fwelr cRK AvaywbK chywZ ` KiZ ne - wkvgx


kKwe cwZwbwa : kievsjv Kwl wekwe`vjq GjvgbvB Avmvwmqkbi evwlK mvaviY mfv I cybwgjbx 2012 MZKvj wekwe`vjq AwWUvwiqvg AbywZ nqQ| `ycyi 2Uv _K G Abyvb i nq| Abyvb cavb AwZw_ wnme DcwZ wQjb wkvgx byij Bmjvg bvwn` Ggwc|cavb AwZw_i ee Kwleevi Dbqbi Rb Kwlwe``i Awfb`b Rvwbq wZwb ejb, Avmb wek Lv`-msKU gvKvwejvq Kwlwe``i GwMq AvmZ ne| fwelr cRK wekgvbi DPwkv w`q wkwZ I AvaywbK chywZ ` Ki fwelZi Pvj gvKvwejvi Rb Mo ZzjZ ne| G Rb wkv LvZ evRU evovZ ne| DPgvbi wkvq fwelr cRK wkwZ Ki Mo ZzjZ wZwb MZvbyMwZK wkveev Ges wmjevmi evBi ewiq Avmvi Rb mevi cwZ Avnvb Rvbvb| wZwb ejb, wkv LvZ G Rb h LiPi cևqvRb ne, mUv gUvbvi Rb Ges wkvi gvb eRvq ivLvi Rb emiKvwi wewbqvM cևqvRb| Ze wkvi bvg evwYR Avgiv ei`vkZ Kie bv| G aibi evwYR VKvZ Avgiv h_vixwZ c`c wbqwQ| gx ejb, wekwe`vjqi wkK`i eqmmxgv 65 eQi Kivi welqwU AvMvgx AwaekbB Avgiv Dcvcb Kie|

kKwe GjvgbvB Avmvwmqkbi mfvcwZ Kwlwe` AavcK gv. kv`vZ Djvi mfvcwZZ Abyvb wekl AwZw_ wnme DcwZ wQjb wekwe`vjqi DcvPvh AavcK W. gv. kvn B Avjg, Kwlwe` BbwwUDkbi gnvmwPe Av d g evnvDwb bvwQg I GbGAviGmi mvqwU GwgiUvm Kwlwe` W. Gg e`ivRv| mekl bkfvR I GK gbv mvswZK Abyvbi AvqvRb Kiv nq|


 
pag


Today's Hit: