AvR dvyb AvR em


wigb gvndzR : em evZvm mB jv em evZvmt nuv, FZzivR em ^vMZ Rvbvbvi Rb cwZevii gZv GeviI D`hvwcZ nQ em Drme| RvZxq em Drme D`hvcb KwgwUi AvqvRb XvKv wekwe`vjqi PviKjvi eKzjZjvq AvR mvgevi w`bevcx HwZnevnx G Drme cvwjZ nQ| em Drmei GwU 18Zg AvqvRb| ay ivRavbx XvKvB bq, mviv `ki wefvMxq knijvZ Ges Rjv knii emK ^vMZ Rvbvbvi Rb wewfb mvvgvwRK-mvswZK msMVb AvqvRb KiQ QvU-eo bvbv Abyvbi| Ab eQijvi Zzjbvq Gevi em Drme D`hvcbi evcKZv AbK eo MQ| G _KB cgvY nq Avgv`i bMiRxeb `kxq mswZi cfve w`b w`b evoQ|

RvZxq em Drme D`hvcb cwil`i D`vM XvKv wekwe`vjqi PviKjvi eKzjZjvi em Drme i ne mKvj 7Uvq| Drmei AvbyvwbK Dvab _vKQb D`hvcb cwil`i AvnvqK Avjx hvKi, hyM AvnvqK kwdDwb Avng` I cwZ KvRx Avwid| em Drme Gevi `jxq msMxZ Ask wbQ QvqvbU, Zvwjg, aeZvb I mZb mb wkxMvx| bZ cwiekbvq _vKQ bZb`b, `b, QvqvbU, bZg, bUivR, a~wZ I fvebv AskMnY Kie| mKvj mvo 9Uvq PviKjv _K ei ne GK eYvX em kvfvhvv, GwU `vqj PZi I cmKve Nyi PviKjvi eKzjZjvq Gm kl ne|

em Drmei wZxq cei Abyvbgvjv i ne weKj mvo 3Uv _K| Mvb, Avew, bZ, bZbvU I bvUvskmn bvbv AvqvRbi ga w`q ivZ 8Uv ch Pje G Abyvb| GZ wewfb msMVbi mwwjZ cwiekbvi cvkvcvwk _vKQ eiY wkx`i GKK cwiekbv| GKK cwiekbvq Ask beb jyfv bvwn` Payix, KvRx KKwj Bmjvg, kviwgb mv_x gqbv Ges AviI AbK|

e`ibMix PMvgI Gevi em Drme D`hvcbi evcK c֯wZ bqv nqQ| knii wWwm wnj cvY cwZeQii gZv Gevi em Drme AvqvRb _vKQ evab Avew cwil`| 13 deqvwi mvgevi mKvj 8Uvq Kw cwiewkZ hmsMxZi ga w`q w`bevcx Drmei Dvab ne| weKj wZbUvq ei Kiv ne eYvX kvfvhvv| evab Avew cwil` m~ Rvbv MQ, Gevii Drme mvRvbv nqQ eiY ew`i AvjvPbv I wZPviY, GKK I `jxq msMxZ, bZ, Avew, K_vgvjv, Avw`evmx msMxZ I bZ, hmsMxZ, Zejvi jniv, PMvgi AvwjK Mvb, wPvsKb Avi Xvjev`b w`q| Drme AviI _vKQ PMvg emevmiZ `ki wewk wPwkx I Zv`i wecyjmsLK QvQvx`i AskMnY Rj iO em wkivbvgi wPvsKb ce| AbyvbwU gvQivOv Uwjwfkb mivmwi mPvi Kie|


 
pag


Today's Hit: