Pjgvb msiY
 • kqvi jb`bi civgk w`Z cvie 5 aibi cwZvb
 • Avkv fuvmj GLb XvKvq
 • wmwe wmwiRi Pvwqb Awjqv
 • XvKvq cvwKvb wKU `j
 • MvmmsKU wbimb ^gqvw` cwiKbv MnYi Avnvb wWwmwmAvBi
 • 8g wmwUmj-Pvbj AvB wgDwRK AvIqvWm Kvhg i
 • m`hi KvwiMi bvwnbi wmjfvi Rywejx c`vcY Abyvb
 • 12 gvP XvKvq bv hZ gyxM weGbwc bZvKgx`i gwK
 • my`iM gvivgvwiZ AvnZ ewi gZz
 • PjwZ ﮋ gmyg gnvbMixZ cvwbmsKU ne bv : Iqvmv GgwW
 • AvaywbK eR eevcbvi gvag cwiek I Rb^v ivq bZzb D`vM
 • wews KvW evevqb miKvwi vcbv wbgvY msvi ga mg^qi ZvwM`
 • GbAviwe evsK MVbi wmv 15 gvP
 • mvZxivq KjR Qvi inmRbK gZz
 • wcivRcyi AvRvwZK bvix w`em 4 bvixK mseabv
 • bvUvi Ubi avvq fUfwU Pzigvi, GKB cwievii wbnZ 5
 • bvixi gywZ Avgiv AbK GwMq : kL nvwmbv
 • mvZxivq fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Kvhg i
 • cvwb msKU ne bv, Avkv w`j Iqvmv
 • bvix w`em emiKvwi LvZI gvZZKvjxb QywU `vwe
 • cyuwRevRvi m~PK I jb`b DfqB eoQ
 • Kzwgjv knii im Kvm we`yZ nq wbgvY kwgKi gZz
 • BivK c_K nvgjv: wbnZ 17
 • KviI `qvq bq, wbR`i hvMZvq gZvq hve weGbwc: wgRv dLij
 • miKvi XvKvK wbwl bMi cwiYZ KiQ: Gg K Avbvqvi
 • eo aibi miSoi gwKZ cw_ex
 • A `wLq cywjk KgKZvi Mvwo wQbZvB
 • miKvi mvm bv Kij 12 gvPi gnvmgvek kvwc~Y ne: RvgvqvZ
 • `ki moK givgZi KvR kl bv Ki we`k hvev bv : hvMvhvMgx
 • wbivcvi Pvj gvKvejvq kvwix`i cwkYi cwiwa evovbv nQ: cavbgx
 • ZviK gvgybi A_cvPvi gvgjvq mv nqwb
 • ﮋ gmyg cvwb mieivn wbwZ Kie Iqvmv
 • mw` `~Zvevmi KgKZvi gi`n mw` Avie bIqv nQ
 • wmwiqvq Dcgxi c`ZvM
 • ivRavbxZ evmi avvq wbnZ 1
 • eywogvix mxgv Mi eemvqx weGmGd viv AcnZ
 • kwgK wbnZi Re MvRxcyi moK Aeiva-AwMmshvM
 • QuDwoqvq jvjb Drme i
 • MvsbxZ Rwg wbq msNl: AvnZ 15
 • K~UbxwZK Lyb : mw` miKviK mvgjvZ wiqv` hvQb `xcy gwb
 • AvLovq jvjbi iYvrmei DvabxZ jvLv f
 • AvdMvwbvb Zylviam Zwjq MQ Mvg : 47 Rbi cvYnvwb
 • AvRvwZK bvix w`em AvR
 • eVK KiQb Lvj`v wRqv I Awj Avng`
 • ivRavbxZ 13 `ki bvix cywjki eYvX kvfvhvv

 • Lvj`vi Av`vjbi WvK wK hyvcivax`i evuPvbvi Rb


  `xcK Payix : HwZnvwmK 7 gvP XvKvq kvfvhvv ii AvM mvnivIqv`x D`vb mgvek kL nvwmbv ejQb, GB gvP ivRvKvi`i VuvB evsjvi gvwUZ bB, evsjvi gvwUZ hyvcivax`i wePvi neB| MZKvj eyaevi weKvj cb 5Uvq mgvek g DV GK_v ejb cavbgx|
  weGbwci Av`vjbi mgvjvPbv Ki AvIqvgx jxM mfvcwZ kL nvwmbv ejb, hLb _K hyvcivax`i wePvi i nqQ, ZLb _KB weivax `ji bZvi gv_v Lvivc nq MQ|

  jv`bi `n cywoq QvB dj `qv nq mvMi!

  Rvwn` Avj Avgxb : IqvwRwivb nvfwjZ gvwKb bwf wmj-Gi jv`b-wbab Awfhvbi Mvcb Z_ Gevi mvgb Avbj DBwKwjKm| Ievgv miKvii Mvcb bw_ dvum Ki Rywjqb Avmvi IqemvBUi `vwe, Avj Kvq`v cavbi `n mgy`Mf mgvwnZ Kivi h Z_ cUvMb w`qQ, Zv m~Y wg_v| AvgwiKvq wbq jv`bi `n cywoq QvB djv `qv nq mvMi| Click for Details

  gnvmgveki gnvc֯wZ

  bRg~j nK miKvi : AvMvgx 12 gvP XvKvq gnvmgveki gnvc֯wZ wbQ weGbwci bZZvaxb RvU I mggbv `jjv| mKj evav Dcv Ki 10 jvL gvbyl RgvqZ Kivi gnvc֯wZ welq wb`kbv w`qQb weivax`jxq bZv Lvj`v wRqv|
  weGbwci mggbv `jxq m~ Rvbv MQ, MZivZ weGbwcmn Pvi`jxq RvU I mggbv 16 `ji kxl bZv`i m eVK KiQb Lvj`v wRqv|
   Click for Details

  evgb nBqv Puv`i cvb nvZ evovBqv bv

  Avwe` ingvb :
  wZ hw` eqmi fvi Avgvi gZv b~R bv nq Zvnj mv`v-Kvjv e Awdm wnU myRb mLxi GKUv Rbwcq Mvbi cO&w GB jLvi wkivbvg| cgcZvkx bvqKi cwZ bvwqKvi KvQ Gmv aibi `~i _vwK cvKvgv| ivRavbx XvKv hb myRb mLxi mB bvwqKv| Avi Avgiv XvKv knii c֊p gvbyljv bvqKi gZv AwZ KvQ _vKv `~iZ!
  mw`b wcq Avgv`i mgq-Gi evsjvgUi Awdm _K iIbv njvg wcqZg ez Lvqij Avbvqvi gyKzji GbwUwf Awdmi Dχk|
   Click for Details

  12 gvP miKvii c _K bvkKZvi Avkv weGbwci

  wbR^ cwZe`K : AvMvgx 12 gvP Pjv Pjv XvKv Pjv gnvmgvek Kgm~wP evbPvj KiZ miKvii c _K bvkKZvi Avkv KiQ weGbwc| MZKvj eyaevi `ycyi ivRavbxi bqvcb weGbwci K`xq Kvhvjq AvqvwRZ msev` mjb G Avkv cKvk Kib `jwUi fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi|
  wgRv dLij ejb, ivxq msweavb ZˡveavqK miKvi cybenvj I wb`jxq ZˡveavqK miKvii Aaxb wbevPbi `vweZ GiBga Avgiv wmjU, ivRkvnx, Lyjbv I PMvg AwfgyL 4wU ivWgvP KiwQ|
   Click for Details

  gZvq Mj weGbwc cwZwnsmvi ivRbxwZ Kie bv : gI`y`

  wbR^ cwZe`K : gZvq Mj weGbwc cwZwnsmvi ivRbxwZ Kie bv ej NvlYv w`qQb weGbwci vqx KwgwUi m`m evwivi gI`y` Avng`| wZwb ejQb, weGbwc kvwi ivRbxwZZ wekvm Ki, ZvB weGbwc Kvbv cwZwnsmvg~jK KvR Kie bv|
  RvZxq cmKvei wfAvBwc jvD MZKvj eyaevi weKvj ZˡveavqK miKvi eev Ges evsjv`ki ivRbxwZ kxlK GK mwgbvi wZwb Gme K_v ejb|
   Click for Details

  AvIqvgx jxM cwZk֓wZ iv Kiwb, z Gikv`

  Avgv`i mgq W : evi evi cwZk֓wZ w`qI gvgjv cZvnvi bv Kivq miKvii Ici z nqQb Gikv`| G Qvov gnvRvU MVbi mgq mvw`Z (Rwjj-nvIjv`vi ^vwiZ) 13 `dv Pzw evevqb bv Kivq AvIqvgx jxMK Avi wekvm KiZ cviQb bv Gikv`| m KviY AvIqvgx jxMi m wZwb bZzb Ki Avi mK evovZ Pvb bv ej RvZxq cvwU m~ RvwbqQ| Click for Details

  Kgx`i wbq cwiwwZ wbqY ivLyb : msm` cavbgx

  mbvevwnbxi AvaywbKvqb eZgvb miKvii mgq kl ne

  msm` cwZe`K : cavbgx kL nvwmbv gv. ZvRyj Bmjvgi (Kzwgjv-9) cևki Reve Ggwc`i Dχk ejb, 21 AvM kl bq, Avgv`i wei loh kl nqwb| AvR hyvcivax`i wePvi VKvZ Avgv`i kΓiv gwiqv nq DVQ| nZv ev nvgjvi cwiKbv GLbv PjQ|
   Click for Details

  miKviK nq KiZB G nZv

  mK Kvbv cfve coe bv : mw` Aviei Dciv`~Z

  Lyiig Rvgvb : XvKvq mw` Avie `~Zvevmi KgKZv wbnZ nIqvi NUbvwU, evsjv`k I mw` Aviei ezZc~Y mKi ga Kvbv cfve dje bv| mw` Avie h evsjv`wkiv KvR KiQb Zviv Avgv`i fvB| `y`ki ezZc~Y mK LyeB fvjv|
   Click for Details

  evsjv`k di AvmZ ci MweZ : cR kiY

  Avgv`i mgq W : evsjv`k fviZxq nvBKwgkbvi wnme di `vwqZ cvIqvq Avwg `viYfve Avbw`Z I MweZ| Kbbv, evsjv`kK Avwg mevwaK AMvwaKvi I mvb w`q _vwK| evsjv`k nQ fviZi fvZcZxg I iZc~Y cowk| Avgiv mKj B Awfb cvq mKj welqB ezZc~Y mK eRvq iL kqvi KiwQ| Click for Details

  7 gvPi fvlY Avgvi KvQ wMb wmMbvj ej gb nj

  74 mvj wewPvq wRqvDi ingvb wbRB wjLQb

  Avgv`i mgq W : weGbwc 1971 mvji 7 gvP eezi fvlYi w`bwU wbq D`vmxb njI `jwUi cwZvZv wRqvDi ingvb ^xKvi KiwQjb w`bwUi HwZnvwmK iZi K_v| 1974 mvj mvvwnK wewPvq cKvwkZ GK jLvq wRqv wbRB jLb, eezi fvlYB wQj Zvi ^vaxbZv msMvg Suvwcq covi ciYv|
   Click for Details

  cavb wbevPKi c` _K mi `uvovjb AvKivg Lvb

  xov cwZe`K : RvZxq `ji cavb wbevPKi c` _K mi `uvovjb AvKivg Lvb| Gwkqv Kvci `j wbevPb evW mfvcwZ Av n g gvdv Kvgvj n͇c Kivq G wmv bb wZwb| evsjvwbDR
  wewmwei fvicv gvbRvi mvwei Lvbi KvQ mKvj mvo 11Uvq c`ZvMc Rgv `b AvKivg Lvb| AvKivg AwfhvMi myi ejQb, cavb wbevPKi `vwqZ cvIqvi ci _K KLbvB wZwb ^vaxbfve KvR KiZ cvibwb|
   Click for Details

  50 UvKvi bvU wkvPvhi bvgi evbvb fzj! evRvi bv Qvovi wmv

  Avgv`i mgq W : evsjv`k evsKi cKvwkZ eezi Qwemn 50 UvKvi bvU wkvPvh Rqbyj Avew`bi bvgi evbvb fzj iqQ! fzj evbvbi bvUmn 3wU bvU MZKvj eyaevi mKvj AvbyvwbKfve evRvi Aegy Kib evsjv`k evsK Mfbi W. AvwZDi ingvb| fyjwU aiv covi ci MZKvj weKvjB bvUwUi mvKzjkb ei wmv bq evsjv`k evsK| Click for Details

  mv w`Z wMq ay Kuv`jb mB mvwgDji evev

  wece wekvm : PvjKi mvwgDj nZv gvgjvq Zvi gv I gvqi Kw_Z cwgKi wei mv w`Z wMq AveM Ku` djb wkwUi evev K Avi AvRg| gvgjvi evw` Avhgi Kvbvq eyaevi XvKvi 4 b^i wekl RR Av`vjZi GRjvmi cwiek fvix nq IV| mvx wnmve Avhg Zvi Revbew`Z wbRi bvg wVKvbv ejvi ci ASvi Kuv`Z _vKb| Click for Details

  msiwZ kwU Ryo w`q bvix`i nq I gZv mxwgZ Kiv nqQ

  wUAvBwei MvjUwej AvjvPvbvq bvix cwZwbwa`i AwfgZ

  Avgv`i mgq W : msiwZ kwU wbq Avcw Rvwbq bvix RbcwZwbwaiv ejQb, mvaviYfve wbevwPZ njI IB k Ryo w`q Zv`i nq Ges gZv mxwgZ Kiv nqQ| eyaevi ivRavbxi evK mUvi AvqvwRZ GK Abyvb Zviv msiwZ kwU ev` `qvi cvkvcvwk cyil Ges bvix RbcwZwbwa`i mgvb gZv `qvi Avnvb Rvbvb|
   Click for Details

  Lvj`v wRqv AvBGmAvBqi cBW GRU-mq` Avkivd

  `xcK Payix : AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K mq` Avkivdzj Bmjvg ejQb, Lvj`v wRqv AvBGmAvBqi `vjvj I cBW GRU wnme KvR KiQb|
  MZKvj eez febi mvgb RvwZi RbKi cwZKwZZ cyeK AcY kl mvsevw`K`i wewfb cևki Reve wZwb GK_v ejb|
  mq` Avkivd ejb, 91-Gi wbevPb AvBGmAvB Lvj`v wRqvK cuvP KvwU UvKv Dcnvi w`qwQj|
   Click for Details

  HwZnvwmK 7 gvPi MYivwj `yfvMi bMi ivRavbx

  BmgvCj mvBb Bgy : HwZnvwmK 7 gvP Dcj ivRavbxi mvn&ivIqv`x D`vb evsjv`k AvIqvgx jxMi mgvek I MYivwji Kgm~wPZ bMievmx Pig `yfvMi wkKvi nqQ| MZKvj eyaevi mKvj grm feb _K kvnevM gvo, wjvb, RvZxq cmKve, kvnevM, nvBKvU PZi, cb, igbv GjvKvi ivvq cywjki evwiKWi dj hvbRU fqven AvKvi ic bq| Click for Details

  GUv ivi wekLjvi ewntcKvk

  Avgv`i mgq W : ivRbwZK Kgm~wPZ miKvwi KgKZv-KgPvix`i Ask bIqvi weivwaZv Ki A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ ejQb, GUv ivi wekLjvi ewntcKvk| HwZnvwmK 7 gvP Dcj MZKvj eyaevi weKvj XvKvq kvfvhvv ei KiQ AvIqvgx jxM| GZ miKvwi KgKZv-KgPvixiv Ask wbQb ej msev`c Lei Qvcv nqQ| Click for Details

  Ԇhw`b RvgvqvZ _vKe bv mw`b evsjv`k cMwZkxj ne

  Avgv`i mgq W : mi Kgvvm dvivgi gnvmwPe j. Rbvij (Ae.) nvib Ai iwk` ejQb, G`k hw`b RvgvqvZi gZv ^vaxbZvweivax `j _vKe bv, mw`b evsjv`k cKZ A_B cMwZkxj iv cwiYZ ne| hyvcivai wePvii gvagB Zv me| MZKvj eyaevi ejv 12Uvq RMbv_ wekwe`vjq PjwP msm` AvqvwRZ 7B gvP : evsjv`ki ^vaxbZv I evsjv`ki cwicwZ kxlK AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i ee wZwb Gme K_v ejb| Click for Details

  evsjv`k _K ` cևKkjx be KvZvi

  Avgv`i mgq W : evsjv`k _K ` cևKkjx wbqvMi evcvi eyqUi mnhvwMZv PqQb KvZvii wizwUs wefvMi KgKZviv| MZKvj eyaevi KvZvii Rbkw wbqvM wefvMi cavb bvmi gynvbvi bZZ 3 m`m`i GKwU cwZwbwa `j eyqU cwi`kb Avmb| Zviv eyqUi cv-wfwm AavcK W. Gg nvweeyi ingvbi m mvvr Ki ` cևKkjx bqvi evcvi mnhvwMZv Pvb| Click for Details

  fviZ _K Aviv we`yr Avbvi `ic G gvm

  Avgv`i mgq W : fviZ _K Aviv 250 gMvIqvU we`yr wKbZ PjwZ gvmB `ic WvKv ne ej RvwbqQb we`yr mwPe Aveyj Kvjvg AvRv`| MZ gjevi wZwb mvsevw`K`i ejb, 2010 mvji RvbyqvwiZ cavbgx kL nvwmbvi fviZ mdii mgq we`yr LvZ mnhvwMZvi Rb Dfq `ki ga GKwU mgSvZv viK nq| Click for Details

  dzj w`q kv Rvbvjb cavbgx

  eez feb RbZvi Xj

  `xcK Payix : HwZnvwmK 7 gvP Dcj RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvbi cwZKwZZ kv wbe`b KiZ MZKvj avbgwi 32 b^i eez feb RbZvi Xj bvg| dzj dzj Qq hvq eezi cwZKwZ|
  mKvj 7Uvq cavbgx kL nvwmbv eez febi mvgb RvwZi RbKi cwZKwZZ cyeK AcY Ki Zvi wZi cwZ Mfxi kv wbe`b Kib|
   Click for Details

  cavb `ywU ivRbwZK `ji ga AvjvPbvi GLbB mgq : gvwRbv

  Avgv`i mgq W : evsjv`k wbhy gvwKb iv`~Z Wvb WweD gvwRbv ejQb, evsjv`ki ivRbwZK cwiwwZi Rb cavb `ywU ivRbwZK `ji ga AvjvPbvi mgq GLbB| GKwU MnYhvM, Aeva I myz wbevPb Kxfve me Zv `ki cavb ivRbwZK `j `ywUK AvjvPbvi gvagB ei KiZ ne| evsjv wbDR
  cUzqvLvjxi Kjvcvovq MZKvj eyaevi weKvj cvwLgviv cdzj fwgK gvawgK we`vjq gvV evsjv`k iWwmU I Dbqb msv mf ` wPjWbi D`vM AbywZ `yhvM c֯ywZg~jK Kvhgi gvV gnov cwi`kb kl mvsevw`K`i m AvjvcKvj Gme K_v ejb wZwb|
   Click for Details

  G fveI R nq bZvi!

  gvn` Avjx : fviZ MZ jvKmfv wbevPbi wVK cii K_v| mgvRev`x cvwUi A`ignj ZLb Rvi Mvjgvj| wdivRcyi Dc-wbevPb ni wMqQb gyjvqg wmsn hv`ei Qj AwLjk hv`ei x wWj| gyjvqgi m weivai Ri `j Qovi gyL Qvqvmx Agi wmsn| `ji wei vMw`'i AwfhvM, kxl bZZi ga mg^qnxbZv, `jxq bxwZZ eveZvi Afve me wgwjq GK QbQvov `kv| Click for Details

  mw` `~Zvevm KgKZv Lybi gvag evsjv`ki mybvg Pigfve zY nqQ : cxi PigvbvB

  Lywb`i Mvi I `vg~jK kvwi `vwe

  mygb Payix : Bmjvgx Av`vjbi Avwgi gydZx mq` gynv` iRvDj Kixg cxi PigvbvB evsjv`k' mw` `~Zvevm KgKZv Lvjvd web gvnv` Avj-Avjx nZvKv Mfxi DM I vf cKvk Ki ejQb, G nZvKvi gvag evsjv`ki mybvg zY nqQ|...
   Click for Details

  c_g cvZv (21)
 •  » cigvYy K` AvBGBG cwZwbwa`i XzKZ `e Bivb
 •  » wRqv AidvbR Uv `ybxwZ Lvj`v wRqvi wjf Uz Avwcji bvwb 12 Ryb
 •  » nZvKvix`i wPwZ KiZ cviwb cywjk
 •  » wfKviwbmvq Qvx alY gvgjvnvmb Aviv I jyrdiK AevnwZ
 •  » mvC`xi wei mvMnY 18 gvP ch • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: