AmaderShomoy.com


BsiwR eQi Mjv Mvwb wbq : gZvmxb Avi weivax `j `yB-B G Rb `vqx


W wicvU : GB h, bZzb BsiwR eQiK beel ej wecyj mgvivn cvjb Kwi| GZv evsjvi gvbyli beel bq| A_P GK beel ej Avgiv mKjB mKjB Avb`-Djvm gZ DwV| A_P Avgv`i beelK ewj, evsjv beel| GK BsiwR beel ewj bv| _vwU dv bvBU Avi nvwc wbD Bqvi-G `yUv w`b Avgv`i Pjgvb Rxebi jvo Avi gnvb`i w`b nq MQ| evsjv beelKI Avgiv Kg K`i Kwi bv! cvYvQji cej XD RvM eU kni wK evsjvi Zver gvbyli G Drme Mvg-M _K gk De hvQ Kb? Avgvi aviYv, Avgiv gvZfwgi Hkh-HwZn-BwZnvm, fvlv wk-mswZKB fzj em AvwQ bv nj `vmZi Rvqvj wnme BsiR ewYK Ges Zv`i ivRbwZK PvjKiv hv wKQz Pvwcq w`qwQj, cvq `ykv eQii MvjvwgZ; ZvK eywS Avgiv mwZKvi ^vaxbZv Dwbkkv GKvˇi jvLv knx`i ii wewbgq ARb KiI cyivbv `vmZK fzjZ cviwQ bv|
`ykv eQii mvgvR jvfx`i Pvwcq `qv mswZK Avgiv ivRbwZKfve cZvLvb KiZ cvijI Pjgvb Rxeb aviv _K c_K KiZ cwiwb, ejB AvR GB evsjvi wbR^ fvlv Ges mswZ, Avwg ejev, DcwZ, wbMnxZ| GK evZeZvi c_ A_vr evsjv`ki gvbyli HwZn hw` bv PPv Kiv hvq, Avgiv cviev bv H `vmZ kLj _K gy nZ| ZvB gywhyvi evsjvq PvB mPZb AvZwi Awfhvb| .. G h evsjv`k, ivrcj| Ges mij mnR Zver gvbylB agwbicZvq wekvm Kib| ZvB Zv Avgiv `pcZq Kvgbv Kwi, hb Kvbv ivRbwZK gZje mv`vwqK gjev`x P gv_vPvov w`q DVZ bv cvi| ivK h_v_B `LZ ne| Kej iv ev miKvi `Le GK_v fe nvZ wUq em _vKj Pje bv| ZvB RbMYiI mPZb cwZiva PvB| eyK VzK Avgv`i ejZ ne Avgv`i c~ecyil Amv`vwqK PZbv w`q MQb Avgv`i| ZvB w`q 40 eQii GB `kK iv KiZ PvB| Avi mRb mvgvRev`x I JcwbewkK kvmb-wbcxobi wbqgKvbyb fvOZ ne| bZzb Ki `kK gywhyi cZvkvq Mo ZzjZ ne| fzjZ ne AZxZi `vmZ|
Ze nuv, AvZRvwZK mK eRvq ivLvi Rb ewnwek eemv-evwYRi Dχk nqZv Kb AekB BsiwR Kvjvi eenvi KiZ ne| m Rb wbqB KcUZvi Kvbv ckq Avgiv `ev bv| Avi `ykv eQii AfvmUv Qo AvmZ AbK mgq jvMe| GUvI wVK| wK gb ivLZ ne, wbR^Zvi jovB wK cvwKZvb cwZvi ci _KB i nqQ| m Avgji 23 eQii elg,
Aenjv, wbhvZb Avgv`i z Ki Zzj wQj ejB Zv MYZvwK Av`vjbi gvag c~ecyil`i c_ AbymiY Ki GKvˇi gywhy bgwQjvg, weRqx njvg| evsjv`k cwZwZ njv 41 eQi, GB `xN 63 eQi Pj MjI Avgiv Kgb hb AvKvwZ c_ nuvUZ cviwQ bv| GLbI mB nvqbvi `j, hviv RbMYi `ykgb, we`kx kwi `vmi, civwRZ kwi `vjvj ZvivB RbMYi Rvbi wewbgq AwRZ GB gvZfwgi ^vaxbZv mvefgZK gwK w`q eovQ| GB gjev`x mv`vwqK Ackwi Dvb NwUqQ hviv, ZvivB Zv`i g w`Q, eenvi KiQ wbevPbx eZiYx cvi nIqvi Rb| wK Avgiv gywhyi ci kw, Zviv eySI Kb Rvwb bv, eySZ cviwQ bv wKsev ^v_v nq eySZ Pv KiwQ bv|
AvR hLb eZgvb gnvRvU miKvi gZvmxb ZLb wK hyvcivax`i wePvi i nqQ Ges Zviv ejQ, wePvi kl Ki kvwZ `e| `ki gvbyl meLvb wgwQj-wgwUs, mfv-mgvek, mwgbvi-AvjvPbv mfv, mvaviY gvbyli K_vq I KvR bZ cvwQ hyvcivax`i wePvi PvB, kvwZ KvhKi Kiv nvK| Afvmi `iY hw` aiB bB GZvw`b h wePvi nqwb, Gevi hLb nQ ZLb RvgvZ-wkwei hviv Avje`i, Avj kvgm wQj is cv mvaviYi ga XzK coQ, agi `vnvB w`q Aciva KvUvevi AcPv KiQ Ges `yejPZv ivRbwZK msMVbi DmKvwbZ Rvi cq bvbvb wnsmvZK AcKg wj nq `k GK wnsmZvi cwiek mw KiQ| GgbwK kvwZix evwnbx bvg cwiwPZ ccvwZZ `y cywjk evwnbxi Ici bvbv vb AvgY Pvwjq ANUb NUvQ| cwienb Avb w`Q| niZvj Ki bivR, hYvi mw KiQ| Giv we`kx g`` h cy, mUv Zv Kvgvj AvZvZzKi `k Zzii cwmWU wKsev mw` wUweDbi| hyvcivax`i wePvi e ev duvwm bv `qvi AbyivaB cgvY KiQ h jwei K_v GZvw`b ai MYgvag cPvwiZ nQ, Gevi Zvi my `vZ wgjjv| vBwc PvZ, UvBeybvji Pqvigvbi c`ZvM Gme wK UvKv Xj hyvcivax`i c RbgZ Zwii gZjex KvhKjvciB cgvY bq|
MZ BsiwR eQiUv GfveB iv nqQ| GQvov g, Lyb, nZv, Nyl, `ybxwZ, e_Zv, AgZviI GKUv `bw`b eqvb Avgiv Leii KvMR I Uwjwfkb cqwQ| wekwRr nZvi bksm-eeivwPZ nZv BjKUwbK wgwWqvZ evievi `LwQ| G wK `ki gyLvj KiQ? wjgbi NUbv, cywjki AvPiY Ges miKvii wbwjZv RbMYK cxwoZ KiQ wb`viY|
nvRvi `o nvRvi eQii BwZnvm evsjvi gvbyli mv`vwqK mxwZ wQj Hkh| hv Kvbvw`b fjywZ nqwb Kvbvw`bI| wK G eQi Avgiv G `kiB gvbyljv h Kj BwZnvm NwUq djjvg, Zvi wK Kvbv Zzjbv evsjvi BwZnvm wgje? ivgy Avi DwLqvq, mvZxiv, wPwiie`i h Zve msNwUZ nqQ ZvZ cywjk ev ckvmb hb AvR A nq wMqwQj, BQ KiB| kvwZwcq eywiv wK Aciva KiwQjb ivgy, DwLqvZ? Iuiv gvbyl`i euvwPq wQjb GKvˇi, cvwKZwvb mbvevwnbxi PvL Gwoq vbxq RbMYK Avkq w`qwQjb| mB mijcvY gvbyljvi Ici Kx exfrm nvgjv, eeivwPZ AvgY, m wK fvev hvq? Gi cQb Kviv? GKvˇii civwRZ gjev`x Zv wQjB, Zv`iB `vmi wnme hviv wQj Zviv Kviv? Zviv Zv iviB evwm`v-KgPvix| wenvi miKvi cybwbgvY Ki w`Qb| wK gwjK HwZnB Zv LZg| HwZn asm njv, K GB Kj gvPb Kie? gZvmxb `ji jvKRbI wQj, G AwfhvM Kb? cybwbgvY miKvi KiQ eU m Zv wenvi|
wK h HwZn GB Kj wejy njv, ZvwK cybivi KiZ cvie RvwZ, iv? G Kj jcbi cQb hviv Kzkxje Zv`i wK mwZB aiv ne? wePvi ne? njI Kj gvPb ne bv Rvwb wK K wKQzUv jvNe ne|
BsiwR GB eQi bq, gnvRvUi iv cwiPvjbvKvj weivax `ji AvPiY Aviv bviRbK Ges ivi c wZKi| wbevwPZ m`m nqI msm` bv wMq fvU`vZv`i hgb Acgvb KiQb, Zgwb VzbKv ARynvZ Awaekb bv wMq msm`i ghv`v zY KiQb| ay wK ZvB, ivi h wZ KiQ, Zvi wnme bB| msm` bv wMq eZb _K mKj cKvi myhvM-myweav wbq RbMYi A_ asm KiQb Ges ivRc_ `uvwoq miKvii mgvjvPbv Ki wbR`iI mvb zY KiQb| GUv KiQb mvgb wbevPb ej| Avevi hyvcivax`i wePvi hb bv nq, Zvi Rb bvbv evav mw wbRiv Zv KiQbB, Dv RvgvZK chZ mevZK mnhvwMZv w`q PjQb| A_P wbR`i gywhyi ci ej `vwe KiQb| Gme wK `ybxwZ bq? Zviv fveQb `kUvK Zvi wKb djQb weivwaZv Ki Ges gnvRvU miKvii e_Zvi ZvwjKv cKvk Ki mZv nvZZvwj KzwoqQb| fveQb, Gfve eva nq cii wbevPb wRZ hveb| bv m ne bv| fviZi mv_ mK cvZvevi Rb Lv` gv`vg w`wj wMqwQjb| gb KiQb Rq KiQb| Avi AgwiKv Zv AvQB| myZivs K VKvq| ZvB Zviv agKvagwK i Ki w`qQ A`k kwi wMb wmMbvj cq| GB Awfhvb hw` mdj nq, Ze Zv`i eZgvb `vmi GKvˇii Avje`i, Avj kvgm ivRvKvi`i euvPvZ cvieb| Avi Zv hw` bvI nq, Zvnj RvU-gnvRvU hw` KDB bv AvmZ cvi, Ze hvivB AvmyK, hyvcivax`i wePvi Zv e KiZ cvie|
KviY ZviI cQb AvgwiKv _vKe, AvgwiKv hZvB wePvii c ejyK bv Kb, AZi Zviv hyvcivax`i wePvi Pvq bv| GB AvgwiKvB Zv gywhyKvjxb miKviK gwK w`q gnvmvMi mg beni cvwVqwQj| cevmx miKvi Ges ZvRDxb m gwK Dwoq w`qwQjb| myZivs Zv`i mKji fimv H AvgwiKv| I`i mv_ wgj AvQ KviY Iiv Zv gywhyi weivwaZv KiwQj cP|
G miKvii mdjZv bB, hviv ejb Zviv mwZB wg_vPvi Kib| KcUZvi Avkq bb| G Zv gv`vg wRqvI| wZwbI Zv gywhyi weivwaZv Ki cvwKZvwb mbvevwnbxi mB wQjb| wZwb Kb gywhyi PZbv aviY Kieb? Kb hyvcivax`i wePvi KiZ `eb? Dwb wbRI Zv jwRKvwj hyvcivax njb bv!
Ggwb NUb, ANUbcqvmx GKwU BsiwR eQi Pj Mjv `g Qo euvPjvg| wK PvZi Aemvb njv wK? bv, nqwb, weivax `j wK Qo K_v eje? cii eQi wK mwZB Mvwb `~i Ki ivRbwZK wkvPvi wbq `kK cwiPvjbv KiZ cviev? mUvB GLb cZxv! fvii KvMR

vbxq mgq : 0201 Nv , 01 Rvbyqvwi 2013 
pag


Today's Hit: