Pjgvb msiY
 • mveK Kwgkbvi I AvIqvgx bZvi gZvq wgicyi miKvix RvqMv `Lj Ki gvKU
 • bv`vBj wifvjevi mn 2 wQbZvBKvix AvUK
 • bv`vBj dmwj RwgZ Aea BUfvUv ``viQ cyoQ KvV
 • jvjgwbinvUi KvwjM we`yZ 1 Rbi gZz
 • kxcyi UbWvZ 4 Mvg wea qwZi cwigvb AaKvwU
 • Pif`vmb GK eemv cwZvb woq w`qQ mvmxiv
 • Aviv AvM `vIqvZ w`j Aviv AvM AvmZvg: Gvbx
 • 2014 mvji ga Ab ivi mI mvdj-ciivgx
 • ivRavbxZ fviZxq gy`vmn cvwKvwb bvMwiK MdZvi
 • fviZxq Kvvwbi m 60 KvwU UvKvi Pzw mB iji
 • 2014 Gi wbevPb Rqx nj fviZi mI mgy`mxgv weivai ivq c Avbe AvjxM : cavbgx
 • fviZxq wegvbevwnbx cavb XvKv AvmQb AvR
 • evMinvU evm Lv` co AvnZ 50
 • wnwj je`ii Kvhg i
 • msm` Awaekbi bvg Av`vjZ MinvwRi Lvj`v
 • eovBMvg 5 KvwU UvKv nvwZq wbq Byi cwiPvjK DavI
 • w`bvRcyi KvivMvi nvRZxi gZz NUbvq gvgjvq GGmwcK Z` cwZe`b `qvi wb`k
 • Kvcvwmqvq RvZxq cvwUi Kgx mjb AbywZ
 • Kvcvwmqvq NywbSo cavb gxi AvkqY cK I cvwdvg mn Nievwoi evcK q-wZ t AvnZ-2
 • cvivjvBwmm _K gywi Avkvq `yB NUv Keievm!
 • ewikvj bMixi 7wU iqj cvg MvQ KU djv njv
 • wWGmBZ eoQ m~PK I jb`b
 • AvR fviZi euvPv-givi jovB
 • gnicyi 6 KwR MuvRv AvUK KiQ wewRwe
 • AvRvwZK `ici bvg `kx gy`Ywk asm Kiv nQ
 • Aveviv dvivni cwiPvjbvq kvniL
 • GbGBPwUwUAvBK AvRvwZKgvbi wkvcwZvb cwiYZ KiZ chUbgxi wb`k
 • wek mvov RvMvbv Avmym B-cvW GLb evsjv`k
 • UvejU Avm Bgivb!
 • nvmcvZvj _K wiwjR `Iqv nQ mvKv PayixK
 • evwRj evm-UvKi gyLvgywL msNl: wbnZ 15
 • Aekl msm` weGbwc
 • mxYZv bq, mgSvZvi gbvfve wbq msm` Avmyb : myiwZ mb
 • `yiivbxi ee Lvj`v ev weGbwci bvg bB : wgRv dLij
 • evwo `Lj wbq ivRavbxi KvKivBj evcK msNl : 4 cywjkmn AvnZ 20
 • ^iv gYvjqi mvgb mvsevw`K`i Aevb 8 Gwcj
 • hyivi Bwqvbv AivR wjwe 5 wKkvi Dvi
 • eey wegvbe`i : Avwoqj weji cvk `ywU vb wbevPb
 • mw` Avie : evsjv`wk`i viv evsjv`wk AcniY evoQ
 • dvK we`vnx`i nvgjvq 11 Kjw^qvb mbv wbnZ
 • Bivb nvgjv Kivi mvnm bB Bmivqji
 • fviZ `yB BZvjxq AcnZ
 • ivRavbxZ mvmxi wjZ wbnZ 1
 • eezi Rbw`em cvjb KiQ wbDBqK gnvbMi AvIqvgx jxM
 • kwdDji e`j Aveyj nvmb
 • Um wRZ evwUs wbqQ cvwKvb
 • wkv_x wbhvZbi evLv w`Z `yB wkKK Zje
 • weGbwci msm`xq KwgwUi eVK weKj
 • LvwjR UvBgmi Lei wg_v, Lvj`vi bvg ejbwb Avmv` : wgRv dLij
 • cwiYwZ f ne bv
 • wZb `dv `vweZ 111 wQUgnjevmx Abkb
 • wbLvuR `yB Qvi mvb BweZ wkweii agNU
 • 21 AvM MևbW nvgjv gvgjvq ZviK, evei, gyRvwn`iv Awfhy
 • 60 jvL fviZxq icxmn gy`v cvPviKvix Pi `yB m`m MdZvi
 • nZvKvi AvM 2 AvdMvb bvixK alY
 • wRqv PvwiUej Uv gvgjvi bvwb 29 Gwcj
 • jb`b EagyLx m~PK wbq AvRKi cyuwRevRvi i
 • BweZ wbLvuR `yB Qvi mvb agNU PjQ
 • Avmvg evsjv`wk m`n 75 RbK AvUK
 • IqvjgvU `vwqZ wbQ AvwdKvi gvmgvUi
 • mvMi-iwb nZv mvsevw`K`i mgvek
 • XvKvq gvSvwi gvvi fwgK

 • weivax `j hvQ, ZˡveavqK BmyZ msm` D ne AvR


  0 gaeZx wbevPbmn `yB WRb BmyZ weivax `j D Kie msm`
  0 AbycwZ mvjvnDwb Kv`i Payix 133, Lvj`v wRqv, KvqKvev` gvkviid 83 Kvhw`em
  0 Rwgi Dwb, gI`y` Avng`, GgK Avbvqvi I dviK 77 Kvhw`em AbycwZ

  bRg~j nK miKvi : cavbgx kL nvwmbv I weivax`jxq bZv Lvj`v wRqv wb`jxq ZˡveavqK miKvi BmyZ GK AciK Pvj cvv-Pvj Quyo `eb AvR| ZˡveavqK miKvi Qvov weivax `j wbevPb hve bv ej mvd Rvwbq `eb Lvj`v wRqv|

  wk`i gywhyi weKZ BwZnvm kLveb bv : kL nvwmbv

  Uzwcvovq eezi mgvaxZ kv Rvbvjb ivcwZ I cavbgx

  Avgv`i mgq W : eez kL gywReyi ingvbi RevwlKx Dcj MvcvjMi Uzwcvovq RvZxq wk w`emi mgvek Ask wbq wk`i gywhyi PZbvq Mo Zvjvi Ici iZ w`qQb cavbgx kL nvwmbv| MZKvj kwbevi eezi mgvaxZ dzj w`q kv Rvbvbvi ci GB mgvek Dvab Kib wZwb|
   Click for Details

  fviZ mgy`mxgv weiva wcxq mgvavb AvMnx

  weiva wbw ne AvBwbfve : ciivgx

  Lyiig Rvgvb : XvKvq fviZi bZzb nvBKwgkbvi cR kiY ejQb, fviZ wcxqfve evsjv`ki m mgy`mxgv mgvavb AvMnx| ciiv gYvjq gx Wv. `xcy gwbi m eVKi ci MZKvj kwbevi mܨvq mvsevw`K`i cևki Reve GK_v ejb nvBKwgkbvi| RvwZmsN UvBeybvji ivq wgqvbgvii m evsjv`ki mgy`mxgv weiva wbimbi 3 w`b ci `xcy gwbi m cRi G eVK cvq GK Nv vqx nq|
   Click for Details

  dzj I wgw cvwVq kPxbK kL nvwmbvi fQv

  wgQevn cvUIqvix : wekwKU Abb KwZZ kZKi kZK c~iYi Rb wKUi eicy Rxe wKse`w kPxb igk UzjKviK dzj I wgw cvwVq fQv RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv| MZKvj kwbevi mܨvq nvUj mvbviMuvq cavbgxi GwcGm mvBdzvgvb wkLi evwUs wRwbqvm kPxbK cavbgxi c _K dzj I wgw cuQ `b| Click for Details

  msm` I ivRc_ ZˡveavqK BmyZ Av`vjb : gI`y`

  Avgv`i mgq W : weGbwc msm` I ivRc_ ZˡveavqK BmyZ Av`vjb Pvjve ej RvwbqQb `jwUi vqx KwgwUi m`m gI`y` Avng`| mveK GB AvBbgx MZKvj kwbevi mKvj bvqvLvjxi KweinvU DcRjvq KqKwU vb MYmshvM I c_mfvq Gme K_v ejb| wZwb ejb, ZˡveavqK miKvi cwZvq GLb _K weGbwc ivRc_i cvkvcvwk msm`I Av`vjb Pvjve| Click for Details

  eZb-fvZv ivq weGbwc msm` hvM w`Q : Avkivd

  `xcK Payix : eez kL gywReyi ingvbi 92Zg RevwlKx Dcj MZKvj kwbevi mKvj ivRavbxi avbgwʇZ eezi cwZKwZZ dzj w`q kv Rvbvbv nqQ| RvwZi RbKi cwZ kv wbe`bi ga w`q w`bi Kgm~wP i Kib cavbgx kL nvwmbv|
  eezi cwZKwZZ cyeK AcY kl MZKvj AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K I vbxq miKvigx mq` Avkivdzj Bmjvg ejb, wewfb eM ZiY cR weivax `ji msm` hvM `qv wbq wjLQ, GZw`b msm` Avmb bvB, eZb-fvZv me wKQyB fvM KiQb, GLb hw` Zviv bv Avm, Zvnj eZb-fvZv _K ewZ ne|
   Click for Details

  hyvcivax`i euvPvbvi AcPv PjQ : ^ivgx

  Avgv`i mgq W : ^ivgx AvWfvKU mvnviv LvZzb ejQb, weGbwci Nvo fi KiB RvgvqvZ hyvcivax`i euvPvbvi AcPv PvjvQ| wK gvbeZvweivax`i wePvi G gvwUZ neB ne| MZKvj kwbevi mKvj eez kL gywReyi ingvbi 93Zg Rw`b I RvZxq wk w`em Dcj AvqvwRZ GK wk mgvek cavb AwZw_i ee wZwb G K_v ejb| Click for Details

  AvšZR©vwZK UªvBe¨ybv‡j mgy`ªmxgvbv iv‡qi c¶ wec¶

  Aa¨vcK e`iƒj Bgvg :
  evsjv‡`‡ki m‡½ wgqvbgv‡ii mgy`ª mxgvbv wba©vi‡Y Avš-R©vwZK UªvBey¨bv‡ji ivq evsjv‡`‡ki c‡¶ †M‡Q, KviY wgqvbgv‡ii `vwe Abyhvqx GB mxgvbv wba©vi‡Y mg`~i‡Z¡i bxwZ Aej¤^b Kiv nqwb eis evsjv‡`‡ki `vwe Abyhvqx b¨vqcivqbZvi bxwZ Aej¤^b Kiv n‡q‡Q|
   Click for Details

  ivRavbxZ ^wi ew

  wgQevn cvUIqvix : ivRavbxmn `ki wewfb GjvKvq MZKvj kwbevi mܨvq nVvr ew nqQ| ivRavbxi emyiv AvevwmK GjvKv, dvgMU, gnvLvjx, hvvevwo, Mvwiqvmn wewfb GjvKv Ges ewikvj I gsjvq ew nq| ivRavbxZ mܨvi wKQyUv AvM _K gN RgZ _vK| mܨv 6Uvi ci wewfb GjvKvq uwo uwo ew nZ _vK| Click for Details

  miKvii gx Avxq I gnvRvUi jvKRbK bZzb evsK `qv nQ

  AvIqvgx jxMB we`wk UvKv wbqQ : dLij

  Avgv`i mgq W : weGbwcK UvKv `qvi K_v Av`vjZ ^xKvi KiQb AvBGmAvBqi mveK cavb MYgvag cKvwkZ Ggb Lei cZvLvb KiQb `jwUi fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| MZKvj kwbevi `ycyi GK AvjvPbv mfvq wZwb ejb, BKvbwg Qvcv nqQ 2008 mvji wbevPb AvIqvgx jxM cwZekx `ki KvQ _K evq evq UvKv Gb wbevPb wRZQ|
   Click for Details

  Mfi wki gw͇i wZ KiZ cvi gvevBj dvb

  Avgv`i mgq W : Mfvevq wki gw͇i MVb gvevBj dvbi Zi wZKi cfve djZ cvi ej RvwbqQb hyivi GK`j MelK| hyivRi ` UwjMvd MZKvj kwbevi GK cwZe`b GK_v RvwbqQ| hyivi Bqj wekwe`vjqi GK`j MelK Bu`yii Ici G MelYvwU Pvjvb| Zviv ejQb, gvbe 僇Yi IciI gvevBj dvbi Zii GKBiKg wZKi cfve coZ cvi| Click for Details

  iji nvivbv Mie wdiQ : myiwZ

  Avgv`i mgq W : eZgvb wZb-PZz_vsk UbB mgqgZv Qo M͇e cuQ G `vwe Ki ijgx myiwZ mb ejQb, wZwb `vwqZ bqvq evsjv`k ijIqi nvivbv Mie wdi GmQ| MZKvj kwbevi mKvj BsiwR `wbK ` BbWwcbWU AvqvwRZ GK MvjUwej eVK wZwb ejb, `vwqZ MnYi ci Avwg PqwQjvg mgqgZv UbUv PjyK, cwivi _vKzK| Click for Details

  Zj-Mvm Abymvb KbKv wdwjcmi Avi evav bB

  Avgv`i mgq W : gvqvbgvii m mgy`mxgv wbq weev` Rq jvf Kivi ci KbKv-wdwjcmi evsjv`ki mgy`mxgvq wWGm-08-11 eK Zj Mvm Abymvb Avi Kvbv evav _vKjv bv| evZv24
  evi cUvevsjvi Pqvigb nvmb gbmyi AvgwiKv wfwK Rvjvwb welqK AbjvBb cvUmՆK `qv GK mvvrKvi G K_v ejb|
   Click for Details

  Rybi AvMB evoQ LyPiv we`yZi `vg

  Avgv`i mgq W : PjwZ gvmB cvBKvwi I Rybi ga MvnK chvq we`yZi `vg evovZ Pvq miKvi| GiB ga `vg evovbvi cwqv i nqQ ej we`yr weZiY Kvvwb mg~ni m~ Rvbv MQ| evsjvwbDR
  we`yZi cvBKvwi (ev) `vg BDwbUcwZ 41 cqmv evovbvi c֯ve GiB ga evsjv`k GbvwR ijUwi Kwgkb (weBAviwm) Rgv coQ|
   Click for Details

  wWGmBi evRvi g~jab eoQ AvU nvRvi KvwU UvKv

  wwZwkjZvi w`K cyuwRevRvi

  gvmy` wgqv : wwZkxjZvi w`K `ki cyuwRevRvi| GK mvni eeavb `ki cavb cyuwRevRvi XvKv K GPi (wWGmB) evRvi g~jab eoQ AvU nvRvi KvwU UvKv| MZ mvn AvMi mvn cևYv`bv `qvi ciI cuywRevRvi cZbi Kej co| Ze G mvn Zv AbKUv KvwUq DVZ mg nqQ|
   Click for Details

  gywhy Rv`yNii gvwjKvbvi Askx`vi nIqvi Avnvb

  Avgv`i mgq W : gywhy Rv`yNi wbgvY A_ mnvqZv w`q Gi gvwjKvbvi Askx`vi nIqvi Avnvb Rvbvbv nqQ| MZKvj kwbevi gywhy Rv`yNi GK Abvo^i Abyvb AavcK W. Avwbmyvgvb KZK gywhy Rv`yNi wbgvY Aby`vb MnY Abyvb G Avnvb Rvbvbv nq| Abyvb ee ivLb wkvgx byij Bmjvg bvwn`, gywhy Rv`yNii cwZvZv Uvw gwd`yj nK, Wv. mvivqvi Avjx, wRqvDwb ZvwiK Avjx cgyL| Click for Details

  Mvm msKU e AvM mviKviLvbv, w`bi wZ `yB KvwU UvKv

  wbR^ cwZe`K : Mvm msKU e Ki `qv nqQ AvM mvi KviLvbv| GRb cwZw`b `yB KvwU UvKvi Drcv`b wZ nQ| welqwU EaZb KZcK RvwbqQb AvM mvi KviLvbvi KZc| wK Kvbv jvf nqwb| gvPi i _KB G mvi KviLvbv Mvm msKU i nq| Mvmi Pvc Kg hvIqv Ges b~bZg Pvwn`v Abyhvqx Mvm mieivn KiZ e_ nIqvq MZ enwZevi _K e Ki `qv nq Gi Drcv`b Kvhg| Click for Details

  Rxeb exgv Kvvwbjvi Awbqg iva KVvi Aevb AvBwWAviG

  Avgv`i mgq W : Rxeb exgv Kvvwbjvi Awbqg iva KVvi Aevb hvQ exgv Dbqb I wbqY KZc (AvBwWAviG)| exgv Kvvwbjvi Awbqg iva bvbv Kgm~wPi nvZ wbqQ AvBwWAviG| evsjvwbDR
  G j PjwZ eQii Rybi ga Rxeb exgv Kvvwbjvi Ici bZzb Aviv wZbwU wewa KvhKi Kiv nQ|
   Click for Details

  eywoMv mZzi Uvj Av`vqi BRviv wbq Awbqg

  BmgvCj mvBb Bgy : eywoMv wZxq mZzi Uvj Av`vqi BRviv wbq ZzNjwK Kvievi NUQ| Kvbv Uvi QvovB Uvj Av`vqi `vwqZ `qv nqQ cyibv wVKv`viK| G Awbqgi dj miKvi `oKvwU UvKvi ivR^ wZ nqQ ej RvwbqQ evZv24 WUbU|
  G wbq moK I Rbc_ Awa`߇ii ZvwjKvfz wVKv`vi`i ga Pvcv DRbv weivR KiQ|
   Click for Details

  wUwf gvagI bRi`vwi Kie wmAvBG!

  uRvwn` Avj Avgxb : dvUwb Uwjwfkb BUvibUi gvag Netflix _K KD wmbgv WvDbjvW Kij ev BUvibU iwWI Pvjvj GLb _K hb mRvM _vKb| Nii gaI h Zvi Ici bRi`vwi Kiv nQ bv GUv wbwZ Ki ejv hve bv| KviY mwZ hyivi Mvq`v msv wmAvBGi cwiPvjK WwfW cUvDm ejQb, Pi ewi aib Lye wkMwMi e`j hve| Click for Details

  evDdj mB AjwKK Avb AvZ GLbI KvUwb !

  evDdj cwZwbwa : GLbI KvUwb evDdj mB AjwKK Avb AvZ| Kb Avb RjQ KDB kbv KiZ cviQ bv| Avevi evi _K bZzb Ki hy nqQ mvc AvZ| evwoi mvgbi RwgZ `Lv MQ GKvwaK mvc w`Kwew`K QvUvQzwU KiQ| AjwKK Avbi dUbv b GKbRi `Lvi Rb wfo KiQb nvRvi nvRvi DrmyK RbZv| MZ cvq GK gvm ai cUzqvLvjxi evDdj DcRjvi eMv BDwbqbi mveycyiv Mvgi cvq wZbk cwievi IB NUbvq AvZwZ nq ciQb| Click for Details

  c_g cvZv (21)
 •  » fviZ-cvwKvbi Ljv `LZ gvwjKK AvmZ gvbv
 •  » ciiv mwPei kvixwiK Aevi wKQyUv DbwZ
 •  » Kv`vnvi gvmvKvii mB mbvi bvg cKvk Kij hyiv
 •  » my`jcyii Mvm RvZxq wMևW
 •  » mgy`mxgvi ivqK ^vMZ RvwbqQ bvmvKv
 •  » ivRbxwZZ AvmQb Avmv! • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: