Pjgvb msiY
 • iWm I iWwmUi vYeni cuQQ nvgm
 • Kzgov eU!
 • bv`vBji Rj AcnZ zjQvi jvk
 • UKbvd je`i 8 KvwU UvKvi ivR^ Av`vq
 • PMvg moK `yNUbvq wiKmvPvjK wbnZ
 • wk`i gywhyi mwVK BwZnvm RvbvZ ne : Xvwe DcvPvh
 • AveviI evoj Rvjvwb Zji `vg
 • wKIcUv `LZ my`ix wQjb bv!
 • igbvevRvi ijIq kb ch `ywU UbB PjvPji `vwe
 • my`vbi mveK gxi wei AvBwmwmi Mvwi civqvbv
 • 9 ivbi Rq dvBbvj kxjsKv
 • KzwoMvgi ivwRecyi-igvixZ Zxe jvWkwWs
 • ivRavbxZ Gwmi weviY GK MvgU kwgK AwM
 • wmwiqv _K `yB mvsevw`Ki jvk Dvi
 • Awjqv wmwiRI `j bB MBj
 • ivDRvb nvUj Avb w`qQ mvmxiv
 • RvZxq kwgK Av`vjbi mfvq bvc gnvmwPe cybevmb Qvov nKvi DQ` AgvbweK
 • gVevwoqvq Mnea~ nZvi AwfhvM ki Mvi
 • wbevPb wecyj msLK mg_b cvIqvi evcvi Avvevb cywZb
 • gnvKvk kbi wbqY KvW mgZ bvmvi jvcUc Pzwi
 • Bivb cvjvgU wbevPb fvU MnY i
 • cavbgxK abev` w`jb W. BDb~m
 • hyvcivax`i wePvi evbPvj KiZ weGbwci gnvmgvek: nvwbd
 • miKvii wei mvMi-iwbi nZv wbq AccPvi mwVK bq: hvMvhvMgx
 • cvwKvb e`yKhy 8 mbv I 22 Rw wbnZ
 • ivRvievM cywjk wjwe
 • evsjv`kmn Gwkqvi cvuP `k gvwKb wekl evwnbx!
 • mviKvwRK j Ki wWg wbc
 • Avkvi wbqvM Awbqgi AwfhvM: ivv Aeiva
 • Lyjbvi icmvq evm-Uy msNl wcZv-cy wbnZ
 • weGbwci gnvmgveki AbygwZ w`Z miKviK eva Kiv ne: LvKv
 • wZvi cvwbeȇb miKvi `ki ^v_ ivi Pv Kie: MIni wiRfx
 • miKvi b`x b KiQ: mq` Aveyj gKmy`
 • wQUgnj wewbgq Avcw Zvjvq ggZvi Ici y K`xq miKvi
 • AvR mܨvq AvIqvgx jxMi h_mfv
 • Geviv `j bB MBj
 • MvsbxZ c_K msNl: AvnZ 8
 • w`bvRcyi cwienY kwgKK Kywcq nZv KiQ mvmxiv
 • AcwikvwaZ Zji `vg AviK `dv evojv
 • Lv`i wewbgq cvigvYweK Kgm~wP wMZi cwZkwZ Di Kvwiqvi
 • gy`v hyi NvlYv evwRji
 • Gwkqvi cvuP `k gvwKb wekl evwnbx
 • wek A_bwZK g`vi gaI kL nvwmbv `Zvi m `k cwiPvjbv KiQb: wkgx
 • RvZxq cmKve wcVv Drme
 • hyivR : Awfevmx`i vqx nIqv KwVb KiQ
 • gqgbwmsn gwWKvj KjRi Avb bfvjv `gKj Kgxiv
 • nvgm GLb wmwiqvi mbvevwnbxi wbqY
 • fvovwUqv cwil`i 13 `dv `vwe

 • cvvcvw mgvek


  ivRavbxZ 12gvP weGbwc I 14gvP AvIgx jxMi kv-WvDb

  `xcK Payix : cavb `y`ji cvvcvw Kgm~wPZ ivRbwZK Ab D nq DVQ| Kgm~wPK mdj KiZ kv-WvDbi cwZhvwMZvq bgQ| wgwQj-wgwUs, gvbeeb, gnvmgveki bvg jvLv jvK Rov Kivi c֯wZZ UvbUvb DRbv weivR KiQ| Rbgb `Lv w`qQ DrKv| mvaviY gvbyli gb bvbviKg fxwZI RQ| wewfb Rbv-Kbvi cvkvcvwk ćbi kl bB|
  AvMvgx 12 gvP Pjv Pjv XvKv Pjv Kgm~wPK evav w`j Gi `vq-`vwqZ miKviKB wbZ ne ejI eyaevi uwkqvi Ki w`qQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| Gi ciw`b gZvmxb AvIqvgx jxMi bZZvaxb 14 `j ivRavbx XvKvq 14 gvP gnvmgveki NvlYv w`qQ|

  A_bxwZ msKU bq : A_gx

  Avgv`i mgq W : `ki A_bxwZ msKU bq Ges g~jxwZI DMRbK chvq bB ej `vwe KiQb A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ| mvgwK A_bxwZ Ges `yB Ai KvVvi g~jxwZ wbq mgvjvPbvi ga enwZevi msm` GK cևki Reve A_gx GB `vwe Kib|
  bIMuv-6 Avmbi miKvi`jxq msm` m`m Bmivwdj Avjg A_gxK ck Kib MYgvag Avcbvi eivZ cKvwkZ nqQ h, `ki A_bxwZ msZUvcb, wRwWwc cewׇZ KvwZ j AwRZ ne bv, g~jxwZ DMRbK|
   Click for Details

  cavbgx I gx`i eZb Kii AvIZvq AvmQ

  wbR^ cwZe`K : wKvi, WcywU wKvi I Ggwc`i ci Gevi cavbgx, gx I cwZgx`i eZb Ges cvwiZvwlK Kii AvIZvq AvbZ `ywU wej msm` Dvcb Kiv nqQ| MZKvj enwZevi RvZxq msm` cvBg wgwbvim (igybvikb Av wcwfjR) (AvgۇgU) Av-2012 Ges wgwbvim, wgwbvim Ae U Av WcywU wgwbvim (igybvikb Av wcwfjR) (AvgۇgU) Av-2012 wej `ywU msm` Dvcb Kib msm`KvR gwcwil` wefvMi `vwqZcv gx gwZqv Payix| Click for Details

  wZbk Avmb hvM cv_x LyuR cvQb bv Gikv`

  Avgv`i mgq W : Gikv`i mZvi myi DVQ bv| AbK Pv KiI AvMvgx wbevPb wZbk Avmbi cv_xi ZvwjKv Pov KiZ cviQb bv wZwb| evievi ZvMv`v w`qI Rjv bZv`i KvQ _K Avkvbyic mvov cvIqv hvQ bv ejI cvwUi GKwU m~ RvwbqQ| Rvcv m~ RvwbqQ, GKKfve wbevPbi nvuK-WvK Qvov mveK GB cwmWU Rjv bZv`i GKvwaKevi Mvcb wb`kbv `b AvMvgx wbevPb mve cv_x`i ZvwjKv Rgv `qvi Rb| Click for Details

  wWwmwm wbevPb Ask bqvi mvebv LyeB Kg : dLij

  wbR^ cwZe`K : wWwmwm wbevPb weGbwci AskMnY Kivi mvebv LyeB Kg ej ge KiQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| MZKvj enwZevi XvKv AvBbRxex mwgwZi bewbevwPZ weGbwccx bZviv `ji cwZvZv I mveK ivcwZ wRqvDi ingvbi gvRvi dzj w`Z Gj mvsevw`K`i KvQ wZwb G mvebvi K_v ejb ejb| Click for Details

  Abkb kl Kgm~wP : 15 gvP ch mviv`k mgvek

  18 gvP mvsevw`K gnvmgvek

  `yjvj Avng` Payix : mvsevw`K `wZ mvMi-iwb nZvmn me mvsevw`K nZvKvi myz Z`, `vg~jK wePvi, mvsevw`K wbhvZb e I MYgvagi ^vaxbZvi `vweZ mvsevw`K`i Pjgvb HKe Av`vjbi bZzb Kgm~wP NvlYv Kiv nqQ| Gi Ask wnme 2 _K 15 gvP ch mviv `k mgvek Ges 18 gvP XvKvq gnvmgvek Kgm~wP w`qQ mvsevw`K mgvR|
   Click for Details

  cyuwRevRvi KvimvwR GmBwmi wbevnx cwiPvjK eiLv

  wbR^ cwZe`K : cyuwRevRvi avivevwnK am MwVZ Z` KwgwUi Z` cwZe`b wmwKDwiwUR Av GP Kwgkbi (GmBwm) KgKZv`i RwoZ _vKvi welqwUi AwaKZi Z` Ki Rgv w`qQ GmBwm| AwaKZi Z` wicvU Awfhy GmBwmi wbevnx cwiPvjK Avbvqvij Kwei fuBqvi RwoZ _vKvi welqwU cgvwYZ nIqvq ZvK mvgwqK eiLv Kiv nqQ| Click for Details

  ciiv mwPei wbDgvwbqv wmvcyi bqv nqQ

  Lyiig Rvgvb : wbDgvwbqvq Avv nq iZi Amy ciiv mwPe gvnv` wgRvij KvqmK XvKv _K wmvcyi bqv nqQ| wmvcyi _K fvov Kiv Gqvi Av^yj XvKvq Gm ZvK wbq hvIqvi ci gvDU GwjRve_ nvmcvZvj fwZ Kivi K_v| ciiv mwPei m _vKQb Zvi x bvCgv Kvqm I eo fvB Bgij Kvqm| Click for Details

  ewkK wecYb bxwZ cYqb cavbgxi Avnevb

  wZbw`bevcx c_g wek wecYb mjb i

  Lyiig Rvgvb : cavbgx kL nvwmbv eemvqx I MvnK Dfqi ^v_i ga evcK fvimvg Zwi Kivi j fvv I evRvi eevK Xj mvRvZ GKwU ewkK wecYb bxwZ cYqbi Avnevb RvwbqQb| wZwb ejb, Avgv`iK MvnK-Kw`K cewi Ici AMvwaKvi w`Z ne hv ^v, wkv I mykvmbi bZzb Kgmsvb mw Ges mvgvwRK KjvY wbwZ KiZ cvi|
   Click for Details

  wePviewnfZ nZvq 13, wbhvZb 2 ndvRZ 6 Ges g Ki 2 Rbi gZz

  bRg~j nK miKvi : PjwZ eQii deqvwi gvm 13 Rb wePviewnfZ nZvKvi wkKvi nqQb| G mgq cywjk I Rj KZci ndvRZ `yRbi gZz nqQ| MYwcUzwbZ gviv MQb 6 ew| 2 wkweiKgx g nIqvi AwfhvM DVQ| ivRbwZK mwnsmZvq 9 Rb wbnZ I 727 Rb AvnZ nqQb| mxgv weGmGd evsjv`wk `yRbK wbhvZb Ki nZv I 3 RbK AvnZ KiQ ej AwfhvM iqQ| Click for Details

  cyuwRevRvi KvimvwR wPiZi e AvBb hyMvchvMx Kiv nQ

  wbR^ cwZe`K : A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ ejQb, cyuwRevRvii KvimvwR wPiZi e KiZ miKvi cybMwVZ wmwKDwiwUR GP Kwgkbi gvag wmwKDwiwUR-msv AvBb, wewa-weavb hyMvchvMx KiQ| MZKvj enwZevi RvZxq msm`i Uwej DvwcZ cևkvi ce mvjgv Bmjvgi GK cևki Reve wZwb G K_v ejb| Click for Details

  Rbmfvi Rb Puv`vevwR : Bwjqvm AvjxK `y`K Zje

  wbR^ cwZe`K : Pvi`jxq RvUi ivWgvP I Rbmfvi Rb mvqv KvwU UvKv Puv`v Av`vqi AwfhvM weGbwc bZv Gg Bwjqvm AvjxK Zje KiQ `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K)| MZKvj enwZevi `y`Ki wmjU Kvhvjqi mnKvix cwiPvjK gv. RvwKi nvmb ^vwiZ GK bvwUm AvMvgx 4 gvP mKvj 10Uvq ZvK nvwRi nZ ejv nqQ| Click for Details

  wewcGj U wdwsqi AwfhvM

  Av`vjZ ^xKvivw w`jb cvwKvbx bvMwiKi

  wbR^ cwZe`K : m`mgv evsjv`k wcwgqvi jxM (wewcGj) U wdwsqi (Ryqv ev evwR) m RwoZ _vKvi AwfhvM Mvi cvwKvwb bvMwiK mvwR` Lvb Av`vjZ ^xKvivwg~jK Revbew` w`qQb| `yB w`bi wigv kl U wdwsqi RwiZ _vKvi K_v ^xKvi Ki enwZevi wZwb Av`vjZ GB ^xKvivwg~jK Revbew` `b|
   Click for Details

  PMvg wegvbe`ii Avb wbqY

  PMvg eyiv : PMvg kvn AvgvbZ AvRvwZK wegvbe`i Uvwgbvj febi fZi jvMv Avb m~Y wbqY GmQ| GiB ga Uvwgbvj I wegvbe`i DcwZ gvbylRbK mwiq bIqv nqQ| AvMvev` dvqvi mvwfmi DcmnKvix cwiPvjK Rwmg Dwb ejb, Uvwgbvji fZi MZKvj enwZevi weKj mvqv 4Uvi w`K Avb jvMvi Lei cq dvqvi mvwfmi `ywU BDwbU NUbvj cuQ| Click for Details

  emiKvwi LvZi 5 cK 4 KvwU 80 jvL Wjvii FY Abygv`b

  wbR^ cwZe`K : emiKvwi LvZ 5 cKi Rb 4 KvwU 80 jvL Wjvii (48 wgwjqb) we`wk FYi Abygv`b w`qQ K`xq evsK| MZ eyaevi evsjv`k evsKi Mfbi W. AvwZDi ingvbi mfvcwZZ AbywZ 62Zg mfvq G Abygv`b `qv nqQ| evsjv`k evsKi cvVvbv GK msev` wew߇Z GK_v Rvbvbv nq|
  GZ ejv nq, mfvq cavbgxi Kvhvjq, A_ gYvjq, evwYR gYvjq, wk gYvjq Ges wewbqvM evWi cwZwbwaiv DcwZ wQjb|
   Click for Details

  weK weiva wbw: RU Lyje 13 nvRvi gvgjvi

  Avgv`i mgq W : welqK weK weiva wbw Pvjy nIqvi dj PMvg Kvgm nvDmi 13 nvRvi 508 wU gvgjvi mgvavb ne ej Avkv cKvk KiQb mswk KgKZviv| `xNw`b ci c_gevii gZv PMvg Kvg nvDm Pvjy nIqv G Kvhgi KviY miKvii ivR^ Av`vq evovi cvkvcvwk eemvq MwZ Avme ej gb KiQb mswkiv| Click for Details

  jv`bi evwoZ evBej!

  mqg mvqv`vZ : mveK Avj Kvq`v cavb Imvgv web jv`bi cvwKvbi AvevUvev`i evwoZ `ywU evBej cvIqv MQ| gjevi evwowU fvOvi mgq GKwU Ki Mvcb KzVwi _K evBej `ywU Di Kiv nq| G mgq `ywU iwWI mUI cvIqv hvq| m~ ` mvb| m~ Rvbvq, BsiwRZ jLv GKwU evBeji wKQy jvBb `vM KU Avjv`v wP `Iqv wQj| Click for Details

  kicyi gvRvi 144 aviv, Iim e

  eov cwZwbwa : cxi cwievii ؇i KviY eovi kicyi DcRjvi fevbxcyi BDwbqbi ejMvox Mvg nhiZ gvIjvbv kvn mq` dwi` Dwb mvKx Iid LvRv gvm&Z G-mvKx (in.)-Gi gvRvi GjvKvq 144 aviv Rvwi Kiv nqQ| MZKvj enwZevi mKvj _KB mLvb wecyj msLK cywjk gvZvqb Kiv nq| G KviY 30 eQii HwZn evwlK Iim e nq MQ| Click for Details

  evRvi Avi GK UvKvi bvU Qvoe bv K`xq evsK

  kvnwiqvi Rvgvb w`c : cPwjZ KvMRx gy`vi Kwb GKK GK UvKvi bvU axi axi evRvi _K IV hvQ| evsjv`k evsK evRvi GK UvKvi KvMRx bvU Avi bv Qvovi bxwZMZ wmv bqvq GK mgq nvwiq hve ej cPwjZ KvMRx G bvUwU| LyPiv bvU wnme Nb Nb nvZe`j nIqvi dj `Z b nq hvq GK UvKvi bvU| Click for Details

  c_g cvZv (21)
 •  » nvivbv wRwbm LyuRe wnUvwPi bqv iveU
 •  » XvKvq 14 `ji gnvmgvek 14 gvP
 •  » Di-c~e fviZ we`yr K` vcb AvMnx evsjv`k
 •  » miKviK nvUnvRvix gw`i wVK Ki w`Z nvBKvUi wb`k
 •  » wgwQj-wgwUs I mgvek wbevPbx AvgR
 •  » Xvwei Dc-DcvPvhmn 6 RbK 5 gvP nvBKvU Zje • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: