cwZk֓Z mgqi gaB Lywb`i aiv ne : ^ivgx


wece wekvm : mvsevw`K `wZ mvMi miIqvi I gnib bvnvi iwb nZvi NUbvq Z`i AMMwZ RvbvZ ivwR bv njI ^ivgx mvnviv LvZzb ejQb, Zvi cwZk֓Z mgqi gaB Lywb`i aiv ne| G nZvi inm wkMwMiB D`NvUb Kiv me ne ej Avkv cKvk KiQb cywjki gnvcwi`kK (AvBwRwc) nvmvb gvngy` L`KviI| iveevi mwPevjq GK eVK kl mvsevw`K`i cևki Reve ^ivgx mvnviv LvZzb Rvbvb, BZvga mvsevw`K `wZ nZvKvi Z` i nqQ| hfveB nvK 48 Nvi ga NUbvi nvZvK aiv ne| Avkv Kwi, Zv`i aiv coZB ne|

evi Mfxi ivZ ivRavbxi cwg ivRvevRvi wbR`i fvov evmvq Lyb nb gvQivOv Uwjwfkbi evZv mv`K mvMi Ges Zvi x GwUGb evsjvi wmwbqi wicvUvi iwb| kwbevi mKvj cywjk Zv`i jvk Dvi Kivi ci NUbvj cwi`kb Ki ^ivgx ejb, Lywb`i 48 Nvi ga Mvii wb`k w`qQb wZwb| Gici 24 Nv cwiq MjI cywjk G inmi wKbviv KiZ bv cvivq iveevi mKvj mvsevw`K`i wewfb msMVbi GK mgvek _K NvlYv `qv nq evwK 24 Nvi ga Lywb Mvi bv nj Zviv Av`vjb hveb| GB 24 Nvq Z`i AMMwZ RvbZ PvBj mvwPevjqi mvgb ^ivgx mvsevw`K`i ejb, Z` PjvKvjxb G welq wKQy ejev bv| ZvrwYKfveB G NUbvi Z` i nqQ| vbxq ckvmb, wWwe, ive, wmAvBwW G welq KvR KiQ| Avgiv Avkvev`x, Lye ZvovZvwoB mdj ne|

GKzk deqvwi I AvRvwZK gvZfvlv w`em Dcj wbivcv eev wbq AvqvwRZ G eVK kl mvsevw`K`i cևki Reve AvBwRwc nvmvb gvngy` L`KviI ejb, G nZvinm wkMwMiB D`NvUb Kiv me ne ej Avkv KiwQ Avgiv|

AviK cևki Reve ^ivgx Rvbvb, evsjv`ki c_g cavbgx ZvRDxb Avng`i bvwZ ivwKe nvmbK gviaii NUbvq cwjki `yB Dc-cwi`kKK cZvnvi Kiv nqQ| IB NUbv Z`iI wb`k `qv nqQ| ivwKei cwievii AwfhvM, webv Aciva jkvb GjvKvq cywjk ZvK kwbevi 3 Nv _vbvq AvUK iL wbhvZb Ki| G jfji Qv 19 eQi eqmx ivwKe eZgvb BDbvBUW nvmcvZvj wPwKrmvaxb|

mviv`k GKzk deqvwi D`hvcb mgq Kvbvaibi wekLjv mw KiZ `qv ne bv DjL Ki ^ivgx ejb, AvBbkLjv ivKvix evwnbxi m`miv G evcvi Zrci iqQ|


 
pag


Today's Hit: