Lywb`i wPwZ KiQ Mvq`viv 2 Rb AvUK, PjQ wRvmvev`


cveb miKvi : mvsevw`K mvMi-iwb `wi bksm nZvKv RwoZ `yRbK AvUK KiQ gnvbMi Mvq`v cywjk| mswk m~ RvwbqQ, GB `yRbi ga GKRb iwbi mnKgx mvsevw`K I GKRb Zvi wbKUvZxq| MZivZ Zv`i MdZvi Kiv nq| m~ Rvbvq, cyiv NUbvi inm D`&NvUbi cvq wKbvi AvBbkLjv evwnbx| AvUKKZ`i kxlchvq wRvmvev` PjQ ej MZivZ 10Uvq Rvbv MQ|

m~ Rvbvq, IB nZvKvi ci GKUvbv 30 Nv `oSvc, Abymvb, Mvq`v Z` kl MZKvj mܨvi ciciB nZv inmi wKbviv cvq wWwe KgKZviv| G wbq gnvbMi cywjk Kwgkbvi Kvhvjq mܨv mvqv 7Uvq wWGgwc Kwgkbvi, wWwei hyM-Kwgkbvi, wWwei wWwmq, wWGgwc m`i `߇ii Dc-cywjk Kwgkbvi Riwi ivi eVKI emb| eVK klB wWwei wZbwU wUg wbw` Awfhvb ewiq hvq ej wbfihvM m~ Rvbv MQ| IB wUg AvMvgx KqK Nvi gaB Lywb`i Mvi mg ne ej Avkv KiQb kxl cywjk KgKZviv|

Ze G nZvKvi Z`i AMMwZ wbq Mvq`v KgKZviv KD Kvbv ge KiZ ivwR nbwb| gnvbMi cywjk Kwgkbvi ebRxi Avng` ejQb, Avgiv Uvbv Z`i G chvq wbw` cqU cuQZ ciwQ AvkvKwi ^ivgxi eua `qv mgqmxgvi gaB cKZ Lywb`i Mvi mg ne|

G evcvi XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki Dc-cywjk Kwgkbvi (Di) Gg gvneyei ingvb Rvbvb, GB mvsevw`K `wZ nZvKvi inm D`NvUb KiZ cywjk mevP kw cևqvM KiQ| Ze KD Mvi bv nIqv ch wZwb G evcvi Kvbv K_v ejZ ivwR nbwb|


 
pag


Today's Hit: