wmwiqv miKviKB AvM hyweiwZ KiZ ne


Rvwn`yj evkvi : RvwZmsN-Avie wjM `~Z Kwd Avbvbi c֯vweZ kvw cwiKbvi AvIZvq wmwiqv miKviKB AvM hyweiwZi wb`k w`Z ne| G evcvi weivaxc _K c_g Kvbv c`ci Avkvq em _vKv hve bv| evi GK_v ejQb Avbvbi gyLcv| gyLcv Avng` dwR Rbfvq GK mvsev` mjb ejb, Avgiv G kvw cwiKbvi `Z evevqb Avkv Kwi| Avi GLbB Gi kl mgq|

Kwd Avbvb c֯vweZ Qq `dv kvw cwiKbvi ga AvevwmK GjvKv _K fvix Ak I mbv mwiq bIqv, jovB wea GjvKjvZ Riwi gvbweK vY mieivn, ivRe`x`i gyw, Aeva Av`vjbi AwaKvi I msev`Kgx`i Z_ msMևni AbygwZ `Iqvi Avnvb Rvbvbv nqQ| dwR ejb, c֯vewU coj `Lv hvq, GZ weklZ miKviK mbv cZvnvi Ki wbZ ejv nqQ, Rbej GjvKvq fvix Ai eenvi KgvZ ejv nqQ, Avi GZB G welqwU h, miKviK AvM _vgZ ne| Zvici Zviv Abc wKsev gaZvKvixi m ewiZvi Aemvb wbq AvjvPbv Kie| wmwiqv miKviK AvM hyweiwZi c`c bIqvi G Avnvb Pxb I ivwkqvi mvq AvQ wKbv wRm Kiv nj dwR ejb, Zviv Avbvbi c֯vweZ Qq`dv kvw cwiKbvi me avivKB cwic~Yfve mg_b KiQ| wZwb ejb, GLvb hywUv LyeB mnR| Avi Zv nQ, Avgiv kwkvjx cKB wekZvi m fvjv c`c bIqvi Ges nZvh e Kivi Ave`b RvbvwQ| Avi GgbwU NUj weivaxcI GKB c_ AbymiY Kie m evcvi Avgiv wbwZ| wK Avmv`i kvw cwiKbv evevqbi mw`Qv wbq mskq cKvk KiQ cwgv iv󪸇jv| hyivi ciivwefvMi gyLcv wfvwiqv byjv ejQb, Avbvbi kvw c֯ve evvevqbi Rb cևqvRbxq Kvbv c`c bbwb Avmv`|

Avmv`i c _K kvw cwiKbv MnY Kivi K_v Rvbvbv njI wmwiqvq mwnsmZv GLbv PjQ| miKvwi evwnbx I we`vnx`i ga jovBq enwZeviI AZ 15 Rb wbnZ nqQ| wmwiqvi miKvwi evwnbxi nvZ MZ GK eQi 9 nvRvii ewk gvbyl wbnZ nqQ ej RvwbqQ RvwZmsN| Avi wmwiqv miKvi `vwe KiQ, we`wk mg_bcy we`vnxiv wmwiqvi 3 nvRvi mbv I cywjk m`mK nZv KiQ|


 
pag


Today's Hit: