AmaderShomoy.com


Avgvi eYgvjv dUi Dvab


W wicvU : `k c_gevii gZv miKvwi ccvlKZvq Gjv evsjv BDwbKvW dU Avgvi eYgvjv| GKyk deyqvwii c_g cni MYcRvZx evsjv`k miKvii gvbbxq cavbgx kL nvwmbv GB cKi c_g dU kvcjv Dvab Kib| cwieZb

 

dUwU WvDbjvW Kiv hve GB wjsK _K http://www.amarbornomala.gov.bd/fonts/details/1

evsjv GKvWgx m~ Rvbvq, `k cPwjZ Abvb evsjv dU Kvbv Abygv`b QvovB Zwi nqQ| Gme dU hyeYmn KqKwU eenviKvix`i mgmv nq| fvlv cwgZKiYi Gme dU ywU AvQ| Ggb Aviv wKQy KviYB bZyb ywUgy dU Avbv nqQ|

GB dU ZwiZ h_fve KvR KiQ evsjv GKvWgx, XvKv wekwe`vjqi Mvwd wWRvBb kvLv Ges cavbgxi Kvhvjqi AvKmm Uy Bbdigkb (GUyAvB)| 2012 mvji 12 bf^i GB wZb ci ga GKwU mgSvZv Pyw n q|

 

Avgvi eYgvjv dU ev cKi wevwiZ Z_ Rvbv hve GB IqemvBU- www.amarbornomala.gov.bd

 

vbxq mgq :  1243 Nv, 21 deqvwi 2013 
pag


Today's Hit: