Pjgvb msiY
 • gybvdK`i gZvq hvIqv VKvZ mevBK HKe _vKvi Avnvb cavbgxi
 • co weKvj eBgjvq wfo
 • Avw`evmx`i gvZfvlv msiYi `vwe
 • mB hyeKK PMvg e`i wdwiq Avbv nqQ
 • Awj Avnv`i cwZ kv RvbvZ evmvq hvQb Lvj`v wRqv
 • evg`i wgwQj ZYg~ji nvgjv, weavqKmn wbnZ 2
 • gbvni`x-biwms`x jyc jvBb cK Dvab XvKvq Mvm msKU Kgvi Avkvev`
 • Bsjvi KvQ cvwKvbi wmwiR nvi
 • kU wjfW KvBgU dvivg hvM w`Z weki Abvb `ki cwZ cwiekgxi Avnvb
 • dzMi 4bs Kc _K Mvm mieivn i
 • Rqi avivq wdij XvKv MvwWqUim
 • bwbivcvq Zwi nQ wbivcvevwnbx gwib MvW
 • mvsevw`K `wZ nZv || 12 deqvwi mviv`k cZxKx agNU, 1 gvP MYAbkb
 • mdUIqvi gjvi Dvabx Abyvb eviv wkMwMiB evsjv`k AvmQ c-cj
 • Rbwmm w_qUvii GKzki AvqvRb
 • nvDmdzj-G Avyj Revi
 • Bmjvg I gymjgvbweivax loh evevqb AvdMvwbvb Avj-KziAvb AwMmshvM Kiv nqQ : gywhy cR KvDwj
 • UzjKvii IqvbW _K Aemii wmv cwieZb Kiv DwPZ
 • GmBwmi m AvjvPbv Qvov cyuwRevRvi msv wmv bIqv hve bv
 • nvgm evgv nvgjvq `yB cwgv mvsevw`K wbnZ
 • mvsevw`K `wZ nZvKv|| kΓcK Nvqj KiZ DovwPwV
 • BDb~mK wek evsKi cwmWU Kivi c֯ve kL nvwmbvi
 • msm` GmB weivax`jK ZˡveavqKi c֯ve w`Z ne : ijgx
 • fvlv mwbK`i ZvwjKvq bvg Afy Kivi `vwe gI`y`i
 • 12 gvP wbq ivRbxwZ D nIqvi wKQy bB: Avyj Rwjj Ggwc
 • `wY Kvwiqvi cvigvYweK mjb Dvwbg~jK : Di Kvwiqv
 • AvmQ Zvnmvb Av ` mywdR
 • gyi ` wg wPKgi g~j 8 KvwU Wjvi
 • wbR Mvq Avb w`jb eemvqx
 • mvMi-iwb nZvKv mvsevw`K`i KgweiwZ I Abkb Kgm~wP
 • cw_exi Abyic Mn mK wbwZ wevbxiv
 • bIMuvi ivbxbMi Mnea~K 101 `viiv gvivi NUbvq Iwmmn KqKRb vbxq gvZeiK Zje KiQ nvBKvU
 • `yjf Mvjvwc nxiK!
 • cwZw`bB Zvjevbi m Avgv`i K_v nq : KviRvB
 • Mvjvg Avhgi wei 27 deqvwi PvR MVbi w`b avh
 • knx` wgbvii mw ivq Kb wb`k `qv ne bv Zv RvbZ Pq nvBKvUi ij Rvwi
 • KevRvi mgy` mKZ vcbv wbgvY Kivq Awj Avng`i wei ij Rvwi
 • AeZxKvjxb miKvii iciLvi aib RvbvZ Lvj`vK msm` Avmvi Avnvb ij gxi
 • fviZ-BZvwj KUbwZK gnj DRbv
 • Bqgbi bZzb cwmWU gbmyi nvw`
 • ivRkvnx wefvM 72 Nvi cwienb agNU i
 • mvC`xi wei ivci mv MnY AvMvgxKvj ch gyjZwe
 • ivRavbxi bqvcb mvmx`i QywiKvNvZ wbnZ 1
 • XvKv Pjv mdj KiZ RvU I mggbv`i m Lvj`vi eVK
 • AbkbiZ wdwjwwb ew`K Qo w`Z ivwR nqQ Bmivqj
 • mvMi-iwb nZv t AvR mvsevw`K`i gnvmgvek
 • ivRavbxZ Qywi gi eemvqxK nZv
 • cwienb agNU APj ivRkvnx wefvM
 • AvZnZv iva dBmeyK
 • wmwiqvq Aveviv evgv nvgjv, wbnZ 12
 • evsjvZB Z_ chywi myweav cve RbMY : cavbgx
 • biwms`xZ wbivcv cnixi wjZ evsK KgKZv wbnZ
 • knx` wgbvi _K divi c_ jvk njv `yB Qv
 • evsjv`k Mvi cvwb PywZ ^xKZ gvvi PqI ewk XyKQ: ggZv
 • we`k AvUK Aea 54 evsjv`wk hyeK diZ GmQ
 • biwms`xZ evm I UvK msNl: wbnZ 3 AvnZ 40
 • GKjv Pjv bxwZZ GZ Pvb ivj
 • wSbvB`n UvK Pvcvq wbnZ 2
 • KevRvi weGbwc bZvi nvUj AvIqvgx jxM bZvi inmRbK gZz
 • ewikvj Wvws QvovB PjQ gqjv AveRbv I wKwbKvj eR AcmviY
 • ebvcvj zj Qv wbhvZb : cavb wkKmn 3 RbK ewnvii wb`k, GgwcI wMZ
 • IqvbWK _K we`vq wbjb cwUs
 • PMvg fvlv knx``i cwZ cvwKvwb wKUvi`i kv
 • Mvqvj` evK Lybi ci AcniY nIqv wk XvKvq Dvi : Mvi 1
 • Aekl ewe wei bvg LyuR cvIqv MQ
 • asmvZK ivRbxwZ cwinvii Avnevb Mnvqb cwZgxi
 • AvwjK mg^qi welq KviRvBqi m AvjvPbv Kijb Ievgv
 • Pxb BvZ KviLvbvq weviY : wbnZ 13
 • we`kx mswZi gvag cfvweZ nq evsjvfvlv `~wlZ nQ : Bevwng Lvj`
 • icM gv`K`emn 2 eemvqx AvUK
 • AvdMvwbvb cwe KviAvb cvovbvi NUbvq wevf
 • wRnv` bZv Av`bvbi 65 w`b ai Abkb
 • mviv`k h_vhvM ghv`vq cvwjZ nQ Agi GKzk
 • mggbv`i m Lvj`v wRqvi eVK ivZ
 • Gme KvR Kvbv WUjvBb w`q nq bv : ebwRi Avng`
 • cfvZdwii mvZ eBgjvq
 • Bqgb cwmWU wbevPb AvR
 • wmvcyiMvgx RvnvRi KUBbvi evsjv`kx hyeK
 • knx` wgbvi Ggb wekLjv Ab eQi `wLwb: dLij
 • cvBiwm e bZyb Pywi wei Avbvwbgvm
 • gvbyli K_v ejvi AwaKvi divZ ne: dLij
 • wgqvbgvi myy wbevPb wbq mywPi `ji mskq
 • knx` wgbvi cKUgvi m`n hyeK AvUK
 • AvMvev` ijIqi 6wU mwgcvKv evmv cyo QvB
 • XvKv cwjUKwbK QvjxMi avIqv cvv avIqv
 • mxgv evsjv`wk wbMn : weGmGd cևk XvKv Pvc `e w`wjK
 • nvUji Lvevi Lq mvfvii 53 cvkvK kwgK Amy
 • BDivci Aviv KqKwU `k Zj idZvwb ei gwK Bivbi
 • mbvevwnbxK Aviv kwkvjx KiQ ivwkqv
 • bvqvLvjxi mvbvBgywo knx` wgbvi AvIqvgx jxMi msNl : 144 aviv Rvwi
 • cwgv `kjv wmwiqvq Mnhyi civPYv w`Q: Pxb
 • gvBjdjK Zwii c_ Avcji Avc vi
 • bwKqvK UcK kxl mvgmvs
 • AvIqvgx jxM 12 gvP Kgm~wP w`Q bv
 • my`vbi Rg we`vnxiv 49 kvwixK AvUK KiQ
 • Bivb AvjvPbvq emZ RvwZmsN cwi`kK`j
 • gUvij cK : KvR ii AvMB eq eoQ 70 KvwU Wjvi
 • knx``i cwZ kv RvbvZ PMvgi knx` wgbvi gvbyli Xj
 • knx` ew`Z fvlv knx``i cwZ RvwZi kv

 • fvlv Av`vjbi 6 `kK||
  AvR Agi GKzk deqvwi


  Avevi dzUQ `Lv KPov _i _i knii c_
  Kgb wbweo nq, KLbv wgwQj, KLbv ev
  GKv nuU hZ hZ gb nq
  dzj bq Iiv knx`i SjwKZ ii eyy`,
  wZM ficyi, GKzki KPov Avgv`i PZbvi iO|

  Avgv`i mgq W : AvR GKzk deqvwi| AvRvwZK gvZfvlv w`em| AvR _K 60 eQi AvM Gw`bB evOvwji KqKRb exii i`vbi ga w`q ^vaxb evsjv`ki exR ecb nqwQj|...

  evOvwj HwZn nq Kivi Pv iL `qvi Avnvb AgZ mbi

  Avgv`i mgq W : evOvwji wbR`i BwZnvm I HwZn aviYi Ici Rvi w`qQb bvejRqx AgZ mb| mvgevi wek evOvwj mjb eZvq GKB m evOvwj HwZn nq Kivi Pv iL `qvi AvnvbI RvwbqQb evOvwj GB A_bxwZwe`| AgZ mb gb Kib, ivRbwZK KviY evOvwjiv AvR wef njI G RvwZi mvswZK HK GLbv AUzU| Click for Details

  dqR Avng`i wPiwe`vq

  Avgv`i mgq W : cexY mvsevw`K, mvwnwZK I ivRbxwZwe` dqR Avng` Avi bB| MZKvj mvgevi fvi ivRavbxi eviWg nvmcvZvj 84 eQi eqm wZwb kl wbtkvm ZvM Kib| wZwb `xNw`b ai evaKRwbZ bvbv aibi mgmvq fzMwQjb|
  dqR Avng`i gZyZ ivcwZ gvnv` wRjyi ingvb Mfxi kvK cKvk KiQb|
   Click for Details

  AvR AvLvDovq wgje `yB evsjv

  Avgv`i mgq W : wcyiv-evYevwoqv mxgvi AvLvDovq bv-gv jv GKzk deqvwi GK Abyvbi gvag fviZ I evsjv`k h_fve AvRvwZK gvZfvlv w`em cvjb Kie| mxgvi `ycvki gvbyli ga hvMvhvM evovZB h_fve AvRvwZK gvZfvlv w`emi Abyvb Kivi G D`vM bqv nqQ| wewWwbDR
  Abyvbi AvqvRK msv wZZvm Avew msv I wbnvwiKv wjUj gvMvwRb KZc MZ iveevi AvLvDov mxgv c֯wZ eVK Ki|
   Click for Details

  gUviji FYPzw gvP KvR i AvMvgx eQi

  bRg~j nK miKvi : XvKvq gUvij wbgvY RvBKvi m FYPzw ne gvP| Avi G cKi wbgvYKvR AvMvgx eQii gvSvgvwS i Kiv ne|hvMvhvM gYvjq RvBKvi m GK eVK kl hvMvhvMmwPe GgGGb wmwK mvsevw`K`i G Z_ Rvbvb| mwPe ejb, GLb Avgiv Dbqb cK cwiKbv (wWwcwc) Zwi KiwQ| GwU Abygv`bi Rb cwiKbv Kwgkb cvVvbv ne| Click for Details

  mgSvZvi c_ ivRbxwZ

  11 gvP 14 `ji gvbeeb, 12 gvP weGbwc RvUi mgvek

  `xcK Payix : cavb `yB `ji gaKvi mgSvZvq weGbwci ej AvjvwPZ 12 gvPi Kgm~wP _K `~i mi GmQ AvIqvgx jxM| IBw`b AvIqvgx jxM A_ev 14 `j Kvbv Kgm~wP NvlYv Kiwb| dj 12 gvP w`bwU wNi _vKv Rbgbi DM I DrKv AbKUvB KUQ ej gb Kiv nQ|
   Click for Details

  dqR, evsjv`k _vKZ nj gywRei m K_v ejZ ne

  Avgv`i mgq W : 1949 mvj hLb AvIqvgx jxM MwVZ nq, ZLb dqR Avng` gIjvbv fvmvbxi m AvIqvgx jxM hvM`vb Kivi myhvM cqI hvbwb| Ze ZLbKvi gymwjg jxMi ^ivPvix kvmKi wei h hye mgvR `uvwoqwQj, Zv`i AbZg wnme weklfve mvswZK c_K mv wbq dqR Avng` AvcKvk Kib| Click for Details

  dqR Avng`i `n `vb

  Avgv`i mgq W : dqR Avng`i BQv Abyhvqx evsjv`k gwWKvj KjR Zvi `n `vb Kiv ne| dqR Avng`i mnKvix AvwZKzi ingvb mvnj Rvbvb, MZKvj fviivZ 4Uvi w`K wZwb eyK e_v Abyfe Kib| Gici ZvK ivRavbxi eviWg nvmcvZvj bqv nq| mLvb fvi 5Uvi w`K wZwb gviv hvb| Zvi Py`vb cwqv mb nqQ| Click for Details

  RvZxq wekwe`vjq 11k KgKZv KgPvixi wbqvM Aea

  Avgv`i mgq W : weMZ Pvi`jxq RvU miKvii Avgj 2003 mvji 17 bf^i _K 2004 mvji 31 AvM ch RvZxq wekwe`vjq wbqvM cvIqv KgKZv-KgPvixi wbqvM Aea NvlYv KiQ nvBKvU| wePvicwZ nvmvb dqR wmwKx I gv. Rvnvxi nvmbi e MZKvj GB Av`k `b| wewWwbDR
  RvZxq wekwe`vjqi AvBbRxex evwivi Rvdi Avng` Rvbvb, IB mgq cvq 11k KgKZv-KgPvix wbqvM w`qwQj wekwe`vjq KZc|
   Click for Details

  cywjki Ici Avv ivLZ ejjb wWGgwc Kwgkbvi

  wbR^ cwZe`K : mvsevw`K `wZ nZv gvgjvq KvDK wPwZ wKsev Mvii welq Kvbv AMMwZ RvbvZ bv cvijI cywjki Ici Avv ivLZ ejQb gnvbMi cywjk Kwgkbvi ebwRi Avng`| nZvKvi 10 w`b ci mvgevi mKvj K`xq knx` wgbvi mvsevw`K`i cևki Reve wZwb ejb, mvMi-iwbi cwievi I mvsevw`Kiv GB Z` KvR hZUzKz AvwiKZv w`q KiZ, Avgiv Zv`iKI Qvwcq hvev| Click for Details

  AvMi Bwmi evM Kbvi wmv evwZj Kij bZzb Bwm

  wbR^ cwZe`K : Awbqg AvUK MQ wbevPb Kwgkbi evM Kbv cK| mveK cavb wbevPb Kwgkbvi (wmBwm) W. GwUGg kvgmyj `vi bZZvaxb Kwgkb Zv`i kl mgq Pvi KvwU UvKvi G evM Kbvi wmv bq| wK mieivnKvix cwZvbi mvj evMi m mieivn Kiv evMi bgybv bv gjvq cKwU evwZji wmv wbqQ KvwR iwKeDwχbi bZZvaxb bZzb wbevPb Kwgkb| Click for Details

  fvlv Av`vjb I ^vaxbZvi 4 g~j ͤK hviv A^xKvi Ki Zviv `ki kΓ

  GKzk c`K weZiY Abyvb cavbgx

  `xcK Payix : evsjvK RvwZmsNi `vwiK fvlv Kivi Pv PjQ Rvwbq cavbgx kL nvwmbv ejQb, G j BZvga mvaviY cwil` GKwU c֯ve Dvcb Kiv nqQ| wZwb ejb, fvlv Av`vjb I ^vaxbZvi Pvi g~j ͤK hviv A^xKvi Ki Zviv GKzki kΓ, ^vaxbZvi kΓ|
   Click for Details

  weGbwc gZvq Mj cwZwnsmv PwiZv_ Kie bv : Lvj`v wRqv

  wbR^ cwZe`K : weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqv ejQb, weGbwc gZvq Mj cwZwnsmv PwiZv_ Kie bv| mB m hyMi Pvwn`vi AvjvK wbevPb eev msm` I kvmbZvwK msvi Kiv ne| MZKvj mvfvi MY^v K`i 40 eQi c~wZ Dcj wcGBPG feb AvqvwRZ mgw I kvwi evsjv`k ivi KiYxq, ivRbxwZwe``i Dbqb Kgx`i fwgKv I RbMYi cvw kxlK AvjvPbvq cavb AwZw_i ee wZwb GK_v ejb| Click for Details

  dwi`yi iRv mvMii Rw`b

  iRvDwb vwjb :
  dwi`yi iRv mvMii R AvMvgxKvj 22 deqvwi| bZzb cRi KvQ GB fvlvi KvwiMi cgvY KiQb wZwb evsjvfvlvK fvjevmb| `xN cuvP `kKKvj wZwb wkmvwnZmn wk`i Ges ZiY`i Rb bvbv gvag wbijm KvR KiQb| M Dcbvm gYKvwnbx inmvcbvm Ges Uwjwfkb bvbv iZc~Y Abyvb ZvK Avgv`i mvwnZ RMZ mgv`ibxq KiQ|
   Click for Details

  mwiq bqv nQ moK feb

  wbR^ cwZe`K : Lvwj Kiv nQ moK feb| DP Av`vjZi wb`k mvgevi mKvj 8Uv _KB febi KgKZv-KgPvix Awdmi Avmeve I dvBjc UvK Ki XvKvi wewfb A‡j AewZ moK wefvMi AwdmjvZ vbvi KiQb| GRb Awdmi Kvhg mvgwqKfve evnZ ne ej Rvbv MQ|
  mviv`k moK I Rbc` Awa`߇ii AvIZvq cvq 22 nvRvi wKjvwgUvi ivv msvii cwqv PjQ|
   Click for Details

  msvicw`i K`i evoQ

  Avgv`i mgq W : K`i evoQ msvicw`i| Iqvb-Bjfbi cwiewZZ cֶvcU ivRbwZK `jjvi ga Nii kΓ wefxlY nq IVv elxqvb ivRbxwZK`i KvYVvmv Aev KU MQ AbKUvB| wekl Ki cavb `yB `j gZvmxb AvIqvg jxM I weivax c _vKv weGbwcZ msvicw wnme wPwZ AwaKvsk bZviB ghv`vc~Y cybevmb nQ| Click for Details

  eBqi msLv AbycvZ gvb evowb

  Avgv`i mgq W : GKzk eBgjvq cKvwkZ eBqi msLv AvMi Pq evojI mB AbycvZ eBqi gvb evowb ej vf cKvk KiQb ZˡveavqK miKvii mveK Dc`v myjZvbv Kvgvj| mvgevi weKvj gjvcvY cvBiwm ei KvhKi c`ci IciI Rvi `b wZwb| wewWwbDR
  gvbevwaKvi msMVb AvBb I mvwjk K`i wbevnx cwiPvjK myjZvbv Kvgvj weKvj eBgjvq msMVbi j wKQy mgq wQjb|
   Click for Details

  Gwcևj evsjv`k AvmZ cvib ggZv

  Avwgbyj Bmjvg : Gwcևj evsjv`k mdi AvmZ cvib cwgei gyLgx ggZv e`vcvavq| GRb fviZ-evsjv`k P^vi Ae Kgvm Av Bvw AvqvwRZ evwYR gjvi Dvabx Abyvb cavb AwZw_ wnme AvgY Rvbvbv ne ZvK| AvMvgx 31 g IB gjv i ne| MZKvj fviZ-evsjv`k P^vi Ae Kgvm Av Bvwi mfvcwZ gvZjye Avng` KjKvZvq G NvlYv `b ej iwWI Znivb RvwbqQ| Click for Details

  PMvg ^Qj gv-evevi mvbiv wejvm ecivqv

  Avgv`i mgq W : PMvg `ytmvnwmK Pzwii NUbvq Mvi nIqv 6 wkv_xi cwievi UvKv-cqmvi Kvbv Afve bB| mevB ixwZgZv abx cwievii mvb| Gi ciI ecivqv wejvmi wPvq Zviv Pzwi KiZI wcQcv nqwb| MZKvj mvgevi bMii jvjw`Nxi cvo wmGgwc Kwgkbvii mjb K G`i mvsevw`K`i mvgb nvwRi Kiv nq| Click for Details

  Kg mgq ewk KvR Dcnvi w`Z PvB цhvMvhvMgx

  wmivRM cwZwbwa : hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i Ggwc ejQb, Avwg K_vq bq KvR wekvmx| ZvB Kg mgqi ga `ki gvbylK ewk KvR Dcnvi w`Z PvB| wZwb iveevi mKvj De mdi hvevi cye wmivRM mvwKU nvDm Rjv AvIqvgx jxM mykxj mgvR I mvsevw`K`i mv_ Gme K_v ejb| wZwb G mgq eez mZz _K nvwUKzgij ivW MvjPZi ch 19 wKjvwgUvi gnvmoK GgGm cvBci gvag ivW wWfvBWvi vcbi Rb moK wefvMi KgKZv`i wb`k `b| Click for Details

  wbDBqK iYmfvq gvqyb dixw`i cwZ Mfxi kv vcb

  gvnv` mvC`, wbDBqK cwZwbwa: bvU ewZ gvqyb dixw`i gZzZ evsjv`ki mvswZK RMZ h k~bZv mw nqQ Zv mnR c~iY nevi bq| m` cqvZ GB Yx iY wbDBqK GwUGb evsjv wgjbvqZb MZ iveevi AvqvwRZ kvK mfvq cevmxiv Dciv AwfgZ e Kib| eviv AviI ejb, ^vaxbZv cieZx evsjv`ki mvswZK Ab mg KiZ g, Uwjwfkb, PjwPi gvag gvqyb dixw`i iL hvIqv Ae`vb evsjv`k memgq iY Kie| Click for Details

  nygvq~b Avng`i wZxq Kgv_ivwc

  gvnv` mvC`, wbDBqK cwZwbwa: evsjv`ki AbZg miv DcbvwmK gvq~b Avng`i en`vi Kvvi wPwKrmvi wZxq cei Kgv_ivwc i nqQ MZ kwbevi| vbxq vqvb KUvwis Kvvi mUvi cvq 48 Nv mgq wbq mb nqQ Kgv_ivwc| wbDBqK mgq evi wZwb Kvvi mUvi fwZ nb| gvh~b Avng`K `ymvn ci Avevi Kgv_ivwc wbZ ne| Click for Details

  c_g cvZv (19)
 •  » Rvgvwbi cieZx cwmWU RvqvwPg MvDK
 •  » cw_exi wewfb fvlvfvlx gvbylK ivcwZi fQv
 •  » cvebvq Pigcw bZv wbnZ
 •  » cv_wgK mgvcbxZ 54 nvRvi 918 RbK ew • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: