NUbvej msm`i mgvw cieZx Awaekb evRU


wbR^ cwZe`K : beg msm`i NUbvej 12Zg Awaekb MZKvj enwZevi mgvw nqQ| gvU 34 Kvhw`emi G Awaekb ivcwZi fvlY QvovI `xN weiwZi ci msm` hvM `q weivax `j weGbwc| Avi G mgq 28wU wej DvwcZ njI cvm nqQ 15wU wej| msm`i mgvcbx ee wKvi Avyj nvwg` RvZxq msm`i mvwbZ m`m wnme wbR`i fvlv cևqvM I AvPiY GKRb AbyKiYxq ewZ wbRK cKvk Kivi Rb msm` m`m`i civgk `b|

wZwb ejb, RbMYi cZvkv Abyhvqx gnvb RvZxq msm`K mwZKvi A_ KvhKi I RbKjvYgyLx Kivi evcvi miKvwi I weivax `j wbwekl mevi mwwjZ cqvmi weK bB| Avwg HKvwKfve PvB, cavb weivax `j RbMYi cZvkv c~iY Zv`i BwZevPK ewj c`c wbq msm` Awaekb hvM`vb AevnZ ivLe Ges g~jevb Ae`vb ivLvi cևPv Pvwjq hve| msm`xq MYZ mevi mxwZg~jK I fvimvgc~Y AvPiY mevB Kvg Ges Gi gvag AwPiB evsjv`k MYZvwK PPvi Aviv mycwZwZ ne ej Avwg gb-cvY wekvm Kwi|

G Awaekb ivcwZi fvlYi Ici AvbxZ abev` c֯vei Ici 211 Rb msm`-m`m AvjvPbvq Ask bb Ges 50 Nv 26 wgwbU AvjvPbv Kib| G Awaekb 28wU weji ga 15wU wej cvm nq| AvBb cYqb-mwKZ KvR mv`bi cvkvcvwk KvhcYvjx wewai 71 wewaZ 340wU bvwUk cvIqv wMqQ| bvwUkjv _K 18wU bvwUk MnxZ nq Ges MnxZ bvwUki ga 6wU msm` AvjvwPZ nq| 71 (K) wewaZ 2 wgwbUi AvjvwPZ bvwUki msLv 77wU|

cavbgxi Di`vbi Rb megvU 217wU ck cvIqv hvq, Zvi ga wZwb 77wU cևki Di `b| wewfb gYvjqi gx`i Di`vbi Rb cv gvU 3955wU cևki ga gxMY 2634wU cևki Reve `b| G Qvov wewfb gYvjqi gxMY mgmvgwqK iZc~Y KqKwU welq weewZ `b| `xN 77 Kvhw`em AbycwwZi ci MZ 18 gvP msm` hvM `b weGbwci bZZvaxb weivax `ji m`miv| msm`i cieZx Awaekb ne evRU Awaekb|

wZwb ejb, MZ 14 gvP RvwZmsN UvBeybvj evsjv`k I wgqvbgvii ga weivRgvb mgy`mxgv RwUjZvi Aemvb evsjv`ki c ivq w`qQ| GwU evsjv`ki Rb GKwU HwZnvwmK I hyMvKvix ARb| dj evcmvMii 200 bwUKvj gvBj Ges Gi evBi mgy`i gnxmvcvb GjvKvq evsjv`ki AwaKvi wbwZ nqQ| Avwg G mvdji Kvvwi msm`bZv I cavbgx I ciivgxK evsjv`k RvZxq msm`i c _K AvwiK Awfb`b I abev` RvbvwQ| mgy`mxgvi G Rq `k I RbMYi Dbqb I AMMwZi avivK Aviv eMevb Kie ej Avgvi wekvm|


 
pag


Today's Hit: