Avmv`weivax`i wظY mnvqZvi wmv hyivRi


Rvwn` Avj Avgxb: wmwiqvi cwmWU evkvi Avj Avmv`weivax Mvxjvi Rb emvgwiK mnvqZvi cwigvY wظY Kivi wmv wbqQ hyivR| jۇb evwlK gvbmb nvDm eZvq hyivRi ciiv gx DBwjqvg nM GK_v ejb ej wewewm Rvbvq| wZwb ejb, weivax MvxjvK AwZwi 5 jvL cvD `e hyivR| GZ Ki wmwiqvi AfixY I evBii wewfb msMVbjv mnvqZv ne| we`vnx`i Rb Aviv cwkY I wmwiqvi evBi Z_ cKvk bvMwiK mvsevw`K`i mnvqZv Gi ga Afy iqQ| GQvov fwelZ mve wePvi mv w`Z mykxj mgvRK mnvqZvI `Iqv ne|

cwmWU Avmv`K c`ZvM eva Kiv hZ cvi- KUbwZK`i Ggb Avkvi gaB wmwiqvi weivax `jjvK kwkvjx KiZ KvR KiQb nM| ivRbxwZZ wUK _vKvi Avi h Kvbv Avkv bB Zv gb wbZ evkvii cwZ Abyiva Rvwbq mwnsmZvi Ici wbfikxj kvmbeev Kej bwZKfveB `yej bq eis Zv ZzQ ejI mZK Ki w`qQb nM| wZwb ejb, Avmv` I Zvi mnhvMxiv nvgmi cv_i, B`wjei cwiZ moK, wmwiqvi KvivMvijv AwZwi gvbyl c~Y `L ivRbxwZZ wUK _vKvi Avkv KiZ cvib| Ze wmwiqvi wekvj RbMvx h DbZZi fwelZ Kvgbv KiQ Zv Zviv GovZ Ges `ki bZviv h icvZ, wbivcvnxbZv I A_bwZK `~ivev wbq GmQ Zv Zviv cZvLvb KiZ cvi bv|


 
pag


Today's Hit: