686wU Aea msMVb cwienb mi Puv`vevwR KiQ


Avgv`i mgq W : `ki moK cwienb mi gvwjK I kwgK`i gvU 932wU msMVb iqQ| Gi ga 686wU msMVbB Aea| Gme msMVbi KviY G LvZ Aea Puv`vevwR evoQ| Gme msMVb wbwl Kij cwienb LvZ Aea Puv`vevwR e ne ej gb KiQ msm`xq KwgwU I gvwjK-kwgK msMVbjv|

Gw`K gvwjK msMVbjv ejQ, RqU K Kvvwb I kg Awa`i G `yB RvqMv _K gvwjK msMVbjv wbeb Kivq mgmv Zwi nQ| GQvov cwienb mi Puv`vevwR e gvwjK I kwgK msMVbjv GKwU h_ c֯vebv w`qQ msm`xq KwgwUi KvQ|

MZKvj iveevi RvZxq msm` feb cwienb LvZ Puv`vevwR e mycvwikgvjv Zwi KiZ kg gYvjq mwKZ msm`xq vqx KwgwUi 4 b^i Dc-KwgwUi eVK G welq AvjvPbv nq| vqx KwgwUi mfvcwZ I Dc-KwgwUi AvnvqK gv. Bmivwdj Avjg eVK mfvcwZZ Kib| KwgwUi m`m knx`yvgvb miKvi eVK Ask bb|

eVK evsjv`k moK cwienb kwgK dWvikbi KvhKwi mfvcwZ I bgx kvRvnvb Lvb, XvKv moK cwienb gvwjK mwgwZi gnvmwPe L`Kvi GbvqZ Djvn DcwZ wQjb| eVKi ci Bmivwdj Avjg ejb, cwienb LvZ h Aea Puv`vevwR PjQ Gi Rb Gme Aea msMVbjvI `vqx| KwgwUi eVK gvwjK-kwgK Dfq msMVbB Gme msMVb e KiZ GKgZ nqQ| msm`xq Dc-KwgwUI Zv`i m GKgZ|

Bmivwdj AviI ejb, `ki mKj mii gvwjK msMVbjv RqU K Kvvwb _K wbeb bq| cwienb LvZ Gme gvwjK msMVbjvK kg Awa`i Ges RqU K Kvvwb `yB RvqMv _KB wbeb wbZ nq| GZ Ki mgmv Zwi nQ ej gvwjK msMVbjv RvwbqQ| gvwjK msMVbjv Pvq aygv RqU K Kvvwb _K wbeb wbZ| KwgwUI Zv`i m GKgZ nqQ| G welq wKQy wewa mskvabi cևqvRb ne| KwgwUi m evcvi h_vh_ KZcK cևqvRbxq eev bqvi mycvwik Kie|

h_ c֯vebvq ejv nqQ, moK cwienb msMVb I evm-UvK Uvwgbvj ev QvU Mvwoi v۸jvZ Aea Puv`v Av`vq I ivRbwZK cfve weviB nQ mKj MvjhvMi Drm| mKj gvwjK I kwgK msMVb cwiPvjbv eq eve` wbavwiZ Puv`v Av`vq Kivi K_v| A_P ewnivMZ I ^v_v^lx n͇c AwaKvsk B myhvMgZv AwZwi Puv`v Kiv nQ|

c֯vebvi iZ ejv nqQ, ivRbwZK cfve wevii Accqvmi dj Kvqgx ^v_v^lxiv cwienb LvZ gvwjK I kwgK msMVbjvi Ici Aea cfve wevi Ki Puv`vevwR i KiQ| Aea Puv`vewR e IB c֯vebvq 17wU mycvwik Kiv nqQ| mycvwik ejv nqQ, wewa-ewnf~Z Puv`v Av`vq e miKvwi wmvi cvkvcvwk gvwjK, kwgK, evsjv`k moK cwienb KZc (weAviwUG) I cywjk wefvMi AvwiKZv cևqvRb| AviI ejv nqQ, GK Rjvi GKvwaK vb KvbvfveB Puv`v Av`vq Kiv hve bv| GK Rjvq GKvwaK msMVb _vKj mswk msMVbjv AvjvPbv Ki GKwU vb wbaviY Kie| AvtRjv evm Uvwgbvj I dwiNvUi Puv`vevwR e BRviv cwZ evwZj Kivi mycvwik Kiv nqQ|

c֯vebvq ejv nqQ, hvx nqivwb e cPwjZ BRviv`vwi evwZj Ki kwgK msMVbi gvag wbavwiZ Uvj Av`vqKvix wbqvM Kiv hZ cvi| h_ c֯vebvi mycvwikjv evevqb GKwU GKwU Dc-KwgwU MVbiI c֯ve Kiv nqQ| IB KwgwUi AvnvqK wnme evsjv`k moK cwienb kwgK dWvikbi KvhKwi mfvcwZ I bgx kvRvnvb Lvbi bvg c֯ve Kiv nqQ| KwgwUi m`m wnme evsjv`k moK cwienb mwgwZ, evsjv`k UvK Ibvm Avmvwmqkb I evsjv`k moK cwienb kwgK dWvikbi bZv`i bvg c֯ve Kiv nqQ|

MZ 13 Avei KwgwUi wZxq eVK evsjv`k UvsK-jwi kwgK dWvikb, wecex kwgK cwienY kwgK dWvikb, mshy UvK e`veKvix cwienb kwgK dWvikb, UvwKve-gvBvevm PvjK dWvikb I evsjv`k moK cwienb kwgK BDwbqbi m eVK KiQ miKvi| IB eVK cwienb mi Aea Puv`vevwRi Rb cywjk, ivRbwZK bZv, gvwjKmn Aea kwgK msMVb`i `vqx KiwQj cwienb kwgK bZviv| msm`xq KwgwUI Zv`i m GKgZ cvlY Ki| IB eVK gvwjK msMVbi bZv`i AvgY Rvbvbv njI Zviv Avmwb|


 
pag


Today's Hit: