wmwiqvi 10 jvL gvbyli gvbweK mvnvh cևqvRb


bvCg gvngy` : wmwiqvi Kgc 10 jvL gvbyli Rb gvbweK mvnvh cևqvRb| `kwUZ AvRvwZK wekl`i GK cheY wgkb kl RvwZmsNi GKRb gyLcv GK_v Rvbvb| miKvwi bZZ RvwZmsNi 8 m`m Ges AvMvbvBRkb di BmjvwgK KvAcvikbi (IAvBwm) 3 m`mi wekl `ji mdi MZ mvgevi kl nqQ| GB `yB msvi wekl`i AwfgZ nQ wmwiqvi 10 jvL bvMwiKi gvbweK mvnvh cևqvRb| RvwZmsNi WcywU gyLcv GWzqvWv Wj eyq GK_v Rvbvb| wZwb ejb, wbivcvnxbZv ev mgqi Afvei KviY AbK GjvKvi AwfhvM mK Rvbv hvqwb| Ze RvwZmsN I IAvBwm KgKZviv weivax`i AwaKZ AbK GjvKv cwi`kb KiZ mg nqQb| Zviv msNli wkKvi, AvnZ ev evPzZ Ges Avkq`vbKvix cwievijvi m mivmwi K_v ejQb| GB Rbmgwi Rb wbivcv, Lv` I wPwKrmv mvnvh cևqvRb| GQvovI Zv`i Rb weQvbvc, K^j I wkv cևqvRb| gyLcv ejb, eyaevi 2 nvRvi evPzZ cwievii Rb Lv`, K^j I ^vmZ cwiQ`mn c_g Pvjvb ZviZvm iIbv w`qQ| wmwiqvi Abvb GjvKvZI Aviv vY cvVvbv ne ej wZwb Rvbvb| Wj eyq ejb, wmwiqv miKvii KvQ RvwZmsNi `~Z cvVvbv nqQ|


 
pag


Today's Hit: