cwiek msiY fviZ evsjv`ki m KvR Kivi AvMn cKvk


wbR^ cwZe`K : cwiek msiY I Gi Dbqb fviZ evsjv`ki m KvR Kivi AvMn cKvk KiQ| GKB m evN I my`ieb msiY Zviv mevZK mnhvwMZv `qvi AvMn cKvk KiQ| XvKvq KgiZ fviZi bewbhy nvBKwgkbvi cR kiY MZKvj enwZevi mwPevjq eb I cwiekgx W. nvQvb gvngy`i m Zvi `߇i mvvrKvj G AvMn cKvk Kib|

nvQvb gvngy` fviZi Gme c֯veK ^vMZ Rvwbq ejb, G aibi mnhvwMZv I ezZc~Y mK DPgvvq DbxZ ne| GKB m `yB `ki RbMY DcKZ ne| weMZ mgq fviZi cavbgx W. gbgvnb wms evsjv`k mdi Gm evN I my`ieb msiY `ywU cևUvKj mB Kib| GLb mme cևUvKj evevqb Kivi cvjv|

DjL, mwZ fviZ miKvi KZK I KvUvgy Zwi cvkvK Avg`vwbi wmv wbqQ| cwiekgx Zv`i G wmv͇K ^vMZ Rvwbq ejb, evsjv`ki Zwi cvkvK ivvwbi GwU LyeB iZc~Y fwgKv ivLe| G QvovI evsjv`ki Abvb ivwbcY, I KvUvgy ivvwbi myhvM `e ej wZwb G mgq Avkvev` e Kib| G mgq Zviv mxgv nZv, evwYR cfwZ welq wbq AvjvPbv Kib|


 
pag


Today's Hit: