fvlv Av`vjbi 60 ermi c~wZ, viK bvU Qvoe evsjv`k evsK


wbR^ cwZe`K : fvlv Av`vjbi 60 ermi c~wZ Dcj evsjv`k evsK viK bvU Bmy KiZ hvQ| AvMvgx 15 deqvwi mKvj mvo 11Uvq evsjv`k evsKi g~j febi 5g Zjvi Kbdvi nj viK bvUwU Aegy Kiv ne| evsjv`k evsK m~ G Z_ Rvbv MQ|

fvlv mwbK gyZRv ekxi AvbyvwbKfve viK bvUwU evsjv`k evsK nZ Aegy Kieb| Gici evsjv`k evsK, gwZwSj Awdm nZ dvvi I Lvgmn cwZwU viK bvU `yBk UvKv Ges aygv bvU 60 UvKvq bM` g~j cvIqv hve| AvMvgx 19 deqvwi _K evsjv`k evsKi me kvLv Awdm Ges wewfb evwYwRK evsKi kvLv nZI bM` g~j G viK bvU cvIqv hve ej RvwbqQ K`xq evsK|


 
pag


Today's Hit: