AvMi fvebv I weeKi Zvobv


bvRgyj Avnmvb kL, wmWwb _K : ivRv, C` Avi AwjwK GB wZb KviY ek wKQy w`b jLvjwL e wQj| Gi gaB Pj Mjb wcq jLK nygvq~b Avng` Avi Avgvi AvBWj, mePq wcq gywhvv Ԇiej Kbj kvdvqvZ Rvwgj exiweg|

AbK w`b aiB Pv KiwQjvg Uwjdvb gywhvv Ԇiej Kbj kvdvqvZ Rvwgj, exiwegi mvvrKvi be| AbK PvPwi KiI (Avwgi eziv Avgvi Abyiva ivIqv Kve ch wMqwQj, Dbvi dvb bv^vi RvMvo KiZ) Dbvi dvb bv^vi hLb msMn KiZ cvijvg bv ZLb wVK KiwQjvg, Gevi XvKvq Mj hfveB nDK, Dbvi mv_ `Lv Kie| wRvmv Kie, Kb Kb 75-Gi 3 bf^i Avcbviv gvvK MsK nZv Kijb bv, AviI AbK ck| wewaevg, wbjvf I cPviwegyL GB exi gywhvv mKji AjB Zvi wcq Rfwg Qo, wPi w`bi Rb Pj Mjb|

71-G Kvb kvdvqvZ Rvwgj t ^vaxbZv hyi m~PbvjM, Kvb kvdvqvZ Rvwgj, 4_ ej iwRgU Gi Aaxb evYevwoqvq Aevb KiwQjb| cvwKvb mbvevwnbx Zv`i wbixKiY I wewQbKiY cwqvi Aaxb 4_ ej iwRgUi wmwbqi gv evOvwj Awdmvi gRi Lvj` gvkviidK Kvbv GK Acvikbi ARynvZ wmjU cvwVq `q| cZ`kx gRi AvLZvi nvmbi eYbv gZ, 26 gvP mKvj

Kvb kvdvqvZ Rvwgj Kvjwej^ bv Ki 4_ ej iwRgUi Kgvws Awdmvimn wZbRb cvwKvwb AwdmviK ew` Kib Ges 4_ ej iwRgUi bZZ MnY Kib| GKB mv_ wZwb evYevwoqvq cwZiva hy i Ges gRi Lvj` gvkviidi mv_ hvMvhvM Kib| Zvi GB mgqvchvMx bZZi Rb 4_ ej iwRgU m~Y AZ Aevq gywhy hvM`vb KiZ mg nq|

mB w`bi GB ZwiZ wmv MnY h KZ iZc~Y wQj Zv Avgiv cwivifve eySZ cvwi hw` Avgiv `wL mBw`bi Ab ej iwRgUi BDwbUjvi Aev| 1971 mvj evsjv`k ej iwRgUi 5wU BDwbU wQj| Gi ga hkvi 1 ej I iscyi AewZ 3 eji Awdmvi`i wmvnxbZvi KviY AbK evOvwj mb webvhy Amnvqfve cvwKvwb`i nvZ wbnZ nb| PMvg wQj 8 ej, GLvb AewZ evOvwj Awdmviiv mwVK wmv wbZ `wi Kivi dj BweAviwmZ AevbiZ `yB nvRvii gZv evOvwj mb Amnvqfve ejyP iwRgUi nvZ wbnZ nb|

Avgv`i ^vaxbZv hy mePq exiZc~Y I fqven h wekwU hy nqQ Gi AbKjvZB Kbj kvdvqvZ Rvwgj bZZ `b| Avwg Zvi KqKwUi bvg I wKQy Ask Zzj w`wQ (hgb Acvikb evnv`yivev` NvU, wPjgvix iBW, QvULj AvgY Ges `Lj)| Z_m~ DwjwLZ eBjv coj AviI wevwiZ RvbZ cvieb GB exi mK|

1971 mvj ZrKvjxb iscyi Rjvi igvix _vbvB wQj GKgv _vbv, hv bq gvmB gy wQj| Kbj kvdvqvZ Rvwgj gywhyi klchvq 3q eji mv_ wmjU gyf Kivi c~e ch GB gyv‡ji vwqZ wQjb|

75 I Kbj kvdvqvZ Rvwgj : 15 AvMi bviKxq nZvKvi NUbvi wbggZv I AvKwKZvq GKw`K mgM RvwZ wZ, wekvj wK AmsMwVZ AvIqvgx jxMi Kgxevwnbx w`Kwb`kbvwenxb Ges GKB mv_ nZf^| Abw`K mbvcavb mwdDjvnmn `yB evwnbx cavbi jvRbK bxieZv wVK GBiKg cwiwwZZ GKRb Amg mvnmx mbv KgKZv wbt^v_fve GwMq GmwQjb cwZev` KiZ| whwb KLbB GB Abvq gb bbwb Avi GB Amg mvnmx gywhvvi bvg Kbj kvdvqvZ Rvwgj, exiweg| weMW Kgvvi; 46 BbdwU weMW| GB cvv Afzvbi ga w`qB 15 AvMi Lywb`i gZv I `k QvoZ eva Kiv nq| Lywb gvvK I Zvi mnhvMx`i AcmviY Kiv nq gZv I efeb _K| hvi bc_ g~j bvqK wQjb Kbj kvdvqvZ Rvwgj, exiweg|

mB mgq, 3 _K 6 bf^i GB Pviw`b Lvj` gvkviidi iwWI I Uwjwfkb fvlY bv w`q RvwZK AKvi ivLv, gvvK MsK kl bv Ki gvvK Msqi mv_ AvjvPbv Kiv (!!!), mbvcavb nIqv Ges bZzb ivcwZ wbqvM; G mgq cY Kivi dj Ges GKB mgq Kbj Zvnii bZZ cieZxZ 7 bf^i wmcvnx we`vn bvgK nVKvix ivRbwZK cixvi dj 3 bf^ii GB D`vM e_ nq hvq| 7 bf^i mKvj kievsjv bMi wZb exi gywhvv mi Kgvvi Lvj` gvkviid, exiDg Ges Kbj `v, exiDg I vK cvUzbi cwZvZv Kbj nvq`vi, exiDg; 2 wd AvwUjvwii mwbK`i nvZ wbnZ nb| 7 bf^i mKvj efeb ZvMi mgq kvdvqvZ Rvwgj AvnZ nb Ges Zvi GKwU cv fO hvq, hvi djk֓wZZ cieZx Rxeb wZwb Lyuwoq Lyuwoq nuvUb|GB gnvb D`vM e_ nq Mj kvdvqvZ RvwgjK (dvb) wRqvDi ingvb ejwQjb diMU Av diwMf| BD Kvg evK| Dˇi kvdvqvZ Rvwgj GiKg GKUv wKQy ejwQjb AvB Avg Av iej Av DBj wigBb mv!

PvUzKvi cwiewZ Ges wZ AvIqvgx jxM bZZ KLbB GB exii ZvM Avi `kcևgi g~jvqb bv KijI; Avgvi Avkv wQj 1971 Ges 1975-Gi mnhvv, eZgvb cwZgx Kvb ZvR (Ae.) Ges Ggwc Kbj bRij (Ae.) fvB, AZ msm` `uvwoq GB exii cwZ mvb c`kb Kieb|

Kbj kvdvqvZ Rvwgji gZzi ci `Ljvg eZgvb cwZgx Kvb ZvR (Ae.) ejQb, Kbj kvdvqvZ Rvwgj Avg`i wcZvi gZv wQjb| cwZgx Kvb ZvR (Ae.)-Gi KvQ Avgvi ck Avcwb Kx RxweZKvj Avcbvi wcZvi cwZ vwqZ cvjb KiwQjb? Kib bvB, Zv Avgiv mevB Rvwb| GLbI wK Avcbvi gZ wcZvi cwZ b~bZg vwqZ cvjbi mgq I myhvM AvQ, cvjb Kieb Kx bv, Zv Avcbvi weeKi evcvi|

Z_ m~ :

1| evsjv`k t iv Aavq 1975-81; weMwWqvi mvLvIqvZ nvmb

2| 75-Gi wZbwU Afyvb t j Kbj Avyj nvwg`

3| evsjv`k, ` Avb wdwbkW ifyjykb, ji wjdmyjR

4| mbvevwnbxi Af͇i AvUvk eQi, gRi Rbvij gyn` Bevnxg

5| gvBbi UvBMvm I ^vaxbZv hy, j. Kbj gv. ZwdK-B-Bjvnx

6| R?xebi hy hyi Rxeb, j. Kbj GmAvB byibex Lvb, exiweg

7| evievi wdi Avwm, gRi AvLZvi nvmb

8| GKvˇii wekwU fqven hy, gRi iwdKzj Bmjvg, wcGmwm

9| gywi Rb hy, Kbj kvdvqvZ Rvwgj, exiweg

10| GKvzii Mwijv, Rwnij Bmjvg

11| gRi Rbvij Avgxb Avn` Payix exiwegi mvvrKvi

htp://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-11-07/news/107247

jLK : 75-G cZ`kx

B-gBj :
Victory1971@gmail.com

20 AvM, 2012


 
pag


Today's Hit: