mvjvnDwb Kv`i


Avqvb kgv : XvKv-PMvg gnvmoK mxZvKz GjvKvq Mvwo fvOPzi I AwMmshvM gvgjvq Rvwgb cjb weGbwc bZv mvjvnDwb Kv`i Payixmn Aviv 8 Avmvwg| gvgjvi Ab Avmvwgiv njb gvnv` nvmb, nvwR mvjvDwb, gvnv` gb&Ry, gvimvwjb, Gikv`, gbRyi, dqmvj I Lvik`| Rvwgbi cvkvcvwk PMvg Rjv I `vqiv RR Avyj Kzym wgqvi Av`vjZ 9 gvP IB gvgjvi AwfhvM MVbi bvwbi w`b avh KiQb|

Gi AvM mvjvnDwb Kv`i PayixK XvKvi _K PMvg KvivMvi wbq Avmv nq| mvgevi mKvj mvqv 11Uvq KVvi wbivcvq PMvg Rjv I `vqiv RR Avyj Kzym wgqvi Av`vjZ nvwRi Kiv nq| Gmgq Av`vjZ cPzi weGbwci bZvKgx DcwZ wQjb| G welq ivci Kumyjx I Rjv wcwc AvWfvKU Aveyj nvkg Rvbvb, G gvgjvq mvjvnDwb Kv`i Payix nvBKvUi Rvwgb AvQb| welqwU weePbv Ki Av`vjZ 50 nvRvi UvKvi gyPjKvq Zvi Rvwgb envj iLQb| GKBm IB gvgjvi 8 Avmvwgi RvwgbI envj iLQb|

mvjvnDwb Kv`i PayixK MdZvii Re 2010 mvji 7 bf^i XvKv-PMvg gnvmoKi mxZvKz cvv gv_vq GjvKvq moK GKwU evwoKW mw Ki AmsL Mvwo fvOPzi I ek KqKwU MvwoZ AwMmshvM Ki| IB NUbvq mxZvKz _vbvi GmAvB Mvjvg dviK fuBqv evw` nq AͩNvZKg~jK Kvhgi cwiPvjbvi AwfhvM wekl gZv AvBb 95(3)/25-N avivq GKwU gvgjv `vqi Kib|

IB gvgjvq cywjk 2011 mvji 12 mޤ^i mvjvnDwb Kv`imn 9 RbK Avmvwg Ki PMvg RywWwkqvj gvwRUi Av`vjZ GKwU PvRwkU `vwLj Kib| MZ 23 Rvbyqvwi gvgjvwU PMvg Rjv I `vqiv RR Av`vjZ wePvii Rb cvVvbv nq|

Rvwgbi bvwb PjvKvj ivci Kumyjx I Rjv wcwc AvWfvKU Aveyj nvkg ejb, mvjvnDwb Kv`i Payix XvKv-PMvg gnvmoK mxZvKz GjvKvq Mvwo fvOPzi I AwMmshvMi g~jnvZv, cwiKbvKvix I wb`k`vZv| Avmvwgiv Zvi m eVK KiB Rbgb AvZ mwi gvag miKviK weeZ Kivi gvbm GB NUbv NwUqwQj|

Abw`K mvjvnDwb Kv`i Payixi AvBbRxexiv wcwci IB ee Zxe weivwaZv Kib| mvjvnDwb Kv`i Payixi c bvwbZ Ask bb AvWfvKU Avnmvbyj nK nbv, evwivi dLij Bmjvg, AvWfvKU Kwdj Dwb, AvWfvKU Ave`ym mvvi I AvWfvKU Kvgij Bmjvg mvv`|

GKB w`b mxZvKz euvkevwoqv GjvKvq Mvwo fvOPzi I AwMmshvMi AviKwU NUbvq mxZvKz _vbvq AviKwU gvgjv `vqi Kiv nqQ| IB gvgjvqI mvjvnDwb Kv`i Payixmn 8 RbK Avmvwg Kiv nq| AvMvgx 14 deqvwi PMvg Rjv I `vqiv RR Av`vjZ GB gvgjvi AwfhvM MVbi bvwbi w`b avh AvQ|


 
pag


Today's Hit: