Pjgvb msiY
 • gjevi 84 eQi cv ivLQb Gikv` gnib bQv gqbv
 • Lv`NvUwZ wbq miKviK AvM _K Zrci _vKvi civgk GdGIi
 • evYevwoqvq c_K NUbvq 2 Lyb
 • weGbwcK AvBGmAvBi A_, cvwKvbi KvQ Av`vjZi Uvw PvIqv ne : `xcy gwb
 • evYevwoqvq c_K NUbvq 2 Lyb
 • bvBsQwo mxgv DM
 • eovq cvwbZ Wze `yB zjQvi gZz
 • eovi wkeM we`yZi PvivB mshvM _K AwMKv, 6 `vKvb cyo QvB
 • eovq njcviK nZv Ki MgevSvB UvK wQbZvB
 • `ycPuvwPqvq mnv`i `yB eemvqxK KzwcqQ `yeiv
 • mxgv ivZi KviwdDi wec wewRwe
 • ivRavbxmn wewfb vb moK `yNUbvq wbnZ 11
 • nR eq evoQ 44 nvRvi UvKv
 • cvBKvwi we`yZi `vg 31 cqmv evoZ cvi: weBAviwm Pqvigvb
 • msm` Akvjxb fvlv eenvi DwPZ bq : AvKei Avjx Lvb
 • UvvBj eez mZz moKi evmi PvKvq c nq gv-gqi gZz
 • cvnvo KvUv ei wb`k nvBKvUi
 • mgy`mxgv wbq fviZi m AvjvPbvi `iRv Lvjv: `xcy gwb
 • weGbwcK AvBGmAvBi A_ cvwKvbi KvQ Av`vjZi Uvw PvIqv ne : `xcy gwb
 • mܨvq cavbgxi m mvvr KiQb kPxb
 • mxgv ivZi KviwdDi wec wewRwe
 • wegvb KgKZv-KgPvix`i gnvmgvek i
 • Kzwgjvq KvwU UvKvi fviZxq kvwo Dvi
 • mvZxivq moK `yNUbvq wbnZ 1 AvnZ 40
 • mw` ciivgxi m `xcyi eVK 21 gvP
 • Pvw`bvq gvUimvBKjmn 3 Pvi MdZvi
 • mybvg AvNvZ nvbZB cZviYvi gvgjv : ZwKi
 • wegvbe`i APj Kivi gwK wegvb Kgx`i
 • PMvg wegvbe`i _K 2 jvL mw` wiqvj Dvi
 • GmBwmi `yB m`mwewk Z` KwgwU MVb
 • hyivR: BUvibUwfwK weki eng A_bxwZ
 • Avmv`i mgq dzwiq GmQ
 • Mvm Abymvb Pxbv Kvvwbi m Pzwi Rb Lmov Pov
 • 3 eQiI wgjjv bv hyvnZ`i wfAvBwc ghv`v
 • A mieivn GwMq Pxb
 • wWGmB: m~PKi IVvbvgvq jb`b PjQ
 • Mvjvg Avhgi AwfhvM MVbi cieZx bvwb 25 gvP
 • evoQ we`yZi `vg, weBAviwmZ MYbvwb AvR
 • KvwjnvZxZ cvBfUKvii Pvcvq gv-gq wbnZ
 • wegvbe`ii mvgb UvKPvcvq `yBRb wbnZ
 • Kvgvivgvbi AwfhvM MVbi bvwb PjQ
 • eezi R bv nj evsjv`k ^vaxb nZ bv
 • ZwKi-wecvkvi wei cZviYv gvgjv
 • 2k evi Kvb ai IVem, 4 Qvx Amy!
 • gywRebMi gvQ eemvqxi gvUimvBKj I gvevBj wQbZvB
 • fvjvi ZZzwjqv b`xZ WvKvwZ: AvnZ 4
 • bvUvi hyeK Lyb
 • bvUvi hyeK Lyb
 • gywRebMi gvQ eemvqxi gvUimvBKj I gvevBj wQbZvB
 • PMvg gvRvi jyU: ivei Ԇmvm Mvi
 • ivRavbxZ moK `yNUbvq wKkvii gZz

 • fviZi ^v_B evsjv`k : wKwmvi


  Rvwn` Avj Avgxb : fviZi RvZxq Bmy I j wQj evsjv`ki ^vaxbZv| Avi hyivi j wQj c~e cvwKvb iv Kiv GgbUvB ge KiQb hyivi mveK ciivgx nbwi wKwmvi| MZ kwbevi Bwqv UzWi 11Zg mjb (KbKf) Abyvb wZwb G ge Kib| evsjv`ki ^vaxbZvi 40 eQi ci nbwi wKwmvii Ggb ge wbq miMig KbKf| KbKfi bkfvRi Abyvb RvwZmsNi `~Z, fviZi AevbiZ wewfb iv`~Z, weUbi gx wf Kvej I `ki kxl eemvqxiv DcwZ wQjb|

  evKweZvq D msm`

  Lvj`v wRqvi bZZ hvM w`j weivax `j

  bRg~j nK miKvi : RvZxq msm` Aveviv cvYe I D nq DVQ 358 w`b ci| weivax`jxq bZv Lvj`v Lvj`v wRqvi bZZ weGbwc I kwiK`i 37 Rb msm` m`m msm` Awaekb hvM `qvq msm` G cwiwwZi mw nq| Ze Lvj`v wRqv gvMwiei bvgvRi weiwZi mgq Awaekb K ZvM Kib|
   Click for Details

  Pzc Ki, Pzc Ki kvw I cvwcqv Zo Mjb evwi w`K

  bRg~j nK miKvi : weGbwci msm` m`m invbv Avvii eeK K` Ki MZKvj iveevi msm` Awaekb PjvKvj AvIqvgx jxM I weGbwci KqKRb bvix msm` m`m`i ga evKweZvi GKchvq nvZvnvwZi Dcg nq| G mgq miKvwi I weivax `ji `yB wPd Bc Ges Dfq `ji Ggwc`i Abyiva Zviv wbe nb|
  MZKvj weKvj RvZxq msm` ivcwZi fvlYi Ici abev` c֯vei AvjvPbvq weGbwci invbv Avvi ejb, weGbwc RvgvqvZ Bmjvgxi wb`k Pj bv|
   Click for Details

  weGbwci KvQ 5 KvwU iwc Kvbv UvKv nj

  wbR^ cw`e`K : weGbwci msm` m`m knx` Dxb Payix Gvbx weq cKvk Ki ejQb, weGbwci gZv GKwU `ji KvQ 5 KvwU iwc Kvbv UvKv nj h cvwKvbi KvQ _K wbZ ne| MZKvj iveevi weKvj RvZxq msm` ivcwZi fvlYi Ici eZv `qvi mgq G weq cKvk Ki Gvbx ejb, AvBGmAvBqi mveK cavb m`ki mywcg KvU h njdbvgv Rgv w`qQb, ZvZ weGbwc ev evsjv`ki K_v DjL bB| Click for Details

  AKZ mbevwMPv!

  Avwe` ingvb : gYvjqjv mvefg I ^vqZkvwmZ bv njI KvhKi miKvii ^v_ iZc~Y I Acwinvh| miKvii bxwZ-wbaviYx ivRbwZK I ckvmwbK wmv evevqbi `vq-`vwqZ gYvjqjvi| gZvi ejqi evBii Aevb _K, ivRc_i Rbmfvq hZB AvgjvZi wei welv`Mvi Kiv nvK bv Kb, Avgjv`i `Zv wfb Dbqb Kvhgi cևqvM my`~icivnZ| Click for Details

  BUjmi ivq `y`ki Rb DBb-DBb Aev GbQ

  Gg G K gvngy` : mgy` AvBbmsv AvRvwZK UvBeybvji (BUjm) m`i `i Rvgvwbi nvgeyM kni MZ 14 gvP eyaevi evsjv`ki AbyKj evsjv`k-wgqvbgvii ga mgy`mxgv msv gvgjvi ivq nq| G ivqi gvag evcmvMii wgqvbgvi Aski Rjivwki mxgvbv Ges Avgv`i bvh `vwe mycwZwZ nj|
  Avgvi bZZ 2007 _K Avei, 2009 mvj ch wgqvbgvi I fviZi m AbywZ GKvwaK KvwiMwi eVK mgZvi wfwˇZ mgy`mxgv nZ ne Zvi Rvi ZvwM` `qv nq|
   Click for Details

  Lvj`vi R wkwjwo Pv evMvb bvbv-bvbxi bvg Kx : nvwmbvi ck

  2014 mvj Rqx nq gZvq Gj mgy`mxgv weiva fviZi wec Rq wbwZ Kiv ne

  `xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv ejQb, 2001 mvji wbevPb weGbwc AvBGmAvBqi KvQ _K KZ UvKv wbqwQj Zv-I AvMvgxZ ewiq Avme| wZwb Aviv ejQb, Lvj`vi R wkwjwo Pv evMvb, wRqv NUbvP gywhvv|
   Click for Details

  `ki AvqZb fwelZ Aviv evoe : msm` ciivgx

  Avgv`i mgq W : ciivgx Wv. `xcy gwb ejQb, `ki AvqZb eoQ, fwelZ Aviv evoe| MZKvj iveevi msm` wgqvbgvii m mgy`mxgv gvgjvq `ki weRq wbq 3k wewaZ ee w`Z wMq wZwb GK_v ejb| Gmgq Uwej Pvco msm` m`miv Zv`i DQvm cKvk Kib| ciivgx ejb, IB ivq evaZvg~jK Ges GZ Avwcji Kvbv myhvM bB| Click for Details

  mvjvDwb Kv`i nvmcvZvj _K Avevi KvivMvi

  Avgv`i mgq W : gvbeZvweivax Acivai AwfhvM AvUK weGbwci K`xq bZv mvjvnDwb Kv`i PayixK nvmcvZvj _K Qvoc `qv nqQ| wPwKrmK`i civgk MZKvj iveevi weKvj mvo 5Uvi w`K ZvK RvZxq n`ivM BbwwUDU I nvmcvZvj _K MvRxcyi Kvwkgcyi KvivMvi wbq hvIqv nq|
  weGbwc bZv BKevj Avvi Lvb Rvbvb, MZKvj ejv 11Uvq n`ivM BbwwUDUi wPwKrmK`i wbq MwVZ evW mvjvnDwb Kv`i PayixK wiwjRi wmv bqv nq|
   Click for Details

  Avgy I nvmbvZK wbq ewikvj moK cwi`kb Kijb Kv`i

  Avgv`i mgq W : Ԇkl fvjv hvi, me fvjv Zvi hvMvhvM gYvjqi eZgvb KgKv wbq Ggb K_vB ejQb hvMvhvMgx I AvIqvgx jxMi cwmwWqvg m`m Ievq`yj Kv`i| AvMvgx 21 gvP cavbgxi ewikvj mdi Dcj MZKvj iveevi mKvj hvMvhvMgx ewikvji Mib`xZ cuQj GK mseabv mfvq GK_v ejb| Click for Details

  `yiivwbi mv weGbwci wKsev Lvj`v wRqvi bvg bB : dLij

  Avgv`i mgq W : cvwKvb mywcg KvU bvwbZ mv AvBGmAvBqi mveK cavb Avmv` `yiivwb weGbwc wKsev Lvj`v wRqvK A_ `qvi Kvbv K_vB ejbwb ej `vwe KiQb wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| MZKvj iveevi `jxq Kvhvjq dLij mvsevw`K`i ejb, Avgiv GwdWwfU Kwc (Avmv` `yiivwbi Av`vjZ `qv eei) msMn KiwQ| Click for Details

  jvKmvwb wegvb 5 eQi eZb eoQ wZbY!

  Avgv`i mgq W : wegvb evsjv`k GqvijvB݇K jvfRbK cwZvb cwiYZ KiZ 2007 mvj Gi jvKej Kwgq ivxq GqvijvB݇K KvvwbZ icvi Kiv nq| A_P MZ cvq 5 eQi jvKej KgjI GqvijvBi Avq evowb| Dv wegvbi kxlc`mn iZc~Y c`jvZ eZb eoQ 3 _K 6 Y| evsjvwbDR
  wegvb m~ Rvbv MQ, ivxq cZvKvevnx GqvijvB jvKej wQj 4 nvRvi 706 Rb|
   Click for Details

  `kxq cևKkjxivB givgZ Kijb AvM we`yrK`

  euvPjv 10 KvwU UvKv

  Avgv`i mgq W: `kxq cևKkjx`i Pvq Pvi gvm ci Drcv`b MQ AvM we`yrK`i 150 gMvIqvU gZvmb 3bs BDwbUwU| Gi dj mvkq nqQ cvq 10 KvwU UvKv| evsjvwbDR
  MZKvj iveevi mKvj _K BDwbUwU w`q c~Ygvvq we`yr Drcvw`Z nQ| we`yrK`wU MZ cvq 4 gvm e wQj|
   Click for Details

  mveK iv`~Z gvmyg Payix Avi bB

  Lyiig Rvgvb : mveK iv`~Z gvmyg Avng` Payix (69) MZ kwbevi ivZ hyiv wPwKrmvaxb Aevq gviv MQb| dzmdzm Kvvi Avv gvmyg Avng` hyivi gwijv AivRi Rb ncwKbm nvmcvZvj wPwKrmvaxb wQjb| hyiv wbhy evsjv`k `~Zvevmi wgwbvi (cm) ^cb K mvnv G Lei RvwbqQb| Click for Details

  8 Gwcj ^iv gYvjqi mvgb mvsevw`K`i Aevb agNU

  7 Gwcևji ga mvMi-iwbi nZvKvix MdZvi bv nj

  Avgv`i mgq W : mvMi-iwbi nZvKvix`i AvMvgx 7 Gwcևji ga MdZvi Kiv bv nj 8 Gwcj ^iv gYvjqi mvgb Aevb Kgm~wP cvjb Kivi NvlYv w`qQ mvsevw`Kiv| mvsevw`K `w mvMi-iwb nZvKvi wePvi, wewfb mgq mvsevw`K nZvi wePvi, mvsevw`K wbhvZb e, gy MYgvag cwZvi `vweZ iveevi RvZxq cmKvei mvgb gnvmgvek Ki mvsevw`Kiv|
   Click for Details

  bwZevPK Lei eo Ki cPvi nq : ciivgx

  Avgv`i mgq W : ciivgx Wv. `xcy gwb ejQb, wc֛U I BjwbK wgwWqvi mgvjvPbv Ki ejb, ԆbwZevPK Lei hZ eo Ki Qvcv nq ev cPvi Kiv nq, fvjv LeiUv ZZ eo Ki cKvk ev cPvi Kiv nq bv| wZwb fvjv fvjv LeijvI wc֛U I BjwbK wgwWqvq cKvk I cPvii Abyiva Rvbvb|
  `xcy gwb Aviv ejb, mgy` mxgvbv wbq cwZekx GKwU ivi m Avgv`i mvdj GmQ|
   Click for Details

  KiZvwji k mq` Avkivdi weiw cKvk!

  `xcK Payix : AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K I vbxq miKvigx mq` Avkivdzj Bmjvg ejjb, XvKv gnvbMi AvIqvgx jxMi mfvcwZ I mvaviY mv`Ki eei mgq KiZvwj w`j Pje, Avgv`i eei mgq KiZvwj `qvi `iKvi bB| Gmgq wZwb wKQyUv weiw cKvk Kib|
  eezi Rw`b D`hvcb Dcj MZKvj iveevi eez AvRvwZK mjb K` wZwb eei avivevwnKZv _vwgq GK_v ejb|
   Click for Details

  wZv Pzw wbq APjvev `Z mgvavb Kib

  fviZxq nvBKwgkbvi cR kiYK cavbgx

  Avgv`i mgq W : wZvi cvwb eb Pzw wbq APjvevi `Z mgvavb KiZ fviZi cwZ Avnvb RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv| weZwKZ wUcvBgyL euva wbgvYi AvM RwicKvR evsjv`wk wekl`i ivLvi `vweI Rvbvb wZwb| XvKvq fviZi bZzb nvBKwgkbvi cR kiY MZKvj iveevi cavbgxi m Zvi Kvhvjq `Lv KiZ Mj cavbgx Zvi KvQ Gme welq evsjv`ki Aevb Zzj aib|
   Click for Details

  ej GLb miKvii KvU : dLij

  Avgv`i mgq W : wb`jxq ZˡveavqK miKvi cybenvj Kxfve ne, Zv miKviKB wVK KiZ ejQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| GKBm wZwb miKviK Avevi gb Kwiq w`qQb, ZˡveavqK miKvii Aaxb Qvov RvZxq wbevPb weivax `j hve bv| wewW wbDR
  weGbwc msm` Gm AvMvgx wbevPbi welq Zv`i `vwe Zzj aij Zv mywcg KvU cvVvbv ne|
   Click for Details

  fviZxq Kvvwbi m iji 60 KvwU UvKvi Pzw

  Avgv`i mgq W : fviZxq Kvvwbi KvQ _K 81wU GgwR ewM UvsK IqvMb I wZbwU GgwR ewM eK fvb wKbZ 60 KvwU UvKvi Pzw ^vi KiQ evsjv`k ijIq| Zjevnx Gme IqvMb cvIqv Mj evsjv`k gvU IqvMbi msLv `uvove 662wUZ| MZKvj iveevi `ycyi ijfeb G Pzw ^vi Abyvbi AvqvRb Kiv nq| Click for Details

  wewQb wUGwUi jvBbi mshvM Ke ne KD Rvb bv

  cvBc emvbv wbq fvMvw

  mywRr b`x : gvwUi wbP cvwbi cvBc vcbi Rb cvBc emvbv wbq fvMvw Pig DVQ| GiB ga cvq 30 nvRvi wUAvwU jvBbi mshvM wewQb Kiv nqQ| mePq ewk fvMvw͇Z coQ AwfRvZ GjvKvjvi gvbyl| jkvb GjvKvi GKvwaK vb mePq ewk wUAvwU jvBbi mshvM wewQb Kiv nqQ|
   Click for Details

  mveK Kwgkbvi I AvIqvgx bZvi gZvq wgicyi miKvwi RvqMv `Lj Ki gvKU

  BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxZ miKvwi RvqMv `Lj Ki wbRi bvg gvKU I evwo evbvbvi AwfhvM DVQ mveK Kwgkbvi Avyi iDd bvbyi wei| `xNw`b wWwmwm wbevPb bv nIqvq wZwb 5 b^i IqvW Kwgkbvi c`wUi cvkvcvwk IB GjvKvi AvIqvgx jxMi bZv wnmeI cwiwPZ| G KviY Zvi wei wei AwfhvM _vKv mˡI Zvi `vcU GjvKvi Kvbv RbMY gyL LyjZ mvnm cvqwb| Click for Details

  eovBMvg 5 KvwU UvKv nvwZq Bbmyi cwiPvjK DavI

  bvUvi cwZwbwa : bvUvii eovBMvg mvbvqvi nvmb bvg GK cZviK mvbx jvBd Byi Kvvbxi Avovj Nivqv KvwPs mUvi Lyj wkK wbqvMi bvg cvq 5 KvwU UvKv nvwZq wbq cvwjqQ| kwbevi ivZ DcRjvi ebcvov evRvi _K Awdm wUq wbq Kvvbxi cwiPvjK mvbvqvi nvmb DavI nq| Click for Details

  eezi Rw`em cvjb KiQ wbDBqK gnvbMi AvIqvgx jxM

  gvnv` mvC`, wbDBqK cwZwbwa: kZvwi k mvb eezi R bv nj ^vaxb mvefg evsjv`k mw nZvbv| eezi msMvg I ZvMB evsjv`ki gvbyl ^vaxbZvi ^c evevqb KiZ mg nqQ|
  RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvbi 92Zg Rw`b D`hvcb wbDBqKi RvKmb nvBUmi GKwU mUvi MZ kwbevi gnvbMi AvIqvgx jxM AvqvwRZ Abyvb eviv Dciv K_v ejQb|
   Click for Details

  c_g cvZv (21)
 •  » Lvj`v msm` K wQjb 1 Nv 18 wgwbU
 •  » weivax `jK msm` cvYe KiZ wKvii Avnvb
 •  » ZviKmn 30 Rbi wei PvR MVb, wePvi i
 •  » w`bwU Kvnwji nvij cvwKvb
 •  » Lvj`vi `yB gvgjvi bvwb wcwQqQ
 •  » wbevPwb me cvvi evbvi AcmviY nvBKvUi wb`k • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: