`yGKw`bi gaB wWwmwm wbevPb wbq eme : wmBwm iwKe


wbR^ cwZe`K : `yGKw`bi gaB wWwmwm wbevPb wbq eme| MZKvj iveevi c_g w`bi Awdm kl mvsevw`K`i G K_v ejQb bZzb cavb wbevPb Kwkbvi KvRx iwKe Dwb Avng`| wZwb Awdm kl evmvq divi c_ mvsevw`K`i cևki Reve ejb, AvR Avgv`i c_g Awdm wQj| Avgv`i KvR eyS bqvi Pv Kijvg| Avgv`i Kvi Kx Kivi AvQ, Avgiv `Ljvg| Avgiv mewKQy eyS wbq Avcbv`i m K_v eje| wZwb Aviv ejb, AMvwaKvii wfwˇZ KvR Kie| `yGKw`bi ga Avgiv wWwmwm wbevPb wbq eme|


 
pag


Today's Hit: