Mvwi civqvbvi gyLI Aeva Pjvdiv bvwk`i


Rvwn` Avj Avgxb : gvjxci gZvPzZ cwmWU gvnv` bvwk` Mvwi civqvbvi gyLI Aeva Pjvdiv KiQb| cywjkK evywj `wLq wZwb Av`vjbKgxi gZv ivvq bvgQb| hgbwU AZxZI wZwb KiQb| Ze beMwVZ miKvi Mvwi civqvbv Rvwi Kivi ciw`b evi ewi KviY ivvNvU wevfi Dvc wKQyUv Kg GmQ|

enwZevi bvwk` I Zvi cwZivgx Bevnxg Lwjdvbyi wei Mvwi civqvbv Rvwi Ki dR`vwi Av`vjZ| wK evi Rygvi bvgvRi mgqI bvwk`K Mvii Kvbv myhvM bqwb wbivcv evwnbx| ivRavbx gvji K`֯j wbR evwoi mvgb `vuwoq bvwk` ejb, Mvwi civqvbv Rvwii evcviwU GLbv cwivi bq| wbivcv evwnbxi GKvskB ivRbwZK cwZc`i m wgj e`yKi bji gyL ZvK c`ZvM KiZ eva KiQ ej AwfhvM KiQb bvwk`| bvwk`i G K_vi ciciB gvjZ Zvi mg_Kiv ZvK gZvq wdwiq `qvi `vweZ wevf Ki| cywjk ZvZ evav w`Z Mj Qwoq co msNl|

bvwk`i mg_K AaywlZ xc AvyZ eyaevi Zvi gZyi Re Qwoq coj cywjk kb, Av`vjZmn Abvb miKvwi febjvZ RbZv fvOPzi Pvjvq| bvwk` gviv MQb ev ZvK gi djv nZ cvi Ggb Re Qwoq coj fvOPzi i nq ej Rvbvb `gKj Kgx mb kwid| Ze evi cwiwwZ kv nq GmQ| Gw`b RvwZmsNi ivRbwZK welqvewj mwKZ mnKvix gnvmwPe Avi dvibv`m-ZvivbKv bZzb cwmWU Iqvwn` nvmvb gvwjKi m `Lv KiQb| gvjxc DZ cwiwwZZ mwnsmZv GovZ DfqcK ciii m AvjvPbvi Rb Abyiva RvbvZ gvjZ wZbw`bi mdi iqQb wZwb| GQvov fviZ, hyivR, hyiv, BDivcxq BDwbqb Ges KgbIqj_i KUbxwZKivI gvjZ AvQb| ivRbwZK `jjvi m BZvga eVK i KiQb KgbIqj_ KUbxwZKiv| KgbIqj_i cwZwbwa `ji bZZ _vKv AvKei Lvb ejb, Avgiv cwmWUK RvwbqwQ h cwiwwZ kv ivLZ nj cywjk I mbvevwnbxK m~Y mvsweavwbKfve `k cwiPvjbv KiZ ne| KviY GLvb MZ KqKw`bi NUbvq MYZvwK eevi `yiev nq DVQ| Iw`K wbD BqK UvBgm jLv Kjvg bvwk` ejb, gvgyb Avyj MvBqyg gZv Qvovi ci _K gvjxc hv NUQ, Avie wek MYZvwK cybMVbi mgq cvwo `qv `kjvi Rb Zv mZK msKZ| GZ bvwk` ejb, GKbvqKK GKw`bB nwUq `qv me, wK Zvi ^ivPvii Aewkvsk So djZ eQii ci eQi jM hZ cvi|

2008 mvj gvjxc c_gevii gZv AbywZ MYZvwK wbevPb `xNw`bi cwmWU gvgyb Avyj MvBqygK nvwiq wbevwPZ nb bvwk`| Rjevqy cwieZbi weic cfve wbq wewfb AvRvwZK dvivg ewj ee w`q wZwb `Z cwiwPwZ cvb| bvwk`i AvM 30 eQi ai gZvq _vKv MvBqygi wei ^ivPvixi AwfhvM iqQ| wK miKvii wb`k MZ gvm GK R wePviK Mvi nIqvi ci gvgyb Avyj MvBqygi mg_Kiv ivRc_ wevf i Ki| mvgevi cywjk evwnbxi GKwU Ask Zv`i m hvM w`j Av`vjb Pov chvq cuQ| cywjk evwnbxi m`miv gjevi ivxq Uwjwfkbi wbqY wbq RbMYK ivvq bg Avmvi Avnvb Rvbvq| Gi KqK Nvi ga c`ZvM Ki fvBm cwmWU Iqvwn` nvmvbi KvQ `vwqZ nvi Kib bvwk`| wK eyaevi wbR `ji GK eVKi ci mvsevw`K`i bvwk` Rvbvb, ZvK e`yKi bji gyL c`ZvM eva Kiv nqQ| K ev Kviv ZvK e`yKi bji gyL iLwQj m evcvi wevwiZ wKQy ejbwb bvwk`| Ze Zvi GK mnhvMx ejQb, mbvevwnbxB ZvK gZv _K mwiqQ|


 
pag


Today's Hit: