g 16, 2012, eyaevi : R 2, 1419

`wY-c~e Gwkqvq avb Drcv`b evsjv`ki mevP iKW


80 w`b cwZ ni Drcv`b 10 UbbRg~j nK miKvi : `wY-c~e Gwkqvq evsjv`k avb Drcv`bi mevP iKW| Avi G KwZZ gyvMvQv Kvwkgcyi weGwWwmi Lvgvii| cwZ ni 10 Ub avb Drcv`bi iKW mw nqQ| eQi 4 evi Ggb avb Drcv`b Kiv me ne ej Kwl MelYvq wbqvwRZ wevbxiv Rvbvb| weGwWwmi Pqvigvb W. Gm Gg bvRgyj Bmjvg ejb, `kK Lv` Avwbfikxj nZ nj AvaywbK evwbK cwZZ avb Pvli weK bB| mviv`k G aibi avb Drcv`bi KlK`i Drmvn mw KiZ ne| G cwZZ avb Drcv`b LiP Kg ne| KlKivI AwaK gybvdv cve|PjwZ eQii MZ 20 deqvwiZ mevaywbK cwqvq AUvgUW bvmvwiZ Drcvw`Z Pviv ivBm UvcvUi gvag ivcY Kiv nq| Pviv ivcYi gv 80 w`b GB avb KZb Kiv nq| G welq weGwWwmi Pqvigvb W. Gm Gg bvRgyj Bmjvg ejb, GB mevP iKW Drcv`bi g~j fwgKv cvjb Kib Mvb evb B wjwgUWi eevcbv cwiPvjK kvn`ve AvKei| AvjvcKvj eevcbv cwiPvjK kvn`ve AvKei ejb, GB AvaywbK cwqvq Pvlvev` I byZb wewfb RvZi avb cvw-K KlK chvq cuQ `IqvB Zvi Rxebi g~j j| wZwb ejb- miKvi, GbwRI, dvI- Gi mgw^Z mnhvwMZv cj gv 3 eQii ga gnvcwiKbv cYqb I ev-evqbi gvag evsjv`kK vqxfve Lv` ^qsm~YKiY I AbZg Lv` ivwbKviK `k wnme evsjv`kK cw_exi gvbwP cwZv KiZ cvieb| wZwb ejb, GB AvaywbK chyw eenvii gvag mgM evsjv`k Mvg chvq hyemgvRK m Ki z` D`v ejvq Mo Zvjv ne| DcRjv chvq Lv` mieivn eevcbv cwZvi gvag KlK`i Drcvw`Z avb mivmwi evRviRvZ Kivi gvag avbi mevP g~j wbwZ Kivi gnvcwiKbv wbq kvn`ve AvKei KvR Ki hvQb| wZwb AviI ejb, civaxbZvi kLj _K gy I AvZwbfikxj RvwZ wnme cwZwZ nZ nj Lv` ^qsm~YZvi KvbI weK bB|


This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoy2.com/content/2012/05/16/news0336.htm

 

AmaderShomoy.Com