Pjgvb msiY
 • wcUvimbi mzwiZ wjW wbj Bsjv
 • w`bvRcyi bvix jvwZ-Nyl PvIqvi cwZev` 4 cywjk AvUK-Aeiva
 • Mv`MvoxZ dbwmwWj Dvi
 • wegvbi cwiPvjbv cl` evwZji mycvwik
 • wmivRM cwienb kwgK`i AvwgUvg
 • Lv` ev` Ab LvZ iKW g~jxwZ
 • gvivq evmfvov Kgvbvi `vweZ Qv·`i gvbeeb
 • evK wekwe`vjqi wkv_x`i wevf mgvek
 • `jZw`qv-cvUzwiqv dwiNvU Pvu`vevwR e `vwe
 • BwZnvm weKwZi AwfhvM gvgjv evDwe wfwmmn 6 wkKi Rvwgb gyi
 • `j eKvq`vq _vKjI wgRv dLijB gnvmwPe nQb
 • mdvqvi Z`i D`vM be gvbevwaKvi Kwgkb
 • So Wvj fO Mnea~i gZz
 • gnvLvjx-jkvb moK Aei
 • jxcyii wcKAvc evSvB Bwjk AvUK
 • wgqvbgvi _K wblavv Zzj bqv nQ
 • XvKv evsKi evbvm weI AvKvDU Rgv
 • XvKv evsKi evbvm weI AvKvDU Rgv
 • KivBj ew DQ`i cwZev` gnvLvjxZ moK Aeiva
 • fqven hvbRU, cwienb msKU w`kvnviv GBPGmwm cixv_xiv
 • wWwmwmi Zdwmji AvMB cv_x`i AvBb jNb: Kwgkb Pzc
 • 8 Gwcj weGbwci RvZxq wbevnx KwgwUi mfv
 • RMbv_ nji wkv_x`i kvnevMi ivv Aeiva
 • mvzi ewnviv`k cZvnvi

 • gvbeZvweivax Acivai `vq mvjvnDwb Kv`ii wePvi i


  Avgv`i mgq W : GKvˇi nZv, alY, AcniY, wbhvZb, agv͇i eva Kivmn 23wU Aciva AwfhvM MVbi ga w`q weGbwc bZv mvjvnDwb Kv`i Payixi gvbeZvweivax Acivai gvgjvi wePvi i nqQ| G gvgjvq cwmwKDkbi Dvabx ee Dcvcbi Rb 29 Gwcj w`b iLQ AvRvwZK Aciva UvBeybvj| IB ZvwiLi ga AvmvwgcKI mvxi ZvwjKv I bw_c Rgv w`Z ne| wewW wbDR
  wePvicwZ wbRvgyj nKi bZZ wZb m`mi UvBeybvj MZKvj eyaevi GB Av`k `q|

  wgwWqvK Gwoq mw` Z` `j NUbvj

  wece wekvm : wgwWqvK Gwoq mw` `~Zvevm KgKZv Lvjvd Avj Avjx nZvKvi NUbvj cwi`kb Kijb m `k _K Avmv 8 m`mi Z` cwZwbwa `j| MZKvj ejv 11Uvi w`K G `jwU jkvbi 120 b^i moK Lvjvdi evmvi mvgb NUbvj cwi`kb Kib| mLvb _K Zviv Lvjvdi evmvq hvb|
  30 wgwbU ai mw` Z` KgKZviv hLvb Lvjvd Avjx wjwe Aevq cowQjb, mB vbwU Ges Zvi evmfeb Nyiwdi `Lb|
   Click for Details

  `~ZvevmKgx nZv mK cfve dje bv

  cavbgx mKvk Z` `j

  Avgv`i mgq W : ivRavbxZ mw` `~Zvevm KgKZv Lvjvd Avj Avjx nZvKv `y`ki mK cfve dje bv ej evsjv`kK RvwbqQ mw` Avie| XvKvq mw` iv`~Z Ave`yjvn web bvmi Avj eykvBwi MZKvj eyaevi mܨvq cavbgx kL nvwmbvi m `Lv Ki G K_v ejb ej RvwbqQb cavbgxi Dc cm mwPe weRb jvj`e|
   Click for Details

  `yB bxi m AvjvPbvq AvR AvmQb gvwKb Avvi mUvwi

  bRg~j nK miKvi : evsjv`ki ivRbwZK msKU wbimb cavbgx I weivax`jxq bZvi m AvjvPbv KiZ AvmQb gvwKb hyivi ciiv `߇ii ivRbwZKwelqK Avvi mUvwi Iqw Avi kvigb| kvigb `yB w`bi mdi AvR enwZevi XvKvq AvmQb Ges wZwb ivRbwZK msKUmn wewfb BmyZ e mgq KvUveb ej KUbwZK m~ Rvbv MQ| Click for Details

  eo `yB `jK AvjvPbvi Avnvb gvwKb iv`~Zi

  PMvg cwZwbwa : evsjv`k wbhy hyivi iv`~Z Wvb WweD gRxbv ejQb, evsjv`k myz, wbic I mevi AskMnY wbevPb Abyvbi j eo `yB `jK A_c~Y I MVbg~jK AvjvPbv Kiv cևqvRb| ivRbwZK AwwZkxjZv `~i KiZ mgw^Z HKi gvag G AvjvPbv LyeB Riwi|
  MZKvj gjevi weKvj PMvg cmKve msev` mjb gvwKb iv`~Z I `~Zvevmi cwZwbwa`ji 4 w`bi PMvg I cveZ PMvg mdi kl wZwb G K_v ejb|
   Click for Details

  Abygv`b cj 3wU bZzb GbAviwe evsK

  wbR^ cwZe`K : cevmx evsjv`wk D`vv`i gvwjKvbvq 3wU bZzb GbAviwe evsKi Abygv`b w`qQ evsjv`k evsK| Ze `kxq D`vv`i cwiPvjbvq emiKvwi evwYwRK evsK Abygv`bi evcvi Kvbv wmv wbZ cviwb evsjv`k evsK| G welq AvMvgx iveevi Avevi eVK WKQ cwiPvjbv cl`| h 3wU bZzb GbAviwe evsKi Abygv`b `qv nqQ, G 3wUiB D`vv hyiv I hyivR AvIqvgx jxMi bZv| Click for Details

  gywhy Ae`vb : gyL Lvjvi Abyiva iBj

  gvjv evnvDwb, KvbvWv _K : evsjv`ki ^vaxbZv mvbbv, KvK? wkivbvg 3 Gwcj 2012 `wbK Avgv`i mgq Kwe `vD` nvq`vii jLv co AviI wKQy hvM Kivi BQ nj| gvwdqviv Rvb wK `~i cevmI gywhy msNwUZ nqwQj| weki KvQ evsjv`ki exfrm wP Zzj aiwQj `wk-we`wk gywhvviv?
  AvgwiKvq hviv gywhy Ask wbqwQjb Zv`i K_v GB gvwdqviv Rvb ejB gb nq bv|
   Click for Details

  bZzb 15 evsK jyUcvUi bZzb h : dLij

  Avgv`i mgq W : Abygv`bi cwqvaxb 15wU bZzb evsKK jyUcvUi bZzb h wnme AvLvwqZ Kijb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi| evsjvwbDR
  weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei GKzk AvM MևbW nvgjv gvgjvq PvR MVbi cwZev` MZKvj eyaevi bqvcbi K`xq Kvhvjqi mvgb Qv`j AvqvwRZ wevf mgvek `qv cavb AwZw_i eZvq wZwb G ge Kib|
   Click for Details

  fviZ miKvi DrLvZi Pv!

  0 ` Bwqvb Gcևmi wicvU Zvjcvo
  0 16 I 17 Rvbyqvwi wnmvi I AvMv _K `ywU mbv wWwfkb w`wj AwfgyL iIbv `q
  0 wicvUwU mZ bq `vwe gbgvnbi

  Avgv`i mgq W : fviZ miKviK wKQy bv Rvwbq fviZxq mbvevwnbxi `ywU wWwfkb ivRavbx w`wji w`K iIbv w`qwQj ej MZKvj eyaevi msev` cKvk KiQ cfvekvjx BsiwR `wbK ` Bwqvb Gcm|
   Click for Details

  gvbevwaKvi Kwgkb Եmdvqvi Z`i D`vM be

  Avgv`i mgq W : biwms`xZ ivei m Kw_Z e`yKhy 6 Rb wbnZ nIqvi NUbv Z`i D`vM be RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb| Kwgkbi Pqvigvb AavcK W. wgRvbyi ingvb MZKvj eyaevi ivRavbxZ GK Kgkvjvq ejb, Avgiv c~Y Kwgkb biwms`xi NUbv wbq AvjvPbv Kie| Avi c~Y Kwgkb hw` wmv `q Ges cևqvRb gb Ki, Zvnj RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb AekB NUbvi Z` Kie| Click for Details

  gvbweK `wfw cv w`Z cvi gvbyli Rxeb

  RvwZmsN AwURg mwgbvi mvqgv nvmb

  Avgv`i mgq W : cavbgx kL nvwmbvi Kbv mvqgv nvmb cyZzj ejQb, Avgv`i GKUz AvwiK mnvbyfwZc~Y gvbweK `wfw GKRb cwZex gvbyli Rxeb e`j w`Z cvi| bZzb w`M DvPb KiZ cvi gvbe gywi AMMwZi cc| GwU mfZvi `vwqZevaI eU|
   Click for Details

  wekevsKi wblavvB cvq `ybxwZi cgvY

  Avgv`i mgq W : KvbvWxq cwZvb GmGbwm-jvfvwjbi Ici wekevsKi mvgwqK wblavvB cv mZz cK `ybxwZi AwfhvMi mZZv cgvY Ki ej `vwe KiQ weGbwc| mveK hvMvhvMgx Aveyj nvmbi cwZvb mvKv BUvibvkbvji m GmGbwm-jvfvwjbi hvMvhvM iqQ ge Ki weGbwci mnmfvcwZ Ave`yjvn Avj bvgvb eyaevi ejb, `wiZ njI MZKvj (gjevi) Lei cKvk nqQ, KvbvWxq IB cwZvbwUi Ici wekevsK mvgwqK wblavv Avivc KiQ| Click for Details

  mgy`Rq Avgvi GKvi bq MvUv RvwZi : kL nvwmbv

  my wPKI Avgvi gZvB msMvg KiZ nqQ

  `xcK Payix : cavbgx kL nvwmbv ejQb, wgqvbgvii m mgy`mxgv wbaviYi gvgjvq evsjv`k Rqx nIqvq wecyj mvebvi vi DvwPZ nqQ| mgy`Rq MvUv RvwZi, Avgvi GKvi bq| MZKvj eyaevi eemvqx I wkcwZ`i kxl msMVb GdwewmwmAvBqi mseabv Abyvb wZwb G K_v ejb|
   Click for Details

  wbqvMI MwZ bB

  bRg~j nK miKvi : me gYvjq I `߇i wbqvM w`Z Rbckvmb gYvjqi AvMvg AbygwZi GLb `iKvi bv njI wbqvM cwqvq MwZ AvmQ bv| Nyl bqvi KviY wbqvM w`Z `wi nQ| ewki fvM wbqvMi B Nyl bqvi Ggb AwfhvM DVQ| G Qvov gvgjv, cixvi ckc duvm, wmvnxbZvi Afvemn Ab KviYI k~b c` bZzb wbqvM w`Z `wi nQ| Click for Details

  Zdwmj NvlYvi AvM cvvi, evbvi wejevW mwiq djvi Abyiva

  Avgv`i mgq W : Avmb XvKv wmwU Kicvikb wbevPbK mvgb iL AvMvg cPviYvg~jK cvvi, evbvi, wejevW I `qvjwjLb Zdwmj NvlYvi AvMB mwiq djvi Abyiva RvwbqQ wbevPb Kwgkb (Bwm)| wewWwbDR
  MZKvj eyaevi Bwm Kvhvjq GK eVK kl cavb wbevPb Kwgkbvi KvRx iwKeDwb Avng` ejb, wbR `vwqZ Gme bv mivj mswk cv_xK `vq wbZ ne|
   Click for Details

  mvgwqK mb` evwZj `vij BnmvbK kvKRi wmv

  Ave`yj nvwKg Payix : gvwjKvbv `, Awbqg, `ybxwZ I AvDUvi Kvvmi gvag mb` evwYRmn wewfb KviY wekwe`vjq ei cwqv wnme `vij Bnmvb wekw`vjqi mvgwqK AbygwZ Kb evwZj Kiv ne bv gg KviY `kvbvi wmv͇Z wbqQ wkvgYvjq| G evcvi AvBb gjvjqiI mnhvwMZv bIqv ne hvZ Zviv AvBbi Avkq wbq Avevi wekwe`vjq cwiPvjbv KiZ bv cvi| Click for Details

  `ki fZi kl ivRvKviwU _vKv ch hy Pje : mvR`v

  wbR^ cwZe`K : RvZxq msm`i DcbZv mq`v mvR`v Payix ejQb, hZw`b `k GKRb ivRvKviI _vKe, ZZw`b ch Avgv`i hy Pje| gnvb gywhy 30 jvL knx`i i Ges 2 jvL gv-evbi mgi wewbgq Avgviv evsjv`k cqwQ| wK G `k Pov gywi hy GLbv kl nqwb|
  MZKvj eyaevi RvZxq wk cyivi cwZhvwMZv-2012 mvji cyivi weZiYx Dcj ivRavbxi Imgvbx wZ wgjbvqZb AvqvwRZ mgvcbx Abyvb cavb AwZw_i ee wZwb G K_v ejb|
   Click for Details

  cvnvoRyo emvwei c֯wZ

  Avgv`i mgq W : eleiY Drme emvwei c֯wZ i KiQ cveZ PMvgi wewfb b-Mvx| 12 _K 14 Gwcj G DrmeK mvgb iL i nqQ Drmei AvgR| 12 Gwcj fvi b`xZ PvKgv ixwZZ dzj fvwmq A_vr, dzjweRy w`q Drmei i ne| 13 Gwcj gvigv`i HwZnevnx RjKwj ev msMvBq gZ DVe cvnvwo Rbc`| Click for Details

  gxiv _vKb bv : msm`xq KwgwU iL jvf wK

  Avgv`i mgq W : vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevqgx mq` Avkivdzj Bmjvg Ges cwZgx Rvnvxi Kexi bvbKi jvMvZvi AbycwwZi Kov mgvjvPbv DVQ G gYvjqmwKZ msm`xq vqx KwgwUZ| G wbq Zxe vf cKvk KiQb G KwgwUi m`miv| evsjvwbDR
  Avc Ki Zviv ejQb, gx-cwZgx hw` wbqwgZ eVK bv-B Avmb, Ze KwgwU iL jvf Kx|
   Click for Details

  bMi cvwb msKU wbq wevf wbevPbi Rb!

  Avgv`i mgq W : ivRavbxZ cvwb msKUi KviY gvbyl ivvq bg wevf KijI GUvK Avgj wbQ bv XvKv Iqvmv| eis Zviv ejQ, Avmb XvKv wmwU Kicvikb wbevPbK mvgb iL wbR`i RbwcqZv `LvZB mve Kwgkbvi c`cv_xiv gvbylK ivvq bvgvQ| MZKvj eyaevi RvZxq msm` feb AbywZ vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gYvjq-mwKZ msm`xq vqx KwgwUi 46Zg eVK G K_v RvwbqQb Iqvmvi GgwW ZvKwmg G Lvb| Click for Details

  Wjvi cvPviK Drmvnx KiQ WmwUwb

  kvnwiqvi Rvgvb w`c : WmwUwb Wjvi wKsev w cvPviK Drmvnx KiQ| mwZ GKwU Mvq`v msvi cwZe`b G Z_ ejv nqQ| Mvq`v msvwU WmwUwbi Kvhg wbq miKvii KvQ GKwU Mvcb cwZe`b `vwLj KiQ|
  cwZe`b ejv nqQ, AvgwiKvq MZ KqK eQi ai Pjgvb msKUi KviY Kgg~j evwo, wfjv, dvU, Rwg cfwZ weq nQ|
   Click for Details

  kZ KvwU UvKvi ivR^ nvwiqQ Kvgm

  PMvg e`i `yw`b AvUKv cowQj 3 nvRvi KbUBbvi

  fcb `vk : gv `yw`b kZ KvwU UvKvi ivR^ nvwiqQ PMvg Kvgm KZc| Uvbv `yw`b PMvg Kvg nvDm APj _vKvq nvRvi KvwU UvKv wZi gyL coQ Avg`vwb-ivwb evwYR| gv `yw`b PMvg e`i AvUKv cowQj 3 nvRvi KbUBbvi| GZ Avg`vwb-ivwbKviKiv wecyj cwigvY Avw_K wZi myLxb nqQb|
   Click for Details

  cMo wk AcniY AvZ

  cMo cwZwbwa : wk AcniY m`n cMoi ev`vq `yB ewK MYavjvB w`q MZKvj gjevi weKvj ev`v _vbv cywjk mc` KiQ vbxq RbZv| Gi ga GKRbK Rjvi ev`v DcRjvi fvmvB bMi Mvg _K Zvdvj (40) bvg evwo gqgbwmsn ej cywjk RvwbqQ| Aci RbK ev`v evRvi avbnvwU _K Zvi bvg UzUzj evwo Kzwqv| Click for Details

  c_g cvZv (23)
 •  » gv_vi cQb nvRvi KvwU Wjvi wewjqQ hyiv
 •  » wkvgx bvwn` Iqv GWzKkb KsMm c`K fwlZ
 •  » evPz ivRvKvii duvwmi `vweZ dwi`cyi wevf
 •  » Z` bq, AMMwZ RvbZ GmQ mw` `j : mvnviv
 •  » cwgZ evsjv DPviY wbwZ bxwZgvjvq iZ KwgwUi
 •  » 3 gvmi ga gx`i cwZk֓wZ evevqbi mycvwik • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: