AmaderShomoy.com


hvvevoxZ wbivc` Kgcwiek welqK MYcPvivwfhvb AbywZ


W wicvU : wmwo I cvb evsjv`ki mnhvwMZvq wcGmwUwm cwiPvwjZ weswMs BKvbwgK GvvIqvi Uy wU wPjWb (weR) cKi D`vM MZ mvgevi ivRavbxi hvvevoxZ Avgv`i Ni hvevox Wc-Bb mUvi KgRxwe wk`i wbivc` Kgj wbwZKiYi j GK MY cPvivwfhvb AbywZ nq|

G Dcj KgRxwe wk`i AskMnY mKvj mvo 10 Uvq Avgv`i Ni hvvevox Wc Bb mUvi _K GKwU eYvX ivwj ei nq hvvevoxi wewfb moK cw`Y Ki | ivwj kl AbywZ AvjvPbv mfvq mUvi gvbRvi gvm`yj nvmvb BdwZ, cvb evsjv`ki Gvwiqv KvwWbUi c`xc Kzgvi mvnv, wk myiv KwgwUi mfvcwZ kL Avyj gwgbmn wewfb IqvKkc I KviLvbvi gvwjKiv ee ivLb|

AvjvPbv mfvq wk`i Kg wbivc` I SuwKgy ivLvi cvkvcvwk wk myiv bxwZ gb Pjvi Rb gvwjK`i cwZ Avnevb Rvbvbv nq| G mgq DcwZ gvwjKiv Kgj wk`i Rb wbivc` Kg cwiek wbwZ KiYi cwZkwZ e Kib|

vbxq mgq : 2210 Nv, 18 wWm^i 2012
mv`bv : gyiv` nvmvb/


 
pag


Today's Hit: