nygvq~b wK bynvk cjxZ mgvwa nZ PqwQjb?


MvRx Kvkg, wbD BqK _K : 28 deqvwi, 2012| PjQ Mvevj Iqvwgs| kxZi gvS emi AvgR| Gevi wbD BqK wmwUZ ZzlvicvZ nqwb ejjB Pj| Ab eQii gZv moKi `y-avi Kvbv eidi ͂c bB| eidMjv cvwb bB| w`b QvU, ivZ kl bv nZB Avevi ivZ Avm| AKvi Rxeb ewk KvU| Avgvi evmv _K nygvq~b Avng`i evmv MvwoZ gv 3 wgwbUi WvBf| cuQ Mjvg mB KvU wewsqi cQb AwZ cwiwPZ evwoZ| cavb dUKi aej iOi `iRv ivvi w`K byBq AvQ| `iRvUv Ub fZi Avbjvg| `vZjvq DV Mjvg| `iRvq KivNvZ KiZB MncwiPvwiKv wZiwgwRi K KvWv, wfZi Avmb, `iRv Lvjv|

mvdvq em AvQb nygvq~bi kvwo Ziv Avjx| ZvK Bkvivq ejjvg, mvi Kv_vq? wZwb nvZi Bkvivq `Lvjb, mvi fZii ig jLvjwL KiQb| wbkv` Qwe AuvKQ| cyiv wjwfs ig wblv`i AuvKv QweZ Qovbv-wQUvbv| Avgvi K bZ cq kvIb ig _K ei nq Gm ejjb, fvB GKUv DcKvi Kieb?

: wR ejb?

: GKUz Mii wKgv jvMe, KqKUv UgUv jvMe| nygvq~b mvne vMvwZ (byWzjm, wKgv, UgUv, imyb w`q ivbv) LZ PqQb|

ZvwKq `Ljvg nygvq~b Avng` bvgvRi weQvbvq emB wjLQb| Lye `yej kixi| nygvq~b Avng`i LvIqv-`vIqv GKevi Kg MQ| GLb Zvi ivZ KvU KqK jvKgv vMvwZ Lq| Kvbv LveviB wZwb LZ cviQb bv, ay AwfhvM cևZK Lvevi ay M| Ni _K cvq 700 dzUi ci evsjv`wk Mvmvwi KvIivb evRvi| wKgv Avi UgUv wKb Avgvi Avevi Mn cևek|

nygvq~b Avng` kvqvi NiUv Qo WvBwbs Uweji Pqvi Gm emjb|

mvjvg w`jvg|

: IqvjvBKzg mvjvg|

gyL Zgb GKUv nvwm bB| bxie| wbwbZ Gm - KiQ Zvi Kvj DVZ| AvgvK ejjb, wbwbZK GKUz aiv| wZwb ek bxie| dvj dvj Ki Rvbjvi KvPi w`K ZvwKq AvQb|

: mvi `vev Ljeb?

gv_v SuvwKq ejjb, bv|

w`b `vev LjQb, ivZ Avi Ljeb bv| ZviciI `vev NiUv Gb mvgb ivLjvg| bxie| Ggb bxie ZvK c~ei w`bjvq KLbv Avwg `wLwb| bxieZvi KviY wQj wfb, AvMvgxKvj 29 deqvwi| gvRnvi mvne `k Pj hveb, Zvi KqKw`b ci kvIbi gv-I Pj hveb| 1 gvP _K vb KvUvwisq Avi wPwKrmv wbQb bv| 2 gvP _K wmwU nvmcvZvj ejfyZ wUUgU i ne| (ejfy nvmcvZvj Avi vb KvUvwis nvmcvZvji cv_K, hgb XvKv gwWKj KjR Avi Gvcvjv nvmcvZvj)| Ab w`K Kvbv wKQyB LZ cviQb bv| Avgv`iK Rvbvjb, GwK nj, h Mii gvsm Avgvi mePq wcq wQj, GLb Zvi M wbZ cviwQ bv, iW wgU LvIqv LyeB `iKvi, Avgvi evW iW mj LyeB Kg| AvjvncvK meB Avgvi wKmgZ _K DwVq wbq hvQb| G aibi GKUv K Zvi gbUvK `ygo-gyPo w`wQj| PvL `ywUZ cP K| wZwb DV wMq QvU NiUvq XzKjb, h KUvq gvRnvi mvne _vKb| AvwgI mv_ XzKjvg|

Avgiv gywbqv gvngy` Ges gv. byiwχbi Rb Acv KiZ jvMjvg| ivZ ZLb 11Uv| gywbqv gvngy` Ges gv. byiwb Gjb|

5 Rbi Avmi| M PjQ| nygvq~b Avng` AvR Zvi Kwb vZv Avnmvb nvweei M Ryo w`jb, ejjb, be Avgvi QvU fvB Avnmvb nvweei GK Kv| MvgxY evsK Ii GKUv PvKwi nqwQj| Kvbv GK cZ Mvgvj| KqKw`b bv hZB m PvKwiUv Qo w`q evwo Pj Gjv| Kxi, Kx nj, PvKwi Qvowj Kb? Avnmvb nvwee ejj, mKvj bvvi Amyweav nq GB KviY PvKwi Qo w`q Pj GmwQ| G wbq nygvq~b Avng` ek nvmjb, ejjb, I mKvji bvvi Rb PvKwi Qo w`q GmQ| Zvici bynvk cjxi M i nj|

GK chvq gywbqv gvngy` ejj mvi, AvgvK GKUz bynvk cjxZ RvqMv `eb? nygvq~b Avng` ejjb, b~nvk cjx Zv Keivb bv| gywbqv gvngy` ejwQj hvZ m mLvb eovZ hZ cvi, Avv w`Z cvi mB KviY|

gvRnvi ejjb, Kvkg fvB bb, AviK NUbv| mvii GK Nwb ez Avgvi gvag ejjb, bynvk cjxZ ZvK GKUz RvqMv w`Z| mvi ejjb, GUv wK Keivb? wZwb gywbqv gvngy`K GUvI ejjb, Avwg PvB bv, bynvk cjxK ev Avgvi KeiUvK gvRvi evbvZ| wZwb cvewjK jvBdi Pq cvBfU jvBd ewk wekvm KiZb| AvavwZK I ZvB _vKZ PqwQjb ej Avgvi gb nj|

GB Mi ci nygvq~b Avng` ejjb, Avgvi QvU fvB Avnmvb nvweei AviKUv gRvi Kv kvbv| Zvgiv Zv Rvbv 1971 mvj ^vaxbZv hy Avgvi evev knx` nb| Avgiv ZLb wcivRcyi _vKZvg| Avnvi, Avgvi evev Rxeb Kvbvw`b Avgv`i Dci nvZ IVvbwb| GKUv eKvI w`Zb bv| Avwg PqwQjvg evevi KeiUv wcivRcyi _K bynvk cjxZ wbq AvmZ| gv gviv Mj evevi cvk gvKI mgvwa KiZ| GB evcvi Avgvi fvB-evb`i mv_ Avjvc-AvjvPbv Kijvg| Zviv KD Avgvi GB c֯ve ivwR nj bv| Avgvi QvU fvB Avnmvb nvwee Kx ejj Rvbv? ejj, Avgiv hw` evevi KeiUv wcivRcyi _K XvKvq wbq Avwm Zvnj mB wcivRcyii Lvwj KeiUv Kx Kie? mLvb wK Avgiv wjL ivLe Uz-jU Kei fvov `qv ne| G ej AbKY nvmjb|

gvPi kl A_ev Gwcևji c_g mvn Kvbv GK mܨvq nygvq~b Avng` Kgv_ivwci hYvq AvgvK ejjb, gvRnviK dvb `vI| evsjv`k mgq ZLb mKvj| Avwg gvRnviK dvb w`jvg| cvk kvIb Ges kvIbi gv| WvqjMUv wQj GB

gvRnvi, 8Uv Kgv kl nq MQ, GLb Wvviiv Aviv 4Uv Kgv w`Z hvQ, GUv Zv Avgvi kixi bvwK, Zzwg AvgvK `k wbq hvI| Avwg bynvk cjxZ _vKZ PvB, bynvk cjxZ Avwg giZ PvB|

nygvq~b Avng` wKqvi Kvbv BwZ Avgv`i mvgb `bwb h Zvi gZzi ci Kv_vq ZvK mgvwa Kiv ne| GZ ZvovZvwo ZvK AKvi Mևn Pj hZ ne, GUv wZwb fveZ cvibwb| hLvb vb KvUvwisqi weLvZ AbKvjwR ejQb, Zzwg 2 _K 4 eQi euvPe| wZwb c_gUvB ai wbqwQjb| `y eQi| mB KviYB Acv PjwQj Ges GB mgqi fZi Aviv wKQy KvR Ki hZ PqwQjb|

30 Ryb, iveevi| ejv 2Uv ne| gvbnvUb WvDb UvDb| 14 bs wU Ges BDwbqb qvii gvo| Avgvi MvwoZ Ki Avwg, c~iex emy, kvIb Ges gvRnvi ILvb cuwQ| Ԇe evB `vKvb _K GKUv fqm-iKWvi Kbv nq| nygvq~b Avng`i kl K_vjv iKW Kivi Rb| gb nq Zv Avi nq IVwb| ZLb gvRnvi Avi kvIb ^ci Nvi evm KiwQjb| Avwg hv `LwQ-eySwQ Zvi Aev `L gb nqwQj wZwb 28-29 Ryb _K jvBd mvcvU Pj hvb| hw` mB mgq wZwb jvBd mvcvU bv hZb, Zvnj Zvi kl BQvjv Abvqvm iKW Kiv hZ| AvR Zvi `vdb wbq GZ RwUjZv `Lv w`Z bv|


 
pag


Today's Hit: