gvP 31, 2012, kwbevi : P 17, 1418

cwZev`x GK gZy!


dRjyj evix : 1987 mvji Gwcևj KvKZvjxqfve wgbvi gvngy`i m cwiPq nq| 18 gvm mviv`k cvq nuU XvKv GmwQ| wcV evsjv`k gY jLv Svjv evM| bqvcbi AvRKi MvRx feb ZLb cyibv GKZjv feb| Aaybvjy mwP mvbx Awdm| g~jZ GKUv KvR cvIqvi Avkvq mLvb hvIqv| cwKvwUi `vwqZ _vKv mvwnwZK mykv- gRyg`viK wbRi cwiPq w`q Abf- K ewj mviv`k Nyi GmwQ| AbK Z_-Qwe Avgvi evMi ga| GLb GKUv cwKvi m mK KiZ PvB| mykv- gRyg`vi ^fvemyjf gRv Ki RvbZ Pvb, Kx aibi mK? kvixwiK mK, eevwnK mK bv A_bwZK mK? Ggb iwmKZvq gb gb _ZgZ Lq `g hvB| mviv`ki gvbylRb chUKK GZ LvwZi-Avw KiQ| wK XvKvi gvbyl `vgB w`Q bv!

mLvb Avv w`Z GmwQjb wgbvi gvngy`| wK Avwg ZvK wPwb bv| Avvi dvuK wZwb AvgvK evBi WK wbq hvb| cwiPq w`q ejb, Avwg wgbvi gvngy`| AvgvK Pbb? gyLi Ici Reve w`q ewj, bv| wK GZ Zvi Kvbv cwZwqv nq bv| wbR wbR ejb, Avwg GKmgq wewPvq KvR KiZvg| GLb KiwQbv| eKvi| GKUv wVKvbv w`q ejb, Kvj mKvj G wVKvbvq Pj Avmyb| Avcbvi m K_v eje|

cii mKvj 8Uvi ga 41/2 w`jy ivWi evmvq wMq nvwRi| MvD dvi Mvwo eviv`vi m QvU `yigi evmv| Avwg eWigi `iRvZB bK KiwQ| AviK cvk h AviKUv `iRv AvQ Rvwb bv| Nyg Nyg GKRb my`ix bvix `iRv Lyj `vuovjb| wgbvi fvB AvmZ ejQb, ejj ejb Avcwb Icvki `iRvi mvgb wMq `vuovb| Avwg Lyj w`wQ| Bwb KweZv fvex| wgbvi gvngy`i wekwe`vjq Rxebi cg| c_g x| Icvki `iRvq XzKZB `wL, q AvQb wgbvi gvngy`| AvgvK ejb, ivZ Avgvi fvjv Nyg nqwb| Avcwb em ccvi coyb| Avwg GKUz Nywgq wbB| ZvB KiZ _vwK| Avgvi PvB XvKvq GKUz K`i| GB jvKUv Zv A-Z hP Avgvi m K_v ejZ PqQb| Nyg kl nq wgbvi gvngy`i| AvgvK ejb, Avwg wewP-v bvgi GKUv cwKvi wWKvikbi Rb Ave`b KiwQjvg| wWKvikb cvwQ bv| Avwg nZvk| AvcbvK `L GKUv AvBwWqv gv_vq Gjv| Avgiv wewP-v wbDR GRw bvgi GKUv evZvmsvi KvR i KiZ cvwi| mLvb Avcbvi mviv`ki KvjKkb Avgiv wew Kie| Rge fvjv| Avcwb Kx Avgvi m KvR KiZ ivwR? gv_v bo ewj, nuv|

Gici ejb, AvQv ejb Zv GLb Avcbvi XvKv kni _vKv-LvIqvq KZ UvKv jvMe? eyqUi vd KvqvUvi cqviv Rve` bvgi GK hyeKi ig _vwK-LvB| KevRvi cwiPq nqwQj| XvKvq Nifvov, LvB-LiP Kvbv wKQy wbq Kvbv aviYv bB| Avwg ZvK ewj, GB gb Kib AvgvK gvm cbik UvKv w`j Pje| wZwb m m ivwR| wVK AvQ Avwg AvcbvK cbik UvKvB `e| wK GKm `e bv| gvmi 1 ZvwiL cuvPk, 10 ZvwiL cuvPk Ges 20 ZvwiL cuvPk| hyw wnme ejv nq, GKm UvKv w`j Avwg Zv LiP Ki djZ cvwi| Avwg mewKQyZB ivwR| Avgvi `iKvi XvKvq GKUv LyuwU| Kv_vI GKUz Pv cvIqv|

wgbvi gvngy` ejjb, Avcwb emyb, Avwg GKUz iwW nq wbB| AvcbvK wbq GK RvqMvq hve| wZwb Zwi nq AvgvK Zvi gvUimvBKji cQb ewmq iIbv njb| wewP-vi cvVK`i Pbv mB jvj gviMi gZv gvUimvBKj! c_B bvbv wb`kbv w`wQjb| Gfve SzuK emZ nqbv| Gfve emZ nq| Av`k cvjb Kwi| VvIi KiZ cvwi, Avwg Avcv`g-K vU GKRbi cvjvq cowQ| Avwg m Zzjbvq Muqv| avbgwi cyibv 3 b^i moKi GKwU evwoi wfZi XzK hvq gvUimvBKj| GK f`gwnjvi mvgb AvgvK ewmq wZwb M Ryo `b| mLvb AvM _K wQjb AwfbZv AvdRvj nvmb| Zviv wZbRbB ivRi K_v ejwQjb| AvgvK KD wKQy kqvi ev wRmI Kib bv| Avwg em em ZLb ay gvMvwRb PvL eyjvB| GB f` gwnjvB wewP-vi dvBbvvi| wgbvi gvngy` ZvK gvWvg WvKZb| AvgivI WvKZvg gvWvg| ci bwQ AvgvK h mLvb bqv nqwQj mUv wQj Avgvi BUvify| Avwg BUvifyZ cvm KiwQ| m Avv _K ewiq wgbvi gvngy` ejb, Avcwb GLvb Lq hvb| WvBwbs Uwej ewmq nvZ GKUv wPiKzU awiq w`q ejb, Avcwb Lq Avevi w`jy ivW Pj hveb| G KvMRUv Avcbvi fvexK w`j Dwb AvcbvK `yk UvKv `eb| Avcbvi wKQy cKU gvwb `iKvi| Avevi w`jy ivW wMq KweZv fvexi KvQ _K `yk UvKv wbq fvjvB jvM| mwUB XvKvi wgwWqvq Avgvi c_g ivRMvi|

Gici cwZw`b w`jy ivW hvB Avwm| KvRi Kvbv Lei bB| GKw`b wgbvi gvngy` wRm Kib, e`ij (Avgvi WvK bvg) Avcwb UvBc Rvbb? bv ejZB wKQy UvKv w`q ejb Kvbv GKUv UvBc ivBwUs kLvi zj fwZ nq hvb| UvBwcsUv wkL wbj KvR jvMe| gMevRvii MwjZ GKUv UvBwcs zj fwZ nq hvB| `yw`b ci wRm Kib UvBc wkLZ Avcbvi Kgb jvMQ| ejjvg, fvjv bv| wgbvi gvngy` ejjb, Zvnj Kvj _K ILvb hveb bv| Kb? wRm Kij ejb, hLb hv fvjv jvMe bv Zv Kieb bv| Avwg Zvi w`K ZvwKq _vwK| Bwb wgbvi gvngy`| cwZw`b w`jy ivW Avmvi AvM XvKv wekwe`vjqi Kvbv GKUv nji cwKv covi RvqMvUv Nyi Avwm| GKm AbK KvMR cov hvq|

GKw`b Zgb cwKv covi mgq GKUv wevcb `L PvL Qvbveov nq| wewP-vi wevcb| mvsevw`KZv KiZ BQyK GK`j bZzb Qjgq PvIqv nqQ| wevcbUv `L gbUv LvivcI nq| AvwgB Zv AvwQ, Avi bZzb Qjgqi `iKvi Kx? Avmj Avgvi ZLb fqI KiQ| AbK jvKRb Pj Gj cwZhvwMZvq hw` bv wUKZ cvwi! wgbvi gvngy`i m `Lv nZB LywkLywk ejb, e`ij, Lywki GKUv Lei AvQ| wewP-vi wWKvikb nq MQ| Avgv`i Avi wbDR GRw Kiv jvMe bv| GLb Avgiv cwKvB Kie| Zvi `yigi evmvi GKwU ig Kiv nq cwKvi Awdm| `yUv Uwej Avm mLvb| GKwU Zvi GKwU Avgvi| Avi KqKUv Pqvi| AvgvK `yk UvKv w`q ejb, GwU Avcbvi cyuwR| jvKRb Gj Pv LvIqveb| hvqhvqw`b ZLb e| wewP-vi wevcb `L GRUiv gwo Lq cob| Awdm Gm cwZhvwMZv Ki Rgv w`Z _vKb GWfvi UvKv! cwZw`b Avgvi QvU UwejUvi Wqvi UvKvq fwZ hvq! Avwg mLvb wimcmwb, mvKzjkbm gvbRvi, Kvwkqvi mewKQy!

AviK NUbv NU cwKv mvsevw`KZv mvaviY PvKwii wevcb gb Ki e-v e-v Ave`bc AvmZ _vK| m bvbvb mvwUwdKUi mZvwqZ Kwc| Gme `L wK mvsevw`K LuvRvi PvI Kiv hvqwb| Awdm hviv AvmZb Zv`i ewmq AvgvK BUvify wbZ nZ| wgbvi gvngy` ay AviK Uwej em gyPwK gyPwK nvmZb| wevcb `L hviv Awdm cwiwPZ nZ Avmb, Zv`i ga Avwgbyi ikx`, wRjyi ingvb, Avwbm AvjgMxi, `xcy nvmvbmn AbKi K_v gb co| Avwe` ingvb, Avgvb-D`-`jv, Avbvqvi kvnv`vZ, Avkivd Kvqmvi Giv wgbvi gvngy`i m AvM _K cwiwPZ wQjb| wKQyw`b ci Avmv i Kib mq` evinvb Kexi, Avwmd bRij, kvnbIqvR cgyL| Avwmd bRij ZLbI bRij Bmjvg bvg wewfb cwKvq wjLZb| wewP-vq Zvi Rb Avwmd bRij bvgwU wVK Kib wgbvi gvngy`B| 1987-Gi 10 Ryb cwKvi c_g msL eivq|

Avwg mvivw`b Awdm mvgvj w`B Avi wbRi evM LyuR bvbv wicvU wjwL| Gfve c_g msLvq Avgvi 12wU jLv Qvcv nq| dvinxg fxbv, gywbgv myjZvbv, cvcwo Iid KweZv, mvev bvgi PviRb gqI ZLb Avgv`i m KvR KiZ Avmb| cveZ PMvg wbq wjLZb cvcwo| i _K AviK iZc~Y Pwi gvwbK ingvb| evwYwRK welqvw` `LZb gvwbK| AviI wKQy Awbevh Pwi wQjb Avvm gvngy`, PMvgi knx`yj Bmjvg evPz, GRvR gvngy`, Kvgij nvmvb ev`j| AwfZvi Afve c_g msLvi cws Uwej wMq `Lv hvq weivU mgmv| dUv KvRi RvqMvq GZ gvUvi cvVvbv nqQ, wK cwsqi mgq `Lv Mj 32 cvi cwKvi AbK cvZvB Lvwj! ZLb wewfb KvMRi wevcb KU cwRwUf Ki cvZv fivbv nq|

c_g msLvi c֔Q` Kib Dv`i Avnmvb nvexe| wK cwKvi AvwK gvb wQj Lye `yej| c_g msLvUv Avgiv Kgjvcyi ij kbmn wewfb evm Uvwgbvj wbq wMq wd wewjI Kwi| jvKRbK ewj, fvB Avgiv GKUv cwKv ei KiwQ| fvjv jvMj cii msLv wKb coeb| c_g msLvq eezi Lywb dviKi GKUv BUvify wQj| ZvB Gfve wd cwKv wewj Kiv wbq mgvjvPbvI nq| GK`j cPvi Kib wdWg cvwU GKUv cwKv ei KiQ! jvKRbK wd w`Q! c_g msLvi PvBZ wewP-vi cvviwUB wQj ewk mvov RvMvbv| vPz Ae wjevwUi PvL eua w`q cvvi ejv nqQ, AvgvK `LZ `vI AvgvK ejZ `vI| `k ZLb ^ivPvix Gikv`i kvmb| G cvvi Avi wgbvi gvngy`i jLv mw myLi Djvmx wevcbi fvlv `ki ZiY cRK i _KB UwbKi gZv UbQ| wZxq msLv _K wkx gvmyK njvj, wPv myjZvbv hvM w`j e`j hvq cwKvi AvwK Pnviv| cwZwU msLvZB jvwdq jvwdq eoQ cwKvi mvKyjkb!

wewP-v meZ `ki c_g c_v weivax cwKv| Gi mv`K wgbvi gvngy` mLvb mePq eqmx| wK ZLbI Zvi eqm 30 nqwb| mv`K, Avwe` ingvb Qvov Avi KviI cwKvq KvR Kivi AwfZv wQj bv| cmKve wfwK wmwbqi mvsevw`K`i AbK ii w`K G cwKvK iZ `bwb| ZvwQjmn Zv`i KD KD ejvi Pv KiQb, cvjvcvb mL KBiv msKjb evBi KiQ| Kqw`b ci e nq hve| wK wewP-vi mvdj wQj aviYvZxZ| wewP-vi mvdji KviY Kx? mvRv Di Gi ZviY| mgqi cwZwbwaZ| wgbvi gvngy`i bZZ| GK`j ZiY msev`Kgxi D`qv- fvjevmv| msev`Kgx ejvi KviY wewP-vi cvq Kgx wicvU jLv _K i Ki cwKvi cws-wcwUsmn bvbv KvRi m RwoZ wQjb| GB Kgx`i _vKv-LvIqvi eevI Awdmi fZi| Gikv`weivax Av`vjb hZ Zz DVQ| Av`vjbi bZviv MdZvi GovZ Av͇Mvcb| Mwijv Kvq`vq Zv`i BUvify Ki Avmv, Av`vjbi wgwQj _K Gm jLv, Gme mB mgqK cwZwbwaZ KiQ| b~i nvmb knx` nqQb, ZvK wj Kivi ci h wKkvi ai wiKkvq Zzj nvmcvZvj wbq MQ, mB mygbK LyuR ei Ki b~i nvmbi kl K_vjv gvbylK Rvbvbv, RyivBb Mvi-vb Zvi Kei LyuR ei Kiv, Gme KiQ wewP-v| Avevi Gikv` cwjwUKvj wicvU QvcZ wbla KiQ, Avgiv cvebvi ngvqZcyi gvbwmK nvmcvZvj Pj wMq gvbwmK ivMx`i cwjwUKvj BUvify KiwQ| wmjU wmwgUvi weivax Zj-Mvm ivi Av`vjbwUI wewP-vi mg_b Rvivjv nq|

wewP-vi mvdji AbZg iZc~Y wQj mv`K wgbvi gvngy`, wewP-v Kgx`i eqm-mvnm| Lye ^c `LZb wgbvi gvngy`| ^c `LvZ RvbZb| mv`K wnme Kvbv evowZ A_ev DUKv Lei`vwi Zvi ga wQj bv| mewKQy wZwb mevi m kqvi KiZb| mevi gZvgZK iZ w`Zb| mv`Ki Avjv`v ivRbwZK dvwmbkb wQj bv| GKUvB `yej RvqMv wQj gywhyi PZbv, knx` Rbbx Rvnvbviv Bgvg| Avgv`i wewP-v cwievii mevi Avv|

Gikv`i cvkvcvwk AvIqvgx jxM-weGbwc `y`jiB Ki mgvjvPbv KiZ wewP-v| GRb AvIqvgx jxM-weGbwc bZviv G cwKvK `LZ cviZb bv| evgcx `jjv wekl Ki ZLbKvi cvuP`jxq RvUi m NwbZv wQj wewP-v Kgx`i| IqvKvm cvwUi ZLbKvi ZiY bZv byij Bmjvg Z_v QvUb fvBqi m wewP-v cwievii ezZI wQj wekl iZc~Y| mB wewP-v wbwl, wgbvi gvngy`K MdZvii gvag ZviYi Av`vjbwUKB nZv Kib AvRKi myeva-mykxj, msev`c·cgx (!) gnvRvUbZv cwZZ ^ivPvix Gikv`| wZxq-ZZxq chvqi wewP-v mvov RvMvZ cvij bv Kb? wewP-vi cyibv wUgwU ZLb bvbv RvqMvq Qwoq cowQj| cwiewZZ mgq ai-eyS Avgiv KvR KiZ cvwiwb|

ewMZ Rxeb wech- wgbvi gvngy`I Pj hvb we`k| 18 eQi ci `k Gm wZwb `Lb wfb AviK mgq| Zvi nvZ Zwi Kgxiv me bvbv RvqMvq cwZwZ| wK m Zzjbvq wZwb wbRi GKwU ^Z-ghv`vi RvqMv LyuR cvbwb| A_ev KD ZvK `qwb| `vmZ Kvbvw`b wZwb cQ` KiZb bv| myBmvBW bvUI Zv wjL MQb| ^vaxbPZv, Avghv`v mb, ^cPvix wgbvi gvngy`, wbRi ^c nvwiq Kviv KiYv wbq euP _vKZ Pvbwb| ^c nvwiq KZ Amnvq nq Mj wgbvi gvngy` wjLZ cvib, Avgvi evsK gv 4 nvRvi UvKv! GK`v ZviYK ^c `Lvbv wgbvi gvngy` h evuPZ cvijb bv, Avnbbi gvag Avgv`i bxPZvK PUcvNvZ Ki Mjb, Gi `vq wK Avgv`i wbZ ne bv? kL nvwmbv-Lvj`v wRqv ev `ki ivRbwZK`jjv Zvi gZyZ h Pzc gi Mjb, GKUv kvK weewZ ch- w`jb bv! Gme wbq Kx PuvQvQvjv Revew`wn Kv_vI bv Kv_vI KiZ ne bv? G`k mvMi-iwbiv we`k _K wdi Lyb nq hvq, Avgvb-D`-`jvi gZv Av`kevb GKRb mvsevw`K we`k _K wdi `k Rb Rb wgbwZ KiI Kvbv RvqMv KiZ bv ci Avevi cvwo Rgvb we`k! wgbvi gvngy`i gZv GKRb mvsevw`K `k wdi `ki KvQ hvM GKwU ghv`vi Pqvi-RxweKvi gZv GKwU eZbi eev KiZ e_ nq Awfgvb Ki Avi we`k Pj hvbwb| `kB wbRi nvZ gi Mjb! myBmvBW bvU wjL evuwPq w`q Mjb kL nvwmbv Avi ^ivgxK| Zvi Rb Avi KvDK wKQy KiZ ne bv| wK GZ wK Kvb m`n AvQ wgbvi gvngy`i nZvKvix GB eei-mw^Znxb iv-mgvRB| hLvb hvM jvKi `vg-K`i bB| GLvb K`i ay ZjevR-`jevR-avvevR wKZwKgvKvi`i!

Ggb GKwU eei-mgvR euvPZ Pvbwb ZviYK ^c `Lvbv GKRb AvaywbK gvbyl wgbvi gvngy`| ^c nvivj gvbyl evuP bv| RxebNvZx nq ej Mjb GB AhvM`i Djvmi bZi `k Zvi bv| Ggb Acgvbi Rxebi Pq gZy fvjv| eei `ki cvcZvc aviY Ki hxi gZv cvY w`q Mjb wgbvi gvngy`|

ZvgvK fzje bv wgbvi fvB| Zvgvi cwZev`x gZyK mvjyU| Avgv`i AhvMZv-e_ZvK gv Ki w`I| GiciI hw` hvM`i K`i GB iv-mgvReevi Kvbv uk nq!


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoy2.com/content/2012/03/31/news0383.htm

 

AmaderShomoy.Com