wiRw nvUj mvsevw`K wgbvi gvngy`i gZ`n


Rxeb wQjv `vmZi : myBmvBWvj bvUwece wekvm I BmgvCj mvBb Bgy : AvjvwPZ mvsevw`K wgbvi gvngy` gviv MQb| MZKvj weKvj ivRavbxi wLjZ XvKv wiRx nvUji GKwU K _K Zvi gZ`n Dvi KiQ cywjk| wZwb MZ eyaevi mKvj nvUji mg Zjvi 7028 b^i KwU fvov bb| IB K _K cywjk kZvwaK Nygi Ilyai Lvmv I Zvi nvZ jLv 5 cvi GKwU bvU Dvi Ki| ZvZ Zvi x jvRyKK Dχk Ki AbK wKQy jLv iqQ| Gw`K, NUbvj Gm x jvRyK mvsevw`K`i `L DwRZ nb Ges Qwe ZzjZ wbla Kib|

cvwievwiK m~ Rvbvq, Divi GKwU evmvq wZwb _vKZb| MZ eyaevi mKvj 9Uvq wZwb evmv _K ei nb| Gici mviv w`b Zvi Kvbv LuvR cvwQj bv cwievi| ci welqwU cywjkK Rvbvbv nq|

wLjZ _vbvi Iwm kvgxg nvmvb Rvbvb, cv_wgKfve wbwZ nIqv MQ AwZwi Nygi Ilya meb Zvi gZz nqQ| eyaevi mKvj mvsevw`K wgbvi gvngy` IB nvUj AwZw_ wnme IVb| `ycyi ch Zvi Kvbv mvov bv cq wiRx nvUj KZc welqwU cywjkK Rvbvq| cywjk weKvj mvo 5Uvq Zvi gi`n Dvi Ki| Zvi weQvbvi cvk GKkwU ifvwUj (GKaibi Nygi Ilya) UvejUi Lvmv cvIqv MQ| Iwm Aviv ejb, Zvi K 5 cvi GKwU wPwV cvIqv MQ hv Zvi x jvRyKK Dk Ki jLv| GZ jLv iqQ, ԆZvgvK Avwg Rxeb cvBwb| Avwg Avi AvgwiKv wdi hvwQ bv| Avgvi gZzi Rb KvDK `vqx KiwQ bv|

ivei wgwWqv I wjMvj DBsqi cwiPvjK Kgvvi Gg mvnvqj mvsevw`K`i Rvbvb, Avgiv K `LwQ, wZwb mLvb Nygvbwb| KviY Zvi eWi Ici Ilya cowQj| wZwb eWi cvk jvMvbv Pqvi emv wQjb| meZ gviv hvIqvi AvM Avb Aevq wZwb Pqvi _K co hvb| wZwb Rvbvb, wgbvi gvngy`i wjL hvIqv wPwVwU wZwb coQb| mvsevw`K Rxeb I AvgwiKvi Rxeb wbq GB wPwVZ wZwb AbK wKQy wjLQb| AvgwiKvi RxebK wZwb `vmZi Rxeb ej DjL KiQb| Ze cwievi wbq wZwb Kvbv AwfhvM Kibwb| ay ckvMZ welq AbK nZvkvi K_v wjLQb wZwb |

wiRx nvUji Pqvigvb Kwei iRv Rvbvb, Avgiv wmwmwUwf Kvgiv cheY Ki `LwQ, nvUj IVvi mgq wZwb Kvbv jvMR Avbbwb|

wgbvii fvB gn`x nvmvb ejb, wZwb 2009 mvj AvgwiKv _K `k wdi Avmb| Zvi x jvRyKi evmv Divq| jvRyKi m wgbvii weq Zvi Rb wQj wZxq `dvi `vZ Rxeb| Zvi c_g `vZ KvU wbevwmZ jLK Zmwjgv bvmwibi m| 50 eQi eqmx wgbvii R dwi`cyi kni| XvKv wekwe`vjqi mgvRwevbi GB Qv Avwki `kKi gvSvgvwS mgq mvvwnK wewPvq jLvjwLi ga w`q wk-mswZ-mvsevw`KZv RMZ cv ivLb| GBP Gg Gikv`i mvgwiK kvmbvgj 1987 mvji 10 Ryb wgbvii mv`bvq cKvk nq mvvwnK wewPv| mvgwiK kvmbweivax jLvjwLi KviY 88 mvji RvbyqvwiZ wZwb Mvi nj e nq hvq mvvwnKwUi cKvkbv| 1990 mvj MYAfyvb Gikv` miKvii cZb nj 1991 mvji 10 deqvwi Aveviv cKvk nq wewPv| Ze m eQiB cKvkbv e Ki `k Qo hyiv Pj hvb wgbvi| `xN 18 eQi ci 2009 mvj wZwb `k dib| GB my`xN mgq wZwb GKevii RbI `k Avmbwb ej Rvbvb Zvi ez gCbyj Avnmvb mvei| `k wdi 2010 mvji 10 Avei _K wgbvi Aveviv i Kib wewPvi cKvkbv| MZ eQii gvP gvm Zvi gw͇ GKwU eo aibi AvcPvi nq XvKvi Avcvjv nvmcvZvj| Gi ci wPwKrmKi civgk wZwb c~Y wekvg wQjb| IB mgq _KB e nq _vK wewPvi ZZxq `dv cKvkbv|


 
pag


Today's Hit: