AmaderShomoy.com


cR PZi kvwgj wkv_xivI


AvR weKvj 4Uv _K 3 wgwbU `uvwoq _vKe cyiv `kKvjvg AvRv` I wiKz Avwgi : cR PZi hZ PvBjI `~iZ Ges mgqi Afve whwb GZw`b hZ cvibwb GLb Zvi Rb myhvM GmQ, Adzi myhvM| GmQ bZzb cRi m Kuva Kuva wgwjq 2013-Gi hy Ask bIqvi| Avi hyvcivax`i wei wbRi kwkvjx Aevb cKvk Kivi| Avi mB gvn`ֶYwU AvR weKvj 4Uvq| 3 wgwbU `uvwoq _K cR PZii Av`vjbi m msnwZ cKvk Kie cyiv `k| Pjgvb Av`vjbi mg w`b MZKvj weKvj mvo 5Uvq kvnevMi MYRvMiY g _K G NvlYv `b Av`vjbi AbZg D`vv Wv. Bgivb GBP miKvi| wZwb AviI ejb, AvR (mvgevi) mKvj gwcwil`i eVK AvBb mskvabi c֯ve MnxZ nqQ| G AvBb cvm nj ivqi wei Avwcj Kiv hve| G mgq gygy KiZvwj Avi vMvb MvUv kvnevM GjvKv cKwZ nq DV| Abw`bi Pq MZKvj cR PZi wewfb cwZvbi wkv_x`i c`PviYv wQj AbK ewk| ZvivI kvwgj nqQb hyvcivax`i duvwmi `vweZ| Gw`K mvsevw`K`i myweavi Rb AvqvRKiv GKwU wgwWqv mUvi Lvjvi D`vM wbqQb ej Rvbv MQ|

miRwgb `Lv hvq, Uvbv GKmvn njI Av`vjbi MwZ gvUI nvm cvqwb| cwZw`bB jvKmgvMg Zzjbvg~jKfve evoQ| evoQ vMvbi MwZ, fvix nQ cwZev`i fvlv| mB m gv^q fvix nQ msnwZ Rvbvbvi cvjvI| hyvcivax`i duvwm wbwZ I RvgvqvZ-wkweiK bv nwUq KDB hb Ni wdiZ ivwR bb| mvivw`b Awdm-Av`vjZ wKsev evmvq Kge _vKvi ciI nvRvi RbZv klwbtkvm djQb cR PZi| Mjv wgjvQb ZiY cRi m| Rvi K `vwe RvbvQb ivRvKvi`i duvwm I RvgvqvZ-wkwei wbwli Rb| Gw`K eoB PjQ zj, KjR, wekwe`vjqi wkv_x _K i Ki mvswZK ewZmn wewkRb`i AvMgb|

jvK mgvMgi K_v wPv Ki wbivcv eevI Rvi`vi Kiv nqQ| mgvekj _K XvKv wekwe`vjqi PviKjv BbwwUDU, eviWg nvmcvZvj, AvwRR mycvi gvKU I XvKv Kve ch wewfb cqU emvbv nqQ 45wU KvRmvwKU (wmwm) Kvgiv| cywjk I ivei cvkvcvwk iqQ wWwemn wewfb Mvq`v msvi m`miv| gvZvqb iqQ mv`v cvkvKi AvBbkLjv ivKvix evwnbxI|

fvix cvjv msnwZi : Av`vjbi mg w`b MZKvj cR PZi msnwZ RvbvZ Avmb fvlvmwbK Avyj gwZb, AavcK mq` Aveyj gKmy`, ijgx gywReyj nK, wewk bvU ewZ, gywhvv Ges evsjv`k cևKkj I chyw wekwe`vjqi (eyqU) AavcK W. Gbvgyj nK, GKvˇii NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi fvicv mfvcwZ kvnwiqvi Kwei, fvi di`wm wcqfvwlYx, `ki eng C`Mvn gq`vb wKkviMi kvjvwKqvi Bgvg Avjvgv dwi`Dwb gvmD`, gywhvv I wewk AwfbZv ivBmyj Bmjvg Avmv`, AwfbZv ZvwiK Avbvg Lvb, gywhvv I evsjv PjwPi wPi meyR bvqK I wgqv fvB dviK, AavcK gRevn Kvgvj, mxZwkx wgZv nK, Awfbqwkx Awc Kwig I `xcv L`Kvi, hyvnZ gywhvv Mvjvg iweb, XvKv wekwe`vjqi AavcK Amxg m`vi, bZwkx msvi mfvcwZ wgby nKi bZZ msvi me m`m, Gfvi Rqx GgG gywnZ I wbkvZ gRyg`vi Ges wKUvi bvwmimn AviI AbK|

wkv_x`i c`fvi : Abw`bi Pq MZKvj wewfb zj-KjR, wekwe`vjqi wkv_x I wewfb msMVbi m`m`i DcwwZ wQj PvL covi gZv| wewfb eqmx Gme gvbyli c`fvi cR PZi wdi cvq bZzb cvY| fi `ycyi zji evM Kuva wbqI wkv_xiv vMvb-vMvb cwZwU gyn~Z gvwZq ivLb| Ki cvkvcvwk eR DVwQj Xvj-KiZvj, wMUvi wKsev euvwk| Zviv wewfb vb Mvj nq vMvb Zvjb ivRvKvi`i duvwmi `vweZ| MZKvj msnwZ RvbvZ Avm XvKv Kgvm KjR, weGGd kvnxb KjR, XvKv wekwe`vjqi wdkvwiR zWUm Avmvwmqkb, BwZnvm wefvM, RMbv_ wekwe`vjqi gvBvevqvjwR wefvM, wnmvewevb wefvM, wmkix Mvjm KjR, bUiWg KjR, gwZwSj miKvwi evjK DP we`vjq, bxjZ nvB zjmn AviI ekwKQy wkvcwZvbi wkv_xiv|

gywhvv`i Aevb : gywhvv Kgv KvDw݇ji cvq 40 m`m MZKvjI Zv`i wbR^ I RvZxq cZvKv wbq nvwRi nb cR PZi| kvwgj nb Rq evsjv Avi ivRvKviweivax wewfb vMvb| nvwg` bvgi GK gywhvv Rvbvb, GKvi cvi KiwQ, Rgv w`qwQ A, wK cwkY fzwjwb, cևqvRb Avevi gvV bvge ivRvKvi`i wei| msMVbi evbvi QvovI AviI AZ AakZvwaK gywhvv kvwgj nb Av`vjb|

fvlvmwbK gwZbi msnwZ : hyvcivai `vweZ Pjgvb Av`vjb GKvZZv cKvk KiZ MZKvj `ycyi kvnevM Avmb fvlvmwbK Avyj gwZb| wZwb ejb, Avgvi bZv gIjvbv fvmvbx ejZb, KlK-kwgK-Qv-RbZv GK bv nj Av`vjb mdj nq bv| GLvb wVK ZvB nqQ, KvRB Zvgiv mdj neB ne|

1971 eMdzU evbvi : AvwRR mycvi gvKU _K kvnevM gvo ch 1971 eMdzUi wekvj AvKvii evbvi wewQqwQj XvKv wekwe`vjqi gvKwUs wefvM| evbviwUZ jLvwQj 1971 G ciwQ, 2013 Z cvie| mevP kvw gZy` neB| KviY 1971-Gi imKvm gq`vbB 2013 Z kvnevMi cR PZi| evbviwU MY^vii Rb Dy ivLv nq| wekvj AvKvii evbviwU GiB ga ^vi fi MQ|

fvi ivZ wKUvi bvwmi : MZKvj fvi ivZ Av`vjb kvwgj nZ cR PZi Avmb RvZxq `ji wKUvi bvwmi nvmb| G mgq DcwZ RbZv wecyj KiZvwji gvag ZvK eiY Ki bq|

w`M wUwfZ wevcb `eb bv : w`M wUwfZ wevcb bv `Iqvi Rb eemvqx`i cwZ Avnvb Rvbvbv nqQ| MZ iveevi ivZ mvqv 12Uvi w`K vMvb vMvb w`M wUwf bv `LZ RbMYi cwZ Avnvb Rvwbq cR PZi _K ejv nq, Avgiv GLb _K w`M wUwf `Le bv, eemvqx fvBqiv Avcbviv w`M wUwfZ Kvbv wevcb `eb bv|RvgvqvZ wkwei cwiPvwjZ cwZvb eRbi evbvi : eviWg nvmcvZvjmsjM, RvZxq Rv`yNii myL Ges PviKjv BbwwUDUi myL moK RvgvqvZ-wkwei cwiPvwjZ cwZvb eRbi evbvi Uvbvbv nqQ| G evbvi RvgvqvZ-wkweii me cwZvbi bvg DjL Kiv nqQ|

my nqB MRb jvwK : AmyZv Rq Ki AveviI cwZev`x g vMvbi So ZzjQb AwMKbv jvwK| G mgq gygy KiZvwj Avi cwZev`x vMvb nvRviv RbZv ZvK wm Ki| MZ iveevi ivZ nVvr Amy nq coj eviWg nvmcvZvj fwZ Kiv nq jvwKK| Gi wKQyY ci wZwb wdi Avmb cR PZi|

bvqK dviKi GKvZZv : kvnevM Av`vjbiZ`i m GKvZZv cKvk KiZ MZKvj mKvj 12Uvq cR PZi nvwRi nb wewk gywhvv I PjwP bvqK dviK| G mgq wZwb ejb, ZviYi G RvMiY gywhyi PZbvK AviI GKavc GwMq wbq hve| gywhyi evsjvq ivRvKvii VuvB bvB- G K_v ZiY cR NyY aiv ivRbxwZK`i PvL AvOzj w`q `wLq w`qQ|

Gjb wgZv, Awc, `xcv : `ycyi cb 2Uvi w`K `keiY iex`mxZ wkx wgZv nK, Awfbq wkx Awc Kwig I `xcv L`Kvi msnwZ RvbvZ MYRvMiY g Avmb| G mgq Zviv nvRviv RbZvi KiZvwj I vMvb wm nb|

hyvcivaxiv wKQy mgqi Rb AvnZ : ZiY cRi Av`vjb hyvcivaxiv wKQy mgqi Rb AvnZ nqQ- GgbwUB ejjb wewk bvU ewZ, gywhvv Ges evsjv`k cևKkj I chyw wekwe`vjqi (eyqU) AavcK W. Gbvgyj nK| weKvj 5Uvi w`K ZiY`i m GKvZZv cKvk KiZ cR PZi Gm G K_v ejb wZwb| W. Gbvgyj nK ejb, ZiY`i Av`vjb `L hyvcivaxiv wKQyYi Rb AvnZ nqQ| wK wbnZ bv nIqv ch _vgv hve bv| cuPvˇi eezK mcwievi nZv Ki gywhyi PZbvK gyQ w`Z PqwQj ^vaxbZvweivax P| wZwb ejb, hyvcivax I Zv`i `vmi`i wg_vPvi wev ne bv| cyivbv Rvj Zvgv`i hb Ave KiZ bv cvi m evcvi mRvM _vKZ ne|

Av`vjbKvixiv BwZnvmi evqbvKzjvi : kvnevMi Av`vjbKvix`i BwZnvmi evqbvKzjvi AvLv w`qQb GKvˇii NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi fvicv mfvcwZ kvnwiqvi Kwei| mBm wZwb Av`vjbKvix`i Rvnvbviv Bgvgi mvb ej DjL Kib| wZwb ejb, 1992 mvj knx` Rbbx Rvnvbviv Bgvgi Av`vjb _K AvRKi GB Av`vjb i nqwQj| mB Av`vjbi cavb `vwe wQj ivRvKvi`i duvwm Ges agwfwK ivRbxwZ I RvgvqvZ-wkwei wbwl Kiv Ges evnvˇii msweavb cybtcwZv Kiv| G hy i nqwQj ivRvKvi`i duvwmi `vweZ| Rvnvbviv Bgvgi Av`vjb Avcbviv GwMq wbq hveb| MYAv`vjZ MYivq evevqbi `vwqZ Avcbv`i| G mgq NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi c _K knx` Rvqv kvgjx bvmwib Payix, knx` Kbv iRv Payix kvmn AviI AbK DcwZ wQjb|

kvgxg mvC`xi Mvi Djvm : `ycyi kvnevM PZi Lei Avm hyvcivai AwfhvM Awfhy `jvIqvi nvmvBb mvC`xi cy kvgxg mvC`xK Div _K Mvi Kiv nqQ| gvBK G NvlYv `Iqv nj Djvm gvZ nvRviv RbZv|

Mvjvg Avhgi cwZ AvjwUgUvg : `ycyi msnwZ RvbvZ Avmb gywhvv Kgv KvDw݇ji gnvmwPe Gg`v` nvmb gvmyg| wZwb ejb, Avgv`i cvk eez kL gywRe gwWKj wekwe`vjq KzLvZ ivRvKvi Mvjvg Avhg wPwKrmv wbQ| GLvb Zvi wPwKrmv bIqvi Kvbv AwaKvi bB| AvMvgx 24 Nvi ga ZvK GLvb _K mivbv bv nj Avgiv eez gwWKj NivI Kie|

kvjvwKqvi Bgvgi msnwZ : MZKvj ejv cb 2Uvi w`K cR PZii Av`vjb msnwZ RvbvZ Avmb `ki eng C`Mvn gq`vb wKkviMi kvjvwKqvi Bgvg Avjvgv dwi`Dwb gvmD`| G mgq Zvi m msnwZ Rvbvb AviI kZvwaK gvIjvbv| msnwZ RvbvZ Gm kvjvwKqvi Bgvg Av`vjbKvix`i Rb `vqv Ges `ki eBgvb`i cwZ e``vqv Kib|

Lvjv nQ wgwWqv mUvi : mvsevw`K`i myweavi Rb PZii cvkB wgwWqv mUvi Lvjvi D`vM wbqQb eMvi Av AbjvBb Avwwfiv| GLvb _K cwZw`b mܨvq msev` mjbi gvag wewfb Kgm~wPi K_v Rvbvbv ne| MZKvj welqwU G cwZe`K`i wbwZ KiQb Avwwf m`m Gd Gg kvnxb| wZwb ejb, mvsevw`Kiv hvZ mwVK Z_ cvq mRbB Avgv`i G D`vM|

MYRvMiY PZi 70 dzU `Ni cZvKv : kvnevMi MYRviY PZi Uvbvbv nqQ wekvj RvZxq cZvKv| `N 70 I cև 35 dzUi jvj-meyRi G cZvKv MZKvj weKvj 5Uv 5 wgwbU MYRvMiY g _K AvKvkcvb DVvbv nq| G mgq cZvKvwUi fvimvg ivLZ bv ci Gi iwk Qo `Iqv nq| cZvKvwU hLb mevi gv_vi DPZv Qvwoq AvKvki w`K DVZ _vK ZLb nvRviv gvbyl `uvwoq nlawb I KiZvwj w`q mvb Rvbvq| PviKjvi wkv_x`i Zˡveavb cZvKvwU Zwi Kiv nqwQj|Av`vjb eemvqx bZv`i msnwZ : cR PZi Pjgvb Av`vjbi mg w`b mܨvq msnwZ cKvk KiQb eemvqx mgvRi bZviv| eemvqx`i kxl msMVb evsjv`k wk I ewYK mwgwZ dWvikbi (GdwewmwmAvB) mfvcwZ KvRx AvKivg Dwb Avng`i bZZ GKwU `j kvnevM PZi Gm G msnwZ cKvk Ki| G mgq Zvi m wQjb mveK mfvcwZ G K AvRv`, eZgvb mn-mfvcwZ njvj Dwbmn cwiPvjKiv| msnwZ RvbvZ Gm KvRx AvKivg Dwb ejb, mviv `ki mvo 3 KvwU eemvqx G Av`vjbi m iqQ, _vKe| Av`vjb hKvbv aibi mnhvwMZv w`Z Avgiv c֯Z| wZwb ejb, gywhy KiwQjvg| AvR wZxq gywhy `Lvj Zvgiv| gywhyi ci GZ eo Avb` Avi `wLwb| AvKivg Dwb ejb, ivRvKvigy evsjv`k hw`b `Le, mw`b mePq Lywk ne| GdwewmwmAvBqi mveK mfvcwZ G K AvRv` ejb, ^vaxbZvi ci GZ eo Av`vjb Mo IVwb| Zvgv`i G Av`vjbi m eemvqx mgvR iqQ Ges _vKe|


 
pag


Today's Hit: