wgqvbgvii wbevPb Aeva I wbic ne bv : my wP


bvRgybvnvi wgw : wgqvbgvii wbevPb wbq `kwUi MYZKvgx bx As mvb mywP AwfhvM Kijb| 1 Gwcj Gi wbevPb Aeva I wbic ne bv msev` mjb GgbwUB ge KiQb mywP| cPviYvq Awbqgi KviY G DcwbevPb m~Y MYZvwK ne bv ejB wZwb gb Kib|

D`vniY^ic wZwb ejb, MZ KqK gvm ai wbevPbx cPviYvKvj hme NUbv NUQ Avgiv Zv weePbv Kij gvqvbgvii G DcwbevPb m~Y Aeva I wbic ne GgbUv Avgiv wekvm KiZ cviwQ bv| bvej weRqx GB bvix ejb, Ze Avgiv `p cwZ| G wbevPb jovB Kie Ges wbevPb Ask bqv wbq Zvi ev `ji Kvbv wav bB| mywPi `j RvZxq MYZvwK cvwU wekvm Ki Zvi `j ek KqKwU Avmb Rq jvf Kie| Bqvsb kni Zvi wbRi Avmb wbq wZwb ek Avkvev`x| wZwb ejb, h me Awbqg PvL coQ ZvZ wbevPbK MYZvwK wbevPb ejv hvq bv| AbK B KZc MnY hvMZv nvwiqQ| fvUvi ZvwjKv wbqI Awbqgi AwfhvM Kijb wZwb| Ges wbevPbx cPviYvi Rb cևqvRbxq DcKiYi AcZzjZvUvK BQvKZ ejB gb KiQ Zvi `j| Ze me evav cwiq wbevPb Rqjvf Ki Dchy Reve w`Z Pvb MYZKvgx bx As mvb mywP|


 
pag


Today's Hit: