hKvbv Avgji Pq we`yZi Aev GLb fvjv : Z_gx


`xcK Payix : Z_ I mswZgx Aveyj Kvjvg AvRv` ejQb, AZxZi hKvbv miKvii Avgji Pq GLb `k we`yZi Aev AbK fvjv| Ze wKQy mgmv _vKjI AvMvgxZ we`yZi GB mgmvI Avi _vKe bv| Avgv`i mevBK ah aiZ ne|

MZKvj kwbevi RvZxq Rv`yNii Kwe mywdqv Kvgvj wgjbvqZb evsjv`k jwLKv msNi 39Zg cwZvevwlKx Dcj jwLKv msN mvwnZc`K I YxRb mseabv Abyvb Z_gx GK_v ejb|

Aveyj Kvjvg AvRv` ejb, dmj Drcv`bi Rb mPi KvR miKvi cևqvRbxq we`yr mieivn KiQ| G KviY Mvg Mvg we`yr w`Z nQ| mPi mgqwU cvi njB bMi Avi jvWkwWs _vKe bv| 16 KvwU gvbyli Lv` Drcv`bi G welqwU mevBK Dcjw KiZ ne|

Abyvb wekl AwZw_ wQjb BDwbfvwmwU Ae wjevij AvUm, evsjv`ki AavcK BgwiUvm iwdKzj Bmjvg| jwLKv msNi mfvcwZ eMg ivwnRv nvmvBbi mfvcwZZ AviI ee `b msMVbi cavb Dc`v bqb ingvb, K_vmvwnwZK gKeyjv gbRyi cgyL|

evsjv mvwnZ wekl Ae`vbi Rb G eQi jwLKv msN mvwnZc`K 2011 cqQb Kwe gnv`e mvnv I Kwe bvmixb bCg| mseabvcv YxRb njb mvwnwZK msMVK ivk`v Lvj` I kvgmyR Rvnvb b~i|

Z_gx ejb, miKvi mxwgZ we`yrm` wbqB `ki Lv` Drcv`bmn me mgmv mgvavbi Pv Ki PjQ| Avgv`i mevBK ah aiZ ne| AvMvgxZ we`yZi GB mgmvI Avi _vKe bv|

Z_gx Aviv ejb, bvix wPiKvjB KjvYKvgx, ggZvgqx I mwkxj| ewnweki gZv Avgv`i bvixivI GLb GwMq PjQ| bvixkwi Dl RvwZi Rb me mgqB KjvYKi| eZgvb miKviI bvixi Dbqb I gZvqb wekvm Ki ejB wePvi wefvM I cywjki EaZb chvq bvix`i KvRi Zwi KiQ|


 
pag


Today's Hit: