AvdMvwbvb gvwKb wegvb nvgjvq 30 Zvjevb wbnZ


ivRxe Avng` : AvdMvwbvbi cwgv‡j gvwKb wegvb nvgjv I e`yKhy 30 Zvjevb hvv cvY nvwiqQ| AvdMvwbvbi mbv Unj`ji Ici mvmx nvgjvi ciB GB Awfhvb Pvjvbv nq ej evi bvUv I AvdMvb KgKZviv Rvbvb| bvUvi mnhvMx BUvibvkbvj wmwKDwiwU AvwmmU dvmi GKRb gyLcv Rvbvb, cwgvjxq dvivn cև`ki wjvb Rjvq eyaevi AvdMvb mbv Unj `jwU nvgjvi wkKvi nq| Zviv ZvrwYK wegvb mnvqZv Pvq|

IB gyLcv Aviv Rvbvb, `yB `dv wegvb nvgjvq AvZ msLK mvmx wbnZ nqQ, ek KqKwU gvUi mvBKj asm nqQ| cwg AvdMvwbvb cywjki gyLcv Ave`yj ivDd Avngvw` Rvbvb, GB Awfhvb 30 Zvjevb mvmx wbnZ I 15 Rb AvnZ nqQ| dvivn cև`ki WcywU MfbI gvnv` BDbm ivmwj ejb, wjvb Rjv AwZg Kivi mgq AvdMvb bvkbvj Avwgi cvuPwU hvb nvgjvi wkKvi nq| G mgq wZb mbv evwoi fZiB ` nq gviv hvq| GB cwiwwZZ wegvb mnvqZv PvBj AvBGmGGd evwnbx, mbv I cywjk h_ Awfhvb i Ki|

Abw`K Zvjevb gyLcv Kvwi BDmyd Avngvw` GKwU Ly`evZvq Rvbvb, Zvi hvviv wjvb 40 Rb mbvK nZv KiQ| IB `jwU we`wk evwnbxi Rb im` wbq hvwQj|


 
pag


Today's Hit: