AmaderShomoy.com
AmaderShomoy.com
AvIqvgxjxM `ygyLv mvci PqI Lvivc : Lvj`v wRqv


ivwk` wiqvR: weivax`jxq bx I weGbwci Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv ejQb, AvIqvgxjxM `ygyLv mvci PqI Lvivc| ZˡveavqK miKvii `vweZ AvIqvgxjxM 175 w`b niZvj KiQ| Avgiv mB `vwe c~iY KiwQjvg| 1995 mvj ZˡveavqK miKvii `vweZ Av`vjb AvIqvgxjxM I RvgvqvZ Bmjvgx GK m wQj|...

`kevcx 22 NUv Aeivai NvlYv MYRvMiY gi


Avj-Avwgb Avbvg : ndvRZ Bmjvgi jsgvP cwZnZ KiZ mviv `k Aeivai WvK w`qQ kvnevM Av`vjbKvixiv| evi mܨv 6Uv _K kwbevi weKj 4Uv ch Uvbv 22 Nv Aeiva cvjb Kie Zviv|enwZevi ivZ 8Uvq MYRvMiY gi mg^qK Wv. Bgivb GBP miKvi GK msev` mjb G NvlYv `b|...

jsgvP bvkKZvi evcvi KIgx Avjg`i mZK _vKvi Avnvb cavbgxi


mvvg nvmb : ndvRZ Bmjvgx evsjv`ki WvKv 6 Gwcj jsgvP Kvbv aibi bvkKZv hb bv nq G evcvi KIgx gv`vmvi Avjg`i mZK _vKvi Avnvb RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv|...


AvRKi ZvRv Lei
 • Gevi we`vn gywhvv wkwei
 • wizwUs GRw gmvm gvK IfviwmRi jvBm evwZj
 • jsgvP wmjUi 5 kZvwaK Mvwo, LiP Mvcb Drm _K!
 • KvbvWvq nvZ Zwi cvkvK idZvwb Ki 1k KvwU Wjvi Avq
 • 30 gi ga nRi UvKv Rgv w`Z ne
 • Pvu`cyi gywhvv KgvviK jvwÇZi cwZev` mgvek
 • jkvb GjvKvi weKj Uwjdvb `ywZb w`bi ga Pvjy Kiv ne
 • 6 Gwcj Z_ Kwgkb wkK`i cwkY wMZ
 • mvC`xi wkv mb` evwZji mycvwik
 • fviZ eng evRvi myweav cZ evsjv`ki je`i eenvii Avnvb
 • evsjv`k-fviZ wcxq evwYR evovZ cUvcvj iji mvg_ ewi c֯ve
 • fwelZ wbR LiP nvmcvZvj I GwZgLvbv cwZvi BQv iqQ AwabvqK gykwdKi
 • wmBwm ivcwZ wbevPb welq fvicv wKvii m eVK Kieb
 • mvvwnK QzwUi w`b j e`mg~n Lvjv _vKe
 • jsgvP bvkKZvi evcvi KIgx Avjg`i mZK _vKvi Avnvb cavbgxi
 • XvKv wekwe`vjq `kb wefvMi bexb eiY I we`vq mseabv
 • gywhvv KjvY Uvi gwjK mgmvjvi djcm~ mgvavbi Ici iZvivc
 • gyiv`bMi 2 wgwbUi UbWvq 15 Ni jf
 • cywjki Ici nvgjvKvix`i 48 Nvi ga Mvii wb`k
 • ijIqK bvkKZv iva Z_ c`vbi Abyiva
 • ZˡveavqK BmyZ `Z gZK cuQvbvi Avnvb
 • gveviKi wei AwfhvM MVb welq bvbx 10 Gwcj
 • evcmvMi f~wg cybivi chywMZ mnvqZv w`Z AvMnx b`vijv
 • gsjv e`ii Rb `ywU cUyb I QqwU gywis eqv wbgvY Pzw ^vi
 • Kwl, Av_-mvgvwRK I mvswZK bZzb gvv eibvi KwgDwbwU iwWI
 • iv`~Z AvKivgyj AvBGmGi vqx cwZwbwa wnme `vwqZ wbjb
 • Kvixq Dcxc DRbvq evb wK-gybi Mfxi DM
 • fwbRyqjvq wbevPb : ciii wei mvgwiK nc PvIqvi AwfhvM miKvi I weivax`i
 • Kvqms Qo hZ AvMnx `wYi Kgx`i ZvwjKv KiZ ejQ D: Kvwiqv
 • AvdMvwbvb bvUv wegvb nvgjvq 4 cywjkmn wbnZ 6
 • cvwKvb fvUi BwZnvm mw Kijb wbii Mnea~
 • AvRwUbvq ebvq gZi msLv eo 56, 3w`bi RvZxq kvK
 • Di Kvwiqvi c~e DcKzj cYv vbvi : cwZe`b
 • ga AvwdKvb cRvZ _K mb cZvnvi Kie `wY AvwdKv : Rygv
 • AvdMvwbvb I cvwKvb gvSvwi f~wgK
 • LvZzg mdi gyiwm
 • Kvqms _K kwgK mwiq bqvi gwK Di Kvwiqvi
 • jsgvP evav w`j bv.M APj Ki `Iqv ne
 • mywK AvMvgx mvn Rvcvb mdi Kieb : miKvi
 • BmivBwj mbi nvgjvq wdwjwwb hyeK wbnZ
 • di weZK mvwb wjIb
 • wcGbwRZ evm `yNUbvq 24 Rb wbnZ
 • eMvi MdZvi Ki `k wWwRUvj nQ bv
 • ivBWvii AvNvZ Lye ewk iZi wQj bv : wbDwRjv KvU
 • nivBb mebi AwfhvM gv`K cixv w`Z njv fviZxq xov ZviKvi
 • Rq w`q i Kijb IRwbqvwK, zmvi I fbvm
 • UyjKviK Aemii Rb Pvc mw KiwQjb mxc cvwZj
 • GK gvP mevP DBKU wkKvix Bsjvi jKvi
 • `ji c֯wZi Rb Bsjvi bvq wcP Zwi KiQ cvwKvb
 • 2018 KgbIqj_ Mgmi jvMv Ges KvDUWvDb Nwo Dby njv
 • wekLjviva mevP c֯wZ


  * 10 jvL jvK mgvMgi cwiKbv, mwnsmZv nj `vq Lvj`vi
  * Bmjvg wbq KUwKvix`i kvwi weavb Rvwbq me gmwR` wPwV hvQ

  bRg~j nK miKvi : ndvRZ Bmjvwg 6 Gwcևji jsgvP wNi Kvbv aibi mwnsmZv I bvkKZvi NUbv hvZ bv NU, m evcvi miKvi mevP c֯wZ wbQ| cavbgx kL nvwmbv wbRI LuvRLei wbQb| kvwc~Yfve jsgvP hvZ nq, mRb miKvii I gZvmxb AvIqvgx jxMi `vwqZkxj bZviv `dvq `dvq ndvRZ Bmjvwgi kxl bZv`i m hvMvhvM KiQb|

  cwienbmsKU jsgvP

  * `ki mKj Rjv _vbv _K jvK Avbvi c֯wZ
  * 10 kZ mgveki AbygwZ w`Z cvi wWGgwc

  wece wekvm I PMvg _K Aqvb kgv : hKvbv g~j jsgvP mdj Kie ndvRZ Bmjvgx evsjv`k| jsgvP mdj Kivi j `kRyo DcRjv _K Mvgchvq bZv-Kgx msMևn MYmshvM PvjvQb KvIgx gv`vmvi Qviv Ges Zv`i Abymvix KqKwU msMVb|
   Click for Details

  6 Gwcևji jsgvP Kgm~wP kvwc~Y-Amwnsm ne

  iwdK Avng` : AvMvgx 6 Gwcj mviv`k _K XvKv AwfgyLx HwnnvwmK jsgvP mdj Kivi j ndvRZ Bmjvg evsjv`k XvKv gnvbMii D`vM MZKvj weKvj 3Uvq ivRavbxi nvDm wewsqi mvgb msw mgvek kl wgwQj AbywZ nqQ| bZviv MZKvj ejQb, Avgv`i Av`vjb kvwc~Y, Avgviv RvjvI-cvovI cQ` Kwi bv, Kvbv mwnsm ivRbxwZZ wekvm Kwi bv, Zv AvRKi kvwc~Y mgveki viv cgvY KiwQ| Click for Details

  msLvjNy`i Ici nvgjv KiQ weGbwc-RvgvqvZ

  fcb `vk I Gg G Gg bex : KevRvii ivgyZ eׇ`i Ici h nvgjvi NUbv NUQ mvZKvwbqvqI GKB aibi nvgjv nqQ| G Kvbv wewQb NUbv bq A_vr `yB RvqMvq nvgjvi AvjvgZI GKB| KevRvi nvgjvq hgb weGbwc-RvgvqvZ RwoZ PMvg msLvjNy`i Ici nvgjv I asmvZK KvRi Rb ZvivB `vqx| eyaevi PMvgi mvZKvwbqv I jvnvMvov DcRjvq `wY Rjv AvIqvgx jxM AvqvwRZ Kwgmfvq cavb AwZw_i ee vbxq miKvi, cjx Dbqb I mgevqgx mq` Avkivdzj Bmjvg Gme K_v ejb| Click for Details

  c`ZvM Ki RbMYK gyw w`b

  ZviK mvjgvb : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi RbMYK gyw `Iqvi Avnvb Rvwbq ejQb, Awej^ c`ZvM Ki RbMYK gyw w`b| miKvii Pig `ytkvmb gvbyl AwZ nq MQ| miKviK eje gvbyli PvLi fvlv, n`qi K_v evSvi Pv Kib| c`ZvM Ki `k mwZKvii MYZvwK cwiek wdwiq Avbyb| Click for Details

  Av BD, eUvm ?, `vI BD eUvm ? bq

  gvnv` Avjx evLvix * UiUv _K : `wbK Avgv`i A_bxwZi 3 Gwcj msLvi c_g cvZvq wiKz Avwgi iwPZ iPzZ fq bq/ MYRvMiY gi 6 ck wkivbvg cKvwkZ msev`wU covKvjxb GKwU AwfewZ Gm AbKiB _gK hvIqvi K_v, AZ meKvji miv BsiR Kwe DBwjqvg kwcqvii bvU mvwnZ mK hv`i mgK aviYv iqQ| Click for Details

  eMvi Avwmd gwnDxb Mvi

  wece wekvm : agxq AbyfwZZ AvNvZ nvbvi AwfhvM Gevi Mvq`v Kvhvjq WK wbq mycwiwPZ eMvi Avwmd gwnDxbK Mvi `Lvj gnvbMi Mvq`v cywjk| Aek cywjk ejQ, ZvK mbevwMPvi Zvi evbi evmv _K MZKvj fvi Mvi Kiv nq| cvkvcvwk AviI wZb eMviK AvUK Kivi K_v kvbv MjI Mvq`v cywjk Zv wbwZ Kibwb| Click for Details

  29 eMvii wei cywjki Z` i

  nvwjg gvnv` : MYRvMiY gi 29 eMvii wei Z` i KiQ cywjki wekl kvLvi m`miv| Rjv ckvmK eivei 29 eMvii Ai jvBmi Ave`bi cwZ G Z` Kiv nQ ej cywjki EaZb KgKZv Rvbvb| KgKZv AviI Rvbvb, MZKvj `ycyi ivRavbxi gvwjevM cywjki wekl kvLv _K cywjki GKwU wUg eMvi`i A eivi Z` bvg| Click for Details

  miKvwi wPwKrmK`i wbqwZ

  Kxfve c`vbwZ `qv hvq? Zv wbq miKvii wPv-fvebvi kl bB| `ybxwZi evjvB bB Ggb GKUv cwZ PvB| e wPv-fvebv nj, eB-cyK NuvUv nj, wbqg-Kvbyb Zwi nj| Aekl wmv nj, wbjyl GK Dcvq GB c`vbwZ `qv ne| MZ miKvii Avgj wcGmwm nq DVwQj `ybxwZi AvLov| GgwW wKsev GdwmwcGm Gme wWwMavix`i wWwOq wWcvgvavix`iK Gi AvMi miKvi cևgvkb `q| Click for Details

  GUv wPwUs, Zzwg gv_ kLvQv

  zj _K evmv GKUz `~i Ggb me gawe evOvwj cwievii wcZv ev gvZvi AbZg `vwqZ nQ evPv`i zj wbq hvIqv Ges wbq Avmv| AZ GKUv eqm ch| GiB Ask wnme AvRK Avwg evPvK AvbZ zj wMqwQjvg| wMq `wL, `yB mvbi GKRbi QywU nqQ, AbRbi nqwb| dj Acv| QvURb Gm ejj, Avey, KvwUb AvU UvKv evwK AvQ| Click for Details

  wbf hb bv hvq

  dwi` Avng` * gjevb _K :
  AbK Avkvi GKwU c`xc eywS wbf Mj! MYRvMiY g _K miKvii mg_b cZvnvi miKvii bwZK civRq ej nqZv AbKB gZcKvk Kieb| ejeb, GwU Lvj`viB weRq| weRq RvgvqvZ-wkwei Avi agv ivRbxwZi| wK Avwg gb Kwi miKvi GKwU mgqvchvMx wmv wbqQ| `xNvqx MYRvMiY g ivRbwZK weePbvq h mwVK bq Zv Avgv`i Dcjw KiZ ne|
   Click for Details

  fMevb eyK GuK `B.........

  b~i nvmvb gvwbK * UiUv _K :
  agxq AbyfwZZ AvNvZKvix`i kvwi gqv` evovbvi D`vM wbqQ miKvi| h`k 16 KvwU agcvY gvbyl evm Ki m`ki miKvii c _K GiKg GKwU D`vM wbtm`n mvayev` cvIqvi hvM| hLb Kvbv ivRbwZK `j RbMYi mwUgU ev MYPZbvK h_v_ g~j w`q `k cwiPvjbv Ki ZLb Zv`i mvdji cwigvYI eo hvq AbKY|
   Click for Details

  ndvRZ RvgvqvZ cwiYZ nqQ : gvIjvbv Rvgvb

  iwdK Avng` : miKvi mg_K mPZb nvwb Avjg mgvRi mg^qK gvIjvbv Ave`yj Kwei Lvb Rvgvb 6 Gwcj ndvRZ BmjvgK Zv`i jsgvP cZvnvii Avnvb RvwbqQb | wZwb ejb, Bmjvg ivi Av`vjbi cwieZ ndvRZ Bmjvg RvgvqvZ cwiYZ nqQ| MZKvj `ycyi RvZxq cmKve GK msev` mjb wjwLZ ee wZwb Gme K_v ejb| Click for Details

  evsjv`kK eqKU `vweZ
  cYeK gymwj`i MY^vi

  W wicvU : hyvcivax`i wePvi emn `jvIqvi nvmvBb mvC`xi duvwmi wmv evwZj bv nj evsjv`kK eqKU Kivi `vweZ fviZxq ivcwZ cYe gyLvwRK MY^vimn wewfb `vweZ viKwjwc `eb m `ki gymwjiv| evsjvwbDR
  gjevi G Lei Rvwbq fviZ msLvjNy hye dWvikbi mvaviY mv`K Kvgivgvb evsjvwbDRK ejb, evsjv`ki cavbgx kL nvwmbv Bmjvg weivax KvR KiQb|
   Click for Details

  gvbwmK cwZex wkK Kvbv iKg njvdjv bq

  RvwZmsN mvqgv IqvR` cyZzj

  gvnv` mvC`, hyiv cwZwbwa : 2 Gwcj gjevi wek AwURg w`em RvwZmsN AvqvwRZ AvjvPbvi g~j ce evsjv`ki cavbgx kL nvwmbvi Kbv I Mvevj AwURg cvewjK nj_ BwbwkqwUf Bb evsjv`ki RvZxq Dc`v KwgwUi Pqvicvmb kL mvqgv nvmb cyZzj ejQb, `ki fMvwjK mxgvbv cwiq AwURg AvR AvRvwZK mgmv|
   Click for Details

  weAviwUwmi mvo 3 nvRvi KgPvixi eZb-fvZv AwbwZ

  wZb gvm 12 KvwUi UvKvi m` asm

  Avwgbyj nK fBqv : GKgv ivxq MYcwienb msv evsjv`k moK cwienb Kicvikbi (weAviwUwm) KgKZv-KgPvix`i eZb-fvZv wbq AwbqZv `Lv w`qQ| Dchycwi niZvj-mwnsmZvq AevnZ jvKmvbi evSv GLb weAviwUwmi Kvgi fO w`qQ| Avq w`q KgKZv-KgPvix`i eZb-fvZv w`q cwZvbwU ek ^Qj wQj|
   Click for Details

  AvgI hve QvjvI hve

  `xcK Payix : ndvRZ Bmjvgi `vwei ci eMvi`i Mvii cֶvcU miKvii mgvjvPbvq gyLi nqQb gnvRvUi kwiK `jjvi bZvivI|
  miKvi wbRi cvq Kzovj gviQ ge Ki IqvKvm cvwUi mfvcwZ ivk` Lvb gbb ejQb, `yB bKvq cv w`j AvgI hve, QvjvI hve| miKvi w`kvnxb Aevq `k cwiPvjbv KiQ ej ge Kib wZwb|
   Click for Details

  w`jxc miKvi Avgv`i A_bxwZi eevcbv mv`K

  ivRxe Avng` : bvCgyj Bmjvg Lvbi mv`bvq cKvwkZ 90 `kKi AvjvwPZ wbDR gvMvwRb mvvwnK Leii KvMR w`q 1989 mvj gvKwUs wefvM c_g KgRxeb i Kib w`jxc miKvi| Gici 1991 mvj bvCgyj Bmjvg Lvbi mv`bvq `wbK AvRKi KvMR cKvkbvi ga w`q msev`c RMZ h bZzb avivi m~Pbv nq GiI cwZvjMi GKRb GKwb KgKZv wQjb wZwb| Click for Details

  IqvwksUb wWwmZ RvgvZ-wkweii
  ivRbxwZ wbwli `vexZ gvbeeb

  gvnv` mvC`,hyiv cwZwbwa: kvnevM cRb Pˡii MYRvMib gi 6 `dvi `vexi mv_ GKvZZv Nvlbv Ki evsjv`ki gvwUZ RvgvZ wkweii ivRbxwZ wPiZi wbwl Kivi `vexZ I RvgvZ wkweii `kevcx AivRKZv, bksmZv,nZvh, msLvjNy m`vqi Dcmbvjq Rvbgvji wZmvab I evsjv`ki Dw`qgvb A_bxwZK APj Kivi bvvi RbK lohi cwZev` wbDBqK gnvbMi AvIqvgx jxM I BDGm KwgwU di mKyjvi WgvwUK evsjv`k 2 Gwcj gjevi IwksUb wWwmZ nvqvBU nvDR I fqm Ae AvgwiKvi mvgb w`bevcx gvbe e`b I wevf mgveki AvqvRb Ki| Click for Details

  Wvvi`i c`vbwZ wbq `ybxwZi AwfhvM Wvei

  wiKz Avwgi : cvq `o nvRvi wPwKrmKi c`vbwZ wbq mxgvnxb Awbqg I `ybxwZi AwfhvM IVQ| dj c`vbwZ ewZ wPwKrmK`i ga Zxe vf Qwoq coQ| ^vaxbZv wPwKrmK cwil` (^vwPc), Wim Avmvwmqkb Ae evsjv`k, Wim di nj_ Av GbfvqibgU, evsjv`k wPwKrmK cwil`mn wewfb wPwKrmK msMVbi ga eBQ Zxe mgvjvPbv I wb`vi So| Click for Details

  Lvj`v wRqvK Mvi KiI Av`vjb VKvbv hve bv

  ZviK mvjgvb : weGbwci vqx KwgwUi m`m W. L`Kvi gvkviid nvmb AwfhvM KiQb, miKvi weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvK Mvi Kivi Pv KiQ| wZwb ejb, Lvj`v wRqvK Mvi Ki 18 `jxq RvUi Pjgvb Av`vjbK miKvi evavM֯ KiZ cvie bv| wZwb AviI ejb, Lvj`v wRqvK Mvi Ki ZrKvjxb dLiwb-gCbywb miKviI gZvq wUK _vKZ cviwb, G miKviI cvie bv| Click for Details

  AvRvwZK MYgvag evsjv`ki niZvj

  wgRvbyi ingvb : evsjv`k niZvji ci niZvj nIqvi KviY cfve coQ RbRxeb| wZM֯ nQ mgvR, A_bxwZ Ges mvgwMK Dbqbi MwZ| niZvji Lei GLb cwZwbqZ cKvwkZ nQ AvRvwZK MYgvag| niZvj Ges niZvji cfve wbq Avj-RvwRiv cKvk KiQ GKwU weklYg~jK cwZe`b| wPbi ivxq evZv msv wmbqv cKvk KiQ MZKvji niZvji Lei| Click for Details

  jsgvP KvwU gvbyli mgvek NUve

  ndvRZ Bmjvgi `vwe

  Zvdvj nvmb : AvMvgx 6 Gwcj ndvRZ Bmjvgi XvKv AwfgyL jsgvP cvq KvwU gvbyli mgvek NUve ej `vwe KiQb msMVbwUi mvsMVwbK mv`K AvwRRyj nK Bmjvgvev`x| MZKvj Avgv`i A_bxwZK Rvbvb, mviv`k cvq 40 nvRvi KIgx gv`vmvi Qv I wkKmn cvq 80 jvL ndvRZi Kgx KvR KiQ|
   Click for Details

  ԆZvgv`i weq jvMj AvgvK dvb w`qv

  Gg. ivRy Avng`, Ryox (gjfxevRvi) _K : gjfxevRvii RyoxZ GBPGmwm cixvK` nj cwi`kKi `vwqZ cvjb _K GKRbK AevnwZ `Iqv nqQ| Rvbv hvq, GBPGmwm cixvi c_g w`b Ryox K`i 8 b^i nj nj cwi`kKi `vwqZ cvjb Kib DcRjvi nhiZ kvn-wbgvv mvMibvj-dzjZjv gnvwe`vjqi cfvlK Avyj gvwjK| Click for Details

  evsjv`ki Bmjvgcx`i jsgvP Rwic wbZ cvi

  || w` wn`yi cwZe`b ||

  wgRvbyi ingvb : evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi KqK gvmi Av`vjb ivRbwZK Aev fyi nq DVQ| agxq gjev`x`i G mvni jsgvP G AevK AviI RwUjZvi w`K wbq hZ cvi Ggb aviYv KiQ fviZi w` wn`y| fviZxq `wbK w` wn`yi AbjvBb msiY cKvwkZ cwZe`b ejv nq mwZ mvgb Avmv ndvRZ Bmjvgi Kvhvjq PMvg njI Zviv AvMvgx 6 gvP XvKvgyLx jsgvPi NvlYv w`qQ|
   Click for Details

  KKUj PvBwbR Kzovj Dvi
  ivRkvnxZ 30 wkweiKgx AvUK

  KvImvi Avjx, ivRkvnx _K : ivRkvnx bMixi mcyiv GjvKvi wkweii gm Awfhvb Pvwjq Qvwkweii 30 bZvKgxK AvUK KiQ ive-5 I cywjk| Gmgq GKwU KKUjmn 11wU PvBwbR Kzovj Dvi Kiv nq| MZKvj eyaevii niZvjK K` Ki bvkKZv VKvZ MZ gjevi ivZ cb 1Uvi w`K Mvcb msev`i wfwˇZ G Awfhvb Pvwjq Gme A Dvi Ki evqvwjqv gWj _vbv| Click for Details

  c_g cvZv (20)
 •  » ndvRZ Bmjvgi Avwgi Avjvgv Avng` kdx XvKvq
 •  » mvvwnK QywU GKw`b nQ
 •  » AvMvgx wbevPb m~Yfve Aeva I myz ne
 •  » MwZ evovbvi ZvwM` Av`vjZi
 •  » jsgvP kvwc~Y nj miKvi mnvqZv Kie : 14 `j
 •  » ivRbwZK AwiZvq kqvievRvi `icZb nQ : gRxbv


 • miKvii Pig `ytkvmb gvbyl AwZ nq MQ| Awej^ c`ZvM Ki RbMYK gyw w`b weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxii G ee mg_b Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: