mvvwnK cwKvi AvaywbKZv wbq GmQb wgbvi gvngy`


0 Gaibi gZz cZvkv bq : mvMi

0 wewPvq Zvi mvnm `Lv MQ : mvei

0 Zvi Ae`vb AweiYxq : gvRvj eveywbR^ cwZe`K : LvwZgvb mvnmx mvsevw`K wgbvi gvngy`i gZzZ Pvbj AvBqi eevcbv cwiPvjK dwi`yi iRv mvMi MZivZ GK cwZwqvq ejQb, mvvwnK cwKvi AvaywbKZv wbq GmQb wgbvi gvngy`| mvsevw`KZvq bZzbZ AvbZ bv cvivi nZvkv wQj Zvi gb| GKRb mvnmx mvsevw`Ki Gaibi gZz Kviv cZvkv bq|

Gw`K, Pvbj 71-Gi eevcbv cwiPvjK gvRvj evey wbfxK mvnmx mvsevw`K wgbvi gvngy`i gZzZ ejQb, wgbvi gvngy` GKRb mv`KB bb, AvRK mvsevw`KKZvi bZZ w`Qb Zv`i i wQjb wZwb| ^ivPvi Gikv` weivax Av`vjb Zvi Ae`vb AweiYxq nq _vKe|

wewk mvsevw`K I Kjvwg gvRvj evey ejb, Avwki `kK Gikv` miKvi weivax Av`vjb gBb wgi msev` gvag Zgb fwgKv ivLZ cviwb| wK wewPv, c~evfvmi fwgKvB wQj ^Y Aavq| wgbvi gvngy` ay wewPv cwKvi mv`KB wQjb bv, ^ivPvi Gikv` miKvii cZb NUvZ GKw`K Qv Av`vjb, Aciw`K ZiY mvsevw`K`i wbq wgbvi gvngy`i fwgKv BwZnvm nq _vKe|

Aciw`K, mvvwnK 2000-Gi mv`K I LvwZgvb jLK gCbyj Avnmvb mvei Rvbvb, AvjvwPZ wewPv mv`K wgbvi gvngy`i m Zvi Rvbvkvbv 35 eQii| G cwKvq Zvi gav I mvnm `Lv MQ|

gCbyj Avnmvb mvei Rvbvb, MZ wZbgvm AvM `Lv nIqvi ci m RvwbqwQj Avgvi viv cwKv Zv Avi ne bv| GLb wewfb cwKvq Kjvg, KweZv, M, Dcbvm wjLe| jLvi evcvi g~jZ cwiKbvjv RvwbqwQj| wgbvi wKQyw`b _KB Amy wQj| Zvi A^vfvweK gZzZ AZ e`bv cKvk Ki mvei ejb, gvwKb hyiv _K Gm mvvwnK 2000 cwKvq jLvjwL Kib| wgbvi gvngy`i m cwiPq nIqv cm wZwb ejb, dwi`cyi GKwU mvwnZ mjb nqwQj, mwU nqZev cyivi Dcj nq _vKZ cvi| ZLbB Zvi m c_g cwiPq| ci m Avgvi ez nq hvq|


 
pag


Today's Hit: