PweZ msNl wbnZ gyRvwn`i evevi gvgjv bqwb cywjk


PMvg cwZwbwa : PMvg wekwe`vjq QvjxM-Qvwkwei msNl wbnZ gyRvwn`i evevi gvgjv bqwb nvUnvRvix _vbv cywjk| enwZevi gvgjv KiZ Mj gvgjv wbZ A^xKvi cywjk| ci Mfxi ivZ ch em _K e_ nq wdi Avmb gyRvn`i wcZv gv. gvqyb Kwei wgUy |

Rvbv hvq, gyRvwn`i evev enwZevi mܨvq nvUnvRvix _vbvq gvgjv KiZ hvb| wK cywjk GRvnviwU MnY bv Ki EaZb KZci AbygwZi cևqvRb ej Rvbvq| wbnZi evev evievi Abyiva Kij cywjk GKchvq bvRnvj Ki ZvK| wbnZi evev Rvbvb, Avgvi QjK nZv Kiv nqQ| wK Qji nZvKvixi wePvi PvBZ wMqI wdi AvmZ nqQ AvgvK|

gvgjvi welq nvUnvRvix _vbvi fvicv KgKZv mvwgDj Avjgi m evievi hvMvhvM Kivi Pv Kiv nj wZwb dvb wiwmf Kibwb| gyRvwn`i evevi gvgjvwU MnY bv Kivq Zxe vf I wb`v cKvk KiQ Pwe Qvwkwei|

Aciw`K gyRvwn`i evevi gvgjv bv wbjI QvjxMi gvgjv wbqQ ej RvwbqQ nvUnvRvix _vbv cywjk| QvjxMi gvgjvq Pwe Qvwkweii kxlvbxq 44bZvKgxK Avmvwg Kiv nqQ ej Rvbvq GK QvjxM bZv|


 
pag


Today's Hit: