IqvbWZ Avevi wekmiv mvwKe

KvRx AvIjv` nvmb : Gwkqv Kvci `y`v cvidigvi ^xKwZ wnme gvb Ae ` wmwiRi cyiviUv AvMB wRZwQjb mvwKe Avj nvmvb| Gevi AvBwmwmi mekl IqvbW AjivDvi ivwsqiI kxlvbUv `Lj KiQb evsjv`k wKUi GB bvqK| MZKvj mvgevi AvbyvwbKfve AvBwmwmi cKvk Kiv bZzb ivwsq 447 cqU wbq kxlvb mvwKe| wZxq vb _vKv kb IqvUmbi Pq Gevi cqU eeavbI AbK GwMq MQb evsjv`wk GB AjivDvi| 433 cqU wbq wZxq vb AvQb Awjqvi kb IqvUmb|

Gwkqv Kvci cwZwU gvPB mvwKei `y`v AjivD cvidigv gy KiQ wKUcgx`i| 4 gvP Zvi evU _K GmQ 237 ivb| ej nvZ wbqQb 6wU DBKU| cyiv UzbvgURyoB evsjv`ki h AfZc~e avivevwnK cvidigv `Lv MQ, mvwKe wQjb Gi AbZg GK KvwiMi| `ji cwZwU `yhvMc~Y gyn~ZB evU ev ej nvZ wZwb AvwefZ nqwQjb vYKZv wnme| m` 25 eQi c~Y Kiv G evsjv`wk AjivDvi h gB wbRK wekmiv wKUvi`i KvZvi wbq hvQb, Zv wbq Kvbv mskq bB| AvBwmwmi bZzb G ivws hb ZviB BwZ w`Q| GLb mvgb wbRK mvwKe Aviv KZ `~i wbq hZ cvieb, mUvB `Lvi Acvq AvQb fiv|
dsa

wZma webg kv

hyvcivax`i wePvi `Z mb Kivi `vwe`xcK Payix : hyvcivax`i wePvi Kvhg `Z mb Kivi `vwe awbZ nIqvi ga w`q MZKvj mvgevi 42Zg ^vaxbZv I RvZxq w`em D`hvcb KiQ RvwZ| bZzb cRi K wQj mvbvi `k Movi cZvkv| ^vaxbZvi myeYRqxi ga evsjv`kK ga Avqi `k cwiYZ KiviI `pcZq e nqQ Gevii ^vaxbZv w`em|

3 eQi AvM gZvq Avmv AvIqvgx jxMi AbZg cavb wbevPwb AxKvi wQj hyvcivax`i wePvi Kiv| G Rb MZ GK eQi UvBeybvj, AvBbRxex cvbj I Z` msv MwVZ njI mvweKfve wePvi Kvhg cZvwkZ AMMwZ nqwb ej AbKi AwfhvM| MZKvj ^vaxbZv w`em wewfb Abyvb miKvii c _K `Z wePviKvR Kivi NvlYv `qv nq| Ze AvIqvgx jxM MZKvj wZma ejQ, Zvovov Ki miKvi wePvi kl KiZ Pvq bv| G wePvi KiZ mgq jvMe|

eiveii gZv GeviI mviv `k miKvwi I emiKvwi chvq wewfb msMVb bvbv Kgm~wPi gvag ^vaxbZv w`em D`hvcb Ki| `j-gZ wbwekl mKj kYxi gvbyl G w`bwU cvjb Kib| `ki wewfb cv w`bwU i nq ivZ 12Uv 1 wgwbU vbxq wZma dzj w`q mvb Rvwbq|

^vaxbZvi 41Zg evwlKxZ RvZxq wZma dzj w`q RvwZi k mvb`i cwZ kv RvwbqQb ivcwZ gv. wRjyi ingvb, cavbgx kL nvwmbv I weivax`jxq bZv Lvj`v wRqv| evsjv`k wbqvwRZ we`wk iv`~Z I KUbxwZKiv kv Rvbvb| Gevii ^vaxbZv w`em D`hvcbi GKwU wekl w`K nj gnvb ^vaxbZv hy Ae`vb ivLv we`wk`i mvbbv c`vb| AvR 27 gvP we`wk bvMwiK`i GB mvbbv `qv ne| mvwbZ AwZw_iv MZKvj wZma Gj GK wekl gyn~Zi mw nq|

1971 mvji GB w`b cvwKvwb `Lj`vi evwnbxi `gb Awfhvbi wei iL `uvwoq ^vaxbZv hy Suvwcq co c~e cvwKvbi evOvwjiv| eiveii gZvB ivxqfve w`bwUK cvjb Kiv nq RvZxq w`em wnme|

MZKvj mKvj _KB mvfvi RvZxq wZma gvbyli Xj bvg| dzj dzj Qq hvq wZmai ew`| gvbyli K wQj hyvcivax`i wePvi Avi gywhyi PZbvq ^ci evsjv`k Movi kc_| mKvj mvo 6Uvi w`K RvZxq wZma dzj w`q ^vaxbZvhyi exi knx`i cwZ kv Rvbvb ivcwZ wRjyi ingvb| Gici dzj `b cavbgx kL nvwmbv| mk evwnbxi GKwU PKm `j Gmgq MvW Ae Abvi `q|

msm` weivax`jxq bZv Lvj`v wRqv RvZxq wZma dzj w`q ^vaxbZvhyi exi knx`i cwZ kv Rvbvb| RvZxq msm`i wKvi Avyj nvwg`, RvZxq msm`i cavb Bc Avym knx` Ges msm` m`miv kv wbe`b Kib| ci gywhy mnvqZvKvix we`wk ezivI kv Rvbvb|

m~h IVvi AvMB mvaviY gvbyl wfo RgvZ i Ki wZmai mvgb| ejv evovi m evoZ _vK GB wfo| Mvj ev Kcvj jvj-meyR cvZvKv, nvZ dzj Avi K RvZxq mxZ wbq knx``i cwZ kv RvbvZ Avmb Zviv|

mvfvi wZma kv wbe`b kl AvIqvgx jxM mfvcwZ kL nvwmbv avbgwi 32 b^i eezi cwZKwZZ Ges weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqv cqvZ ivcwZ wRqvDi ingvbi gvRvi kv RvbvZ hvb|

cavbgx avbgwi 32 b^i moK eezi cwZKwZZ kv Rvbvb| Gici RvZxq msm`i wKvi Avyj nvwg`I eezi cwZKwZZ dzj w`q kv Rvbvb| ci AvIqvgx jxM mfvcwZ wnme K`xq bZv`i m wbq eezi cwZKwZZ Aveviv kv Rvbvb kL nvwmbv| Gmgq Zvi m wQjb Zvdvqj Avng`, myiwZ mb, Avwgi nvmb Avgy, mq` Avkivdzj Bmjvg, gYvj Kvw `vm cgyL|

evsjv`k RvZxqZvev`x `ji cwZvZv wRqvDi ingvbi gvRvi mKvj 7Uv 35 wgwbU dzj w`q kv Rvbvb weivax`jxq bZv I weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqv| Gmgq Zvi m wQjb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi, vqx KwgwUi m`m W. L`Kvi gvkviid nvmb, GgK Avbvqvi, evwivi iwdKzj Bmjvg wgqv, wgRv Avevm, W. gCb Lvb, fvBm Pqvigvb AvjZvd nvmb Payix, mv`K nvmb LvKv, wPd Bc Rqbvj Avew`b dviKmn weGbwci wewfb ͇ii bZvKgxiv|

eiveii gZv GeviI mviv `k miKvwi I emiKvwi chvq wewfb msMVb bvbv Kgm~wPi gvag ^vaxbZv w`em D`hvcb Ki| gywhyi mgq evsjv`kK bvbvfve mnhvwMZv, mg_b w`qQb Ggb KqKwU `ki wKQy ewZ ^vaxbZv w`emi Kgm~wPZ Ask bqv wQj Gevii ^vaxbZv w`em D`hvcbi GKwU DjLhvM w`K| Gme Kgm~wPi ga w`q RvwZ gywhyi AMwYZ knx`, ^vaxb evsjv`ki cwZ eez kL gywReyi ingvbmn gywhy bZZ`vbKvix Abvb RvZxq bZv Ges me͇ii gywhvv`i cwZ kv wbe`b Ki| RvwZ GKBm e`bvfi iY Ki gywhy nvivbv ^Rb`i|

MZKvj fvi ivRavbxZ 31 evi Zvcawbi gvag w`emi Kgm~wPi m~Pbv nq| w`bfi wgjv` gvnwdj, wP c`kbx, wk-wKkvi`i KzPKvIqvR, kvfvhvv, AvjvPbv mfv, mvswZK Abyvb cwiekb Kiv nq| cvov-gnjvq MZKvj eRQ eezi 7 gvPi fvlY I `kvZevaK Mvb| RvZxq I iseiOi cZvKv Ges AvjvKmvq mvRvbv nq iZc~Y miKvwi-emiKvwi feb Avi moK|

^vaxbZv w`em Dcj RvZxq wZma GjvKvq wQj KVvi wbivcveev| wZmai cևekc_mn mvfvii wewfb moK I iZc~Y vcbvq wQj ive I cywjwk cvnviv|

evsjv`k gywhvv msm`, XvKv wekwe`vjq Ges Gi wewfb nj, wkK mwgwZ, RvnvxibMi wekwe`vjq I Gi cwZwU nj, evsjv`k cևKkj wekwe`vjq wkK mwgwZ, evsjv`k wevb I wk MelYv cwil`, eez kL gywRe gwWKvj wekwe`vjq, RbZv evsK, Rvm`, bRij BbwwUDU, RvZxq cvwU (Rwc), evsjv`k RvZxq cvwU, evsjv`k chUb Kicvikb, evsjv`k iW wmU mvmvBwU, evsjv`ki KwgDwb cvwU, evsjv`ki IqvKvm cvwU, evsjv`k QvjxM, mgvRZvwK QvdU, Qv BDwbqb, evsjv`k gwnjv cwil`, RvZxq ckvRxex cwil`, evsjv`k evi KvDwj, evsjv`k wLvb Avmvwmqkb, ^vaxbZv wPwKrmK cwil`, MYZvwK wecex cvwU, MvgUm kwgK HK dvivg, Wim Avmvwmqkb Ae evsjv`k, RvZxqZvev`x hye`j, evsjv`k jvKckvmb cwkY K` wewbqvM evW, cavbgxi Kvhvjq, evsjv`k cvwYm` MelYv cwZvb, RvZxq wekwe`vjq, wmAviwc, RvZxq kwgK jxM, evsjv`k Dy wekwe`vjq, RvZxqZvev`x wkK dvivg, evsjv`k wekwe`vjq gywi Kwgkb, evsjv`k RvZxqZvev`x kwgK `jmn AmsL mvgvwRK I ivRbwZK msMVbi c _K RvZxq wZma dzj w`q kv wbe`b Kiv nq|
dsa

gywhy fviZi Ae`vbi Rb evsjv`k wPiKZ

Avgv`i mgq W : gywhy fviZi Ae`vbi Rb evsjv`k wPiKZ _vKe ej ge KiQb ciivgx Wv. `xcy gwb| XvKv mdiiZ fviZi cwZiv cwZgx gcwZ cjg ivRyi KvQ MZKvj mvgevi `xcy gwb G ge Kib| ciiv gYvjq _K MZKvj weKj cvVvbv GK msev` wew߇Z G Z_ Rvbvbv nq|

MZKvj `ycyi ivRavbxi nvUj icmx evsjvq `xcy gwb I gcwZ cjg ivRyi ga mvvr nq| fviZi cwZiv cwZgx gywhy Ae`vb ivLv we`wk`i mvbbv Abyvb Ask wbZ XvKv GmQb| wZwb fviZxq RbMY I wgevwnbxi Rb `qv mvbbv MnY Kieb|

`xcy gwb fviZi cwZgxK ejb, 1971 mvj evsjv`ki gywhy fviZ h Ae`vb iLQ, mRb evsjv`k me`vB KZ _vKe| evsjv`k I fviZi Pjgvb PgrKvi mK mvl cKvk Kib `yB gx| `yB `ki mnhvwMZv evovbvi Aviv KvR Kivi AvQ ejI Zviv ge Kib| gywhy Ae`vb ivLv we`wk`i mvbbv Rvbvbvi wmv͇K mvayev` Rvbvb fviZxq cwZiv cwZgx|
dsa

exii RvwZi DivwaKvi wnme wk`i Mo ZzjZ ne : cavbgx

0 evsjv`ki wekKvc Rqi w`b `~i bq

0 cwZ DcRjvq Ljvi gvV Zwi Ki `e`xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv ejQb, Gwkqv Kvc wKU evsjv`k `ji Rqi w`b `~i bq| Avgv`i xovbi mvdjK ZYg~jI cuQ w`Z ne| `ki cwZwU DcRjvq Ljvi gvV I wWqvg Zwi Kie Avgiv| MZKvj mvgevi ^vaxbZv w`em Dcj eez RvZxq wWqvg wk-wKkvi mgvek wZwb G K_v ejb|

kL nvwmbv ejb, mw`b ewk `~i bq, hw`b G wKUB evsjv`ki Qjgqiv wekKvc Rq Kie| wZwb wk-wKkvi`i Dχk ejb, Avi ay wKU bq, dzUej I Abvb LjvZI Zvgiv hb cvi`kx nq IVv, mRb cwZwU DcRjvq Ljvi gvV I wWqvg Zwi Ki `e| cwZwU zj hb kixiPPv I Ljvayjvi eev _vK, m eev Kiv ne| MZKvj mKvj 9Uvq kvcjv dzji AvKwZi GKwU ejyb I cvqiv Dwoq wk-wKkvi mgveki Dvab Kib cavbgx| gvU 41 Rvov cvqiv Dwoq D`&hvcb Kiv nq ^vaxbZvi 41Zg evwlKx|

ci wk-wKkvi`i KzPKvIqvR cwi`kb Kib cavbgx| Gmgq gywhywelqK cwZgx Gwe ZvRyj Bmjvg I XvKv Rjv ckvmK gv. gywneyj nK Zvi m wQjb| KzPKvIqvR cwi`kbi ci wWqvgi eo c`vq eezi 7 gvPi HwZnvwmK fvlYi Askwekl cPvi Kiv nq| bZzb cRi wk`i ^vaxbZvi mwVK BwZnvm kLvbvi Avnvb Rvwbq cavbgx ejb, Avgv`i Qv mvbvgwbiv mwVK BwZnvm Rb, evOvwj h exii RvwZ, m exii RvwZi DivwaKvi wnme wbR`i Mo Zzje| wZwb ejb, AvRK Avwg hgb RbMYi fvU wbevwPZ nq cavbgx nqwQ, GKw`b Zvgv`i gvS _KI KD bv KD Gfve evsjv`ki cavbgxi `vwqZ be| `kK GwMq wbq hve Zvgiv| cavbgx ejb, GKw`K Zvgiv jLvcov wkLe, Abw`K Ljvayjv I kixiPPvq cvi`kx ne| ay evsjv`ki cwZhvwMZvq bq, wek cwZhvwMZvZI Zvgiv Ae`vb ivLZ cvie, bvbv aibi cyivi wbq AvmZ cvie Avwg mUvB Kvgbv Kwi|

eZv `qvi mgq cavbgx GKvˇi evsjv`ki gywhyi mgq fviZxq wgevwnbxmn mnvqZvKvix mevi K_v KZZvi m iY Kib| wZwb ejb, hywea `k Mo Zvjvi Rb RvwZi wcZv cv_wgK wkvK AeZwbK Kib| fwelZ wkiv hb my`ifve eo DVZ cvi, m w`K j iLB wZwb Kgm~wP w`qwQjb| eezi bZZ gv mvo 3 eQii ga Avgiv G wea evsjv`kK Mo ZzjZ mg nB|

wk`i myPwii AwaKvix nq eo IVv Ges `kK bZZ `qvi hvMZv ARb Kivi Avnvb Rvwbq cavbgx ejb, gywhyi BwZnvm GKmgq gyQ djvi Pv nqwQj| m BwZnvm Avevi Avgiv cybevwmZ KiwQ| BwZnvm Avevi cybtcwZv cqQ| QvUiv hb mwVK BwZnvm RvbZ cvi|
dsa

AvR we`wk ez`i cwZ KZZv Rvbvbvi w`b

Avgv`i mgq W : GKvˇi evOvwj RvwZi cvk `uvovbv we`wk eziv AvR gjevi eez AvRvwZK mjb K` ivcwZ gv. wRjyi ingvb I cavbgx kL nvwmbvi nvZ _K mvbbv c`K MnY Kieb| G mvbbv Rvbvbvi ga w`q RvwZ we`wk`i Ae`vbi cwZ KZZv Rvbvbvi myhvM cj| Zv`i mB Ae`vbi K_v iY Ki MZ eQi ^vaxbZv mvbbv `qvi GB D`vM bq miKvi| fviZi mveK cavbgx Bw`iv MvxK giYvi mvbbv `qv nq MZ 25 RyjvB|

MZKvj ^vaxbZvi 41Zg evwlKxZ mvfvi RvZxq wZma dzj w`q kv RvwbqQb GKvˇi evOvwj RvwZi cvk `uvovbv we`wk eziv| evsjv`k miKvii KvQ _K ^vaxbZv mvbbv wbZ GiB ga 21 Rb we`wk ewZ XvKv cuQQb| cwZwbwa cvwVqQb Aviv 9 Rb| ivcwZ I cavbgx kv Rvbvbvi ci GB we`wk ez`i c _KI GKvˇii exi knx``i cwZ kv Rvbvbv nq| `ycyi ciivgx Zv`i Rb gavfvRi AvqvRb Kib|

^vaxbZv w`emi w`b weKvj ivcwZi m mvvr Ges mܨvi ci gywhywelqK cwZgx AwZw_`i mvb Zv`i bkfvR Ask bb| AvR eez AvRvwZK mjb K` mvbbv Abyvb hvM `eb AwZw_iv| AvMvgxKvj _K Zviv wbR `k wdi hvIqv i Kieb | hw`I KD KD G`k Aviv KqKw`b _vKZ AvMnx|

41 eQi AvMi GB w`b cvwKvwb `Lj`vi evwnbxi `gb Awfhvbi wei iL `uvwoq ^vaxbZv hy Suvwcq cowQj c~e cvwKvbi evOvwjiv| wgevwnbxmn wewfb `ki ivRbxwZK, KUbxwZK, wkx, mvwnwZK, mvsevw`Kmn wewfb msMVb mmgq bvbvfve evsjv`ki ^vaxbZv msMvg mnhvwMZv Kib| weki KvQ Zviv Zzj aib cvwKvwb evwnbxi eei MYnZvi K_v, evOvwji ^vaxKvii `vwei K_v| GiB avivevwnKZvq Gevi 132 we`wk ezK mvbbv `qvi c֯wZ bqv njI kl ch 110 Rbi KvQ AvgYc cuuQvbv me nq| Zv`i ga 75 Rb wbR XvKvq Gm A_ev cwZwbwa cvwVq G mvbbv wbZ ivwR nqQb ej mswk gYvjqi KgKZviv Rvbvb|
dsa

hyvcivax`i myz wePvi wbwZ KiZB mgq jvMQ : Avkivd

`xcK Payix : AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K I vbxq miKvigx mq` Avkivdzj Bmjvg ejQb, hyvcivax`i myz wePvi wbwZ Kivi RbB mgq jvMQ| gnvb ^vaxbZv w`em Dcj MZKvj mvgevi ivRavbxi avbgwʇZ eezi cwZKwZZ kv Rvbvbvi ci DcwZ mvsevw`K`i wZwb GK_v ejb|

hyvcivai wePvicwqv wbq GK cևki Reve mq` Avkivd ejb, GB wePvii w`K RvZxq I AvRvwZKfve AbKi bRi AvQ| AbKB nZvk nQb h wePvi ZvovZvwo kl nQ bv| wK myz wePvi wbwZ KiZ nj wKQyUv mgq jvMe|

`p AxKvi e Ki Avkivd ejb, G wePvi neB| RvwZK Awfkvcgy KiZ G wePvi `iKvi| G wePvii gvag RvwZ Kjgy ne|
dsa

Lvj`vK wZma hZ evav `qvi AwfhvM

Avgv`i mgq W : ^vaxbZv w`emi mKvj weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvK RvZxq wZma hvIqvi c_ bvbvfve evav `qv nqQ ej AwfhvM KiQ weGbwc| weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi mvsevw`K`i ejb, ^vaxbZv I RvZxq w`emi GB w`bKI `jxqKiYi evBi ivLZ cviwb miKvi| RvZxq wZma hZ weivax`jxq bZvK c_ c_ evav w`qQ| mKvj Zvi jkvbi evmvi Pviw`K cywjk NivI Ki ivL| UvK-Mvwo AvovAvwo Ki iL bxi Mvwoeni hZ evav `q| weivax`jxq bZvi cևUvKji MvwoI wKQy mgq AvUK ivLv nq| wewW wbDR

ivcwZ I cavbgx kv Rvbvbvi ci MZKvj mvgevi mKvj 6Uv 40 wgwbU mvfvii RvZxq wZma cuQb Lvj`v wRqv| weGbwci kxl bZv`i m wbq 6Uv 45 wgwbU wZwb cyeK AcY Kib Ges wKQyY bxie `uvwoq gywhyi knx``i cwZ kv Rvbvb| Gmgq wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi, weGbwci vqx KwgwUi m`m L`Kvi gvkviid nvmb, wgRv Avevm, Mqki P` ivq, Ave`yj gCb Lvb, bRij Bmjvg Lvb, mnmfvcwZ mv`K nvmb LvKv, mwjgv ingvb, hyM gnvmwPe Avgvb Djvn Avgvb, ij Kwei wiRfx, gnvbMi m`m mwPe Ave`ym mvjvgmn R bZviv Zviv m wQjb|

mvfvi _K wdi mKvj mvo 7Uvi w`K Lvj`v wRqv kievsjv bMi cqvZ ivcwZ wRqvDi ingvbi Kei dzj `b| wZwb cqvZ bZvi AvZvi gvMwdivZ Kvgbv Ki dvZnv cvV Kib Ges wekl gvbvRvZ Ask bb| ci Kei cvY RvZxqZvev`x Djvgv `ji KziAvbLvwb I `vqv gvnwdj Ask bb Lvj`v wRqv|

wRqvi Kei dzj `qvi ci mvsevw`K`i m K_v ejb wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| wZwb ejb, AMYZvwK dvwm miKvi weivax `jK `vweq ivLQ| weivax`jxq bZvK AvR RvZxq wZma hZ evav `qv nqQ| Avgiv Gi KVvi wb`v RvbvB|

GK cևki Reve dLij ejb, weGbwc memgq ej AvmQ, Avgiv hyvciva I gvbeZvweivax Acivai myz wePvi PvB| Ze mB wePvi nZ ne wbic, ^Q Ges ivRbwZK Dk Qvov|

eZgvb miKvi gywhyi PZbv evevqb e_ nqQ Ggb ge Ki wZwb ejb, gywhyi PZbv wQj MYZ cwZv, A_bwZK gyw I gvbyli gwjK AwaKvi cwZv| eZgvb miKvi MYZK Aei Ki iLQ| `ki A_bxwZK `ybxwZ I jyUcvUi gvag asm Ki `kK ciwbfikxj Ki djQ| G _K DiY Lvj`v wRqvi bZZ Pjgvb Av`vjbK eMevb Kivi AxKvi Rvbvb wZwb|

wgRv dLiji AwfhvM cm RvbZ PvBj cywjki jkvb wefvMi DcKwgkbvi jyrdzj Kwei Rvbvb, weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi evwo wNi ivLv nqwb| mLvb wNi ivLvi Kvbv evcvi wQj bv| gywhvv gYvjq _K wZma kv RvbvZ hvIqvi GKwU mgqm~wP cywjkK `qv nqQ| mB mgqm~wP Abyhvqx weivax`jxq bZvi evmv _K ei nIqvi K_v wQj fvi 6Uvq| wZma cuQvbvi K_v wQj fvi mvo 6Uvq| cywjk ay mUv gb Pjvi Pv KiQ|
dsa

cigvYy Awenxb weki cZvkvq Ievgv

bvCg gvngy` : cigvYy Awenxb weki cZvkv Kib hyivi cwmWU evivK Ievgv| MZKvj mvgevi `wY Kvwiqvi ivRavbx wmDj i nIqv cigvYy wbivcvwelqK kxl mjb wZwb G cZvkv e Kib|

`yw`bi G mjb weki 53wU `k Ask wbQ| hyiv, ivwkqv, Pxb, Rvcvb, Rvgvb, Awjqv, fviZ, cvwKvb, dv, hyivRmn Abvb `ki ivcavbiv G mjb Ask bb| mjbi Dk wek cigvYywelqK wbivcv wbwZ Kiv| G cm Ievgv ejb, cigvYy mvmev` wek wbivcvi Rb gwKi mw KiQ| ZvB G welqwU wbq mPZbZv mwi j Avgiv wmDj GK nqwQ|

wZwb ejb, GB mjbi j I Dk nQ cvigvYweK A hb KvbvfveB mvmx`i nvZ bv hvq, m welq mPZb nIqv| ay cvigvYweK AB bq, chywI mvmx`i mski evBi ivLZ ne| G `vwqZ Avgv`i| wZwb Di Kvwiqvi bZv`i Dχk ejb, meaibi myhvM Avcbv`i nvZ iqQ, Avcbviv cvigvYweK hy wj neb, bvwK Di Kvwiqvi RbMYK wbw wbivc` _vKZ `eb| Avcbv`i kvwc~Y wmvi Ici `ki kvw I wbivcv wbfi KiQ|

Ievgv cwZk֓wZ `b, wek wbivcvi LvwZi hyivI Zv`i cvigvYweK Ai msMn Kwgq Avbe Ges h_vh_ wbivcv wbwZ Kie| Bivbi cvigvYweK Kvhg cm Ievgv ejb, Bivbi mveavb nIqvi mgq GmQ| Kvbv aibi mvmx KvhKjvc wek gb be bv|
dsa

mgy`mxgvi weiva wbw Av`vjZB : cR kiY

Lyiig Rvgvb : fviZxq nvBKwgkbvi cR kiY ejQb, evcmvMii AwaKvi wbq evsjv`ki m weiva wbwi Rb mgy` AvBbwelqK AvRvwZK UvBeybvji ivqi RbB Acv Kie Zvi `k| MZKvj mvgevi ivRavbxi nvUj icmx evsjvq ciivgx Wv. `xcy gwb I fviZxq cwZiv cwZgx GgGg cvjvg ivRyi ga GK eVKi ci nvBKwgkbvi mvsevw`K`i ejb, evsjv`k I fviZ welqwU wbq AvRvwZK UvBeybvj MQ| Avi h cwqvq welqwU GMvQ, ZvZ Avgiv m|

Gi AvM PjwZ gvmi iZ ciivgxi m GK eVKi ci mvsevw`K`i cևki Reve cR kiY RvwbqwQjb, G wbq Avcm-gxgvsmvi c֯ve Gj fviZ ZvZ ivwR nZ cvi| ZvK DׅZ Ki mmgq MYgvag cKvwkZ Lei ejv nq, AvjvPbvi gvag welqwUi wbw Kiv me ejB fviZ miKvi gb Ki| G welq `w AvKlY Kiv nj fviZxq nvBKwgkbvi ejb, MYgvag Zvi ee fzjfve GmQ|

mgy` AvBbwelqK AvRvwZK UvBeybvj PjwZ gvmB evcmvMii AwaKvi wbq wgqvbgvi I evsjv`ki gvgjvi ivq w`qQ, hvZ 1 jvL 11 nvRvi eMwKjvwgUvi GjvKv AwaKvi cqQ evsjv`k| 2014 mvj ch fviZi m gvgjvi ivq ne ej aviYv Kiv nQ|

GgGg cvjvg ivRy mvsevw`K`i ejb, fviZ I evsjv`ki Rb mvmev` GKwU iZc~Y Pvj| Ze G gyn~Z G A‡ji A_bwZK mg^q Aviv ewk iZc~Y| MZ mޤ^i fviZxq cavbgx gbgvnb wmsqi XvKv mdii ci _K cwZekx G `y`ki ga mnhvwMZv mevP chvq iqQ ejB gb Kib wZwb| wKQy welq AgxgvswmZ iq MQ| Ze AvMvgx w`bjvZ AbKjviB gxgvsmv nq hve ej Avkv cKvk Kib ivRy|

wg evwnbxi c evsjv`k miKvii ^vaxbZv mvbbv wbZ XvKvq GmQb fviZxq cwZiv cwZgx| evsjv`ki ^vaxbZvhy Ae`vbi Rb wewfb `ki ivRbxwZK, KUbxwZK, wkx, mvwnwZK, mvsevw`K I wewfb msMVbmn 132 we`wk ezK Gevi G mvbbv `qv nQ| AvR eez AvRvwZK mjb K` ivcwZ gv. wRjyi ingvb I cavbgx kL nvwmbv mvbbv c`K weZiY Kieb|
dsa

efeb exi gywhvv`i mseabv

Avgv`i mgq W : ^vaxbZv w`em Dcj efeb exi gywhvv`i mseabv w`qQb ivcwZ gv. wRjyi ingvb| MYfeb Abyvbj wZwb DcwZ nIqvi ci RvZxq msMxZi gvag Abyvb i nq| ci wZwb gywhvvmn DcwZ mevi m Kzkj wewbgq Kib| ^vaxbZvi 41Zg evwlKxZ ivcwZ wRjyi ingvb Ges cavbgx kL nvwmbv GKm KK KvUb| wewWwbDR

MZKvj mvgevi weKvj GB mseabv Abyvb hyvnZ gywhvv, cavb wePvicwZ, gwmfvi m`m, wePvicwZ, mvsm`, DP c` miKvwi KgKZv, wewk bvMwiKiv Ges miKvii mveK EaZb KgKZviv DcwZ wQjb| Abyvb weivax `ji c _K KD DcwZ bv _vKjI mveK mbv cavb I weGbwci RvZxq vqx KwgwUi m`m gvneyeyi ingvb DcwZ wQjb|

1971 mvji 25 gvPi c_g cni XvKvq Acvikb mvPjvBU Awfhvb bvg MYnZv i Ki cvwKvwb evwnbx| evOvwjiv Gi wei cwZiva Mo Zvj| 9 gvmi iqx hyi ga 16 wWm^i ^vaxb nq evsjv`k|
dsa

wZmai evBi Av. jxM weGbwc msNl iY

AakZvwaK Mvwo fvOPziAvgv`i mgq W : AvM dzj `qvK K` Ki mvfvi RvZxq wZma AvIqvgx jxM I weGbwc mg_K`i ga msNl I avIqv-cvv avIqvi NUbv NUQ| wbR`i ga mslN RwoqQ RvZxq cvwUi `ywU cI| wewWwbDR

MZKvj mvgevi mKvj `dvq `dvq msNl MvUv GjvKv wKQyYi Rb iY cwiYZ nq| fvOPzi Kiv nq AakZvwaK Mvwo| G mgq AZ 25 Rb AvnZ nb|

cZ`kxiv Rvbvb, fvi mvqv 6Uvq cavbgx kv wbe`bi Rb RvZxq wZma cևeki ciciB cavb dUKi evBi jvBb `uvovbv wbq msNl Rwoq cob AvIqvgx jxM I weGbwci mg_Kiv|

bexbMi cUvj cvi mvgb weGbwci mveK mvsm` mvjvDwb eveyi mg_K Ges gZvmxb `ji mvsm` Zwn` Rs gyiv`i mg_Kiv jvwVmuvUv wbq ciii Ici nvgjv Pvjvb| Gmgq MvRxcyi-XvKv moK AakZvwaK Mvwo fvOPzi Kiv nq| nvgjv Pvjvbv nq Avkcvki `vKvbI| AvZ jvKRb QvUvQywU i Ki|

mvfvi _vbvi Iwm (Z`) gwZqvi ingvb Rvbvb, 15 wgwbUi avIqv-cvv avIqvi mgq Dfq ci cvq 25-30 Rb AvnZ nb| cywjk jvwVcUv Ki fvi mvo 6Uvi w`K cwiwwZ wbqY Avb|

msNl PjvKvj weGbwci cavb Bc Rqbyj Avew`b dviK, weGbwci bZv mwjgv ingvb, Lvqij Kwei LvKb, Bwjqvm Avjxmn A-msMVbi bZvKgxiv wZmai cavb dUKi evBi `uvwoq weivax`jxq bZvi Avmvi Acvq wQjb| Lvj`v wRqv wZma cևek Kib 6Uv 40 wgwbU|

msNl AvnZ hye`j bZv cևKkjx gyLjmyi ingvb, Qv`jKgx Wvwjg, Avjvwgb, iRvDj Kwig Ryqj I AvIqvgx jxM mg_K Avhg, kvn` I gvwbKK mvfvi MY^v K` nvmcvZvj cv_wgK wPwKrmv `qv nqQ|

Iwm Rvbvb, mKvj mvqv 8Uvi w`K RvZxq cvwUi Pqvigvb GBPGg Gikv` wZma cևek Kij `ji `ywU c dzj `qv wbq wbR`i ga msNl Rwoq co| `yB ci mg_Kiv G mgq ciii w`K Zo hvq Ges nvwZnvwZZ Rovq| wgwbU cuvPK ci cywjk Gm cwiwwZ wbqY bq| Gmgq AvnZ RvZxq cvwUi mg_K gvRnvij Bmjvg I Kvgvj nvmbK mvfvi MY^v K` nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ|
dsa

cyivb XvKvi wbgZjxZ cwjw_b KviLvbvq AwMKv

wgQevn cvUIqvix : ivRavbxi cyivb XvKvi eskvj _vbvaxb beve KvUiv GjvKvq Gm Gg UwjKg bvgi GKwU cwjw_b KviLvbvq AwMKvi NUbv NUQ| MZKvj mvgevi ejv cb 3Uvi w`K wbgZjxi gvR` mi`vi moKi 64/2-Gi 4 Zjv evwoi wbPZjvq AewZ cwjw_b KviLvbvq G AwMKvi NUbv NU| G NUbvq `gKj evwnbxi m`mmn 5 Rb AvnZ nqQ| AvnZ`i wbKU nvmcvZvj bqv nq| dvqvi mvwfmi 5wU BDwbU cvq GK Nv Pv Pvwjq Avb wbqY Avb| e`ywZK kU mvwKU _K G Avbi m~cvZ nqQ ej cv_wgKfve aviYv KiQ dvqvi mvwfm|

dvqvi mvwfm I wmwfj wWdi cwiPvjK (Acvikb) gRi gvneyeyi ingvb Rvbvb, Avb jvMvi ciciB dvqvi mvwfmi m`i`i _K 4wU BDwbU NUbvj cuQ Avb wbqY Avb| dvqvi weMWi DccwiPvjK wgRvbyi ingvb Rvbvb, MZKvj ejv cb 3Uvi w`K wbgZjxi gvR` m`vi ivW Gm Gg UwjKg bvg IB cwjw_b KviLvbvq Avb jvM| e`ywZK kU mvwKU _K Avbi m~cvZ nq ej cv_wgKfve aviYv Kiv nQ|

KviLvbvi gvwjK gvgybyi iwk` ejb, Avb Zvi cvq 40 jvL UvKvi gvjvgvj cyo MQ| febwUi wZxq Zjvi evwm`v eveyj nvmb Rvbvb, Avb jvMvi m m evwoi evwm`viv `o wbP bg Avmb|

DjL, wbgZjxi h MwjZ GB cwjw_b KviLvbv, Zvi KvQB AviKwU MwjZ GKwU ivmvqwbKi `vg _K fqven AwMKv NU 2010 mvji 3 Ryb| IB NUbvq gvU 126 Rbi cvYnvwb NU|
dsa

KevRvi wcKwbK evm Lv` XvKvi 15 wkv_x AvnZ

Avgv`i mgq W : PMvg-KevRvi moKi KevRvii C`MuvI GjvKvq MZKvj mvgevi `ycyi wcKwbKi evm Lv` co 15 Rb wkv_x AvnZ nqQb| AvnZ mevB XvKvi wgicyi bvkbvj evsjv nvBzji wkv_x| KevRvi _K wcKwbK kl XvKvq divi c_ `ycyi 1Uvi w`K C`MuvI evRvii Di w`K G `yNUbv NU| evsjvwbDR

C`MuvI BDwbqb cwil`i m`m gvRvj nK Rvbvb, PMvgMvgx kvgjx cwienbi evmwU C`MuvI evRvii KvQvKvwQ cuQj evm wbqY nvwiq Lv` co hvq| GZ 15 wkv_x AvnZ nq|

C`MuvI cywjk duvwoi Dc-cwi`kK (GmAvB) dviK Rvbvb, XvKvi wgicyi bvkbvj evsjv nvBzji wkK I wkv_xiv KevRvi _K PMvg hvIqvi mgq G `yNUbv NU| AvnZ`i Dvi Ki PKwiqv I KevRvi m`i nvmcvZvj cvVvbv nqQ| ZvrwYKfve AvnZ`i bvg Rvbv hvqwb| Ze Zviv mevB IB we`vjqi wkv_x|
dsa

ZviY evbvi mRQ bMix

AvMvgxKvj PMvg gnvRvUi gnvmgvekfcb `vk : PMvg gnvmgvek Dcj RM DVQ| AfZc~e mvov cvIqv hvQ `ji me͇ii bZvKgx`i ga| DxweZ bZvKgxiv mevB GLb gvV| PMvgi gx, Ggwc I wmwbqi bZviv `xNw`b ci GKm gnvmgvekK K` Ki MYmshvM I cPviYvq e| PMvg Aviv 6wU miKvwi zj-KjR cwZvi Rb gnvmgvek cavbgxi KvQ mgw^Z `vwe Rvbvbv ne| MZKvj mvgevi Gme K_v ejb mveK gqi gwnDwb Payix| AvMvgxKvj 28 gvP cjvMvD gnvRvUi gnvmgvekK mvgb iL PMvg bg GmQb gx, Ggwc I K`xq bZviv| 10 jvwaK jvK mgvMgi Dk wbq cwZw`b Zviv bMiRyo c_mfv, wgwQj, MYmshvM, wjdjU wewj KiQb| XvKv _K cwZw`b AvmQb Kvbv bv Kvbv gx, Ggwc I K`xq bZv| avivevwnKZvq AvR gjevi PMvg AvmQb ek KqKRb gx Ges wmwbqi K`xq bZv| Zviv gnvmgvek mdj KiZ Z`viwKmn PMvgi wewfb vb mfv mgvek I cPviYv Pvjveb| 9 Rvbyqvwi cjvMvD weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi gnvmgveki PqI AbK ewk jvKmgvMg KiZ AvIqvgx jxM I 14 `j bZviv gvV co iqQb| wef`, Kv`j fzj PMvgi gx, Ggwc I wmwbqi bZvivI `xNw`b ci GKm MYmshvM I cPviYv PvjvQb| gvBwKs PjQ GK mvn ai| wWwRUvj evbvi, cvvi Qq MQ cyiv bMi| ZYg~j bZviv (bvg cKvk AwbQyK) Avkv KiQb, gnvmgvek ne AZxZi me iKW f Ki| GKB m eQi `yevi hb cavbgx PMvg Avmb, m eev wbZ K`i wmv bqvi Avnvb Rvbvb| Aviv AwfgZ e Ki wZwb ejb, G aviv AevnZ _vKj A͇Kv`j mw _K invB cve|

MZ evi AvbyvwbKfve MYmshvM I cPvi-cPviYv Kvhg i Ki QvjxM| gnvmgveki cPviYv Pvjvb vbxq miKvi cjx Dbqb I mgevq cwZgx Rvnvxi Kwei bvbK| Zvi m wQjb RvZxq msm`i Bc wgRv AvRg Ggwc| cv_wgK I MYwkvgx W. Avdmvij AvwgbI bMii wewfb cqU mgvek Kib| knx` wgbvi Kvhgi Dvab Kib mveK gqi gwnDwb Payix| wekl AwZw_ wQjb QvjxMi mveK K`xq mfvcwZ wjqvKZ wkK`vi| Zvi bZZ w`bfi bMiRyo evcK cPviYv Pvjvb mveK QvjxM bZv kvnRv`v gwnDxb, gvndzRyj nvq`vi Payix ivUb, nvmvb gyiv` wece, nvweeyi ingvb ZviK, GgAvi AvwRg, mvjvnDxb, Avik`yj Avjg evPz, ivwReyj nvmvb mygb, mq` gyij Avjg, ivk` Lvb gbb, wkey cmv` Payix cgyL|

mvni iZ 14 `ji bZviv 20wU UvK Avb` wgwQj ei Ki| Gi ga 6wU UvK _vKv mvswZK vqvWi m`miv Mvb cwiekb Kib| mgy`mxgv Rqi Avb` cavbgxK Awfb`b Rvwbq G wgwQj ei Kiv nq hw`I gnvmgvekK mvgb iL GwUI cwiYZ nq kvWvDb Avi cPviYvq| jvj`xwN PZi _K eYvX Avb` wgwQj i nq bMii wewfb GjvKv Nyi knx` wgbvi wMq kl nq| wgwQji ci mgvek ee ivLb AvIqvgx jxM cwmwWqvg m`m AvLZvivgvb Payix evey Ggwc, Bwwbqvi gvkviid nvmb Ggwc, mveK gqi GweGg gwnDwb Payix, byij Bmjvg weGmwm Ggwc, GgG mvjvg, gvQjg Dwb Avng`, KvRx Bbvgyj nK `vby, AvRg bvwQi Dwb, GnvQvbyj nvq`vi Payix eveyj, GwUGg cqvij Bmjvg, Rvm`i Rwmg Dwb eveyj, IqvKvm cvwUi Avey nvwbd, bvci Avjx Avng` bvwRi, mvl Payix, QvjxMi gvndzRyj nvq`vi ivUb, GgAvi AvwRg cgyL|
dsa

bvwb QvovB MvnK chvq we`yZi `vg evoQ AvR

Avgv`i mgq W : bvwb QvovB AvR gjevi _K MvnK chvq we`yZi `vg evoQ 4 _K 6 kZvsk| GKB m cvBKvwi chvq we`yZi `vg 8 kZvsk evoQ| evsjv`k GbvwR ijUwi Kwgkbi (weBAviwm) m`m W. mwjg gvngy` ejb, we`yZi `vg evovbvi AwKQy KvR GLbv evwK AvQ| G msv NvlYv AvR weKj A_ev AvMvgxKvj AvmZ cvi| evsjvwbDR

Kwgkbi Ab m`m cևKkjx Bg`v`yj nK ejb, LyPiv chvq AeZxKvjxb `vg bv evovj cjx we`yZi gZv iM cwZvbjv wZM֯ ne| ZvB AeZxKvjxb wnme GB `vg evovbv nQ| G welq 19 gvP weBAviwmi Pqvigvb mq` BDmyd nvmb RvwbqwQjb, weZiY msvjvi Rb we`yZi cvBKvwi `vg evovbvi NvlYv AvMvgx mvn AvmZ cvi| GKB m MvnK chvq AeZxKvjxb 5 kZvsk `vg evovbvi BwZ `b wZwb| 19 gvP weBAviwm njK G msv MYbvwb kl mq` BDmyd nvmb Gme K_v Rvbvb| cvBKvwi we`yZi cwZ BDwbU mevP 31 cqmv Ki evoZ cvi ejI wZwb BwZ `b| bvwb MnY Kib weBAviwmi Pqvigvb mq` BDmyd nvmb, Kwgkb m`m W. mwjg gvngy` I cևKkjx Bg`v`yj nK| bvwbZ we`yr Dbqb evW (wcwWwe) cvBKvwi (ev) we`yZi `vg BDwbU cwZ 41 cqmv evovbvi c֯ve `q| G c֯vei ci weBAviwmi g~jvqb KwgwU 22 cqmv `vg evovbvi mycvwik Ki| eZgvb we`yZi cvBKvwi g~j BDwbUcwZ 3 UvKv 74 cqmv iqQ|

wcwWwei c֯ve ejv nqQ, 2011-12 A_eQi Kg `vg we`yr wew Kivq 3 nvRvi 986 KvwU UvKv NvUwZ nq| GQvov, 2011 mvji 29 wWm^i Rvjvwb Zji `vg wjUvicwZ 5 UvKv evovbv nq| MZ Rvbyqvwi I deqvwiZ 133 KvwU 80 jvL UvKv NvUwZ nq| Gi AvM 24 bf^i GK NvlYvq `vg evwoq wWm^i _K Mo 3 UvKv 27 cqmv I deqvwi _K 3 UvKv 74 cqmv Kiv nq|
dsa

 


Today's Hit: