Gwcj 01, 2012, iweevi : P 18, 1418

wgbvi gvngy` nVvr Pj hveb fvwewb


mvMi Avbvqvi : msev`wU cjvg AvKwKfve| Divi nvUj _K wgbvi gvngy`i jvk Dvi| wekvm nwQj bv| wcq gvbylwU Gfve Pj hve KbvI KiZ cvwiwb| Avwg wgbvi fvBqi ZZxq cRi mx A_vr wewP-vi ZZxq cKvkbvi Ԇhvv| DjL, wZwb cwKvi mKj mvsevw`K`i hvv ej m^vab KiZb|

c_g Avjvq wew `L BvUbi w`jy ivW mܨvi w`K wMqwQjvg wewP-vi Awdm| wewP-v mK aviYv wQj bv, ZvB bZzb mvvwnK fe mv`Ki m K_v ejvi Rb Zvi ig XzKZB `Lv cjvg| c_g `LvZB `xN AvjvcPvwiZvq XvKv wekwe`vjqi ivRbxwZ, AZxZ BwZnvm, gynmxb nj, gayi KvwUb Avi nvwKg PZii meyR Nvm cfwZ wbq AvjvPbvq wZwb AvgvK Zvi jdUbU wnme MnY Kijb| wZwb wQjb ^ivPvi Gikv`weivax Av`vjbi AbZg hvv| 87-Z wewP-vq Ԇivg hLb cyowQj wbiv ZLb euvwk evRvwQjb Gikv`K wbq Kfvi vwi Kivi KviY ZuvK Rj hZ nj| cieZxKvj 91-G Avevi wewP-v cKvk njI Avw_K msKU Avi gvgjv RwUjZvq ZvK `kZvM KiZ nq| mB h Mjb Gici Gjb 2009 mvj| cwZ iveevi cwKv ei nq ZvB mvg _K enwZevi Awdm hvIqv nZv| LyeB iwmK Avi AveMceY gvbyl wQjb| KLbv ivM KiZb bv| jLv Qvcv nIqvi c~e A_vr cwZ evi mvni eZb nq hZ| GLbKvi cֶvcU welqwU AvhRbK njI wZwb cwKv ei nIqvi c~eB gvmi eZb mvn fvM Ki Avgv`i w`q w`Zb| cwKvi wevcbi evcvi wZwb LyeB wmwiqvm wQjb| KweivR evev, gykwKj AvQvb, mvZw`b BsiwR wkv BZvw` wZwb QvcZb bv| GKchvq A_vfve cwKvi Awdm cwieZb nj| Avgv`i hZ nj Divi wZb b^i mi| mLvbI Avgv`i LyeB K w`b KvUZ jvMj| K w`b KvUjI ev-weK Rxeb wZwb wQjb `viY Avvwcq|

ivZ RM KvR Kivi duvK duvK wZwb Zuvi ewMZ Rxebx wbq cvqB K_v ejZb| GKevi AvgwiKvq cvMji AwfhvM ZuvK MdZviI nZ nqwQj| nm nm Kvwnbx ejjb, GKevi Uvw Kve `yRb divwm bvMwiKK wbq hvQb| hvxiv `yRbB Kve divwm gvMvwRb Zmwjgv bvmwibi m`ki mvbm~PK LZvei msev` wbq AvjvPbv KiwQjb| AvjvPbvi GKchvq PvjK wgbvi gvngy` Zvi hvx`i Rvbvjb, LZvecv f`gwnjv Avgvi x wQjb| GB K_v kvbvgv hvxq wgbvi gvngy`K Kve _vgvZ ejjb Ges cywjk WK ejjb, GB PvjK cvMj, m Zmwjgv bvmwibK Zvi x `vwe KiQb|

Gfve Gm Mj deqvwi gvm| wgbvi fvB ejjb, GKzki eBgjvq Avgiv memgq j wbB, Gevi hb ev` bv hvq| Zuvi K_vgZv Avgiv i Ki w`B `oSuvc, wK e_| Gw`K gjvI ii c_, ZvB wgbvi fvB ejjb, Pjv Avwg evsjv GKvWgxi gnvcwiPvjKi m K_v eje| evsjv GKvWgxi gnvcwiPvjK kvgmyvgvb Lvbi ig XzK wewP-vi wgbvi gvngy`i bvg ejZB wZwb c wMq ejjb, Dwb _vKb AvgwiKvq! bvg fvwOq eemv i KiQb? Avwg kvgQyvgvb LvbK evSvbvi Pv KijI wZwb wekvm Kijb bv DwbB wgbvi gvngy`| GB NUbv wbq wgbvi fvB MZ eQi deqvwii c_g w`K mv`KxqI wjLwQjb| AZci GKchvq wewUwei GK msev`c Abyvbi mvjKi mnvqZvq Avgiv j cjvg| Avgv`i mewKQy fvjvB PjwQj| wgbvi gvngy`i mewKQy fvjv _vKjI Dwb memgq nZvkvi mvMi nveyWzey LZb| hvB nvK, MZeQi 17 deqvwi mnKgx gvkZvK Rvbvjb wgbvi fvBqi gv_v dU MQ| Avgiv Lye `Z ZvK wbq Gvcvjv nvmcvZvj hvB| cieZxKvj wgbvi gvngy` hgb nvwiq Mjb, nvwiq Mj wewP-vI| ZviciI gbi Mnxb vb wgbvi gvngy`K iLwQjvg cig hZb| mB wgbvi fvB Gjb wK Gfve gwbUii mvgb Qwe nq Avmeb fvwewb|

wgbvi fvBqi mnm fvjv Yi gvS `yGKwU Avgv`i mgvRi m AmwZc~Y nqZv wQj| wK GKeyK Avkv wbq evsjv`k div wgbvi gvngy`K Avgiv Zvi cvc mvb w`Z e_ nqwQ|

DjL, gZzi AvM wZwb AvRKi cZvkv bvg GKwU `wbK cwKvi wbevnx mv`K wQjb|

jLK : mvsevw`K, `wbK beivR


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoy2.com/content/2012/04/01/news0653.htm

 

AmaderShomoy.Com