gvgjv w`q weGbwci Av`vjb VKvbv hve bv : LvKv


wbR^ cwZe`K : weGbwci fvBm Pqvigvb mv`K nvmb LvKv ejQb, gvgjv w`q Av`vjb _K weGbwcmn AvgvK mivbv hve bv| MZKvj evi bMi weGbwci Kvhvjq XvKv gnvbMi Pvi`jxq RvU I mggbv `ji mfvq mfvcwZi ee mv`K nvmb G K_v ejb|

`ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K) XvKv wmwU Kicvikbi mveK gqi mv`K nvmbi wei MZ enwZevi GKwU gvgjv KiQ| XvKv gnvbMi weGbwci AvnvqK LvKv ejb, kqvievRvi asm, `eg~ji EaMwZ, Rvjvwb Zji g~jewi dj wb^ nq gvbyl AvZvwZ w`Q| wZwb ejb, G miKvii KvQ RbMY AvR Amnvq| G miKvi cwZwnsmvcivqY KgKv wj| Zviv RbMYi KjvYi K_v fzj wbR`i AvLi MvQvZ e|

mfvq ee `b gnvbMi weGbwci m`mmwPe Ave`ym mvjvg, RvgvqvZ Bmjvgxi XvKv gnvbMi bvqe Avwgi nvwg`yi ingvb Avhv`, bMi mUvwi byij Bmjvg eyjeyj, Bmjvgx HKRvUi gnvbMi mfvcwZ gv. Aveyj Kvkg, kL jvKgvb nvmb cgyL| G Qvov mfvq Gbwcwc, RvMcv, KjvY cvwU, LjvdZ gRwjk, RwgqZ Ijvgvq Bmjvg, BmjvwgK cvwU, jevi cvwU, bvc, GbwWwci bZviv G mgq DcwZ wQjb|


 
pag


Today's Hit: