AmaderShomoy.com
AmaderShomoy.comndvRZ BmjvgK mg_b : nvu A_ev bv


gRi Rbvij (Ae.) mq` gynv` Beivwng, exi cZxK t mvcwZKKvj gvbeZvweivax Acivai wePvii Rb MwVZ gvbeZvweivax Aciva UvBeybvj KqKRbi wePviKvh mb KiQb Ges ivq cKvk KiQb| cKvwkZ ivqi m KD GKgZ cvlY KiZ cvib Avevi KD wgZ cvlY KiZ cvib; GUvB ^vfvweK| wK Ave`yj Kv`i gvjvi cm ivq nIqvi ci XvKv gnvbMi GKwU cwZwqv dyU IV| ^-BQvq nvK ev miKvii AvMn nvK ev Kvbv bv Kvbv gnji ccvlKZvq nvK, GK`j ZiY XvKv gnvbMii kvnevM gvo wgwjZ nq IB ivqi wei Av`vjb i Ki| wKQyw`b ci AvweZ nq h, hviv GB Av`vjbi m IZcvZfve RwoZ ev hviv AvcvZ`wZ cKvk D`vv, Zv`i ga cPyi msLK Ggb ew wQjb hviv agxq wekvmi AvwK c~Yfve bvwK A_ev Avav-bvwK A_ev agweivax A_ev ag we`~cKvix| G aibi ZiYiv fvPyqvj RMZ Z_v BUvibUi RMZ eM wjLZb| ZvB Zv`i eMvi ejv nq| Gic agweivax ev bvwKZv-Avkqx wKQymsLK ZiY eMvi Zv`i jLvi ga cKvk xb Bmjvg I gnvbex nRiZ gvnv` (mv.)-Gi cwZ we`~c Ki ev KU~w Ki Ges GB KvR KiZ wMq mvsNvwZK Akxj I Akvfb fvlv eenvi Ki| Zv`i fvlvjv GZ Akxj I Akvfb wQj h Avwg GLvb GB Kjvg cybiw KiZ PvB bv| XvKv gnvbMi Z_v evsjv`ki `yGKwU cavb cwKv GB Z_vwU cgvYmn gvbyli mvgb Dcvcb Ki Nyg RvwZK RvMZ Kivi iZc~Y `vwqZ mv`b Ki| agwcq gvbyl gvB ew_Z nq IV I wey nq IV| KviY, UvBeybvji ivqi weivwaZv Kiv GK wRwbm Ges agi cwZ we`~c Kiv AviK wRwbm| Gic cwicwZ evsjv`ki Avcvgi agcvY gvbyl IBic eMvi`i D`vM cwiPvwjZ kvnevM Av`vjbi cwZ weic gbvfve MnY Ki| Gic cwiwwZ I cwiek agcvY evsjv`kx`i gvbmcU, kvnevM Av`vjb Z_v MYAv`vjb g hyMcZ& `ywU welqi cZxK nq `vuovq h_v c_g welq : gvbeZvweivax Aciva Awfhy mevi dvuwm `vwe Ges wZxq welq : agweivwaZv I agi cwZ we`~ci cZxK nq `vuovq| AZGe agweivwaZvi GB cZxKi wei cPyi gvbyl `vuwoq hvq| wK AvhRbK njI mZ h, kvnevM Z_v cRb PZi Z_v MYRvMiY g‡K nvwmbv miKvi hvicibvB ccvlKZv KiQ ej Abyf~Z, miKvii wewfb Mvq`v evwnbx ccvlKZv KiQ ej Re AvQ, miKvicx eemvqxiv mvnvh-mnhvwMZv KiQb ej mevB ejQ| Acic xb Bmjvg weivwaZvi cZxK hB kvnevM Zvi wei miKvi Kvbv DjLhvM eev bqwb, wejw^Z chvq `yGKwU jvK `Lvbv c`c Qvov| AZGe mvaviY Cgvb`vi gymjgvbiv GKwZ nqQ gvbwmKfve, PZbvi ga, mi ga| GB GKZvi bZZ w`Q h msMVb, mB msMVbi bvg ndvRZ Bmjvg| ndvRZ Bmjvgi bZviv ZB ejQb h, Zviv GKwU AivRbwZK msMVb, Zv`i Kvbv ivRbwZK jey bB Ges Zv`i Av`vjbwU nQ Cgvb-AvwK`v ivi Rb| Zviv UvBeybvji gvag wePvii cm AvjvPbv-mgvjvPbv cwinvi KiQb| Zviv gbvwbek KiQb Cgvb-AvwK`v iv Kivi Rb miKviK wmv wbZ eva Kivi j| GLb ck nQ, ndvRZ Bmjvgi Av`vjbwU evcK Rbmg_bi `vwe`vi wKbv| Avgvi ge nQ, AekB Zviv evcK Rbmg_bi `vwe`vi| Avwg GB Kjvgi gvag Avgvi mg_b e KiwQ|

mevi AvM cwiPq Kwiq w`wQ ndvRZ Bmjvg bvgwUi m Avwfve RwoZ hB KIwg gv`ivmv Ges IB gv`ivmvi gnvcwiPvjKi m| PMvg Rjvi nvUnvRvix DcRjvi m`i AewZ GB eo gv`ivmviwUi bvg Avj RvwgqvZyj Avnwjqv `vij Djyg gyCbyj Bmjvg| msc GUvK nvUnvRvix eo-gv`ivmv A_ev AviI msc nvUnvRvix gv`ivmv ejv nq| KIwg gv`ivmvq RZg ev cavbZg wkK gnv`qK gvnZvwgg ejv nq| nvUnvRvix gv`ivmvi gvnZvwgg gnv`qK AvbyvwbKfve gnvcwiPvjK bvgI AwfwnZ Kiv nq| eZgvb gnvcwiPvjK nQb PMvg Aj Zv eUB, mgM evsjv`k KIwg avivq kxlZg I AbZg kq ewZ Avjvgv gydwZ kvn Avng` kdx| GB gv`ivmvwU 1901 mvj cwZwZ nqwQj ay 4 Rb Qv wbq| eZgvb mLvb 10000 Qv AvQ hvi ga wZb fvMi `yB fvM AvevwmK Ges evwKiv AbvevwmK| KIwg gv`ivmvi wkv avivq cvBgvwi i _K i Ki gvvm ev mvZKvi mgcwigvY A_vZ& `vIiv i ch Ges `vIivi ciI (ay gavex AvMnx`i Rb) AviI Avjv`v `yB eQii MelYv i GB gv`ivmvq we`gvb| eZgvb 100 wkK AvQb hv`i AbKB gydwZ| wZwb A_vZ& Avjvgv gydwZ kvn Avng` kdx evsjv`k we`gvb GKvwaK KIwg gv`ivmv wkv evWi ga mePq eowU Z_v edvKyj gv`vwiwmj Avivweqv evsjv`k (msc edvK)-Gi PqvigvbI eU| wZwb Ab AviI AbK gv`ivmvi ccvlK Ges nvUnvRvix DcRjvZB AviI ek KqKwU eo KIwg gv`ivmv AvQ| D`vniY^ic Avgvi Mvgi evwoi cvkB ev_yqv gv`ivmv| KIwg gv`ivmvjvZ ewkifvM Qvi eZb w`Z nq bv Ges GB gv`ivmvjv RbMYi `vb-Aby`vbi IciB wbfi Ki Pj Z_v miKvii KvQ FYx bq|

Avgvi evwo PMvg Rjvi nvUnvRvixZ ejB Avwg GB cwiPq KivwQ bv| cwiPq Kwiq `qvi gyL KviY nQ, AvMvgx 6 Gwcj XvKv AwfgyL evsjv`ki me _K h js gvP nIqvi K_v ndvRZ Bmjvg bvgK msMVbi Avnvb, mB msMVbi Avwgi ev cavb bZv nQb nvUnvRvix gv`ivmvi mvwbZ gnvcwiPvjK Avjvgv gydwZ kvn Avng` kdx| AZGe hvi Avnvb GZ eo GKwU Av`vjb nQ Zvi mK GKwU ^Q aviYv `qv GKRb mvaviY bvMwiK wnme Avgvi KZe| myax cvVK Lqvj Kieb h, Dcii AbyQ` Avwg KIwg-aviv ev KIwg-gv`ivmv ev KIwg-wkv BZvw` khyMj eenvi KiwQ| Zvnj AekB AvgvK cwivi KiZ ne h, Gjvi wecixZ ev mgK ev m~iK Ab Kvbv khyMj AvQ wKbv| PMvg gnvbMi lvjvkni GjvKvq GKwU weLvZ miKvwi gv`ivmv AvQ, bvg Rvgqv Avngw`qv mywbqv, msc Rvgqv Avngw`qv| GB Rvgqvi mvwbZ Aai bvg nRiZ gvIjvbv Rvjvj Dwb Avj-Kv`ix| whwb PMvg gnvbMii meenZ& gmwR` RwgqvZyj dvjvni mvwbZ LwZeI eU| PMvg gnvbMii cvuPjvBk-IqvRw`qv GjvKvq GKwU eo gv`ivmv AvQ, hwUi bvg IqvRw`qv Avwjqv gv`ivmv, msc IqvRw`qv gv`ivmv bvg cwiwPZ| GB gv`ivmvi cwZvZv wQjb nRiZ gvIjvbv IqvR` Avjx Lvb (in.)| GLb _K cuqlw eQi AvM GB gv`ivmvi wcwcvji `vwqZ wbqwQjb nRiZ gvIjvbv AvwZKyjvn Lvb (in.)| DfqB RvMwZKfve wkK nIqvi AwZwi AvavwZK RMZi gnvcyil wQjb| PMvg gnvbMi GjvKvi fZi AZxZi cvuPjvBk _vbvi (eZgvb evqwR` _vbvi) Afy eUZj GjvKvq AewZ weLvZ Avnmvbyj Djyg Rvwgqv MDwmqv Avwjqv gv`ivmvi mvwbZ cwZvZv nQb nRiZ Avjvgv KvRx b~ij Bmjvg nvkgx| wZwb PMvg A‡ji mywb mgvRi GKwU eo Aski KvQ Bgvg-G Avnj mybvZ Iqvj RvgvqvZ wnmeI cwiwPZ Ges wZwb GKRb AwZ mvwbZ AvavwZK ewZI eU| hvnvK, nvUnvRvix DcRjvq AewZ wZbwU miKvwi ev Avwjqv gv`ivmvi bvg D`vniY^ic DjL KiwQ h_v Rvgqv Iqv`yw`qv mywbqv dvwRj gv`ivmv, wQevZjx Rvgqv MDwmqv gBwbqv Kvwgj gv`ivmv, jvwjqvinvU nvmvBwbqv wmwbqi gv`ivmv Ges eywoi wRqvDj Djyg dvwRj gv`ivmv| Rvgqv Avngw`qvZ ev IqvRw`qv gv`vmvZ ev cvuPjvBk gv`vmvZ ev Ab Avwjqv gv`ivmvjvZ e Qv cob| GB gv`ivmvjv mvaviYfve miKvwi gv`ivmv ev Avwjqv gv`ivmv wnme cwiwPZ| GB gv`ivmvjvi wbqY evsjv`k miKvii nvZ, gYvjq _K wkv Awa`dZii gvag gv`ivmv wkv evWi gvag| hLvb cqvRb Kywqvq AewZ BmjvwgK BDwbfvwmwUI mswk _vK| evsjv`k miKvii gv`ivmv wkv evW XvKv gnvbMii cyivb XvKv GjvKvq AewZ| miKvwi gv`ivmv ev Avwjqv gv`ivmvjv Qv·`i eZb bq Ges `vbkxj ew`i KvQ _K Aby`vbI MnY Ki| wkK`i ga KD KD kZfvM eZb miKvi _K cvb Avi KD KD AvswkK eZb miKvi _K cvb, Z_v GgwcIfy nIqvi myweav cvb| myax cvVK ck KiZ cvib, jLvcovi cwZZ ev gv`ivmvjv cwiPvjbvi cwZZ GB wefvRb Kb?

1757 mvj cjvkxi hy Rqjvfi gvag wewUkiv evsjv-wenvi-Dwolv bvgK c`k ev f~Li Ici wbqY cwZv Ki| cieZx 100 eQi ZZ&Kvjxb fviZi en`vski Ici wbqY cwZv Ki| 1857 mvj ^vaxbZvi c_g hy Z_v wmcvwn we`vn NU hvIqvi ci jb _K fviZ kvmbi Rb cZ c`c bqv nq| GB mgq fviZi gymjgvbiv wkv-`xv, eemv-evwYR I miKvwi-emiKvwi PvKwiZ wcwQq cowQj| ivR-fvlv ev miKvwi fvlv wnme gvNj Avgj _K cwiwPZ dvwm fvlvi e`j BsiwR fvlv Pvjy nqwQj| Gic wecbK Aev _K cwivYi Dcvq wnme wewUk miKvii mnhvwMZvq, bZvbxq gymjgvb`i AvMn miKvwi gv`ivmv cwZwZ nqwQj Ges mvaviYfve GjvK Avwjqv gv`ivmv ejv nZv| IB Avwjqv gv`ivmvjvZ agxq wkvi cvkvcvwk mvaviY wkvi wKQy Ask wmjevm Afy _vKZ Ges AvQ| Gic cvcU Ab wKQy agxq bZv, ay agxq wkv AbymiY I AvniYi j wfbgvvi gv`ivmv cwZwZ KiwQjb| GB wfbgvvi gv`ivmvi ga c_g Ges cavbZg gv`ivmvwUi bvg `vij Djyg `Ie`| `Ie` bvgK RvqMvwU eZgvb fviZi Di-cwgvsk AewZ| GB `vij Djyg `Ie` gv`ivmvi avivq evsjv`ki KIwg gv`ivmvjv cwiPvwjZ| Avwjqv gv`ivmv I KIwg gv`ivmv _K wkwZ Avjg`i ga Zv eUB, Avjg`i Abymvix`iI wPv-PZbvi ga wei `~iZ AvQ wKQy wKQy iZc~Y AvwK| KIwg gv`ivmvi avivK mvaviYZ KIwg aviv ev LviwR aviv njv nq ev Invwe aviv ejv nq| Avwjqv gv`ivmvi avivK mvaviYZ mywb aviv ejv nq| GB wefvRbwU gymjgvb`i ga GKgv wefvRb bq| gvRnve gvZveK cw_exZ gymjgvbiv gvUvgywU 4wU gvRnve wef| h_v nvbvwd, gvjwK, kvdwq I nv^wj; hw`I evsjv`k kZKiv 90 fvM gymjgvb nvbvwd gvRnvei Abymvix| A_vZ& Zviv Bgvg Avey nvwbdv (in.) KZK c` evLvjvK AbymiY Kib| hvB nvK bv Kb Ges hZ aibi wefvRbB _vKyK bv Kb, Cgvb I xb Bmjvgi jv AbymiY Kvbv eo iKgi cv_K bB| gnvbex (mv.)-Gi mybZ AbymiY Kiv Ges gnvbex (mv.)-Gi cwZ gneZ I mvb cKvk Kiv BZvw` cm wKQy wKQy welq gZcv_K AvQ| GB gZcv_K KLbI cKU nq DvwmZ nq Avevi KLbI nvjKv _vK| 

kvnevM ev gymjgvb`i Cgvb-AvwK`vi Ici AvgY cm Avwg wewfb cwKvq Kjvg wjLwQ| 18 gvP 2013 ZvwiL `wbK Avgvi `k cwKvq jLv Kjvgi wkivbvg wQj evsjv`ki Afi mfZvi mU! evsjv`ki we`gvb ZiY mgvRi GKwU Ask Kx wbqg axi axi agweivwaZvq bgQ ev bvwKZvi c_ cv w`qQ BZvw` welq Avwg AvjvPbv KiwQ| AZGe AvRK mgq GmQ evsjv`ki mPZb RbMYi (hv`i gb agxq Abyf~wZ AvQ) Zv`i mevi GKwU wPvi g GKwZ nIqvi| evK ^vaxbZvi bvg xb Bmjvgi g~jbxwZ mK Ges cw_exi mek gvbyl`i cavbZg ewZ nRiZ gvnv` (mv.)-K wbq KUyevK Kivi iIqvR e KiZ ne| GB Av`vjb ev GB cPvq Avjg mgvR AMYx f~wgKv beb GUvB Avgv`i Kvgbv| Avwg Avkv Kwi, Avjg mgvRi ga wewfb KviY h gZcv_K AvQ mUvK ^vfvweK gb Ki gb wbq, GB GKwU BmyZ wbR wbR g _KB Av`vjb kwiK nIqv hvq ev miKvii Ici Pvc mw Kiv hvq ev RbMYi KvQ Ave`b ivLv hvq| wewfb mvwbZ cxi-gvkvqLi gywi` mvbiv gnvbex (mv.)-K fvjvevmb| eviv AvDwjqvi `kLvZ PMvg ev 360 AvDwjqvi `kLvZ wmjU jvL jvL jvK gvRvif| Lyjbv, ivRkvnx, iscyi Ges XvKv gnvbMiI AZxZi Avjvni AvDwjqv`i gvRvi AvQ| gvRvif jvL jvL RbMYi gb h ivmyj-cgi wkLv Rj, mUv ejvi Kvbv Acv ivL bv| AZGe Avwg (GKRb mvaviY wkvi gvag wkwZ ew njI) gb Kwi, agxq g~jevai PZbvK e aviY KiZB ne| Avwg GKRb gywhvv wnme gywhyi PZbvI aviY Kwi| wK 1971 mvji gnvb gywhyKvj Ggb Kvbv wmv nqwb h, gywhy I xb Bmjvg ciiweivax| AZGe, wPvi RMZ c_ ZiY mgvRK mwVK I mZ& c_ diZ Avbvi Rb Pv KiZB ne Ges c_`i ga hviv AvMvmx Zv`i cwZiva KiZ neGUvB ^vfvweK| GB KvR KiZ wMq 1971-Gi gnvb gywhyi PZbv, gywhyi weivax`i PZbv Ges xb Bmjvgi g~jevai PZbvK Ges bZvbxq Avjg-Ijvgv`i ga gZi cv_KK Gjvgjvfve wgwkq djv mgxPxb ne bv| Avgvi`k |

jLK : Pqvigvb, evsjv`k KjvY cvwU

vbxq mgq t 0213 Nv , 04 Gwcj 2013  
pagToday's Hit: