gvP 30, 2012, evi : P 16, 1418

nvqvB gvb?


Avwe` ingvb,gjevb _K : AbK wZ Nyg fO hLb GKmv_ Zvov Ki ZLb jyKvbvi RvqMv LyuR cvIqv ek gykwKj| Kvbv Kvbv gvbyli mv_ wZi kKo ek Mfxi cvw_Z| wbRi Avvi mv_ IZvcvZfve RwoZ| mvsevw`K ez wgbvi gvngy` Avgvi wbR^ kKo eo ezZi djeZx GK e|

Avgv`i iUv nqwQj 78-G XvKv wekwe`vjq| dwi`cyii PviRb gvbyli mv_ ez`i Rg wMqwQj| BdvKi AvjgMxi nvmb, GbwUwfi Lvqij Avbvqvi gyKzj, ivRbxwZwe` gwdRyj Bmjvg Zw I wgbvi gvngy`| Zw Qvov mevi mv_ ezZ I hvMvhvM `yUvB w`we envj AvQ|

AKvweK bvgi AvwKKv `qv Kwe i`i evwZK wQj| mB myev` MKvi- evKevMxk Ave`yj nvB wgbvi nq DVjb wgbvi gvngy`| K_v ejvi BU Av wnDgvii Ggb mgbq LyeB weijcR| eyKi QvwZi GK Mv`v ivg `Lvbv mvUi evZvg Lvjv wgbvii mv_ Kvb welqi wZ bB Avgv`i? gb co iwe ivq Mi k Muv_ywbi gZv wgbvi AZvaywbK k fve cKvk gvZZb| ԆnB gvb wgbvii GKUv wcq evK|

wgbvii D_vj-cvZvj ew Rxebi KQv KvwnbxZ hvwQ bv| wewP-vq GKmv_ wKQyw`b wQjvg| Zvici wgbvi gvwKb gyjyK| Avwg nsKsq| QovKvi AbyRcwZg gvwbK ingvbi KviY wbZ Leivw` cZvg| Aviv Lei w`Zb dRjyj evix I Avgvb-D`-`jv| ez`i `xN weiwZi wgjb-Avvq wgbvi wQj GKwU Aekvex GRv| wgbvii mv_ ezZi cybtcg RM IV mekl `dvi wewP-v cKvki AvM Ԉ`wbK Avgv`i mgq-G jLvjwLi m~| Avgiv C_vi K wewbgq, wZi fvM-evUvqvivq wgwj| Zvici Avgvi Abyiva wgbvi jL| wgbvii Abyiva Avwg m~Pbv Kwi `~i _vwK, `~iZ bB| cviwiK wein wKQyUv wdK nZ _vK|

gvwbKi KvQ _K wgbvii eZgvb nvj-nwKKZ Rb Avk- nB| Rvwb gvZn AvMj ivLv GK Wvvi x bmxe nqQ wgbvii cvov Kcvj| mevB Rvbvq wgbvi GLb mvBRW| AvMi gZv DQLjv I Awbqg bB Rxeb-hvcb| wgbvi mevBK mPivPi Avcwb m^vab Kib| Avgiv KqKRb ewZgx ezi mfvM nqwQj wgbvii Zzwg m^vabi|

2010-Gi wWm^i Avgiv eziv evK mUvi cqUgvb ez iRv mwjgi D`vM GKvv nB| cwZk֓wZ w`qI mLvb MinvwRi wQj wgbvi| gvevBj-wRvmvq mvRvmvcUv Di, mwi, gvb| GB deqvwii kl w`b XvKv wMqwQjvg| Kw`b ci `wL mKvj Pvbj AvBqi mivmwi Abyvb msev`c evsjv`k-G wgbvi gvngy`| Abyvb kl nIqv gvB dvb K_v ewj| GK duvK Div hvIqvi wbgY `q| 18 gvP dvBU IVvi AvM dvb gv Pq wbq cwZk֓wZ w`B AvMvgx hvvq AekB `Lv ne|

`Lv Avi Kvbvw`b ne bv gvb| wK wbRi Rxeb Ko bevi gZv Kx Ggb `yNUbv-Pvc ev Ubkb wQj? wgbvii bvf h k! ԆnvqvB gvb, nvqvB? bvwK ixqvRi fvlvq eje, ԆnvqvU!!!!!

cv`wUKv : KvbvWv _K ez evLvix dvb bv-Rvbvj LeiUv AbK `wiZ cZvg|

B-gBj :
abid.rahman@ymail.com





This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoy2.com/content/2012/03/30/news0274.htm

 

AmaderShomoy.Com