wKDevq wPwKrmvi ci `k wdijb kvfR


Kvgvj ZvjyK`vi : fwbRyqjvi cwmWU Mv kvfR wKDevq wPwKrmv MnYi ci enwZevi `k wdiQb| wZwb cieZx chvq Kvvi wPwKrmvi Rb wKDevq cuvP w`b wQjb| gaivZ `k wdi kvfR fwbRyqjv UwjwfkbK ejb, Avgiv Aveviv `k wdi GmwQ| Ckii KiYvq Avwg fvj eva KiwQ Ges G iKgB _vKe| Gw`K RvZxq wbevPb Kwgkb AvMvgx 7 Avei cwmWU wbevPbi ZvwiL NvlYv KiQ| wbevPb kvfR ZZxq gqv` wbevwPZ nIqvi j KwVb Pvj gvKvejv KiZ hvQb|

kvfR (57) cieZx chvq iwWqkb wPwKrmvi Rb MZ mvni kli w`K nvfvbvq hvb| DjL, Kvvi Avv GKwU wUDgvi AcmviY MZ gvm wKDevq Zvi AvcPvi Kiv nq| Gw`K RvZxq cwil`i AbygwZ bv wbq fwbRyqjv ZvM Ki nvfvbvq cuvP w`b Aevb Kivq kvfR mgvjvPbvi gyL cob| Ze fwbRyqjvi bZv G mvni Mvovi w`K BwZ w`qwQjb h, wZwb fwbRyqjvq wZb w`b wekvg bqvi ci Aviv iwWqkb _ivwc wbZ wKDevq hveb| fwbRyqjv Qo hvIqvi AvM iwWI I Uwjwfkb mcPvwiZ GK evZvq wZwb ejb, wZwb wKDevq Zvi Kvvii mvweK wPwKrmv beb| GZ Zvi Pvi ev cuvP mvn mgq jvMZ cvi|


 
pag


Today's Hit: