AmaderShomoy.comhyvcivai wePvi wbq ivRbxwZ Kiv DwPZ bq : Avkivd


W wicvU : AvIqvgx jxM mvaviY mv`K Ges vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevq gx mq` Avkivdzj Bmjvg ejQb, hyvcivai wePvi wbq ivRbxwZ Kiv DwPZ bq| Gcևk mKj kYx ckvi gvbylK HKe _vKZ ne| wZwb ejb, Avgiv hviv gywhyi ci kw Zv`i ga ivRbwZK gZweiva _vKZ cvi| wK hyvcivai wePvii Kvb gZweiva bB|...


AvRKi ZvRv Lei
 • fvjvq hyejxM Kgx`i nvZ wbevnx cևKkjx jvwZ
 • AvM cvIqvi kb Pvbji cvwbZ co wk wbLuvR
 • ewikvj wcZvi emZ Ni cyi AwMmshvM
 • AvM wKkvixi AvZnZv
 • mvebvi Avjv Rj Kv‡bi AwflK
 • VvKziMvuIq BUfvUv gvwjK mwgwZi msev` mjb
 • evsjv`k RvZxq wKU `jK eMg wRqvi Awfb`b
 • bIMuvi gywhvv meRb kևq weky mvi Avi bB : ivxq ghv`vq `vn mb
 • weRqi gvm 80 nvRvi wkKK miKvwi KiYi NvlYv `Iqv ne : cv_wgK I MYwkv gx
 • AvMvgxKvj 21Zg AvRvwZK cwZex I RvZxq cwZex w`em
 • gnvb weRq w`em Dcj 13 _K 15 wWm^i mvfvi RvZxq wZma GjvKvq memvaviYi cևek wbla
 • `ki fveg~wZ webKvix`i wPwZ Ki kvwg~jK eev MnYi mycvwik
 • RvZxq msm`i kxZKvjxb Awaekb wk AvBb Dvcb Kiv ne : wkgx
 • wkMwMiB GKwU MnYhvM RvZxq mcPvi bxwZ cYqb Kiv ne : Z_gx
 • evsjv`k wKU `jK cavbgxi Awfb`b
 • cwZex`i KjvY miKvii cvkvcvwk mKjK GwMq AvmZ ne : kL nvwmbv
 • wkMwMiB evsjv`k gvbevwaKvi welq KvUvMwi-G Z DbxZ ne : GbGBPAviwm
 • UvBMvi`i weRq ivcwZi Awfb`b
 • Z_ Kwgkbi Kvhg mK MYmPZbZv mwi Ici iZ Avivc Kijb ivcwZ
 • Dbqbi g~j mvZ avivq cwZex`i m Ki mg evsjv`k Mo Zvjvi Rb ivcwZi Avnvb
 • cvkvK wki weKvk hyiv me aibi mnhvwMZv KiZ AvMnx : Wvb gwRbv
 • b-c_i bveZv msKU KvUvZ 6wU WRvi hvM nQ
 • evsjv`ki m mshvM vcb ijIq UvK wbgvY Kie fviZ
 • hyvcivai wePvi wbq ivRbxwZ Kiv DwPZ bq : Avkivd
 • weGbwc-RvgvqvZi weivwaZvi KviY cveZ kvw Pzw evevqb evavM֯ nqQ : Bby
 • gywhvv iweDjK Avw_K mnvqZv c`vb Kijb cavbgxi mnKvwi GKv mwPe
 • `yhvM gvKvejvq evsjv`ki mvg_ `wY Gwkqvi `kjvi ga mePq ekx : RvwZmsN Avvi mUvwi Rbvij
 • iscyi c_K moK `yNUbvq 4 Rb wbnZ : 4 cywjk m`mmn AvnZ 12
 • `kbv wPwbKj 7 wWm^i AvL gvovB i
 • evsjv`k wKU `jK WcywU wKvii Awfb`b
 • evsjv`k wKU `jK wKvii Awfb`b
 • GBWm gvKvejvq wkv I cwkYi Ici iZ Avivc
 • Kwl Rwg ivi AvBb `Z cYqbi mycvwik
 • GKwU dwi e`j w`Z cvi 26 wKjvwgUvii `~iZ
 • GLbI Mvi nqwb eovq AvIqvgx jxM bZv myRb nZvi g~j NvZKiv Aaiv
 • ivRi gv`K eemvqx gvK cywjk mvc`
 • MvsbxZ evgv Dvi
 • ez nZv : A wjmn Lywbi x wkLv ivei nvZ MdZvi
 • ewUk dzUejvi wiRIqji Kv
 • cjvkevwoZ eemvqxi nvZ-cv KU w`qQ gvv evwnbx
 • mvNvUvq wbR Uvii wbP co PvjK wbnZ
 • dbxi dzjMvRxZ `yB jvL NbdzU evjy R
 • PMvg gayebK Rwigvbv
 • PMvg PDK feb NivI Kgm~wPZ cywjki evav
 • cveZ PMvg mbvkvmb PjQ
 • cvjvWK evsjv`ki Reve
 • Rj Svc UzcUvc
 • fvjvi mB wePviKK mvgwqK eiLvi wmv
 • 1996 mvj Av. jxMi ez nqwQj RvgvqvZ
 • cixv bv w`q kievwo
 • `ybxwZi AwfhvM Z`i cvkvcvwk Pje evevqb : A_gx
 • 26 UvKv `i Pvj wKbe miKvi
 • gvjqwkqv hZ `vjvj _K mveavb
 • Kvvi Avv gvK euvPvbvi kl Pvq GK msev`Kgx
 • AvMvgxKvj 21 Zg AvRvwZK cwZex I RvZxq cwZex w`em
 • cvkvK wki weKvk hyiv me aibi mnhvwMZv KiZ AvMnx
 • evsjv`k gvbevwaKvi cwiwwZ DbwZi w`K
 • evmgwZ wbq kv
 • cwiKwZ wkvqbi Rb wk AvBb nQ : w`jxc eoqv
 • cveZ kvw Pzw cavbgx kL nvwmbvi GK HwZnvwmK Ae`vb : gqi wnib
 • eovi gywhvv nvmb Avjxi BKvj
 • LvMovQwoZ RuvKRgK c~Yfve AvR cveZ kvw Pzwi 15Zg el c~wZ cvwjZ nQ
 • evjweq gy ivRkvnx Rjvi cev DcRjvi Mvwe`cyi Mvg
 • weGbwci KviY RvgvqvZI Bwmi WvKv msjvc Ask wbebv
 • mvgvwjqvq `yB Mvi ga msNl wbnZ 26
 • `wevi miKvwi b`xZ WRvi ewmq gvwU wew
 • wgmi moK `yNUbvq cuvP Rvgvb chUK wbnZ
 • dzjevoxqvq hvMm~ Dbqb Kgkvjv AbywZ
 • mKji Rb mnbxq gZvgZ PvB : bvwRe Zzb ivvK
 • Rvcvb myo c_ am : ek KqKRbi cvYnvwb
 • dwjcvBbi w`K kwkvjx So aq AvmQ
 • AvdMvwbvb wegvb NuvwUZ Zvjevb nvgjv : wbnZ 14
 • 22 Avei Kb wbivc` moK w`em bq - nvBKvU
 • we`k Mvq`v msLv evove cUvMb : IqvwksUb cv
 • KzqZi cvjvgU wbevPb cavb weRqx wkqv cv_xiv
 • fvbyqvZzq kwkvjx f~wgK
 • Bwmi msjvc Ask bv bIqvi welqwU weGbwci ivRbwZK Kkj-wmBwm
 • bvg wbq evoQ wevw
 • `ybxwZi AvLov RbZv evsK : Nyl Qvov FY gj bv
 • vfvwbqv cwmWU wbevPb wZxq `dvq fvU MnY
 • AvUK Kiv cYv w`q mbv wegvb f~cvwZZ KiQ wmixq we`vnxiv
 • G miKvii AvgjB beRvZK wk`i fvZvi AvIZvq Avbv ne
 • evgv nvgjv gvgjv, BivbK AvjvPm~Pxi c֯ve `e AvRwUbv
 • AvdMvwbvb evgv I e`yK nvgjv
 • wgRvM BfwUwRs-Gi AwfhvM hyeKi Kviv`
 • Rvcvb Uvbj am 7 Rb wbLuvR
 • evsjv`ki cksmv Kivi cvkvcvwk wbR `ji evUmgvb`i `yljb mvwg
 • Kzwqvq BDGbI Gi mvgb _K eemvqxK AcniY
 • fviZ mdi ewMZ cvwUZ Ljvqvo`i hvM`vb wbwl : wcwmwe
 • dbx KvivMvi nvRwZi gZz
 • Bmivqj wei hyweiwZ fi AwfhvM nvgvmi
 • bvwmibMi ciKxqv cևgi NUbvq x Lyb
 • gvwbKM D˨i `vq hyeK `wZ
 • GKB ej Avj mjvwg
 • feb wbgvZv cwZvbK Rwigvbv
 • bIMuvi gywhvv wekbv_ `vm Avi bB
 • moK Aeiva Kgm~wP cZvnvi Kib: bvwmg
 • evRvi Gj mvjvi ebmvB
 • gyxM 1 nvRvi Bqvevmn `yRb Mvi
 • msjvc bv Avmv weGbwci ivRbwZK Kkj: wmBwm
 • eev wbjB wgje cvi A_
 • Rxeb enZv b`x
 • gv`vixcyi Rjv Qv wkweii mUvix Mvi
 • K^vwWqvq wbgvYvaxb Rjwe`yr eva fO co 4 kwgK iZi AvnZ
 • gvjqwkqvq kwgK cvVvbvi cwqv i wWm^iB
 • Rxeb-gZyi mwܶY Lvb mviIqvi gyiwk`
 • mvdjaviv AevnZ _vKe, Avkv cavbgxi
 • kvw Pzw wbq mskq
 • Wvb _K kΓ ci BjKUvwbKm chyw APj Ki `Iqv me ne
 • evsjv`ki iKW Mov Rq
 • A I ii ga w`q MYZ cwZvi Pv KiQ cwgviv
 • Bivb ^qsm~YZv cgvb KiQ
 • Avwjqvi di kwgK-cywjk msNl, AvnZ 50
 • Kzwgii cU evjK
 • Lvjvd nZv gvgjvq wZxq Z` KgKZvi mvMnY
 • Mvwo diZ wbQ dvW
 • cvmZz `ybxwZ Rvwgjyi iRv Payix I mwdDjvnK wRvmvev`
 • wgki cwmWU mg_K I weivax`i ga evcK msNl
 • gyL e Kib, ZˡveavqK w`b : cavbgxK dviK
 • cvebvq dwwWj I Amn AvUK 1
 • weivax`i eRb KzqZ fvUviwenxb wbevPb AbywZ
 • weGbwci AbycwwZ msm` gyjZwe c֯ve wbq AvjvPbv bB
 • miKvi Kvbv cKvi gwK fq cvqbv
 • iKU DrcY KiQ Di Kvwiqv
 • evexK nZvi ci gvwKb dzUejvii AvnZv
 • wbDBqK W.BDb~m I MvgxYi c wekRbgZ MVbi NvlYv
 • KvKivBj RvqMv `LjK K` Ki msNl, AvnZ 15
 • RGgwei 5 m`m Mvi
 • gwm 84 evmjvbv 5
 • jbvi avvq cvY Mj GKRbi
 • GBPAvBwf iva Ilyai KvhKvwiZv wbq bZyb mvebv
 • ZYg~j gxi wei gvbnvwbi gvgjv `jxq weavqKi!
 • gvjvjvi wkik&Q`i gwK cZvnvi KiQ Pigcxiv
 • wmwiqvi wei mvBevi hy NvlYv Avbvwbgvmi
 • Kvwiexq`i 293 ivbi j w`j evsjv`k
 • wmjU-Rvdjs gnvmoK cv_i kwgK`i Aeiva
 • Avgb avbi mwVK g~j bv _vKvq KlKKzj nZvk
 • dvBIfvi UvRwW : hye`j-Qv`ji wmwWG NivIq cywjki evav
 • cvBg evsK RvwjqvwZ 121 KvwU UvKv Zzj wbqQ KgKZviv!
 • Avwjqv iY ; hvb PjvPj e
 • weIwi Rxeb Kvwnbx wbq cvgvY wP
 • gy^vBq eZj feb Avb
 • bBgviK BDivc hZB ne
 • weM eKevvi
 • inmi wKbviv nQ bv
 • Q` wdiQ UvBMvi`i
 • kl KZvbyvb evsjv`k cwZwbwa
 • KgRxex bvix ewk wbhvwZZ
 • KyqZ cvjvgU wbevPb weivax `ji eqKU
 • iscyi moK `yNUbvq wbnZ 3, AvnZ 13
 • mvo 16 KvwU UvKvi wPwb I gvjvmm AwexZ
 • mv`yjvcyi ^vgxi ew``kv _K xK Dvi
 • MvBevvq D`xPxi Rjv mjb AbywZ
 • gywhvv`i AvgiY Abkbi NvlYv
 • Gjwc Mvmi `vg eoB PjQ
 • wjRvK wbq bvbv K_v wmjU
 • Kywqvi nvBIqZ gvmvqviv w`q PjQ bwQgb-Kwigb
 • Awj cwmWU i`vqvb gnvmwPe cybwbevwPZ
 • evsjv`k nvwiq w`j gqi GKv`kK
 • RvwZmsN ivi bvgdjK cj wdwjwb
 • 21 wWm^i cw_ex asm nQ bv :bvmv
 • w`bwU Kgb hve
 • Rvcvi mg_b cvQb SUy!
 • nvwZiwSj-ebvbx Ifvicvm Dvab 15 wWm^i
 • kvw Pywi bc_ wKQy NUbv
 • cjvkevoxZ gvQ aivK K` Ki cwZci nvgjvq GK e wbnZ
 • fviZ cgvY w`Z cvij mvC`K Av`vjZ Zvjv ne
 • wkK`i Av`vjb APj Bwe, mvgevi ckvmwbK feb NivI -
 • cևYv`bv evevqb cybtA_vqbi mycvwik Kie GmBwm
 • KivbxM we`yr Drcv`b K` Dvab KiQb cavbgx
 • wek bZyb K~UbwZK kw wdwjwb
 • wbK e_v mvivZ wfUvwgb wW
 • Pyw evevqb Ab_vq mk msMvg
 • MvBeb Zcyi x
 • evsjv`wk `kK-kvZvi Reve bB
 • cwiPvjbvq ibwfi wms!
 • cwgKi m QzwUZ cvwim wnjUb
 • cveZ kvw Pywi 15 eQi : kvw diwb cvnvo
 • Mxb Wvi gvwjK b~ij Avwgb eemvqx bvwK gvvb
 • msm` wbevPb, cևUKkb cveb, cևUvKj bq
 • wZgq mvivw`b
 • wePviK hLb dbwmwWj eemvqx
 • we`vnxiv `g MjI wmwiqvq miKvi cZbi Pv AevnZ
 • cywjki DP chvq AviK `dv i`e`j nQ
 • c_g Kvhw`em EagyLx ceYZvq jb`b i
 • fRvj cmvab mvgMx _K mveavb
 • miQ bv weZwKZ wfwWI
 • wWwRUvj evsjv`k I Zvi Pvi eQi : gvvdv Revi
 • AvBwmwei wgDPzqvj dv۸jvi m` g~j cKvk
 • wdwjwwb`i cwZ Aviv Rvivjv mg_b w`Z ne : iRv mvvw`
 • wbwcyi UvRwW hb gvbweK `vqeva RvMvq
 • gnmy`cx Zvjevb`i IqvwRwivb Qvovi wb`k w`jb gvjv bvwRi
 • hkvi UvDb nj gq`vb 144 aviv Rvwi
 • Rvwb weevi bb miv Uzwjmv
 • g~jevawfwK evsK c_vMZ evsKi Pq jvfRbK
 • ^vaxb BUvibU nci Avkv, evsjv`k KZUzKz c֯yZ?
 • Lyjbvi klUvI hb iwOb nq
 • A aiZ PqwQjb gvjiv
 • Kvbmvi wPwKrmvi Rb hyiv hvQb gbxlv
 • iscyi PjQ wgivji AwWkb
 • AvR evmvq wdieb AvBqye evPz
 • cvewjwmwUi bqv Kkj wjۇm jvnvbi
 • AvdMvwbvb hyivi mbv NvuwUZ nvgjv
 • MYfvUi ZvwiL NvlYv Kijb cwmWU gyiwm
 • Avqbv Kvwnbx
 • evsjv`k 78/2, Ifvi 17
 • wbDBqK wmwU AvIqvgx jxMi c`xc c־jb
 • cv mZy `ybxwZ wekevsK wekl`i m `y`Ki eVK AvR
 • XvKvq nq Mj nvKv_b
 • wmwiqvq BUvibU Pvjy
 • 48 NUvq Zwi nj 10 Zjv wews!
 • wki gvag cwZev`i fvlv RvbvZb Kvgij
 • Nyli UvKv wbq Iwm-GmAvB nvZvnvwZ
 • 1wWm^i gywhvv w`em NvlYvi `vwe
 • weևUb _K JcwbewkK Avgji nvRviv Mvcb `wjj wbLuvR
 • Avwjqv UvRwWi wePvi nIqv wbq m`n
 • kvwPywi 15Zg elc~wZ AvR
 • Ljvayjv _K `wci msgY
 • hbZv wbq AvjvPbvq bxieZv fvj fviZ
 • AvfvUvi-2 wbq AvmQb Kvgib
 • kg AvBbB bvh wZc~iY evav
 • KvgweևR kvw UqjU cwivi!
 • ewjDW Kvib yqvU?
 • BDivci dyUej wdiQb WwfW eKnvg
 • DBvR8 wbq nZvk wekliv
 • Zvwgg I bvCg AvDU
 • BqvK 270 KvwU Wjvi Rwigvbv
 • cvq kvcei, we`wk mvnvh MwZ
 • Rvcvb Uvbj am, MvwoZ Avb
 • Bmivqwj emwZ vcb kvw cwZvq evav: wnjvwi
 • Kvq evwo-Nii Ici wegvb wea, wbnZ 32
 • iZB wdi MQb Zvwgg
 • bvBwRwiqvq my`ix cwZhvwMZvq c_g wekwe`vjqi Qvx DBbd IKzjv
 • Ijvgv jxM Ki cvi cq hvQb ivRvKvi gvmjg!
 • wewewmK `Iqv wcևm Wvqvbvi ^iYxq mvvrKvi
 • cveZ kvwPywi `o`kK AvR
 • bvix D`vv`i wbq hyivi wmvwRqvgi AvqvRb
 • cvnvo KU moK
 • eov knii dyUcvZ nKvi`i `Lj
 • Um wRZ wdws wbqQ Iq BwR
 • `k RvwZ `j I bxi ^v_i cևk Avcm bq : kvgxg Imgvb
 • Kx fqi mvmeve miKvi!
 • msm` wbevPb Kvbv we`vnxcv_x Ask wbZ cvie bv
 • wmjU BDbvBUW Gqvii XvKvMvgx dvBU evwZj, mevi gvb wbq ck
 • Wv. BfvK Puv`cyi Mvgi evwoZ `vdb
 • G mvn 5 Kvvwbi GwRGg
 • dbwmwWj I Amn RywWwkqvj gvwRU AvUK
 • MvsbxZ mKvj-mܨv niZvj PjQ
 • wmwWGi mvo 1300 KvwU UvKvi cK : 12 cK 7 cwiPvjK `y`Ki Avmvwg
 • QjK agK : Kviv` nZ cvi evev-gvi!
 • Rvcvb myo am, evcK qwZi Avkv
 • Kgkvjvq cavb wePvicwZ : ^vaxb wePvi wefvM Qvov MYZ Kbv Kiv hvq bv
 • evsjv`k mxgv wbivcv : Mi eemv ea Kivi civgk weGmGdi we`vqx cavbi
 • we`vjqi cvkvK ci bv Avmvq Qv·K cKvk RyZvcUv!
 • Aea A_ wbq Iwm-GmAvB nvZvnvwZ!
 • AvBqye evPyi kvixwiK Aevi DbwZ
 • wPwKrmvi Rb hyiv hvQb gbxlv Kivjv
 • wmwiq we`vnx`i A hvMvbvi wei BivwK cavbgxi wb`v
 • MYfvUi ZvwiL NvlYv Kijb cwmWU gyiwm
 • wgqvbgvii ivwnv gymjgvb`i Rb vY cvVve Bivb
 • GwMq hvIqvi jovB AvR
 • wki gvag cwZev`i fvlv RvbZb Kvgij
 • eovBMvg Avmvwg cKvk weq KijI AvUK Kiwb cyywjk
 • Qq eQi e _vKjI KvMR-Kjg Pvjy
 • evi eQi wkKj euvav evvivgcyii Kvgij
 • ewikvj Rvjvwb Zji g~j evijcwZ 20 UvKv ew
 • ivRkvnxZ Nyli UvKv fvMvfvwM wbq Iwm-`vivMv nvZvnvwZ
 • bvivqYM eYvX weRq ivwj
 • mxgvbv wbaviY wbq Bwmi KvwU UvKvi msjvc : djvdj k~b
 • elgnxb cw_ex Movi AxKvi
 • kvweZ c_g el fwZ i 10 wWm^i
 • `o `kKI evevqb nqwb h Pzw
 • bMi ckvmb cևqvRb ` RbcwZwbwa
 • gsjvq AvUK cv `vbv Qvwoq wbZ gwiqv GKwU P
 • ivRkvnxZ kZ kZ KvwU UvKv nvwZq jvcvv mvKmm wjsK
 • cwZwnsmvi ivRbxwZZ KjywlZ wkvb
 • Avw_K cwZvbI nvgjv PvjvQ fvBivm bvwijvg
 • KgQ dmwj Rwg evoQ Lv` NvUwZ : gwKi gyL Drcv`b
 • ivcwZi gv : mvsweavwbK I AvBbMZ wmZv
 • wekevRvi AcwikvwaZ Zji `vg evoQB
 • Ljvwc FY ewi KviY Abymvb bvgQ evsjv`k evsK
 • cavbgxi mvgb Lvjvgjv AvjvPbvi c֯wZ wbQ kwiKiv
 • bexb cexYi gnvwgjb mevB AveM AvcyZ
 • cavbgxi mgvek ZvB evwlK cixv wMZ Pv evMvbjvI e
 • fqven duvwK : bb-wcGmAvB cYi Avg`vwb eoB PjQ
 • mvjgvbi KvQ Hkwiqv!!
 • wewUwfi Rbvij gvbRvimn ek KqKRbi wei AwfhvM
 • bwKqvi BgwRs cavbi we`vq
 • wmvcyi _K diZ Avbv A_ KvKvi bq : wgRv dLij
 • evsK FYmn Mvm I we`yr mshvMi `vwe winvei
 • weRq w`emi evZv
 • GKwU RqB m bq evsjv`k
 • K_vevZv I Z_ iKW Kiv nQ Uwjdvb Avwo cZ
 • evsK FYmn Mvm I we`yr mshvMi `vwe winvei
 • GLbB Aemi beb bv Avwjg `vi
 • cji evwoZ evUvi
 • mwPevjq wbivcvq mshvwRZ nQ AvaywbK eev
 • evwRjK evmjvbv evbveb bv jvwi
 • gvbvKvZ eKnvg
 • AvgwiKvi dzUejK Kx w`jb eKnvg
 • wekevsKi mvZ kZB gvbZ ivwR miKvi
 • PMvgi dvBIfvii fwelr AwbwZ
 • Puv`cyi gvmevcx weRq gjv i
 • 10 M֨vgvvi Ljjb XvKvq
 • bcvwjqbi Kv!
 • IqviI ejQb wjIbj gwm
 • weki `ZMvgx Ub
 • wgjvbK Avjvq divjb Gj kvivDwq
 • bi RvZxq Ljv Abi mgvjvPbv
 • KvUciv f`jvKi ah
 • Bivbi Ici bZzb wblavv Avivc
 • ivwkqvq miKvi DrLvZi Pv bmvr
 • evsjv`ki 12 wKkvi gvbBDZ gy
 • A_bwZK cewׇZ Ievgvi w-bxwZ
 • bcvj mvdi Ag Avmi
 • Avj Kvq`vi wei jovB AbKvji : cUvMb
 • KzqZ cvjvgU wbevPb
 • hb KjsKvwii Ri : 60 jvL Wjvi iv!
 • wcwgqvi `vev jxM AcivwRZ Pvwqb gvnvgWvb
 • Zvjnv I gvkviidi DBKU Drme
 • Akv wgmi : Aivji Uvbvcvob
 • Avgjv-w_i w`b KvYVvmv Awjqv
 • wmwiqvq bksmZv Pig cuQQ : evb wK gyb
 • wmwiR _KB wQUK cojb mvwKe
 • mvwgi bZzb cwiKbv
 • wdwjwb di emwZ vcbi NvlYv
 • KvKvi UvKvi welq weGbwcK Pvj `y`Ki
 • evsjv`ki myweavq cvwKvbi evMov
 • Rvbyqvwi _K gvP ivRbxwZi Uvwbs cqU
 • weGbwc-RvgvqvZi RvU fvOZ miKvii bvbv Kkj
 • cwmWU I cavbgxi Abyvb gvevBj dvb wbwl
 • XvgK beRvZKmn AvUK 2
 • wgm evgevg Kvwib dwjRvi`v
 • Avj Kvq`vi wei jovB mgvwi BwZ
 • ayB mvwKei Ici wbfi Kij ne bv
 • Gfvii P~ovi gZvB DPZv BZvw`i

 • k~b nvZ wdij kwgKiv


  eZb bv cq wevf Aeiva, Avb gZi msLv wbq aygRvj

  Kvjvg AvRv` I gyiv` nvmb, wbwcyi (Avwjqv) _K wdi : Avb cyo hvIqv ZvRwib dvkbmi kwgK`i MZKvj KviLvbvi mvgb eZb `Iqvi K_v _vKjI Zv `Iqv nqwb| KZc 3 w`b AvM bvwUk w`q ejwQjb, 1 wWm^i eZb `Iqv ne| MZKvj mKvj nVvr Ki vbxq gmwR` NvlYv `Iqv nq eZb wbZ kwgK`iK Ux hZ| z kwgKiv Ux bv wMq w`bfi wevf Ki I moK Aeiva Ki|

  3 evsKi cvIbv 200 KvwU

  gvwjKi `vwe : Avb wZ nqQ 200 KvwU UvKvi

  W wicvU : Avwjqvi wbwcyii fqven AwMKv gZzcyixZ cwiYZ nIqv ZvRwib dvkbm wjwgUW cvkvK KviLvbvwUi evsK `bvi cwigvY 70 KvwU UvKv| cK FY wnme wewfb mgq evsKjv _K G cwigvY A_ wbqQb KviLvbvi gvwjK `jvqvi nvmb|
   Click for Details

  RvgvqvZ-wkweii m Qvoyb

  gjfxevRvi Lvj`v wRqvi Dχk kL nvwmbv

  `xcK Payix I gjfxevRvi _K gn`x nvmvb igx : gywhyi weivwaZvKvix `j RvgvqvZ Bmjvgxi m QvoZ weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvi cwZ Avnvb RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv| weRqi gvm wWm^ii c_g w`b kwbevi gjfxevRvi AvIqvgx jxMi Rbmfvq wZwb G Avnvb Rvbvb|
   Click for Details

  Lvj`v wRqv bv hvIqvq gb Lvivc Awji

  ZviK mvjgvb : weGbwc bZZvaxb 18 `jxq RvUi AbZg kwiK wjevij WgvvwUK cvwUi (GjwWwc) wevwlK mjb hvbwb RvUbx Lvj`v wRqv| m KviY `ji bZvKgx`i m nZvk nqQb `jwUi mfvcwZ W. Kbj (Ae.) Awj Avng` exiweg Ggwc| GKmgq weGbwci wmwbqi I cfvekvjx bZv eZgvb GjwWwci mfvcwZ Kbj Awji `jwUi gnvbMi bvUg MZKvj w`bevcx wevwlK mjb nq| Click for Details

  Bfv nZvi g~jnvZv dqmj

  mnhvwMZv Ki evwoIqvjvi Qj I bvmmn 3 Rb

  BmgvCj mvBb Bgy : kvixwiK wbhvZb e_ nq wPwKrmK mvwRqv Avdwib BfvK kvmiva nZv Kiv nq| G nZvKv ewoIqvjvi Qjmn wZbRb Ask bq| Ze cywjk `vwe KiQ, `wYLvbi evK wKwbKi KqviUKvi dqmvjB NUbvi g~j nvZv| GQvov evwK`i NUbvj _K AvUK Kiv njI Zv`i G gvgjvq Awfhy Kiv nqwb|
   Click for Details

  wekevsKi wekl cvbj XvKvq

  `y`K QvovI `vZv msvi cwZwbwa`i m eVK ne

  BKivgyj Kexi wUcy : cv mZz cK `ybxwZi lohi welq `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K) h Abymvb KiQ Zv cheY wZxqevii gZv MZKvj kwbevi XvKv GmQ wekevsKi wekl cvbj| cvbj cavb AvRvwZK Aciva Av`vjZi mveK cavb AvBbRxex jyB Mvweqj gvibv IKvv weKj Bnv` GqviIqRi GKwU wegvb XvKvq cuQb|
   Click for Details

  cvivj evbi Rvbvhv covjb Mvjvg Avhg

  nvwjg gvnv` : GKvˇii gvbeZvweivax Aciva Mvi RvgvqvZ Bmjvgxi mveK Avwgi Mvjvg Avhg QvU evbi gZzi KviY 3 Nvi Rb cvivj gyw cqQb| ^iv gYvjqi Dc-mwPe Rwnij Bmjvg inj ^vwiZ Av`k MZKvj weKvj 4Uv _K gywi K_v _vKjI mܨv mvo 6Uvq wZwb eez kL gywRe gwWKj wekwe`vjq (weGmGgGgBD) nvmcvZvji wcRb mj _K ei nb| Click for Details

  weGgG GeviI ^vwPci wbevPbK cnmb ejj Wve

  wiKz Avwgi : evsjv`k gwWKvj Avmvwmqkb (weGgG) wbevPb miKvicx wPwKrmK`i msMVb ^vaxbZv wPwKrmK cwil` (^vwPc) Gi cvbjK weRqx NvlYv Kiv nqQ| Gi ga w`q Uvbv wZxq evii gZ ^vwPc weGgG Gi nvj aij|
  MZKvj kwbevi ejv 11Uvq weGgG feb weGgG wbevPb Kwgkb Gi mfvcwZ Wv. Ave`yi ingvb Lvb G NvlYv `b|
   Click for Details

  AvIqvgx jxM bZv`i nrKb i nqQ

  ZviK mvjgvb : weGbwci vqx KwgwUi m`m Av m g nvbvb kvn ejQb, `ki ^ivgx hLb hyejxM-QvjxMK wkwei I weivax `jK `gbi wb`k `b ZLb `k Avi MYZ _vK bv| Ze Qvwkweii nvgjvi KviY `ywU KvR nqQ| GKwU nj cywjki gbvej fO MQ| wZxqwU, AvIqvgx jxMi bZv`i nrKb i nqQ| Click for Details

  wkLv wPi͇b AvjvK cRjbi gvag
  evOvwji weRqi gvm i nj

  `xcK Payix : evsjv`k iv wnme evOvwj RvwZi AvcwiPq cwZwZ nIqvi gvm wWm^i| eQi Nyi Avevi wdi GmQ wWm^i| Avi c~wZ njv ^vaxbZvi 42 eQi| 30 jvL knx` Avi `yjvL gv-evbi mgnvwbi ga w`q AwRZ ^vaxbZvi ^vi cyiv wWm^i wecyj Drmvn-Dxcbvi m bvbv Abyvbi ga w`q cvwjZ ne| Click for Details

  PMvgI Avb AvZ

  2006 mvj GKm Avb cyo gviv hvq 64 kwgK

  Avqvb kgv : Avwjqvq iYKvji meenr AwMKv GKm 115 Rb gviv hvIqvi ci PMvgi MvgUm wk-KviLvbvjvZ GLb Avb AvZ weivR KiQ| Avwjqv UvRwWi AvM 2006 mvj PMvg KwUGm UUvBj MvgUm KviLvbvq Avb cyo 64 Rb kwgK cyo hvIqvi NUbv NU|
   Click for Details

  bf^i ivRbwZK mwnsmZvq gviv MQ 11 Rb

  AwaKvii cwZe`b

  BmgvCj mvBb Bgy : MZ gvm ivRbwZK mwnsmZvq 11 Rb wbnZ Ges 1 nvRvi 643 Rb AvnZ nqQ| AvIqvgx jxMi AfixY msNvZi NUbv 22wU Ges weGbwci 15wU NUbv NUQ| GQvov AvIqvgx jxMi AfixY msNvZ 2 Rb wbnZ I 271 Rb AvnZ nqQb| Abw`K weGbwci AfixY msNvZ 170 Rb AvnZ nqQb|
   Click for Details

  m`m`i Puv`vq kwgK`i
  A_mnvqZv `e wewRGgB

  Avwgbyj Bmjvg : m`m`i Puv`vq ZvRwibi wbnZ I AvnZ kwgK`i A_mnvqZv `e wewRGgBG| exgv Kvvwbi UvKv cveb gv 20 Rb kwgK| evwK wbnZ kwgK`i Rb 1 jvL Ki UvKv `Iqv ne wewRGgBGi m`m`i Puv`vq| GQvov wbnZ kwgK`i cwievii m`m`i 10 eQii fiYcvlYi `vwqZ be wewRGgBG| GRb m`m KviLvbv gvwjK`iK wekl Abyiva RvwbqQb wewRGgBG bZe`| Click for Details

  AvnZ`i ewkifvMB 5Zjv _K jvwdqcov

  wiKz Avwgi : ivRavbxi Ugv mUvii khvq AbKUvB wb_i nq co AvQ ZvRwib dvkbi Kgx icvjx| cyiv Pnviv Avi kixii LvwbKUv Ask dzj iqQ| VuvU mjvB Kiv, `uvZI AvNvZ| k wKQy LZ cvi bv| nvZ AvNvZ cvIqvq wbR Zzj LZ cvib bv|
  icvjx LyeB g`y^i G cwZe`KK ejb, ewk GKUv boZ cvwibv, Kvgi Avi eyK ev_v|
   Click for Details

  fvmvbx wQjb wei eezi wb`k
  144 aviv fvOvi wmv wbB

  `xcK Payix : eezi wb`k 20 deqvwi ivZ dRjyj nK nji cyKzicvo em Avgiv fvlv Av`vjb 144 aviv fvOvi wmv wbB|
  GB Avgiv gvb eZgvb ivcwZ wRjyi ingvb, Zvi m AviI `k, me wgwjq Rbv GMviv Qv|
  MZKvj kwbevi mKvj XvKv wekwe`vjq (Xvwe) AvjvgbvB Avmvwmqkbi nxiKRqx gnvrme `Iqv cavb AwZw_i eZvq wZi cvZv nvZo wZwb G Z_ Rvbvb|
   Click for Details

  mxgv w`q Mi cvPviK
  eaZv w`b : weGmGd cavb

  W wicvU : evsjv`k-fviZ mxgv Mi cvPviK ea eemv wnme ^xKwZ w`Z ejQb fviZi mxgvix evwnbxi we`vqx (weGmGd) cavb BD K ebmvj| eaZv `Iqvi gvag KvhKifve Mi cvPviK wbqY Kiv hve ej ge Kib wZwb| MZ enwZevi weGmGdi evwlK msev` mjb Ggb K_v ejb wZwb| Click for Details

  6 gvm ivZ 10 Nv Ki dvBU IVvbvgv e

  kvnRvjvj ivbIq msvi KvR i

  gbRyi-G AvwRR : ivbIq msvii Rb kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i ivZ me aibi dvBU Dqb-AeZiY e Ki w`qQ wmwfj Gwfqkb KZc| Zv`i NvlYv Abyhvqx MZKvj kwbevi _K 30 g ch Uvbv Qq gvm ivZ 10Uv _K mKvj 8Uv ch `wbK 10 Nv Ki DovRvnvR IVvbvgv e _vKe|
   Click for Details

  fviZxq cKvkbv eBq `wk evRvi mqjve

  gyiv` nvmb : fviZxq cKvkbx msvi eBq `wk evRvi mqjve| gvMZ KvMRi g~jew Ges miKvii ccvlKZvi Afve gwKi gyL `ki cKvkbv wk| cKvkK`i AwfhvM, ^vaxbZvi 41 eQiI cKvkbv eemvK wk wnme NvlYv Kiv nqwb| GgbwK wek cKvkbv wki Ici fZzwK `qv njI `kxq cKvkbvq fZzwK w`Q bv miKvi| Click for Details

  mv`v cvkvK _vKe bvix cywjk

  fviZ BfwUwRs cwZiva

  Mviv jviKv : fviZ BfwUwRs cwZiva bvix cywjk m`m`i BDwbdg Qo mv`v cvkvK KvR KiZ wb`k w`qQ `kwUi mywcg KvU| `k BfwUwRs fqven AvKvi aviY KiQ DjL Ki Gi wei eev wbZ GB Av`k w`qQ `kwUi mevP Av`vjZ| `~i`kb wbDR
  MZKvj kwbevi IB Av`k ejv nq, GLb _K evm, ij kb, gUv kb, wmbgv nj, kwcs gj, mKZ, gw`imn mKj cvewjK cm ivR miKviK mvaviY cvkvK cwiwnZ bvix cywjk gvZvqb KiZ ne, hb Zviv BfwUwRsKvix`i mnR aiZ cvi|
   Click for Details

  weweqvbvq AvovB nvRvi KvwU
  UvKv wewbqvM KiZ Pvq Wsds

  gbRyi-G AvwRR : `ic QvovB UvbwK wfwˇZ weweqvbvq 300-450 gMvIqvU gZvmb MvmwfwK GKwU we`yrK` wbgvY 2 nvRvi 460 KvwU UvKv wewbqvM KiZ AvMn cKvk KiQ Pxbi ivvq cwZvb Wsds BjKwUK BUvibvkbvj Kv-Acvikb| Ze mvwgUi m weweqvbv-1 we`yrK`i Pzw evwZj njB Pxbv cwZvbK KvR `Iqv hZ cvi ej ge Kib we`yr wefvMi EaZb GK KgKZv| Click for Details

  Szj AvQ ZvgvU Puv`

  i` kLi

  dvjbi AvKvk ZvgvU Puv` Szj AvQ
  e Zv cqQ ej H Puv` PzgyK bv w`q
  PvL wdwiq wbjvg
  Zv gUvZ hZ nq GB knii wbRb Kvbv K
  wbey wbey Avjv Pvwicvk,
  Avkcvk f-cZviK-AmZev`x-myhvMmvbx
  wdmwdm mgvjvPbv, hbvPvi gyL gyL
  ivRbxwZK Avi AvgjvPvUzKvi hZ
  wbRb K, KD eP Avi KD Kb

  ZvgvU Puv` icvjx nj ci ivZ evo
  fvZi M ZLb bkv aivq gvZvji bvK
  weewglvq DMi `qv Av`k ay
  cwiZ wmuwoZ M Qovq
  wecex Avi Av`kev`x hZ icvjx Puv`i gZv
  Dj nZ wMq gyLvk nvivq
  Zv wgUj ci icvjx Puv` Avevi ZvgvU nq,
  Szj _vK ivvi jvBU cv
  wecYb kl Ni wdiZ Pvq AvK gvZvj
  Cki fveb ay nvn! Kx wewP G gvbe mgvRt|
   Click for Details

  my`iebmn evsjv`ki DcKjxq
  GjvKvq ebvqb eiv `vwe

  `vnvq RvwZmsN Rjevqy mjb

  gv. iRvDj Kwig, `vnv (KvZvi) _K : RvwZmsN Rjevqy mjbi (Kc-18) 5g w`b MZKvj kwbevi ewkK DZv ewi Rb wMbnvDm Mvm wbMgb Kgvbvi j Kveb wbmiY iva evsjv`ki my`ieb GjvKvmn `ki DcKjxq GjvKvq ebvqbi j eiv c`vbi `vwe Dcvcb Kiv nqQ|
   Click for Details

  wRqv nZvi mg_Kiv wK Avi hyvcivai
  wePvii c _vK : weGbGd

  Zvdvj nvmb : cwmWU wRqv nZvi ci PMvg mvwKU nvDm evwivi bvRg~j `v ejjb, msweavb Abyhvqx Dc-ivcwZ Rvwm mvvi fvicv ivcwZi `vwqZ cvjb Kieb| Zvi ee b kvKwenj Aevq Avwg nZevK nqwQjvg| Avwg fveZB cvwiwb ivcwZ wRqv hvK Zzj Gb vqx KwgwUi m`m Kijb Zvi ga wRqvi kvnv`vZi Kvbv cwZwqv j Kwiwb| Click for Details

  eyov`i wfUvwgb wK Lye Riwi ?

  ^v W : 60 eQii ewk eq`i cvq AaKiI ewk webv KviY wfUvwgb Ilya Lvb| AbKiB fvebv wfUvwgb bv Lj GmgqUvq fvjv _vKv me bq| Ze Gevi Ggwi wekwe`vjqi MelK`j ejQb, GUv ayB UvKvi AcPq Ges GZ Ki eis Zv`i kixi wgbvij Ges Rjxq Dcv`vbi ZviZg Zwi nq hv kixii Rb wZKiI nZ cvi| Click for Details

  gvKv `L fvU `Iqvi w`b kl : GweGg g~mv

  bvRgyj nK kvgxg, dbx : gvKv `L fvU `Iqvi w`b kl| GLb gvKv `L bq, mvaviY gvbyl fvU `e ew `L| GUv R`vRw`i `k bq, mvaviY gvbyli `k| R`vRw` Ki `ki Kvbv Dbqb Kiv hve bv| Avgiv Kvbv ivbx ev ivRvK wbevPb Kwiwb| Avgiv `k Pvjvbvi Rb cavbgx wbevPb KiwQ| Click for Details

  jvnvMovq kg ePvKbvi nvU evoQ Afvex gvbyl

  Dj gvngy`, jvnvMov (bovBj) : evRvi gvb cY mvgMx wewi nvU| weZv bvbviKg cYi cmiv mvwRq em _vK Zvi `w AvKlYi Rb Avi wKQz weZv AvQ KuvwP-Kv`vj wbq wbRK wewi Avkvq| mnvq-m^jnxb gvbyl wbRK Qvov Avi wKBev wew KiZ cvi! Zgwb GKwU nvU em jvnvMovq| cwZ enwZevi I mvgevi gvbyl wew nq GLvb| Click for Details

  c_g cvZv (19)
 •  » cwZkvag~jK emwZ mmviY KiQ Bmivqj
 •  » wgZiuvKbvi Mvcb Rxeb
 •  » wWm^i Kgm~wP hyvcivax`i euvPvZ bq : wgRv dLij
 •  » nR dvBU kl njI dibwb 1,397 Rb
 •  » bvivqYM kvgxg Imgvbi bZZ MYwgwQj
 •  » 15 wWm^i bq, RvbyqvwiZ XvKv Avmeb cYe gyLvRx


 • RvgvqvZ-wkwei Qvob| Zvnj hw` evsjvi gvbyli gb GKUz RvqMv nZ cvi weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi Dχk cavbgx kL nvwmbvi G ee mg_b Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: