c`ZvMi NvlYv w`qQb gwikvmi cwmWU


bvCg gvngy` : fviZ gnvmvMixq xc iv gwikvmi cwmWU Gbi` RyMvbv_ c`ZvM Kivi NvlYv w`qQb| GKB m wZwb miKvwi `j ZvM Ki cvjvgUi weivax RvU hvM `IqviI NvlYv `b| `kwUi eZgvb gZvmxb jevi cvwU `jxq cavbgx bwfbP`v ivgjvgi m gZvi iwk UvbvUvwbi Ri wZwb c`ZvM Kib ej Rvbvq msev`gvag|

evi c`ZvMi NvlYv `Iqvi ci mvsevw`K`i cևki Reve wZwb ejb, Avwg miKvii eZgvb bxwZ I `k Pvjvbvi cwZi m GKgZ bB| Zvi GB c`ZvM AvMvgx kwbevi _K KvhKi ne ej RvwbqQb wZwb| G mgq wZwb ejb, ԆhnZz Avwg GLb miKvii m Kvb PzwZ bB, ZvB c`ZvM Kijvg| `ki eZgvb fvBm cwmWU gvwbK Inmvb eqwcD Zvi jvwfwl neb ej Rvbv MQ| gwikvmi cwmWUi m eZgvb gZvmxb `ji ek wKQyw`b aiB gZvi ؛^ Pj AvmQ| Gi AvM gwikvmi eZgvb gZvmxb jevi cvwUi mfvcwZ cvwUK Avwkev`b ejwQjb,ԆcwmWU wnme Zvi DwPr wQjv ivRbxwZi Dci _K msweavbK iv Kiv| wK wZwb wbRB miKviK Pvj Ki ivRbxwZZ bvgjb| cvjvgUi weivax `jxq bZv cj eibRvi GB gvmi c_g w`K NvlYv `b h Rbv_i bZZ wZwb GKwU bZzb weivax RvU Zwi KiZ hvQb|

GB NvlYvi cwZ cavbgx ivgjvg cwmWUK GB NvlYv m^ wbRi Aev cwivi Kivi Avnevb Rvbvb| nq GB weewZK wg_v NvlYv KiZ A_ev c`ZvM, `ywU c_i h Kvb GKwUK eQ wbZ cwmWUi cwZ wZwb Avnevb Rvbvb| Gi cwicwZB cwmWU RyMvbv_ c`ZvMi NvlYv w`jb ej Rvbvq msev`gvag|


 
pag


Today's Hit: