22 deqvwi mviv`k mvsevw`K mgvek


wbR^ cwZe`K : mvsevw`K `wZ mvMi-iwbi nZvKvix`i Mvi Ges me mvsevw`K nZv I wbhvZbi NUbvi myz Z` I `vlx`i kvwi `vweZ 22 deqvwi mviv `k mgvek Kie mvsevw`Kiv| evsjv`k dWvij mvsevw`K BDwbqbi (weGdBDR) AvIqvgx jxM I weGbwccx `ywU Ask, XvKv mvsevw`K BDwbqb, RvZxq cmKve, XvKv wicvUvm BDwbwUmn mvsevw`K`i wewfb msMVbi GK h_mfvi ci GB Kgm~wP NvlYv Kiv nq|

mfv kl MZKvj `ycyi RvZxq cmKve GK cm wewdsq evsjv`k dWvij mvsevw`K BDwbqbi GKvski mfvcwZ ij Avwgb MvRx ejb, mvsevw`K nZv I wbhvZbi NUbvi Z` I `vlx`i kvw Ges ^vaxb mvsevw`KZv wbwZ Kivi `vweZ 22 deqvwi mKvj 11Uv RvZxq cmKvei mvgb GB mvsevw`K mgvek ne| IBw`b mviv `k vbxq mvsevw`K BDwbqb I cmKvemn mvsevw`K`i me msMVb GKB aibi Kgm~wP cvjb Kie| 22 deqvwii AvM mvMi-iwbi nZvKvix`i Mvi Kiv bv nj IB w`b Pov Kgm~wP NvlYv Kiv ne|

MZ 11 deqvwi fviivZ ivRavbxi cwg ivRvevRvi wbR`i fvov evmvq Lyb nb gvQivOv Uwjwfkbi evZv mv`K mvMi miIqvi I GwUGb evsjvi wmwbqi wicvUvi gnib iwb| nZvKvi 48 Nvi ga Lywb`i Mvi ^ivgxi wb`k _vKjI cywjk Zv cviwb| AvOzji Qvci cwZe`b cywjk ejQ, Zviv h AvjvgZ cqQ Zv A| dj G ch Z` Zgb Kvbv AMMwZi Z_I cywjk w`Z cviwb| Lv` cavbgx G gvgjvi welqwU Z`viwK KiQb Rvwbq ^ivgx mvnviv LvZzb ejQb, G gvgjv avgvPvcv covi Kvbv KviY bB|

weGdBDRi Aci Aski mfvcwZ BKevj mvenvb Payix, cmKvei mfvcwZ KvgvjDwb meyR, XvKv mvsevw`K BDwbqbi miKvi mg_K Aski mfvcwZ Igi dviK, weivax`j mg_K Aski mfvcwZ Avym knx`, XvKv wicvUvm BDwbwUi mfvcwZ mvLvIqvZ nvmb ev`kvnmn mvsevw`K`i wewfb msMVbi bZviv h_mfvq Ask bb|


 
pag


Today's Hit: