AmaderShomoy.com


fviZ nvwmbvi KzkcyZzj `vn


G K AvRv` : bvqvLvwjZ wn`y`i Ici AZvPvii cwZev` fviZi wkjPi evsjv`ki cavbgx kL nvwmbvi KzkcyZzj `vn KiQ vbxq GKwU msMVb| fviZi Avmvgi evsjv fvlvi `wbK hyMkL G wbq GKwU cwZe`b cKvk Kiv nq|

 

GZ ejv nq, evsjv`ki bvqvLvwjZ wn`y`i Ici AK_ wbhvZbi cwZev` Z_v wn`y gw`i asmi cwZev` KvQvo Rjv ckvmK Kvhvjqi mvgb abv (Aevb) Kgm~wP cvjb kl cavbgx kL nvwmbvi KzkcyZzj `vn Kiv nq|

 

MwiK fviZ msMVbi KvQvo Rjv KwgwU kwbevi G Kgm~wP cvjb Ki| cwZev`x GB Kgm~wPZ fvlY w`Z wMq KvQvo Rjvi mvaviY mv`K wkeZvl `eivq ejb, MZ KqKw`b _K evsjv`k wn`y m`vqi jvK`i Ici m `ki gjev`x msMVbjv h AZvPvi PvjvQ ZvZ Avgiv DwM|

 

NUbvi wavi Rvwbq Awej^ m `ki miKviK eev bIqvi `vwe Rvbvb wZwb| G mgq G evcvi eev wbZ fviZ miKviK evsjv`k miKviK Pvc `Iqvi Avnvb Rvbvb wZwb|

 

wZwb ejb, evsjv`k wn`y`i Ici wbhvZbi NUbvq cvwKZvb hw` cwZev` KiZ cvi, Zvnj fviZ Kb Pzc Ki em _vKe?

 

msMVbwUi K`xq mfvcwZ gwYflY Payix ejb, evsjv`ki gjev`x msMVbjvi jB njv m `ki msLvjNy wn`y`i cyivcywi kl Ki `Iqv|

 

Gmgq jvf Rnv` Kgm~wPI IBme gjev`x msMVbjvi Drcw ej DjL Kib wZwb|

 

wZwb ejb, gywhyi mgq gymjgvb-wn`y GKm hy KiwQj| hvi dj^ic AvRKi GB evsjv`k| AvRKi evsjv`k gymjgvb m`vqi hZUzKz AwaKvi ZZUzKz wn`y m`vqiI|

 

Gmgq mvwZK NUbvewji Rb kL nvwmbv miKviK GKnvZ wbqQb ej cwKvwUi cwZe`b ejv nq|

 

IB w`b MwiK fviZi KgKZviv KvQvoi Rjv ckvmKi m `Lv Ki cavbgx gbgvnb wmsqi Dχk GKwU viKwjwc c`vb Ki| m~ : hyMkL

 

vbxq mgq : 1736 Nv, 3 gvP 2013 
pag


Today's Hit: